EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Л. В. Шульга, І. О. Терещенко, О. В. Шарлай

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.63

УДК: 339.138

Л. В. Шульга, І. О. Терещенко, О. В. Шарлай

СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті досліджено сутнісну характеристику поняття «маркетингова стратегія» підприємства. Проаналізовано особливості формування маркетингової стратегії підприємства. Визначено фактори, що враховуються при розробці маркетингової стратегії підприємства. Розкрито етапи формування та розробки маркетингової стратегії підприємства. Зазначено, що використання маркетингових інструментів формування стратегії підприємства підвищує ефективність стратегії вцілому. Досліджено основні елементи системи маркетингового менеджменту підприємства. Доведено необхідність упровадження випереджаючого, тобто маркетингово орієнтованого, стратегічного управління у підприємстві. Обґрунтовано сутність та загальні положення оцінки ефективності маркетингової стратегії підприємства та напрями її удосконалення.
Процес розробки маркетингової стратегії підприємства відображає багатофункціональний процес взаємопов’язаних етапів, які утворюють єдине ціле. Доведено, що структуру маркетингового плану утворюють елементи, реалізація яких забезпечує конкурентоспроможність підприємства. Вони можуть бути використані для покращення якості управління та підвищення рівня конкурентоспроможності виробничого підприємства. У статті наведено визначення маркетингової стратегії, що дається різними науковцями, та класифікацію маркетингових стратегій. Запропоновано етапи здійснення маркетингового стратегічного управління діяльністю підприємства. Результатом застосування методики є формування рекомендацій щодо удосконалення системи маркетингового стратегічного менеджменту підприємства, що дадуть змогу підвищити його конкурентоспроможність. Встановлено, що в умовах ринкової економіки керівникам підприємств необхідно використовувати маркетингові інструменти у діяльності, що пов’язано із динамічним розвитком суспільства та стрімким розвитком ринку. Обґрунтовано, що система маркетингового стратегічного управління підприємством є основою ефективності його діяльності, що впливає на конкурентоспроможність та визначає напрями подальшого розвитку.

Ключові слова: маркетингова стратегія; ринкові інструменти; ефективність.

Література

1. Ансофф И. Стратегическое управление. Москва : Экономика, 1989. 454 с.
2. Друкер П. Менеджмент. Москва : ООО «И. Д. Вильямс», 2010. 704 с.
3. Котлер Ф, Келлер К. Маркетинг – менеджмент. СПб.: Питер, 2015. 800 с.
4. Лабурцева О. І. Стратегічний маркетинг. Київ: КНУТД, 2012. 31 с.
5. Минцберг Г. Школы стратегий. СПб. : Питер, 2000. 336 с.
6. Міщенко А. П. Стратегічне управління. Київ : «Центр навчальної літератури», 2004. 336 с.
7. Обремчук В. Ф. Стратегія підприємства. Київ : МАУП, 2000. 128 с.
8. Портер М. Стратегія конкуренції і методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. Київ : Основи, 2007. 451 с.
9. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. Москва : Издательский дом «Вильямс», 2007. 928 с.
10. Турченюк М. О. Маркетинг. Київ: Знання, 2011. 320 с.
11. Череп А. В. Розвиток сучасного маркетингу та вимоги до нього. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 1. С. 202–205.
12. Шершньова З. Є. Стратегічне управління. Київ : КНЕУ, 2004. 699 с.

L. Shulha, І. Tereshchenko, O. Sharlai

MODERN MARKETING STRATEGIES OF ENTERPRISE MANAGEMENT

Summary

The article examines the essential characteristics of the concept of «marketing strategy» of the enterprise. The peculiarities of the formation of the marketing strategy of the enterprise are analyzed. The factors that are taken into account in the development of marketing strategy of the enterprise are determined. The stages of formation and development of marketing strategy of the enterprise are revealed. It is noted that the use of marketing tools for the formation of enterprise strategy increases the effectiveness of the strategy as a whole. The main elements of the marketing management system of the enterprise are investigated. The necessity of introduction of advanced, ie marketing-oriented, strategic management in the enterprise is proved. The essence and general provisions of the evaluation of the effectiveness of the marketing strategy of the enterprise and the directions of its improvement are substantiated.
The process of developing a marketing strategy of the enterprise reflects the multifunctional process of interconnected stages that form a single whole. It is proved that the structure of the marketing plan is formed by elements, the implementation of which ensures the competitiveness of the enterprise. They can be used to improve the quality of management and increase the level of competitiveness of the production enterprise. The article defines the marketing strategy given by various scientists and the classification of marketing strategies. The stages of realization of marketing strategic management of activity of the enterprise are offered. The result of the application of the methodology is the formation of recommendations for improving the system of marketing strategic management of the enterprise, which will increase its competitiveness. It is established that in a market economy, business leaders need to use marketing tools in activities that are associated with the dynamic development of society and the rapid development of the market. It is substantiated that the system of marketing strategic management of the enterprise is the basis of efficiency of its activity, which influences competitiveness and determines the directions of further development.

Keywords: marketing strategies; market instruments; efficiency.

References

1. Ansoff, I. (1989), Strategicheskoye upravleniye [Strategic management], Economics, Moscow, Russia.
2. Drucker, P. (2010), Menedzhment [Management], LLC «I. D. Williams», Moscow, Russia.
3. Kotler F, Keller, K. (2015), Marketing – menedzhmen. [Marketing - Management]. St. Petersburg: Piter.
4. Laburtseva, O. I. (2012), Stratehichnyy marketynh [Strategic Marketing], KNUTD, Kyiv, Ukraine.
5. Mintzberh, H. (2000), Shkoly strategiy [School of strategies], SPb, Peter, Russia.
6. Mishenko, A. P. (2004), Stratehichne upravlinnya [Strategic Management], CEL, Kyiv, Ukraine.
7. Obremchuk, V. F. (2000), Stratehiya pidpryyemstva [Enterprise strategy], IAPM, Kyiv, Ukraine.
8. Porter, M. (2007), Stratehiya konkurentsiyi i metodyka analizu haluzey i diyalʹnosti konkurentiv [Competition strategy and methods of analysis of industries and activities of competitors], Fundamentals, Kyiv, Ukraine.
9. Thompson, A. A. (2007), Strategicheskiy menedzhment: kontseptsii i situatsii dlya analiza [Strategic management: concepts and situations for analysis], Williams Publishing House, Moscow, Russia.
10. Turchenyuk, M. O. (2011), Marketynh [Marketing], Knowledge, Kyiv, Ukraine.
11. Cherep, A. V. (2009), Development of modern marketing and requirements for it [Rozvytok suchasnoho marketynhu ta vymohy do nʹoho], Visnyk of Khmelnytsky National University, vol. 1, pp. 202-205.
12. Shershnova, Z. (2004), Strategicheskoe ypravlinnya [Strategic management], KNEU, Kyiv, Ukraine.

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 8518

Відомості про авторів

Л. В. Шульга

к. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

L. Shulha

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Marketing, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0002-9320-7566


І. О. Терещенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

І. Tereshchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0001-5176-6522


О. В. Шарлай

здобувач вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

O. Sharlai

Сandidate for a degree, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0001-7908-4355

Як цитувати статтю

Шульга Л. В., Терещенко І. О., Шарлай О. В. Сучасні маркетингові стратегії управління підприємством. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8192 (дата звернення: 08.12.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.63

Shulha, L., Tereshchenko, І. and Sharlai, O. (2020), “Modern marketing strategies of enterprise management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8192 (Accessed 08 Dec 2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.