EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: ЧИННИКИ, ТЕНДЕНЦІЇ Й РЕЗУЛЬТАТИ
О. В. Гончарук, Т. Б. Ігнашкіна, В. Ю. Броннікова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.60

УДК: 338:669:622.3

О. В. Гончарук, Т. Б. Ігнашкіна, В. Ю. Броннікова

СУЧАСНИЙ СТАН ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: ЧИННИКИ, ТЕНДЕНЦІЇ Й РЕЗУЛЬТАТИ

Анотація

В статті досліджено результати роботи компаній гірничо-металургійного комплексу України в 2019 р. та першому півріччі 2020 р. Узагальнено фактори формування та зміни ціни металургійної продукції. Проаналізовано зміну ключових факторів і їх вплив на ціни продукції ГМК в 2019 – першому півріччі 2020 р. Досліджено тенденції, що склались і розвиваються в світовому гірничо-металургійному комплексі: сповільнення темпів зростання галузей, які споживають металопродукцію, та економіки в цілому, її деіндустріалізація, наявність надмірних виробничих потужностей в металургії, сповільнення темпів глобалізації та розширення протекціонізму, необхідність діджиталізації бізнесу, зростання доступності брухту та декарбонізація виробництва, потреба в значних капіталовкладеннях в металургійні компанії для забезпечення ефективності та екологічності виробництва. Запропоновано заходи стимулювання внутрішнього попиту на продукцію металургії.

Ключові слова: металургія України; гірничо-металургійний комплекс; ГМК; стан; чинники; тенденції; результати.

