EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСВІД ПОЛЬЩІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
О. Г. Михайленко, Н. О. Краснікова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.61

УДК: 339.9

О. Г. Михайленко, Н. О. Краснікова

ДОСВІД ПОЛЬЩІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

Стаття присвячена питанням сучасного соціально-економічного розвитку Польщі після вступу до Європейського Союзу. Після 16 років з моменту вступу до ЄС польська економіка набула динамічного прогресу. Найважливішими досягненнями стали: значний економічний розвиток, підвищення суспільного добробуту, а також конкурентоспроможність польських компаній, які успішно змагаються на зовнішньому ринку. Завдяки обмінам досвідом між студентами та професорами дістав переваги й освітній сектор. Ринок праці став більш ефективним, з вищою заробітною платнею та нижчим рівнем безробіття. Досліджено ефективність національних стратегій Польщі та України у міжнародних рейтингах за індексами: глобальної конкурентоспроможності, економічної свободи, національного добробуту, легкості ведення бізнесу, міжнародних інвестицій, розвитку людського потенціалу. Проаналізовано макроекономічну ефективність економічної стратегії розвитку Польщі, динаміку структури ВВП Польщі за темпами зростання окремих секторів економіки та при аналізі чинників економічного зростання впродовж останніх років і створення доданої вартості виявлено, що найбільшу частку у створенні доданої вартості країни займали промисловість і будівництво. Простежено динаміку обсягу експорту та імпорту, зазначено що зовнішня торгівля у ВВП Польщі відіграє меншу роль порівняно із сусідніми країнами Центрально-Східної Європи та загалом з країнами ЄС. Проаналізовано рівень інфляції й безробіття, темпи зростання обсягів промислового виробництва та рівень середньої заробітної плати у промисловості Польщі. Зі вступом до ЄС для польської промисловості розпочався новий етап, який характеризувався інтенсивним зростанням, активізацією інвестування у промислове виробництво, зміною структури в розрізі підвидів, зростанням уваги до окремих секторів промислового виробництва. Проведено аналіз за показником цифрової економіки, а також за рівнем діджиталізації у порівнянні з європейським рівнем. Розглянуто структуру видатків державного бюджету на охорону навколишнього природного середовища, що є показовим за останні роки в Польщі. Розглянуто основні драйвери розвитку масового виробництва продукції в Україні. Визначено напрями вдосконалення державної політики та надано рекомендації щодо удосконалення національної стратегії розвитку України з урахуванням досвіду Польщі. Саме Стратегія розвитку України має базуватись на модернізації промислової структури, а політика має бути заснована на створенні оптимальних умов підприємствам для підвищення їх конкурентоспроможності за допомогою різних своєчасних інструментів економічної політики.

Ключові слова: національна стратегія розвитку; міжнародні рейтинги; макроекономічні показники; євроінтеграційні процеси; Європейський Союз; модернізація економіки; конкурентоспроможність.

