EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМАЛІЗОВАНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АУДИТУ В СИСТЕМІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ
А. А. Опанасюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.147

УДК: 657.632.1:343.72

А. А. Опанасюк

КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМАЛІЗОВАНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АУДИТУ В СИСТЕМІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Анотація

У статті досліджено класифікацію економічної злочинності як засобу ідентифікації аудиту в системі запобігання та протидії економічної злочинності. Запропоновано розгорнуту класифікацію економічних злочинів: за сферою здійснення в межах інституційних секторів економіки - економічні злочини в секторі нефінансових корпорацій; економічні злочини в секторі фінансових корпорацій; економічні злочини в секторі загального державного управління; економічні злочини в секторі домашніх господарств; економічні злочини в секторі некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства; за характером законодавчо унормованих суспільних відносин, що виступають безпосереднім об’єктом посягання проти: відносин права власності Українського народу; відносин права державної власності; відносин права комунальної власності; відносин права приватної власності; відносин права колективної власності; відносин права власності інших держав, їх юридичних осіб, спільних підприємств та міжнародних організацій; відносини щодо службової діяльності; відносин щодо господарської діяльності; за суб’єктом складу злочину – інституціональною одиницею: фізична особа – загальний суб’єкт; фізична особа як спеціальний суб’єкт – власник юридичної особи; фізична особа як спеціальний суб’єкт – уповноважена особа юридичної особи в приватному секторі економіки; фізична особа як спеціальний суб’єкт - найманий працівник в приватному секторі економіки; фізична особа як спеціальний суб’єкт – уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування або прирівняні до них; фізична особа як спеціальний суб’єкт - найманий працівник в державному секторі економіки; за способом вчинення економічних злочинів: ненасильницькі, таємні або вчинені шляхом обману, посягання на чужу власність; розкрадання державного або колективного майна; майнові посадові злочини без ознак розкрадання; умисні корисливі господарські злочини та ті, що посягають на громадську безпеку та інші державні інтереси; інша корислива злочинна діяльність; за видами\статтями згідно Кримінального кодексу України. На підставі сформованої класифікації економічної злочинності, розроблено матрицю топографічної ідентифікації аудиту в межах останньої.

Ключові слова: економічна злочинність; класифікація; аудит; система запобігання та протидії економічній злочинності.

Література

1. Горецький О. Вплив економічної злочинності на юридичну сферу. European and Comparative Law Journal. №9\2(2018). URL:http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pravo/article/view/4095
2. Гуцаленко Л.В., Михальчишина Л.Г., Сидорчук В.М., Пентюх І.К. Судово-бухгалтерська експертиза. Навч. Посіб.- К.: Центр учбової літератури, 2011. 352 с.
3. Данилевський А. О., Калмиков Д. О., Хавронюк М. І. за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. Кримінальне право (Особлива частина) : підручник у 2-х т. Луганськ : Елтон-2, 2012. Т. 1. 2012. 780 с.
4. Економічна злочинність. URL: https://www.bitlex.ua/uk/blog/terms/post/ekonomichna_zlochynnist
5. Забарний М.М. Економічні злочини: сутнісні ознаки та криміналістичний аналіз їх вчинення. URL: http://www.naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom24/9.pdf
6. Конвенція Організації Об’єднаних На- цій проти транснаціональної економічної злочинності від 15.11.2000 (ратифікована Україною 04.02.2004). Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_789.
7. Кримінологія: Підручник. За заг. ред. Л. С. Сміяна, Ю. В. Нікітіна. К.: Національна академія управління, 2010. 496 с.
8. Лісова Н. В. Запобігання злочинам у сфері економічної діяльності. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 2. С. 134-144. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2018_2_14.
9. Митрофанов І. І., Гайкова Т.В. Загальна характеристика та види злочинів у сфері господарської діяльності. Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету : зб. наук. статей. 2009. № 4. С. 154–157.
10. Нікола С. О. Гусєв А. О. Економічні злочини на підприємстві та шляхи їх протидії. Perspectives of world science and education. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2019. Pp. 75-79. URL: https://sci-conf.com.ua.
11. Попередження злочинності та кримінальне правосуддя у контексті розвитку: реалізації та перспективи міжнародного співробітництва. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_785#Text
12. Про затвердження Класифікації інституційних секторів економіки України : наказ Державного комітету статистики України від 03.12.2014 No 378. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0378832-14#Text
13. Прутяний, С. О. Кримінологічна класифікація професійної злочинної діяльності. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2010.№ 3 (50). С. 93-100.
14. Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація: Монографія. К.: КНЕУ, 2006. 243с.
15. Франчук В. В. Поняття злочинів у сфері економіки та їх класифікація. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. No 1. 2011. С. 244–254.
16. Франчук В.І., Герасименко Л. В., Гончарова В. О. Економічна безпека : навч. посіб. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. С. 54–64.
17. Харко Д. М. Кримінологічні проблеми щодо визначення поняття та ознак сучасної економічної злочинності як фактора тінізації економіки України. URL: http://www.apdp.in.ua/v55/119.pdf
18. Чернявський С. С. Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування : монографія. Київ : Хай-Тек Прес, 2010. 624 с.

