EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
Ж. В. Прокопенко, І. А. Юхименко-Назарук

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.70

УДК: 336.6

Ж. В. Прокопенко, І. А. Юхименко-Назарук

ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Анотація

У статті визначено класифікаційні ознаки, які є суттєвими для потреб економічного аналізу, зокрема встановлено, що на організацію та методику економічного аналізу чинить вплив поділ небанківських фінансових установ за метою діяльності (створені з метою отримання прибутку та некомерційні), за юридичним статусом (фізичні та юридичні особи), за формою власності та за видом діяльності та характером послуг, що надаються. Проаналізовано та визначено завдання економічного аналізу діяльності небанківських фінансових установ: аналіз об'єктивної оцінки реальної ситуації в небанківській фінансовій установі та визначення її місця на ринку; встановлення причин, що призвели до виникнення теперішньої ситуації; виявлення ресурсів, які можна застосувати підвищення ефективності установи у сфері фінансів; вироблення конкретних етапів, що дозволять покращити фінансовий стан небанківської фінансової установи; здійснення прогнозів на майбутнє. Враховуючі, що однією з вимог до небанківських фінансових установ є стабільність та безперебійність їх роботи, доповнено існуючі завдання економічного аналізу таких установ такими завданнями як: забезпечення прозорості структури власності та відповідності структури власності вимогам регулятора; оцінка показників економічних нормативів небанківських фінансових установ. Досліджено існуючі методики економічного аналізу та запропоновано структурно-логічний алгоритм проведення економічного аналізу діяльності небанківських фінансових установ у такій послідовності: загальний аналіз активів небанківських фінансових установ; аналіз джерел фінансування (аналіз капіталу небанківських фінансових установ та аналіз зобов’язань); кількісний аналіз обсягів наданих послуг; аналіз ефективності діяльності (аналіз доходів і витрат: аналіз прибутку та рентабельності). Аналіз фінансового стану передбачає здійснення аналізу ліквідності та платоспроможності, аналізу фінансової стійкості та аналізу конкурентоспроможності, а також аналіз дотримання нормативів резервування. На етапі кількісного аналізу обсягів наданих послуг передбачається визначення таких показників як загальна частка ринку фінансових послуг, яка належить небанківським фінансовим установам та частка ринку фінансових послуг, яка належить відповідному суб’єкту, що дозволить оцінити масштаби діяльності, надати первинну характеристику конкурентоспроможності та визначити місце небанківської фінансової установи у зовнішньому середовищі та серед конкурентів. Доповнено методику аналізом конкурентоспроможності. Запропоновано методику рейтингування небанківських фінансових установ, зокрема визначено, що в основі рейтингової оцінки небанківських фінансових установ має бути покладений аналіз двох основних параметрів: фінансова стійкість (ліквідність, ефективність діяльності рівень платоспроможності, фінансова стійкість, показники динаміки діяльності); стійкість до ризиків (достатній розмір капіталу, наявність ліцензій, відсутність інформації про можливе банкротство, ділова репутація, місце на ринку, конкурентні переваги, якість менеджменту, результативність діяльності).

Ключові слова: небанківські фінансові установи; економічний аналіз; методика економічного аналізу;рейтингова методика.

Література

1. Буянова Т.И. Особенности комплексного экономического анализа деятельности страховой организации. Известия Уральского государственного экономического университета. 2007. №1. С. 36-38.
2. Кащена Н. Б., Цуканова О. В., Гаркуша Н. М. Методика економічного аналізу: сутність та елементи. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2014. Вип. 1. С. 40–51.
3. Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу: навч. Посібник. К. : Знання, 2008. 639 с.
4. Матієшин М. М. Організація економічного аналізу процесу експлуатації основних засобів у будівельних підприємствах. Ефективна економіка. 2014. № 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_7_47
5. Поплавський, О. О. Діяльність страхової компанії як об’єкт економічного аналізу. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 4(74), 2016.C. 192–200.
6. Ремига С. П. Методичні підходи до економічного аналізу діяльності недержавних пенсійних фондів. Сталий розвиток економіки. 2013. № 2. С. 363-366. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_2_78
7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебное пособие. Минск : Новое знание, 2002. 704 с.
8. СерединськаВ.М., ЗагороднаО.М., Федорович Р.В.Теорія економічного аналізу: підручник. Тернопіль:Видавництво Астон, 2006.368 с.
9. Черниш С.С. Економічний аналіз. Навчальний посібник. К: Центр учбової літератури, 2010. 312 с.