Література

1. Офійний сайт Державного комітета статистики України. 2020. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 04.09.2020).
2. Schwab Klaus. The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. Cologny/Geneva. Switzerland. 2019. 648 с. Режим доступу: https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth (дата звернення: 10.09.2020).
3. 2020 Index of Economic Freedom. Promoting Economic Opportunity. Режим доступу: https://www.heritage.org/index/ (дата звернення: 11.09.2020).
4. Geurt van de Kerk, Arthur Manuel. Sustainable Society Index – your compass to sustainability. Sustainable Society Foundation. The Netherlands. 2020. Режим доступу: http://www.ssfindex.com/ (дата звернення: 12.09.2020).
5. Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). 2020. Режим доступу: https://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx (дата звернення: 07.09.2020).
6. Офіційний сайт Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО). 2020. Режим доступу: https://www.unido.org/ (дата звернення: 10.09.2020).
7. Офіційний сайт Світового банку. 2019. Режим доступу: https://data.worldbank.org/country/PL (дата звернення: 12.09.2020).
8. Description of economic indicators announced by the President of the Statistics Poland. Statistics Poland. 2020. Режим доступу: https://stat.gov.pl/en/metainformations/description-of-economic-indicators/description-of-economic-indicators-cso/ (дата звернення: 14.09.2020).
9. Human Development Index (HDI). Human Development Report. 2020. Режим доступу: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi (дата звернення: 10.09.2020).
10. Dutta S., Lanvin B., and Wunsch-Vincent S. The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives—The Future of Medical Innovation. 12th ed. Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization. Geneva, Switzerland. 2019. 451 p. Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/gii-full-report-2019.pdf
11. Офіційний сайт Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО). 2019. Режим доступу: https://www.unido.org/ (дата звернення: 10.09.2020).
12. Офіційний сайт Світового банку. 2020. Режим доступу: https://data.worldbank.org/ (дата звернення: 12.09.2020).
13. Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). 2019. Режим доступу: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=&sCS_ChosenLang=en https://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx(дата звернення: 15.09.2020).
14. Poland Economic Outlook. FocusEconomic. September 8, 2020. Режим доступу: https://www.focus-economics.com/countries/poland (дата звернення: 09.09.2020).
15. Poland - macroeconomic indicators. Statistics Poland. 2020. Режим доступу: https://stat.gov.pl/en/poland-macroeconomic-indicators/ (дата звернення: 14.09.2020).
16. The Legatum Prosperity Index™. Creating the Pathways from Poverty to Prosperity. Legatum Institute. 2019. Режим доступу: https://www.prosperity.com/ (дата звернення: 08.09.2020)
17. Poland - Economic Indicators. Trading economics. 2020. Режим доступу: https://tradingeconomics.com/poland/indicators (дата звернення: 10.09.2020).
18. Офіційний сайт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). 2020. Режим доступу: https://data.oecd.org/poland.htm (дата звернення: 06.09.2020)
19. Офіційний сайт Євростату. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/ (дата звернення: 11.09.2020)
20. Згуровський М.З. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти. Київ: НТУУ «КПІ», 2015. 136с. Режим доступу: http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/Foresight-2015.pdf (дата звернення: 14.09.2020)
21. Перспективи розвитку науково–технічного і виробничого співробітництва України з країнами ЄС. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. 2015. Режим доступу: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/perspektivi-rozvitku-naukovo-tekhnichnogo-i-virobnichogo-spivrobitnictva (дата звернення: 08.09.2020)
22. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 2020. Режим доступу: https://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24 (дата звернення: 11.09.2020)
23. Ситник Т. Що вдалося Польщі і не вдалося Україні? Європейська правда. 27 лютого 2015. Режим доступу: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/02/27/7031364/ (дата звернення: 15.09.2020)
24. Ключник Р.М. Особливості регіональної політики Республіки Польща. Гілея: науковий вісник. 2014. Вип. 91. С. 387-389. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_91_94 (дата звернення: 09.09.2020)
25. Мельник А. Ф. Механізми реалізації регіональної структурної політики : монографія / А. Ф. Мельник, Л. А. Лаврів, А. Ю. Васіна [та ін.] ; за заг. наук. ред. професора А. Ф. Мельник. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. 343 с.
26. Арабей Е. Новая европейская стратегия «Европа 2020». Право Европейского Союза. Режим доступа: https://eulaw.ru/content/novaya-evropejskaya-strategiya-evropa-2020/ (дата звернення: 07.09.2020)
27. Бодров В.Г., Шепетько Р.І. Структурна політика в умовах загострення міжнародної конкуренції. Міжнародна економічна політика. 2014. № 2 (21). С.79-98.
28. Шинкарук Л. В., Барановська І.В., Герасімова О.А. Прогнозні оцінки розвитку національної економіки в умовах створення ЗВТ з ЄС. Економіка і прогнозування. 2013. № 3. С. 38–58. Режим доступу: http://eip.org.ua/docs/EP_13_3_38.pdf (дата звернення: 11.09.2020)
29. Klimowicz M. Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, CeDeWu. Warszawa, 2010. 201 p.
30. Krugman P. R. International Economics: Theory and Policy. 8-th edit. / P. R. Krugman, M. Obstfeld. Prentice Hall, 2008. 712 p.
31. Kiss E. The impacts of the economic crisis on the spatial organization of Hungarian industry. European Urban and Regional Studies. 2016. vol. 19. no. 1. P. 62-76.