Література

1. Тарасенко А. Вклад металлургии в экономику Украины. URL: https:/gmk.center/posts/vklad-metallurgii-v-jekonomiku-ukrainy/ (дата звернення: 09.09.2020).
2. Чисельність населення по містах України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/town/ (дата звернення: 09.09.2020).
3. Інформаційна записка Центрального комітету Профспілки металургів і гірників України про стан виконання Галузевої угоди ГМК України у 2019 році. URL: http://pmguinfo.dp.ua/images/documents/soc-info/os2019.pdf (дата звернення: 09.09.2020).
4. Підсумки роботи ГМК України у 2019 р. URL: http://www.ukrmetprom.org/pidsumki-roboti-gmk-ukraini-u-2019-r/ (дата звернення: 01.02.2020).
5. Україна в світовому металургійному виробництві у 2019 р. URL: http://www.ukrmetprom.org/ukraina-v-svitovomu-metalurgiynomu-v-7/ (дата звернення: 01.02.2020).
6. Показники зовнішньої торгівлі України: Нова митниця. URL: https://bi.customs.gov.ua/trade/#/ (дата звернення: 14.08.2020).
7. Левчук К. Експорт напівфабрикатів з України у 2019 році знизився на 4,8%. URL: https://gmk.center/ua/news/eksport-napivfabrikativ-z-ukraini-u-2019-roci-znizivsya-na-4-8/ (дата звернення: 06.08.2020).
8. Ільїн А. Битва за маржу: чому українські олігархи зупиняють металургійні підприємства. URL: https://nv.ua/ukr/biz/markets/zupinka-metalurgiynih-zavodiv-prichini-i-naslidki-novini-ukrajini-50046141.html (дата звернення: 06.08.2020).
9. Белошицкая О. В ГМК Украины назревает кризис. URL: https://hubs.ua/news/v-gmk-ukrainy-nazrevaet-krizis-167859.html (дата звернення 01.02.2020).
10. Григоренко Ю. Наріжне питання: що означає заборона на поставки коксівного вугілля. URL: https://gmk.center/ua/posts/narizhne-pitannya-shho-oznachaie-zaborona-na-postavki-koksivnogo-vugillya/ (дата звернення: 06.08.2020).
11. Переорієнтація. Російські експортери коксу шукають заміну українському ринку. URL: https://nv.ua/ukr/biz/markets/eksport-rosiyskogo-vugillya-v-ukrajinu-postavki-koksu-rizko-vpali-novini-ukrajini-50037780.html (дата звернення 06.08.2020).
12. Пашинський М. Металургія істотно випереджає інші галузі за видатками на екологію. URL: https://gmk.center/ua/infographic/metalurgiya-istotno-viperedzhaie-inshi-galuzi-za-vidatkami-na-ekologiju/ (дата звернення 06.08.2020).
13. Обзор глобальных трендов и их влияние на украинскую металлургию. URL: https://gmk.center/wp-content/uploads/2019/01/Obzor-globalnyh-trendov.gmk_.center-nov_18.pdf. (дата звернення 06.08.2020).
14. Январев В. Украинская металлургия вступила в полосу кризиса. URL: https://www.minprom.ua/articles/257312.html (дата звернення 06.08.2020).
15. Україна в світовому металургійному виробництві за 6 місяців 2020 р. URL: http://www.ukrmetprom.org/ukraina-v-svitovomu-metalurgiynomu-v-13/ (дата звернення 06.08.2020).
16. Підсумки роботи ГМК України за І півріччя 2020 р. URL: http://www.ukrmetprom.org/pidsumki-roboti-gmk-ukraini-za-i-pivri/ (дата звернення 06.08.2020).
17. Григоренко Ю. Невтішні підсумки: перші наслідки кризи для металургії. URL: https://gmk.center/ua/posts/nevtishni-pidsumki-pershi-naslidki-krizi-dlya-metalurgii/ (дата звернення 06.08.2020).
18. Красна ціна: високі котирування грають на руку гірничорудним компаніям. URL: https://gmk.center/ua/posts/krasna-cina-visoki-kotiruvannya-grajut-na-ruku-girnichorudnih-kompaniyam/ (дата звернення 06.08.2020).
19. Металлургия: глобальные тренды 2020. URL: https://gmk.center/wp-content/uploads/2020/03/Metallurgiya-Globalnye-trendy-2020.pdf (дата звернення 06.08.2020).
20. Гончарук О.В., Малюк О.С. Сутність та особливості розвитку економіки спільного споживання // Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. 705 с. – С57-60.
21. Летуча О. В. Ігнашкіна Т.Б., Летуча А.А. Стратегії фінансового оздоровлення підприємств металургійного комплексу України в умовах глобалізації: теорія та методологія // Проблеми економіки та політичної економії. - 2018. - № 1. - С. 174-182. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pepe_2018_1_13 (дата звернення 07.09.2020).

O. Honcharuk, T. Ihnashkina, V. Bronnikovа

CURRENT STATE OF THE MINING AND METALLURGICAL COMPLEX OF UKRAINE: FACTORS, TRENDS AND RESULTS

Summary

The article investigates the market situation for iron ore raw materials and metallurgical products, factors and results of production, marketing, foreign economic activity of companies of the mining and metallurgical complex of Ukraine in 2019 and the first half of 2020. It is determined that the results of work were the worst over the years of the country's independence. The deterioration of results in 2019 is due to a decrease in demand for metal products, which led to a decrease in their market price and an increase in production costs.
The article summarizes and investigates the factors of formation and changes in the price of metallurgical products.
The influence of key factors on the cost of metallurgical products in 2019 - the first half of 2020 was analyzed: the situation on the internal and external market of raw materials for the production of products of the mining and metallurgical complex (the state of the global mining industry, demand on world raw materials markets), the situation on the domestic and world fuel markets and energy resources (gas, electricity, coal and others), the cost of labor, tariffs for the transportation of goods, the level of technical and technological development of enterprises, the amount of taxes, fees, environmental costs).
The influence of the key factors of effective demand for steel products is analyzed: the rate of development of the national and world economy, business activity of industries that consume products of the mining and metallurgical complex (market conditions for products of industries that consume steel, the level of domestic steel consumption in the country, the level of protectionism in consumer countries products of the mining and metallurgical complex, seasonality), other factors.
The consequences of the global pandemic of coronavirus COVID-19 in the first half of 2020 for the mining and metallurgical complex of Ukraine have been investigated.
The trends that have taken shape and are developing in the global mining and metallurgical complex are investigated: a slowdown in the growth rates of industries that consume metal products, a slowdown in the growth of the economy as a whole, its deindustrialization, the presence of excess production capacities in metallurgy, a slowdown in globalization and expansion of protectionism, the need for digitalization of business, growth availability of scrap and decarbonization of production, the need for significant capital investments in metallurgical companies to ensure efficiency and environmental friendliness of production.
Measures to stimulate domestic demand for metallurgical products are proposed.

