EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА ГРОМАД ПРИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Н. В. Бахур

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.62

УДК: 33:338:338.2:338.24

Н. В. Бахур

ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА ГРОМАД ПРИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті досліджено інструменти фінансового стимулювання громад та регіонів при децентралізації, а також їх вплив на розвиток громад та регіонів. Однією з важливих проблем становлення ринкової економіки на засадах інтеграції в європейський простір є диференціація соціального та економічного розвитку регіонів.
Для підвищення ефективності розвитку регіонів та громад на основі використання фінансових інструментів, громадам запропоновано застосовувати індивідуальний підхід до вибору механізмів фінансування свого розвитку. Для забезпечення ефективного наповнення дохідної частини бюджету додатковими фінансовими ресурсами в кожній ОТГ має бути запроваджена власна модель залучення додаткових фінансових ресурсів та інвестицій для реалізації проєктів розвитку. Також необхідно приділяти увагу тим джерелам фінансування місцевого розвитку, які можуть використовуватися багаторазово.

Ключові слова: децентралізація; податки; фінанси; інструменти; інвестиції.

Література

1. Бондарук Т.Г. Місцеві фінанси: навчальний посібник / Т.Г. Бондарук. К.: ДП Інформ. – аналіт. агентство, 2013. 529 с.
2. Варналій З.С. Вплив податкових канікул на конкурентоспроможність національної економіки: світовий досвід та Україна // Теоретичні та прикладні питання економіки. Вип. 23. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tppe/2010_23/Zb23_02.pdf.
3. Газета Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр» http://ukurier.gov.ua/uk/articles/informaciya-ministerstva-finansiv-ukrayini-pro-vik/
4. Давиденко С. В. Европейские уроки децентрализации власти: разные подходы государства и органов местного самоуправления к административной реформе (финансовый аспект) [Электронный ресурс]. URL: //http://www.soskin.info/newsfoto/file/Feodosiya/Davidenko.doc
5. Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності». URL: http://iii.ua/uk/grantovi-mozhlivosti
6. Добірка актуальних грантових програм та конкурсів. URL: https://zp.gov.ua/upload/editor/dovidnik_grantiv_ta_konkursiv-_kviten_2020.pdf
7. Довідка Мінфіну щодо стану виконання місцевих бюджетів, протягом січня-липня 2020 року. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202020.pdf
8. Кузькін Є Ю. Фінансове забезпечення фіскального простору місцевого самоврядування: монографія / Є.Ю. Кузькін. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця; ПП «Технологічний Центр», 2019. 260 с.
9. Луніна І.О. Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ. Економіка України. 2014. №11 (636). С. 61-75.
10. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10 січня 2020 року. Міністерство розвитку громад та територій. С.20. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/526/10.01.2020.pdf.
11. На Рівненщині активісти ОТГ об'єднуються заради втілення міжнародних проектів. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12259.
12. Оцінка фінансових показників бюджетів 806 ОТГ. Рейтинг за 2019 рік. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12192.
13. Падалка О.С.Децентралізація – нова парадигма соціально-економічного розвитку регіонів України / О С.Падалка, В.В.Кулішов // Економіка України [Текст]. 2015. № 10. С.45—53.
14. Портал «Децентралізація дає можливості». URL: https://decentralization.gov.ua/news/12376.
15. Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг: навч. посіб. / Борщ Г. А., Вакуленко В. М., Гринчук Н. М., Дехтяренко Ю. Ф., Ігнатенко О. С., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф., Юзефович В. В.] К., 2017. 107 с.
16. Сонько С.П., Кулішов В. В., Мустафін В.І. Ринок і регіоналістика: навчальний посібник для студентів економічних та економіко-географічних фахів вищих навчальних закладів. Київ, Ніка Центр, Ельга. 2002. 408 с.
17. Сухарська Л.В. Організація фінансового забезпечення розвитку територіальних громад: дис. … к-та наук з державного управління: 25.00.04 / Національна академія державного управління при Президентові України. Київ, 2019. 235 с. URL: http://academy.gov.ua/pages/dop/138/files/df31125b-9a90-428c-b770-3fe863a8e9b3.pdf
18. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/na-realizaciyu-proektiv-vseukrayinskogo-gromadskogo-byudzhetu-peredbacheno-500-mln-grn-gennadij-zubko]
19. Чугунов І. Бюджетна політика економічного розвитку / І. Чугунов, А. Павелко // Вісник КНТЕУ. 2015. № 2. С. 64–73.
20. Шевченко О.В., Бахур Н.В. Удосконалення функціонування Державного фонду регіонального розвитку. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень, 2020 р. 7 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-09/dfrr.pdf.
21. «Як створити належний ЦНАП» - ЦНАП на засадах ММС». URL: https://decentralization.gov.ua/news/12294.

