EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИНКИ ВАНТАЖНИХ ТА ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ
О. М. Стасюк, Л. Ю. Чмирьова, Н. О. Федяй

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.54

УДК: 658.5.009.12:338.436

О. М. Стасюк, Л. Ю. Чмирьова, Н. О. Федяй

РИНКИ ВАНТАЖНИХ ТА ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Анотація

У статті представлено результати дослідження сучасного стану і тенденцій розвитку ринків вантажних і пасажирських перевезень, включаючи всі види транспорту за період 2000-2018 рр. Водночас виокремлено найбільш гострі проблеми, що перешкоджають більш ефективному розвитку ринків перевезень, які характеризуються тенденціями до скорочення обсягів роботи у зв'язку з низкою зовнішніх та внутрішніх організаційних, стратегічних та економіко-технологічних факторів, що склалися в Україні, основними серед яких були фінансово-економічна криза 2008 р. та військові дії на Сході України. Окреслені проблеми та тенденції було визначено на основі ґрунтовного аналізу статистичних показників та їх динаміки, що характеризують роботу транспорту України за видами з розподілом на вантажний і пасажирський ринки перевезень.

Ключові слова: ринки вантажних та пасажирських перевезень; вантажооборот; пасажирооборот; конкуренція; транзит; мультимодальні перевезення; цифровізація; тенденції перевезень.

Література

1. Антощишина Н.І. Інтеграційні процеси транспортної системи України в ЄС / Н.І. Антощишина // Ефективна економіка. - 2013. - № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2423
2. Антощишина Н.І. Аналіз ринку авіаційних пасажирських перевезень. / Н.І. Антощишина // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. - 2011. - № 31. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/download/340/329.
3. Вовк О.М. Стратегічні напрямки розвитку ринку транспортних послуг в Україні. / О.М. Вовк, І.М. Аверічев // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2015. - № 2 (12). - С. 131-135
4. Головкова Л.С. Тенденції та фактори впливу на процес залізничних перевезень в Україні / Л.С. Головкова, Д.Ю. Ляшко // Інфраструктура ринку. Випуск 8. - 2017. С. 26-31.
5. Дикань В.Л. Управління реалізацією спільних інвестиційних проектів за участю підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації / В.Л. Дикань, Г.В. Обруч // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2020. - № 69. - С. 9-21.
6. Дикань В.Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: монографія / В. Л. Дикань, В. О. Зубенко. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.
7. Іванов Г.С. Аналіз стану і показників розвитку морських портів України / Іванов Г.С. // Державне управління: удосконалення і розвиток. - 2017. - № 5. - URL: http://www.economy.nayka.com.ua/
8. Макаренко М. В.. Динаміка і структура перевезень пасажирів / М.В. Макаренко, І.М. Гойхман // Ефективна економіка. - 2010. - № 8. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_8_23
9. Полякова О.М. Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні і світі. / О.М. Полякова, О.В. Шраменко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2017. - № 58. - С. 126-134.
10. Попович П В. Дослідження тенденцій розвитку ринку вантажних автомобільних перевезень у сучасних умовах / П.В. Попович, О.С. Шевчук, А.Й. Матвіїшин, В.М. Лотоцька // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. - 2016. - № 2. - С. 224-229. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_2016_2_35
11. Сич Є.М. Інституціоналізація економічних інтересів суб’єктів транспортного ринку / Є.М. Сич, О.В. Бойко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2012. - № 4. - С. 96-108. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2012_4_17.
12. Шило Л.А. Роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності вантажних залізничних перевезень / Л.А. Шило, ІЛ Добровольська, ГС П’ятигорець // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». - 2015. - вип. 10. - С. 87-92.
13. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua
14. Груз в контейнерах: максимум за последние 10 лет. Офіційний сайт Центру транспортних стратегій. URL: https://cfts.org.ua/articles/gruz_v_konteynerakh_maksimum_za_poslednie_10_let_1508/106738
15. Контейнерні перевезення – ключ до європейського ринку. Офіційний залізничний інформаційний портал. URL: https://info.uz.ua/analitika/konteynerni-perevezennya-klyuch-do-evropeyskogo-rinku
16. Показники роботи 2019. Офіційний сайт Адміністрації морських портів України. URL: http://www.uspa.gov.ua/pokazniki-roboti
17. Nykyforuk O. System of digital transformation indicators in transport sector / Olena Nykyforuk, Olga Stasyuk, Larysa Chmyrova, Natalia Fedyaj // Open Access Peer-reviewed Journal European Journal of Intelligent Transportation Systems 1(2), July 2019. P. 3-12.

