EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
Л. Б. Гнатишин, О. С. Прокопишин, О. І. Малецька

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.70

УДК: 336.2:338.2(477)

Л. Б. Гнатишин, О. С. Прокопишин, О. І. Малецька

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Анотація

Мета статті полягає в аналізі й узагальненні передового європейського досвіду трансформації системи оподаткування суб’єктів господарювання задля можливості розроблення рекомендацій щодо вдосконалення податкової системи в сучасних економічних умовах України.
Для досягнення поставленої мети дослідження використано методи аналізу і синтезу, узагальнення, структурно-логічний.
У статті узагальнено досвід європейських країн стосовно формування й функціонування державних органів, на які покладено виконання функцій податкового регулювання. На основі аналізу діючих систем оподаткування підприємств у країнах ЄС виявлено їх специфічні особливості. Визначено стратегічні напрями модернізації системи оподаткування, які відповідають сучасним умовам господарювання підприємств в Україні.
У результаті дослідження зроблено висновок про доцільність застосування європейського досвіду в поєднанні з українськими особливостями функціонування системи оподаткування підприємств.

Ключові слова: суб’єкти господарювання; система оподаткування; види податків; модернізація; трансформація; механізми; європейський досвід.

Література

1. Сиволап І. М. Проблема використання іноземних організаційно-правових форм суб’єктів господарювання з метою розмивання податкової бази та виведення прибутків з-під оподаткування. Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України: зб. матеріалів ІІ наук.-практ. кругл. столу (м. Ірпінь, 16–17 травня 2019 р.). Ірпінь: НДІ фіскальної політики, 2019. С. 137-139.
2. Caselli S., Negri G. Private Equity and Venture Capital in Europe. Markets, Techniques, and Deals. 2nd ed. Ch. 10. Taxation Framework for Private Equity and Fiscal Impact for Equity Investors. London: Academic Press, 2018. P. 125-150. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812254-9.00010-3.
3. Supardianto, Ferdiana R., Sulistyo S. The Role of Information Technology Usage on Startup Financial Management and Taxation. Procedia Computer Science. 2019. Vol. 161. P. 1308-1315. https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.246.
4. Dźwigoł H. Business management – compendium. Oxford: Alpha Science International Ltd., 2017. 84 p.
5. Dźwigoł H., Shcherbak S., Semikina M., Vinichenko O., Vasiuta V. Formation of Strategic Change Management System at an Enterprise. Academy of Strategic Management Journal. 2019. Vol. 18(SI1). P. 1-8.
6. Marques M., Pinho C., Montenegro T. M. The effect of international income shifting on the link between real investment and corporate taxation. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. 2019. Vol. 36. Article 100268. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.100268.
7. Becker J., Heim B. T., .Ramnath S. P., Ross J. M. The impact of state taxes on pass-through businesses: Evidence from the 2012 Kansas income tax reform. Journal of Public Economics. 2019. Vol. 174. P. 53-75. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2019.03.008.
8. Becker J., Johannesen N., Riedel N. Taxation and the allocation of risk inside the multinational firm. Journal of Public Economics. 2020. Vol. 183. Article 104138. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104138.
9. Запобігання неналежному використанню платниками податків України організаційно-правових форм нерезидентів при здійсненні контрольованих операцій / за заг. ред. С. С. Брехова. Київ: Алерта, 2019. 120 с.
10. Стародуб Д. М., Шавло І. А. Протидія неналежному використанню податково-прозорих організаційно-правових форм суб’єктів господарювання у контексті міжнародного досвіду. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2018. Вип. 3–4. С. 117-125.
11. Кміть В. М., Яскевич О. І. Зарубіжний досвід функціонування системи прямого оподаткування та доцільність його застосування у національній практиці. Український журнал прикладної економіки. 2017. Т. 2. № 3. С. 96-106.
12. Дроздовська О. С., Озерчук О. В. Співвідношення прямих і непрямих податків у податковій системі України. Інвестиції: практика та
досвід. 2017. № 10. С. 44-50.
13. Шпортюк Н. Л. Зарубіжний досвід державної підтримки агропромислового комплексу. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 7. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.7.130.
14. Сидоренко Р. В. Оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств: сучасний стан та перспективи. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 12-2. С. 173-176.
15. Карпишин Ю. А., Сус Л. В. Подaтковi мехaнiзми регулювaння діяльності агрохолдингів в Україні. Бізнес Інформ. 2019. № 2. C. 209-217.
16. Дема Д. І., Пивовар А. М., Карпишин Ю. А. Формування репродуктивного механізму державного регулювання діяльності агрохолдингів. Ефективна економіка. 2019. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6999 (дата звернення: 21.06.2020).
17. Стадник М. Міжнародні податкові новації – 2020. URL: https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ002076 (дата звернення: 21.06.2020).
18. Прокопишин О. С. Податок на додану вартість: особливості оподаткування та обліку в експортно-імпортних операціях. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 4(1). С. 72-75.