N. Bakhur

TOOLS OF FINANCIAL STIMULATION OF DEVELOPMENT OF REGIONS AND HROMADAS DURING DECENTRALIZATION

Summary

The article examines the tools of financial incentives for hromadas and regions in decentralization, as well as their impact on the development of hromadas and regions. One of the important problems of market economy formation on the basis of integration into the European space is the differentiation of social and economic development of regions. Financial resources are one of the most important components of hromadas life. Due to the improvement of the social and economic situation of hromadas, the results of decentralization are manifested. This is primarily manifested in an increase in revenues from revenue sources. Transfers are the main sources of filling the revenue base of local budgets. Most intergovernmental transfers are aimed at equalizing the social and economic development of the regions. The amount of financial resources available to local authorities (including intergovernmental transfers) has been growing steadily. During 2019, local budget revenues increased in all regions.
To increase the effectiveness of regional and hromadas development through the use of financial instruments, hromadas are encouraged to apply an individual approach to the choice of mechanisms for financing their development. To ensure the effective filling of the revenue side of the budget with additional financial resources in each united territorial hromada should be introduced its own model of attracting additional financial resources and investments for the implementation of development projects. Attention should also be paid to those sources of local development funding that can be used repeatedly.
Credit programs are one of the tools of financial incentives. Today in Ukraine there is a state program "Loans 5-7-9%" to support the development of small and medium enterprises in the regions. 18 banks acted as partners of the program. Hromadas also have the opportunity to participate in the following ongoing grant programs. According to the State Enterprise "Ukrainian Institute of Intellectual Property", today there are about 350 thousand enterprises in Ukraine, but no more than 5 thousand participate in grant programs.

Keywords: decentralization; taxes; finance; instruments; investments.