A. A. Opanasyuk

CLASSIFICATION OF ECONOMIC CRIME AS A MEANS OF FORMALIZED AUDIT IDENTIFICATION IN THE SYSTEM OF PREVENTION AND COMBATION OF ECONOMIC EVIL

Summary

The article examines the classification of economic crime as a means of identifying the audit in the system of prevention and combating economic crime. A detailed classification of economic crimes is proposed: by area of implementation within the institutional sectors of the economy - economic crimes in the sector of non-financial corporations; economic crimes in the financial corporations sector; economic crimes in the general government sector; economic crimes in the household sector; economic crimes in the sector of non-profit organizations serving households; by the nature of legally regulated social relations, which are the direct object of encroachment against: property relations of the Ukrainian people; relations of state property law; communal property rights relations; private property relations; collective property rights relations; property relations of other states, their legal entities, joint ventures and international organizations; official relations; relations of economic activity; by the subject of the crime - the institutional unit: natural person - the general subject; natural person as a special entity - the owner of a legal entity; natural person as a special entity - an authorized person of a legal entity in the private sector of the economy; an individual as a special entity - an employee in the private sector of the economy; natural person as a special entity - authorized to perform the functions of the state or local self-government bodies or equated to them; an individual as a special entity - an employee in the public sector of the economy; by the manner of committing economic crimes: non-violent, secret or committed by deception, encroachment on another's property; theft of state or collective property; property misdemeanors without signs of theft; intentional mercenary economic crimes and those that encroach on public security and other state interests; other mercenary criminal activity; by types / articles according to the Criminal Code of Ukraine. Based on the current classification of economic crime, a matrix of topographic identification of the audit within the latter has been developed.

Keywords: economic crime; classification; audit; system of prevention and counteraction to economic crime.

References

1. Horets'kyj, O.(2018), “Vplyv ekonomichnoi zlochynnosti na iurydychnu sferu”, European and Comparative Law Journal, vol. 9\2, available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pravo/article/view/4095 (Accessed 12 Sept 2020).
2. Hutsalenko, L.V., Mykhal'chyshyna, L.H., Sydorchuk, V.M. and Pentiukh, I.K. (2011), Sudovo-bukhhalters'ka ekspertyza [Forensic accounting examination], Tsentr uchbovoï literatury, P. 352.
3. Danylevs'kyj, A. O. Kalmykov, D. O., and Khavroniuk, M. I. (2012) “Pys'mens'koho. Kryminal'ne pravo (Osoblyva chastyna)”, [Criminal law (Special part)], vol. 1, Elton-2, Luhansk, pp. 780.
4. “Economic crime”, available at: https://www.bitlex.ua/uk/blog/terms/post/ekonomichna_zlochynnist (Accessed 12 Sept 2020).
5. Zabarnyj, M.M, “Economic crimes: essential features and forensic analysis of their commission”, available at: http://www.naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom24/9.pdf (Accessed 12 Sept 2020).
6. United Nations Convention against Transnational Economic Crime of 15 November 2000 (ratified by Ukraine on 4 February 2004). Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_789 (Accessed 12 Sept 2020).
7. Kryminolohiia: Pidruchnyk [Criminology: Textbook], For the head. ed. LS Smiyan, YV Nikitin, (2010), Natsional'na akademiia upravlinnia, Kyiv, Ukraine, P. 496.
8. Lisova, N. V. (2018), “Prevention of crimes in the sphere of economic activity” , Naukovyj visnyk Natsional'noi akademii vnutrishnikh sprav, vol 2, pp. 134-144, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2018_2_14.
9. Mytrofanov I. I., Hajkova T.V. (2009), “General characteristics and types of crimes in the sphere of economic activity”, Visnyk Kremenchuts'koho derzhavnoho politekhnichnoho universytetu, vol. 4. pp. 154–157.
10. Nikola, S. O. And Husyev, A. O. (2019), “General characteristics and types of crimes in the sphere of economic activity”, Perspectives of world science and education. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference, CPN Publishing Group, Osaka, Japan, pp. 75-79, available at: https://sci-conf.com.ua (Accessed 12 Sept 2020).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine, Crime prevention and criminal justice in the context of development: implementation and prospects of international cooperation, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_785#Text (Accessed 12 Sept 2020).
12. The State committee of statistics of Ukraine (2014), The order of the State committee of statistics of Ukraine “About the statement of Classification of institutional sectors of economy of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0378832-14#Text (Accessed 12 Sept 2020).
13. Prutianyj, S. O. (2010), “Criminological classification of professional criminal activity”, Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu vnutrishnikh sprav,vol. 3 (50), pp. 93-100.
14. Svirko, S.V. (2006), Bukhhalters'kyj oblik u biudzhetnykh ustanovakh: metodolohiia ta orhanizatsiia [Accounting in budgetary institutions: methodology and organization], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 243.
15. Franchuk, V. V. (2011), “ The concept of crimes in the field of economics and their classification”, Naukovyy visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 1, pp. 244–254.
16. Franchuk, V.I. Herasymenko, L. V. and Honcharova, V. O. (2010), Ekonomichna bezpeka [Economic security: textbook], Lviv. derzh. un-t vnutr. Sprav, Lviv, Ukraine, pp. 54–64.
17. Kharko, D. M., ” Criminological problems in defining the concept and characteristics of modern economic crime as a factor in shading the economy of Ukraine”, available at: http://www.apdp.in.ua/v55/119.pdf (Accessed 12 Sept 2020).
18. Cherniavs'kyy S. S. (2010), Finansove shakhray̆stvo: metodolohichni zasady rozsliduvannia [Financial fraud: methodological principles of investigation: a monograph], Khay-Tek Pres, Kyiv, UKraine, P. 624.

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 3454

Відомості про авторів

А. А. Опанасюк

здобувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку,Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

A. A. Opanasyuk

candidate of the department of information systems in management and accounting,Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-2685-9468

Як цитувати статтю

Опанасюк А. А. Класифікація економічної злочинності як засіб формалізованої ідентифікації аудиту в системі запобігання та протидії економічній злочинності. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8210 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.147

Opanasyuk, A. A. (2020), “Classification of economic crime as a means of formalized audit identification in the system of prevention and combation of economic evil”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8210 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.147

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.