Keywords: metallurgy of Ukraine; mining and metallurgical complex; MMC; state; factors; tendencies; results.

References

1. Tarasenko, A. (2018), “Contribution of metallurgy to the Ukrainian economy”, available at: https:/gmk.center/posts/vklad-metallurgii-v-jekonomiku-ukrainy/ (Accessed 09.09.2020).
2. minfin (2020), “Population by cities of Ukraine”, available at: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/town/ (Accessed 09.09.2020).
3. Trade Union of Metallurgists and Miners of Ukraine (2020), “Information note of the Central Committee of the Trade Union of Metallurgists and Miners of Ukraine on the status of implementation of the Sectoral Agreement of the MMC of Ukraine in 2019”, available at: http://pmguinfo.dp.ua/images/documents/soc-info/os2019.pdf (Accessed 09.09.2020).
4. Ukrmetprom (2020), “Results of the MMC of Ukraine in 2019”, available at: http://www.ukrmetprom.org/pidsumki-roboti-gmk-ukraini-u-2019-r/ (Accessed 01.02.2020).
5. Ukrmetprom (2020), “Ukraine in world metallurgical production in 2019”, available at: http://www.ukrmetprom.org/ukraina-v-svitovomu-metalurgiynomu-v-7/ (Accessed 01.02.2020).
6. Nova mitnicya (2020), “Indicators of Ukraine's foreign trade: New customs”, available at: https://bi.customs.gov.ua/trade/#/ (Accessed 14.08.2020).
7. Levchuk, K. (2020), “Exports of semi-finished products from Ukraine in 2019 decreased by 4.8%”, available at: https://gmk.center/ua/news/eksport-napivfabrikativ-z-ukraini-u-2019-roci-znizivsya-na-4-8/ (Accessed 06.08.2020).
8. Ilyin, A. (2019), “The battle for margin: why Ukrainian oligarchs stop metallurgical enterprises”, available at: https://nv.ua/ukr/biz/markets/zupinka-metalurgiynih-zavodiv-prichini-i-naslidki-novini-ukrajini-50046141.html (Accessed 06.08.2020).
9. Beloshickaya, O.V (2019), “A crisis is brewing in the MMC of Ukraine”, available at: https://hubs.ua/news/v-gmk-ukrainy-nazrevaet-krizis-167859.html (Accessed 01.02.2020).
10. Grigorenko, Yu. (2019), “The cornerstone: what does the ban on the supply of coking coal mean?”, available at: https://gmk.center/ua/posts/narizhne-pitannya-shho-oznachaie-zaborona-na-postavki-koksivnogo-vugillya/ (Accessed 06.08.2020).
11. Ivanov, O. (2019), “Reorientation. Russian coke exporters are looking for a replacement for the Ukrainian market”, available at: https://nv.ua/ukr/biz/markets/eksport-rosiyskogo-vugillya-v-ukrajinu-postavki-koksu-rizko-vpali-novini-ukrajini-50037780.html (Accessed 06.08.2020).
12. Pashinskij, M. (2020), “Metallurgy is significantly ahead of other industries in terms of environmental spending”, available at: https://gmk.center/ua/infographic/metalurgiya-istotno-viperedzhaie-inshi-galuzi-za-vidatkami-na-ekologiju/ (Accessed 06.08.2020).
13. GMK center (2018), “Review of global trends and their impact on Ukrainian metallurgy”, available at: https://gmk.center/wp-content/uploads/2019/01/Obzor-globalnyh-trendov.gmk_.center-nov_18.pdf (Accessed 06.08.2020).
14. Yanvarev, V. (2019), “Ukrainian metallurgy entered a crisis period”, available at: https://www.minprom.ua/articles/257312.html (Accessed 06.08.2020).
15. Ukrmetprom (2020), “Ukraine in world metallurgical production for 6 months of 2020”, available at: http://www.ukrmetprom.org/ukraina-v-svitovomu-metalurgiynomu-v-13/ (Accessed 06.08.2020).