O. Stasiuk, L. Chmyrova, N. Fediai

THE MARKETS OF FREIGHT AND PASSENGER TRANSPORT IN UKRAINE: PROBLEMS AND TRENDS

Summary

The article presents the results of a study of the current state and trends in the development of freight and passenger markets. The analysis includes all modes of transport for the period 2000-2018. The most acute problems are highlighted. These problems hinder the effective development of transportation markets. The markets show a downward trend in work volumes. The decrease in work volumes is due to external, internal, organizational, strategic and economic-technological factors. The main factors were the financial and economic crisis of 2008 and military action in eastern Ukraine. The main problems are identified: low rates of reform of transport; systematic underfunding of transport; non-availability of strategic development documents; reduction of volumes of transportations and transit of freights; reduction of passenger traffic by all modes of transport, especially rail; low quality of passenger service; high level of transport tariffs; reduction of demand for transport services; low level of digitalization; unsatisfactory quality of transport and warehousing infrastructure; depreciation of rolling stock for freight and passenger transportation; low level of safety of freight and passenger transportation, etc. The following trends are typical for the transport markets of Ukraine: cooperation and integration with the EU; reduction of the reliability of Ukraine as a business partner and reduction of investments; repayment of loans to global financial institutions; slow modernization of transport infrastructure; necessity to restore the destroyed transport infrastructure of Donetsk and Luhansk regions and the annexation of the Autonomous Republic of Crimea; change of directions in Ukraine's internal and foreign traffic; insufficient of government attention to strategic planning; reduction of the level of road safety; cargo containerization; reduction of transit cargo volumes; transition to green transport; urbanization and increasing labor mobility; introduction of digitalization and use of information and communication technologies for transport; increase of multimodal transportations; liberalization of transport; implementation mechanisms of public-private partnership in the transport of Ukraine, especially concessions, etc. Problems and trends were based on the analysis of statistical indicators.

Keywords: markets of freight and passenger transportation; freight turnover; passenger turnover; competition; transit; multimodal transportation; digitalization; transportation trends.

References

1. Antoshchyshyna, N.I. (2013), “Integration processes of Ukraine's transport system in the EU”, Efektyvna ekonomika, vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2423, (Accessed 09 September 2020).
2. Antoshchyshyna, N.I. (2011), “Analysis of the air passenger market”, Problemy pidvyshchennia efektyvnosti infrastruktury, vol. 31, available at: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/download/340/329, (Accessed 09 September 2020).
3. Vovk O. and Averichev I. (2015), “Strategic directions of transport services market development in Ukraine”, Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 2 (12), pp. 131-135.
4. Holovkova, L.S. and Liashko, D.I. (2017), “Trends and factors influencing the process of railway transportation to Ukraine”, Infrastruktura rynku, vol. 8, pp. 26-31.
5. Dikan, V.L. and Obruch, H.V. (2020), “Management of implementation of joint investment projects with the participation of railway transport enterprises in the conditions of digitalization”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 69. - pp. 9-21.
6. Dikan, V.L. and Zubenko, V. O. (2018), “Ensuring the effectiveness of innovative activities of railway transport enterprises: a monograph”, P. 194 с.
7. Ivanov, H.S. (2017), “Analysis of the state and indicators of development of seaports of Ukraine”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia i rozvytok, vol. 5. - available at: http://www.economy.nayka.com.ua, (Accessed 09 September 2020).
8. Makarenko, M. V. and Hoikhman, I.M. (2010), “Dynamics and structure of passenger traffic”, Efektyvna ekonomika, vol. 8, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_8_23, (Accessed 09 September 2020).
9. Poliakova, O.M. and Shramenko, O.V. (2017), “Current trends in the development of transport and logistics infrastructure in Ukraine and the world”, Visnyk ekonomiky transportu ta promyslovosti, vol. 58, pp. 126-134.
10. Popovych, P.V. and Shevchuk, O.S. and Matviishyn, A.I. and Lototska, V.M. (2016), “Research of tendencies of development of the market of freight automobile transportations in modern conditions”, Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol. 2, pp. 224-229, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_2016_2_35, (Accessed 09 September 2020).
11. Sych, Ye.M. and Boiko, O.V. (2012), “Institutionalization of economic interests of transport market participants”, Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol. 4, pp. 96-108, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2012_4_17, (Accessed 09 September 2020).
12. Shylo, L.A. and Dobrovolska, I.L. and Piatyhorets, H.S. (2015), “The role of marketing in increasing the competitiveness of rail freight”, Zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana «Problemy ekonomiky transportu», vol. 10, pp. 87-92.
13. Official site of the State Statistics Service of Ukraine., available at: www.ukrstat.gov.ua, (Accessed 09 September 2020).
14. Official site of the Center for Transport Strategies (2019), Cargo in containers: maximum for the last 10 years, available at: https://cfts.org.ua/articles/gruz_v_konteynerakh_maksimum_za_poslednie_10_let_1508/106738, (Accessed 09 September 2020).
15. Official railway information portal (2018), Container transportation is the key to the European market, available at: https://info.uz.ua/analitika/konteynerni-perevezennya-klyuch-do-evropeyskogo-rinku, (Accessed 09 September 2020).
16. Official site of the Seaports Administration of Ukraine (2019), Performance indicators 2019, available at: http://www.uspa.gov.ua/pokazniki-roboti, (Accessed 09 September 2020).
17. Nykyforuk, O.I. and Stasyuk, O.M. and Chmyrova, L.U. and Fediai, N.O. (2019), “System of digital transformation indicators in transport sector”, Open Access Peer-reviewed Journal European Journal of Intelligent Transportation Systems, vol. 1(2), pp. 3-12.

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 8316

Відомості про авторів

О. М. Стасюк

к. е. н., старший науковий співробітник,Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

O. Stasiuk

PhD in Economics, Senior Researcher, State Organization “Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”

ORCID:

0000-0002-4701-5598


Л. Ю. Чмирьова

науковий співробітник,Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

L. Chmyrova

Researcher, State Organization “Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”

ORCID:

0000-0003-1811-2409


Н. О. Федяй

молодший науковий співробітник,Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

N. Fediai

Junior Researcher, State Organization “Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”

ORCID:

0000-0002-6529-1078

Як цитувати статтю

Стасюк О. М., Чмирьова Л. Ю., Федяй Н. О. Ринки вантажних та пасажирських перевезень в Україні: проблеми та тенденції. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8199 (дата звернення: 08.12.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.54

Stasiuk, O., Chmyrova, L. and Fediai, N. (2020), “The markets of freight and passenger transport in Ukraine: problems and trends”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8199 (Accessed 08 Dec 2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.