Zh. V. Prokopenko, I. A. Yukhimenko-Nazaruk

THEORETICAL, METHODICAL AND ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION OF ECONOMIC ANALYSIS OF ACTIVITY OF NON-BANKING FINANCIAL INSTITUTIONS

Summary

The article identifies classification features that are essential for the needs of economic analysis, in particular, it is established that the organization and methodology of economic analysis is influenced by the division of non-bank financial institutions by activity (profit and non-profit), legal status (physical and legal persons), by form of ownership and by type of activity and nature of services provided. The tasks of economic analysis of non-bank financial institutions are analyzed and determined: analysis of objective assessment of the real situation in a non-bank financial institution and determination of its place in the market; identification of the reasons that led to the current situation; identifying resources that can be used to increase the efficiency of the institution in the field of finance; elaboration of specific stages that will improve the financial condition of the non-bank financial institution; making forecasts for the future. Given that one of the requirements for non-bank financial institutions is the stability and continuity of their work, the existing tasks of economic analysis of such institutions have been supplemented with such tasks as: ensuring transparency of ownership structure and compliance of ownership structure with regulatory requirements; assessment of indicators of economic standards of non-banking financial institutions. The existing methods of economic analysis are studied and the structural-logical algorithm of economic analysis of non-banking financial institutions is proposed in the following sequence: general analysis of assets of non-banking financial institutions; analysis of sources of financing (analysis of the capital of non-banking financial institutions and analysis of liabilities); quantitative analysis of the volume of services provided; performance analysis (income and cost analysis: profit and profitability analysis). The analysis of financial condition involves the analysis of liquidity and solvency, analysis of financial stability and competitiveness analysis, as well as analysis of compliance with provisions. At the stage of quantitative analysis of the volume of services provided, it is planned to determine such indicators as the total share of the financial services market owned by non-banking financial institutions and the share of the financial services market owned by the relevant entity. financial institution in the external environment and among competitors. The methodology was supplemented by competitiveness analysis. The method of rating non-banking financial institutions is proposed, in particular, it is determined that the rating assessment of non-banking financial institutions should be based on the analysis of two main parameters: financial stability (liquidity, efficiency, solvency, financial stability, dynamics); resistance to risks (sufficient capital, availability of licenses, lack of information about possible bankruptcy, business reputation, market position, competitive advantages, quality of management, performance).

Keywords: non-bank financial institutions; economic analysis; methods of economic analysis; rating methods.

References

1. Buyanova, T.I. (2007), “Features of a comprehensive economic analysis of the activities of an insurance organization”, Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, vol. 1,pp. 36-38.
2. Kaschena, N. B. Tsukanova, O. V. and Harkusha, N. M. (2014), “Methods of economic analysis: essence and elements”, Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, vol. 1, pp. 40–51.
3. Kupalova, H. I. (2008), Teoriia ekonomichnoho analizu [Theory of economic analysis: textbook], Znannia, Kyiv, Ukraine, P. 639.
4. Matiieshyn, M. M. (2014), “Organization of economic analysis of the process of operation of fixed assets in construction enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_7_47 (Accessed 10 Sept 2020).
5. Poplavs'kyj, O. O. (2016), “The activities of the insurance company as an object of economic analysis”, «Visnyk ZhDTU»: Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, vol 4(74), рр. 192–200.
6. Remyha, S. P. (2013), “Methodical approaches to economic analysis of non-state pension funds”, Stalyj rozvytok ekonomiky.vol. 2, pp. 363-366.
7. Savitskaya, G.V. (2002), Analiz hozyaystvennoy deyatelnosti predpriyatiya [Analysis of economic activity of the enterprise], Novoe znanie, Minsk, P. 704.
8. Seredyns'ka, V.M. Zahorodna, O.M. and Fedorovych, R.V. (2006), Teoriia ekonomichnoho analizu: pidruchnyk [Theory of economic analysis],Vydavnytstvo Aston, Ternopil', Ukraine, P. 368.
9. Chernysh, S.S. (2010), Ekonomichnyj analiz [Economic analysis], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 312.

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 3843

Відомості про авторів

Ж. В. Прокопенко

к. е. н., доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

Zh. V. Prokopenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-1844-5329


І. А. Юхименко-Назарук

д. е. н., доцент, декан факультету документальних комунікацій та менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

I. A. Yukhimenko-Nazaruk

Doctor of Economics, Professor, Dean of the Faculty of Documentary Communications and Management, Rivne State University for the Humanities, Rivne

ORCID:

0000-0002-2910-1169

Як цитувати статтю

Прокопенко Ж. В., Юхименко-Назарук І. А. Теоретичні, методичні та організаційні засади здійснення економічного аналізу діяльності небанківських фінансових установ. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8206 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.70

Prokopenko, Zh. V. and Yukhimenko-Nazaruk, I. A. (2020), “Theoretical, methodical and organizational principles of implementation of economic analysis of activity of non-banking financial institutions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8206 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.