16. Ukrmetprom (2020), “Results of the MMC of Ukraine for the first half of 2020”, available at: http://www.ukrmetprom.org/pidsumki-roboti-gmk-ukraini-za-i-pivri/ (Accessed 06.08.2020).
17. Grigorenko, Yu. (2020), “Disappointing results: the first consequences of the crisis for metallurgy”, available at: https://gmk.center/ua/posts/nevtishni-pidsumki-pershi-naslidki-krizi-dlya-metalurgii/ (Accessed 06.08.2020).
18. GMK center (2020), “Red price: high quotes play into the hands of mining companies”, available at: https://gmk.center/ua/posts/krasna-cina-visoki-kotiruvannya-grajut-na-ruku-girnichorudnih-kompaniyam/ (Accessed 06.08.2020).
19. GMK center (2020), “Metallurgy: global trends 2020”, available at: https://gmk.center/wp-content/uploads/2020/03/Metallurgiya-Globalnye-trendy-2020.pdf (Accessed 06.08.2020).
20. Goncharuk, O.V. and Malyuk, O.S. (2020), “The essence and features of the economy of shared consumption”, Problemi oblikovo-analitichnogo zabezpechennya upravlinnya pidpriyemnickoyu diyalnistyu: materiali II Mizhnar. nauk. – prakt. konf., prisvyachenoyi 100-richchyu Poltavskoyi derzhavnoyi agrarnoyi akademiyi [Problems of accounting and analytical support of business management: materials of the II International scientific-practical conference dedicated to the 100th anniversary of Poltava State Agrarian Academy], Vidavnictvo PP «Astraya», Poltava, Ukraine, 23 April, pp. 57-60.
21. Letucha, O.V. Ignashkina, T.B. and Letucha, A.A. (2018), “Strategies for financial recovery of enterprises of the metallurgical complex of Ukraine in the context of globalization: theory and methodology”, Problemi ekonomiki ta politichnoyi ekonomiyi, vol. 1, pp. 174-182, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pepe_2018_1_13 (Accessed 07.09.2020).

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 4634

Відомості про авторів

О. В. Гончарук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня, Національна металургійна академія України, м. Дніпро

O. Honcharuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship named after T.G. Ben, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro

ORCID:

0000-0001-8463-7401


Т. Б. Ігнашкіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня, Національна металургійна академія України, м. Дніпро

T. Ihnashkina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship named after T.G. Ben, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro

ORCID:

0000-0001-8963-5675


В. Ю. Броннікова

головний спеціаліст центрального комітету, Профспілка металургів та гірників України, м. Дніпро

V. Bronnikovа

chief specialist of the central committee, Trade Union of Metallurgists and Miners of Ukraine, Dnipro

ORCID:

0000-0003-0062-0480

Як цитувати статтю

Гончарук О. В., Ігнашкіна Т. Б., Броннікова В. Ю. Сучасний стан гірничо-металургійного комплексу України: чинники, тенденції й результати. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8189 (дата звернення: 08.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.60

Honcharuk, O., Ihnashkina, T. and Bronnikovа, V. (2020), “Current state of the mining and metallurgical complex of Ukraine: factors, trends and results”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8189 (Accessed 08 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.