References

1. Bondaruk, T.H. (2013), Mistsevi finansy: navchalnyi posibnyk [Local finances: a textbook], DP Inform. – analit. ahentstvo, Kyiv, Ukraine, P. 529.
2. Varnalii, Z.S. (2010), "The impact of tax holidays on the competitiveness of the national economy: world experience and Ukraine", Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, vol. 23, [Online], available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tppe/2010_23/Zb23_02.pdf (Accessed 14 Sept 2020).
3. "Information of the Ministry of Finance of Ukraine on the implementation of the State Budget of Ukraine for 2019", Uriadovyi kurier, [Online], available at:http://ukurier.gov.ua/uk/articles/informaciya-ministerstva-finansiv-ukrayini-pro-vik/ (Accessed 14 Sept 2020).
4. Davidenko, S. V. "European lessons of decentralization of power: different approaches of the state and local governments to administrative reform (financial aspect)", [Online], available at: http://www.soskin.info/newsfoto/file/Feodosiya/Davidenko.doc (Accessed 14 Sept 2020).
5. State Enterprise "Ukrainian Institute of Intellectual Property", available at: http://iii.ua/uk/grantovi-mozhlivosti (Accessed 14 Sept 2020).
6. Zaporizhzhia City Council (2020), "A selection of current grant programs and competitions", [Online], available at: https://zp.gov.ua/upload/editor/dovidnik_grantiv_ta_konkursiv-_kviten_2020.pdf (Accessed 14 Sept 2020).
7. Ministry of Finance of Ukraine, Information from the Ministry of Finance on the state of execution of local budgets, during January-July 2020, [Online], available at: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202020.pdf (Accessed 14 Sept 2020).
8. Kuzkin, Ye Yu. (2019), Finansove zabezpechennia fiskalnoho prostoru mistsevoho samovriaduvannia: monohrafiia [Financial provision of fiscal space of local self-government], KhNEU im. S. Kuznetsia; PP «Tekhnolohichnyi Tsentr», Kharkiv, Ukraine, P. 260.
9. Lunina, I.O. (2014), "Budget decentralization: goals and directions of reforms", Ekonomika Ukrainy, vol. 11 (636), pp. 61-75.
10. Ministry of Community and Territorial Development, Monitorynh protsesu detsentralizatsii vlady ta reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia stanom na 10 sichnia 2020 roku [Monitoring the process of decentralization of power and reform of local self-government as of January 10, 2020], P.20, available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/526/10.01.2020.pdf (Accessed 14 Sept 2020).
11. "AH activists of the Rivne region unite for the sake of international projects fulfillment", [Online], available at: https://decentralization.gov.ua/news/12259 (Accessed 14 Sept 2020).
12. "Assessing the financial performance of 806 AHs budgets. The 2019 rating", [Online], available at: https://decentralization.gov.ua/news/12192 (Accessed 14 Sept 2020).
13. Padalka, O.S. and Kulishov, V.V. (2015), "Decentralization - a new paradigm of socio-economic development of the regions of Ukraine", Ekonomika Ukrainy, vol. 10, pp.45—53.
14. "AH teams are being selected to participate in the SPACES educational and practical programme: spatial planning for availability, cooperation and economic sustainability", [Online], available at: https://decentralization.gov.ua/news/12376 (Accessed 14 Sept 2020).
15. Borshch, H. A. Vakulenko, V. M. Hrynchuk , N. M. and others (2017), Resursne zabezpechennia obiednanoi terytorialnoi hromady ta yii marketynh: navch. posib.[ Resource provision of the united territorial community and its marketing], Kyiv, Ukraine, P. 107.
16. Sonko, S.P. Kulishov, V. V. and Mustafin, V.I. (2002), Rynok i rehionalistyka: navchalnyi posibnyk dlia studentiv ekonomichnykh ta ekonomiko-heohrafichnykh fakhiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Market and regionalism: a textbook for students of economic and economic-geographical specialties of higher educational institutions], Nika Tsentr, Elha, Kyiv, Ukraine, P.408.
17. Sukharska, L.V. (2019), "Organization of financial support for the development of territorial communities", Abstract of Ph.D. dissertation, 25.00.04, Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, P. 235, available at:http://academy.gov.ua/pages/dop/138/files/df31125b-9a90-428c-b770-3fe863a8e9b3.pdf (Accessed 14 Sept 2020).
18. "UAH 500 million provided for implementation of All-Ukrainian public budget projects", Uriadovyi portal, [Online], available at: https://www.kmu.gov.ua/news/na-realizaciyu-proektiv-vseukrayinskogo-gromadskogo-byudzhetu-peredbacheno-500-mln-grn-gennadij-zubko (Accessed 14 Sept 2020).
19. Chuhunov, I. and Pavelko, A. (2015), "Budget policy of economic development", Visnyk KNTEU, vol. 2, pp. 64–73.
20. Shevchenko, O.V. and Bakhur, N.V. (2020), "Improving the functioning of the State Fund for Regional Development", Analytical note, Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen, P. 7, available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-09/dfrr.pdf (Accessed 14 Sept 2020).
21. "Hromadas partnership for the efficient ASC creation. The sixth video-lecture of the course «How to Create a Proper ASC»", [Online], available at: https://decentralization.gov.ua/news/12294 (Accessed 14 Sept 2020).

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 2926

Відомості про авторів

Н. В. Бахур

головний консультант сектору регіональних стратегій центру регіональних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень

N. Bakhur

chief consultant Sector of Regional Strategies Center for Regional Studies, The National Institute for Strategic Studies

ORCID:

0000-0003-3025-6763

Як цитувати статтю

Бахур Н. В. Інструменти фінансового стимулювання розвитку регіонів та громад при децентралізації. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8191 (дата звернення: 19.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.62

Bakhur, N. (2020), “Tools of financial stimulation of development of regions and hromadas during decentralization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8191 (Accessed 19 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.