L. Hnatyshyn, O. Prokopyshyn, O. Maletska

MODERNIZATION OF THE ENTERPRISE TAXATION SYSTEM TAKING INTO ACCOUNT THE EUROPEAN EXPERIENCE

Summary

The purpose of the article is to analyze and summarize the best European experience in the transformation of the taxation system of economic entities in order to develop recommendations for improving the tax system in the current economic conditions of Ukraine.
To achieve the goal of the study used methods of analysis and synthesis, generalization, structural and logical.
The article summarizes the experience of European countries regarding the formation and functioning of state bodies entrusted with the functions of tax regulation. Based on the analysis of the current taxation systems of enterprises in the EU countries, their specific features are revealed. The strategic directions of modernization of the taxation system of enterprises in Ukraine are determined, which include the following: harmonization of domestic and European practice of counteracting the minimization of tax and customs payments; bringing procurement procedures in line with WTO and EU standards; implementation of conceptual provisions for reforming the tax system of Ukraine based on a compromise between the Ministry of Finance of Ukraine, the Committee on Finance, Tax and Customs Policy of the Verkhovna Rada of Ukraine, the State Fiscal Service of Ukraine, which should include the following provisions: reducing the burden on the payroll; reduction of the total tax burden on the wage fund to an economically reasonable level of not less than 35-40%; simplification of the income tax administration procedure; substantiation of conceptual bases of distinction of proper and improper fulfillment of tax obligation; improving counteraction to tax minimization in the context of Ukraine's European integration vector of development; improvement of the state customs business in the context of increase of efficiency of counteraction to minimization of payment of tax and customs payments; transfer of all public procurements into electronic form for achieving savings by reducing transaction costs; reduction of administrative expenditures by taxpayers and fiscal authorities, further reform and optimization of the structure of the State Fiscal Service of Ukraine; development of mechanisms for institutional support for the development of the taxation system, and first of all, further improvement of regulatory and legal regulation; improvement of information and analytical support for the development of the taxation system with the use of digital technologies; automation and simplification of tax administration through further development of electronic services, in particular expansion of functionality of the Electronic Payer's Office service, improvement of the electronic value added tax (VAT) administration system in terms of extending the terms of registration of tax invoices, publication in open access of the electronic register of applicants and recipients of budget VAT refunds;
reducing the number of primary documents for the recognition of expenses for the purpose of taxation of corporate profits to one – an invoice (invoice) signed by the two parties to the supply contract.
As a result of research the conclusion on expediency of application of the European experience in combination with the Ukrainian features of functioning of system of the taxation of the enterprises is made.

Keywords: usiness entities; taxation system; types of taxes; modernization; transformation; mechanisms; European experience.