O. Mihaylenko, N. Krasnikova

POLAND EXPERIENCE FOR FORMING A NATIONAL DEVELOPMENT STRATEGY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

Summary

The article is devoted to the issues of modern socio-economic development of Poland after joining the European Union. After 16 years since joining the EU, the Polish economy has made dynamic progress. The most important achievements were: significant economic development, increased social welfare, as well as the competitiveness of Polish companies that compete in the foreign market successfully. Thanks to experience exchanges between students and professors, the educational sector has also gained advantages. The labor market has become more efficient, with higher wages and low unemployment. The effectiveness of national strategies of Poland and Ukraine has been investigated in international rankings according to the definite indices: global competitiveness, economic freedom, national welfare, ease of doing business, international investment, human development. The macroeconomic efficiency of the economic development strategy of Poland, the dynamics of the structure of Poland's GDP in terms of growth rates of individual sectors of the economy have been analysed, and while analyzing the factors of economic growth in recent years and the creation of added value, it was revealed that the largest share in the creation of added value of the country was occupied by industry and construction. The dynamics of the volume of exports and imports is traced, so it is indicated that foreign trade in Poland's GDP plays a smaller role in comparison with neighboring countries of Central and Eastern Europe and with the EU countries in general. The level of inflation and unemployment, the growth rate of industrial production and the level of average wages in the Polish industry are analyzed. With the accession to the EU, a new stage has begun for Polish industry, which is characterized by intense growth, increased investment in industrial production, by the changed structure in the context of subspecies, and increased attention to individual sectors of industrial production. An analysis has been carried out for the indicator of the digital economy, as well as the level of digitalization in comparison with the European level. The structure of state budget expenditures for environmental protection is considered, which is indicative of recent years in Poland. The main drivers of development of mass production of products in Ukraine are considered. The directions for improving the state policy are determined and recommendations for improving the national development strategy of Ukraine have been given, taking into account the experience of Poland. It is the Development Strategy of Ukraine that should be based on the modernization of the industrial structure, and the policy should be based on creating optimal conditions for enterprises in order to increase their competitiveness with the help of various modern instruments of economic policy.

Keywords: national development strategy; international ratings; macroeconomic indicators; European integration processes; European Union; economic modernization; competitiveness.

