EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ СФЕРИ ПОСЛУГ
О. М. Овдіюк, Т. В. Швець

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.65

УДК: 338.46:339.9

О. М. Овдіюк, Т. В. Швець

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ СФЕРИ ПОСЛУГ

Анотація

Досліджено економічну сутність та підходи до інтерпретації поняття “послуга”, “послуга-товар”. Встановлено, що основною характерною особливістю сфери послуг, є ступінь сприйняття об’єкта на предмет відчуття як процесу, так й завершеного ефекту. Маркетинг послуг – це застосування певних специфічних маркетингових заходів при позиціонуванні та просуванні послуги на ринку. Було встановлено, що маркетинг послуг має враховувати ряд особливих моментів таких , як бажання та дії споживача, психологічний аспект персоналу підприємств, рівень економічного розвитку окремих регіонів та країни в цілому.
Розглянуто історичні особливості формування світового ринку послуг. В результаті дослідження встановлено, що стрімкий розвиток послуг відбувався майже в кожній сфері світової економіки, що пояснюється відповідним рівнем міжнародного розподілу праці, досягненням в сфері науки та техніки, економічним зростанням та розвитком світового соціуму в цілому. Визначено, що формування економічної складової послуг включає в себе вартість експорту та імпорту послуг, а також їх прикінцеве сальдо зовнішньої торгівлі.
Визначено, що вітчизняна сфера послуг розширює свою географічну структуру зовнішньої торгівлі послугами та має позитивну динаміку до зростання в цілому. Пропозиція послуг на світовому ринку є досить диверсифікованою, а вітчизняна структура послуг має широкий асортимент.
Встановлено, що нинішній етап розвитку сфери послуг свідчить, що поруч з традиційними галузями в сфері обслуговування виникають нові – ділові послуги, а саме послуги дослідження та розробки; професійні та консалтингові послуги; наукові та технічні послуги; послуги з обробки та усунення забруднення навколишнього середовища; послуги сільського господарства та послуги видобутку; послуги операційного лізингу; послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги.

Ключові слова: сфера послуг; послуга-товар; диверсифікація послуг; зовнішньоекономічні послуги; ділові послуги.

Література

1. Джоббер Д. Принципы та практика маркетинга: Пер. с англ.: Уч. пособ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. С. – 688.
2. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс.: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 704 с.
3. Тультаев Т.А. Маркетинг услуг. / Московская финансово-промышленная академия. – М., 2005. – 97 с.
4. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Підручник. – Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2002. – 192 с.
5. Іванова Л. О. Маркетинг послуг: навчальний посібник / Л. О. Іванова, Б. Б. Семак, О. М. Вовчанська. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 508 с.
6. http://www.bakertilly.ua/ua/news/id1251.
7. https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/zd/zd_rik/zd_u/zd_met.html.
8. http://www.ukrstat.gov.ua.

O. Ovdiuk, T. Shvets

STRATEGIC ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC SERVICES MARKET

Summary

The economic essence and approaches to the interpretation of the concept of "service", "service-commodity" are studied. It is established that the main characteristic feature of the service sector is the degree of perception of the object in terms of feeling both the process and the completed effect. Service marketing is the application of certain specific marketing measures in positioning and promoting the service in the market.
It was found that service marketing should take into account a number of special points such as the desires and actions of the consumer, the psychological aspect of the staff of enterprises, the level of economic development of individual regions and the country as a whole. The historical features of the formation of the world market of services are considered. The study found that the rapid development of services took place in almost every sector of the world economy, due to the appropriate level of international division of labor, advances in science and technology, economic growth and development of world society as a whole.
It is determined that the formation of the economic component of services includes the cost of exports and imports of services, as well as their final balance of foreign trade.
It is determined that the domestic services sector is expanding its geographical structure of foreign trade in services and has positive dynamics for growth in general. The offer of services on the world market is quite diversified, and the domestic structure of services has a wide range.
It is established that the current stage of development of the service sector shows that along with the traditional industries in the field of services there are new - business services, namely research and development services; professional and consulting services; scientific and technical services; environmental pollution treatment and elimination services; agricultural and mining services; operating leasing services; trade-related services and intermediary services.

Keywords: service industry; service-commodity; diversification of services; foreign economic services; business services.

References

1. Dzhobber, D. (2000), Principy ta praktika marketinga [Principles of that marketing practice], Izdatel'skij dom «Vil'jams», Moscow, Russia, P. 688.
2. Kotler, F. (2007), Osnovy marketinga. Kratkij kurs [Marketing Basics. Short course], Izdatel'skij dom «Vil'jams», Moscow, Russia, P. 704.
3. Tul'taev, T.A. (2005), Marketing uslug [Service marketing], Moskovskaja finansovo-promyshlennaja akademija, Moscow, Russia, P. 97.
4. Tkachenko, L.V. (2002), Marketynh posluh: Pidruchnyk [Marketing Services: A Textbook], Vydavnytstvo DUEP, Dnipropetrovsk, Ukraine, P. 192.
5. Ivanova, L. O. Semak, B. B. and Vovchanska, O. M. (2018), Marketynh posluh: navchalnyi posibnyk [Marketing services: a textbook], Vydavnytstvo Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, Lviv, Ukraine, P. 508.
6. Baker Tilly, available at: http://www.bakertilly.ua/ua/news/id1251 (Accessed 12 Sept 2020).
7. State Statistics Service of Ukraine, available at: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/zd/zd_rik/zd_u/zd_met.html (Accessed 12 Sept 2020).
8. State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 12 Sept 2020).

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 7593

Відомості про авторів

О. М. Овдіюк

к. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет

O. Ovdiuk

PhD in Economics, Associate Professor, Zhytomyr National Agroecological University

ORCID:

0000-0001-9782-1750


Т. В. Швець

к. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет

T. Shvets

PhD in Economics, Associate Professor, Zhytomyr National Agroecological University

ORCID:

0000-0002-5911-7057

Як цитувати статтю

Овдіюк О. М., Швець Т. В. Стратегічні аспекти розвитку вітчизняного ринку сфери послуг. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8194 (дата звернення: 27.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.65

Ovdiuk, O. and Shvets, T. (2020), “Strategic aspects of development of the domestic services market”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8194 (Accessed 27 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.