References

1. Syvolap, I. M. (2019), “The problem of using foreign organizational and legal forms of business entities in order to erode the tax base and the withdrawal of profits from taxation”, Protydiia minimizatsii splaty podatkiv: svitovyj dosvid ta praktyka Ukrainy [Counteracting the minimization of tax payments: world experience and practice of Ukraine]: Zbirka materialiv II nauk.-prakt. kruhl. stolu zb., Research Institute of Fiscal Policy, Irpin, Ukraine, pp. 137-139.
2. Caselli, S., Negri, G. (2018), Private Equity and Venture Capital in Europe. Markets, Techniques, and Deals, 2nd ed., Ch. 10. Taxation Framework for Private Equity and Fiscal Impact for Equity Investors, Academic Press, London, pp. 125-150. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812254-9.00010-3.
3. Supardianto, Ferdiana, R., Sulistyo, S. (2019), “The Role of Information Technology Usage on Startup Financial Management and Taxation”, Procedia Computer Science, vol. 161, pp. 1308-1315. https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.246.
4. Dźwigoł, H. (2017), Business management – compendium, Alpha Science International Ltd., Oxford.
5. Dźwigoł, H., Shcherbak, S., Semikina, M., Vinichenko, O., Vasiuta, V. (2019), “Formation of Strategic Change Management System at an Enterprise”, Academy of Strategic Management Journal, vol. 18(SI1), pp. 1-8.
6. Marques, M., Pinho, C., Montenegro, T. M. (2019), “The effect of international income shifting on the link between real investment and corporate taxation”, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, vol. 36, Article 100268. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.100268.
7. Becker, J., Heim, B. T., .Ramnath, S. P., Ross, J. M. (2019), “The impact of state taxes on pass-through businesses: Evidence from the 2012 Kansas income tax reform”, Journal of Public Economics, vol. 174, pp. 53-75. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2019.03.008.
8. Becker, J., Johannesen, N., Riedel, N. (2020), “Taxation and the allocation of risk inside the multinational firm”, Journal of Public Economics, vol. 183, Article 104138. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104138.
9. Brekhova, S. S. (Ed.) (2019), Zapobihannia nenalezhnomu vykorystanniu platnykamy podatkiv Ukrainy orhanizatsijno-pravovykh form nerezydentiv pry zdijsnenni kontrol'ovanykh operatsij [Prevention of improper use by taxpayers of Ukraine of organizational and legal forms of non-residents in the implementation of controlled transactions], Alerta, Kyiv, Ukraine.
10. Starodub, D. M., Shavlo, I. A. (2018), “Counteraction to improper use of tax-transparent organizational and legal forms of business entities in the context of international experience”, Mizhnarodnyj iurydychnyj visnyk: aktual'ni problemy suchasnosti (teoriia ta praktyka) [International Legal Bulletin: current issues (theory and practice)], vol. 3–4, pp. 117-125.
11. Kmit, V. M., Yaskevych, O. I. (2017), “External experience of the direct taxation system functioning and expediency of its application in national practice”, Ukrainian Journal of Applied Economics, vol. 2, no. 3, pp. 96-106.
12. Drozdovska, O., Ozerchuk, O. (2017), “Proportion of direct and indirect taxes in the tax system of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, no. 10, pp. 44-50.
13. Shportyuk, N. (2019), “External experience of public support of agroindustrial complex”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, no. 7, pp. 130-133. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.7.130.
14. Sydorenko, R. V. (2016), “Taxation of agricultural enterprises: current state and prospects”, Black Sea Economic Studies, vol. 12(2), pp. 173-176.
15. Karpyshyn, Yu. A., Sus, L. V. (2019), “Data mechanisms for regulating the activities of agricultural holdings in Ukraine”, Business Inform, no. 2, pp. 209-217.
16. Dema D. I., Pyvovar, A. M., Karpyshyn, Yu. A. (2019), “Formation of the reproductive mechanism of state regulation of agricultural holdings”, Efektyvna ekonomika, no. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6999 (Accessed: 21 June 2020).
17. Stadnyk, M. (2020), “International tax innovations – 2020”, available at: https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ002076 (Accessed: 21 June 2020).
18. Prokopyshyn, O. S. (2014), “Value added tax: features of taxation and accounting in export-import transactions”, Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences, no. 4(1), pp. 72-75.

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 5967

Відомості про авторів

Л. Б. Гнатишин

д. е. н., доцент, в.о. професора кафедри обліку та оподаткування, Львівський національний аграрний університет

L. Hnatyshyn

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Lviv National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-4425-0514


О. С. Прокопишин

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

O. Prokopyshyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Lviv National Agrarian University, Dublyany

ORCID:

0000-0002-7027-3499


О. І. Малецька

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Львівський національний аграрний університет

O. Maletska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Lviv National Agrarian University

ORCID:

000-0002-0004-7605

Як цитувати статтю

Гнатишин Л. Б., Прокопишин О. С., Малецька О. І. Модернізація системи оподаткування підприємств з урахуванням європейського досвіду. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8202 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.70

Hnatyshyn, L., Prokopyshyn, O. and Maletska, O. (2020), “Modernization of the enterprise taxation system taking into account the european experience”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8202 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.