References

1. Official website of State Statistics Committee of Ukraine (2020), “Statistical information”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 4 September 2020).
2. Schwab, K. (2019). The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. Cologny/Geneva. Switzerland. 648 p., available at: https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth (Accessed 10 September 2020)
3. 2020 Index of Economic Freedom. Promoting Economic Opportunity, available at: https://www.heritage.org/index/ (Accessed 11 September 2020)
4. Geurt van de Kerk, Arthur Manuel (2020). Sustainable Society Index – your compass to sustainability. Sustainable Society Foundation. The Netherlands, available at: http://www.ssfindex.com/ (Accessed 12 September 2020)
5. Official website United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2020, available at: https://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx (Accessed 7 September 2020)
6. Official website United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). 2020, available at: https://www.unido.org/ (Accessed 10 September 2020)
7. Official website World Bank. 2019, available at: https://data.worldbank.org/country/PL (Accessed 12 September 2020)
8. Description of economic indicators announced by the President of the Statistics Poland. Statistics Poland. 2020, available at: https://stat.gov.pl/en/metainformations/description-of-economic-indicators/description-of-economic-indicators-cso/ (Accessed 14 September 2020)
9. Human Development Index (HDI). Human Development Report. 2020, available at: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi (Accessed 10 September 2020)
10. Dutta, S., Lanvin, B., and Wunsch-Vincent, S. (2019). The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives—The Future of Medical Innovation. 12th ed. Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization. Geneva, Switzerland. 451 p., available at: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/gii-full-report-2019.pdf (Accessed 5 September 2020)
11. Official website United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). 2019, available at: https://www.unido.org/ (Accessed 5 September 2020)
12. Official website World Bank, 2020, available at: https://data.worldbank.org/ (Accessed 12 September 2020)
13. Official website United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2019, available at: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=&sCS_ChosenLang=en https://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx(Accessed 15 September 2020)
14. Poland Economic Outlook. FocusEconomic. September 8, 2020, available at: https://www.focus-economics.com/countries/poland (Accessed 9 September 2020)
15. Poland - macroeconomic indicators. Statistics Poland, 2020, available at: https://stat.gov.pl/en/poland-macroeconomic-indicators/ (Accessed 9 September 2020)
16. The Legatum Prosperity Index™. Creating the Pathways from Poverty to Prosperity. Legatum Institute, 2019, available at: https://www.prosperity.com/ (Accessed 8 September 2020)
17. Poland - Economic Indicators. Trading economics. 2020. available at: https://tradingeconomics.com/poland/indicators (Accessed 10 September 2020)
18. Official website Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2020, available at: https://data.oecd.org/poland.htm (Accessed 10 September 2020)
19. Official website Eurostat, 2020, available at: https://ec.europa.eu/eurostat/ (Accessed 11 September 2020)
20. Zhurovsʹkyy, M.Z. (2015). Forsayt ekonomiky Ukrayiny: serednʹostrokovyy (2015–2020 roky) i dovhostrokovyy (2020–2030 roky) chasovi horyzonty. [Foresight of Ukraine's economy: medium-term (2015–2020) and long-term (2020–2030) time horizons], Kyyiv: NTUU «KPI», 136 p., available at: http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/Foresight-2015.pdf (Accessed 11 September 2020)
21. Perspektyvy rozvytku naukovo–tekhnichnoho i vyrobnychoho spivrobitnytstva Ukrayiny z krayinamy YES. Analitychna zapyska. Natsionalʹnyy instytut stratehichnykh doslidzhenʹ, 2015. available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/perspektivi-rozvitku-naukovo-tekhnichnogo-i-virobnichogo-spivrobitnictva (Accessed 8 September 2020)
22. Official website Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine. 2020, available at: https://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24 (Accessed 11 September 2020)
23. Sytnyk, T. (2015). Shcho vdalosya Polʹshchi i ne vdalosya Ukrayini? [What did Poland succeed and Ukraine failed?], Yevropeysʹka Pravda, available at: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/02/27/7031364/ (Accessed 15 September 2020)
24. Klyuchnyk, R.M. (2014). Osoblyvosti rehionalʹnoyi polityky Respubliky Polʹshcha [Features of the regional policy of the Republic of Poland]. Hileya: naukovyy visnyk, vol. 91, р. 387-389, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_91_94 (Accessed 9 September 2020)
25. Melʹnyk, A.F. (2015). Mekhanizmy realizatsiyi rehionalʹnoyi strukturnoyi polityky [Mechanisms of realization of regional structural policy]: monohrafiya / A. F. Melʹnyk, L. A. Lavriv, A. YU. Vasina [ta in.] ; za zah. nauk. red. profesora A. F. Melʹnyk. Ternopilʹ : TNEU, 43 p.
26. Arabey, Ye. Novaya yevropeyskaya strategiya «Yevropa 2020». Pravo Yevropeyskogo Soyuza. [New European Strategy "Europe 2020". European Union law]. available at: https://eulaw.ru/content/novaya-evropejskaya-strategiya-evropa-2020/ (Accessed 7 September 2020)
27. Bodrov, V.H., Shepetʹko, R.I. (2014). Strukturna polityka v umovakh zahostrennya mizhnarodnoyi konkurentsiyi. [Mizhnarodna ekonomichna polityka Structural policy in the face of intensifying international competition]. Mizhnarodna ekonomichna polityka, vol. 2 (21), pp.79-98.
28. Shynkaruk L.V., Baranovsʹka I.V., Herasimova O.A. (2013). Prohnozni otsinky rozvytku natsionalʹnoyi ekonomiky v umovakh stvorennya ZVT z YES. [Forecast estimates of the national economy in the context of the FTZ with the EU]. Ekonomika i prohnozuvannya, vol. 3, pp. 38–58. available at: http://eip.org.ua/docs/EP_13_3_38.pdf (Accessed 11 September 2020)
29. Klimowicz, M. (2010). Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności w państwach Europy Środkowej i Wschodniej [Structural funds and the Cohesion Fund in the countries of Central and Eastern Europe]. CeDeWu. Warszawa, 201 p.
30. Krugman, P. R. (2008). International Economics: Theory and Policy. 8-th edit., M. Obstfeld. Prentice Hall, 712 p.
31. Kiss, E. The impacts of the economic crisis on the spatial organization of Hungarian industry, European Urban and Regional Studies, 2016, vol. 19, no. 1. pp. 62-76.

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 3824

Відомості про авторів

О. Г. Михайленко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

O. Mihaylenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics and Global Finance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

ORCID:

0000-0002-4405-9093


Н. О. Краснікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансівДніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

N. Krasnikova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economics and Global Finance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

ORCID:

0000-0002-6484-2050

Як цитувати статтю

Михайленко О. Г., Краснікова Н. О. Досвід польщі для формування національної стратегії розвитку України у контексті євроінтеграційних процесів. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8190 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.61

Mihaylenko, O. and Krasnikova, N. (2020), “Poland experience for forming a national development strategy of Ukraine in the context of european integration processes”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8190 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.