EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ В СИСТЕМІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ
Г. А. Братусь

УДК: [339.166.5:005]:330.341.1

Г. А. Братусь

ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ В СИСТЕМІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

В умовах сучасної трансформації світової економіки інтелектуальна власність є фундаментальним і міцним двигуном науково-технічного розвитку будь-якої держави, процеси управління якою потребують систематизації та наукової обґрунтованості. За цих обставин на основі узагальнення теоретичних підходів у статті, насамперед, було визначено економічну сутність поняття «розвиток» у загальному розумінні, сутність та зміст розвитку на рівні національної економіки, а також виявлено його особливості. Базуючись на інноваційній моделі розвитку економіки та моделі «економіки знань», у статті сформовані сутнісні характеристики (компоненти) науково-технічного розвитку національної економіки.
Важливим питанням формування парадигмального підходу до управління інтелектуальною власністю є розкриття змісту та основних елементів системи науково-технічного розвитку економіки, яка запропонована автором у статті. Визначено, що результатом функціонування такої системи є отримання певних інноваційних продуктів на основі розробки, використання та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.
У статті також запропонована компонентна база парадигмального підходу до управління інтелектуальною власністю на рівні національного господарства, яка представлена як система взаємопов’язаних базисів: теоретичного, емпіричного та методологічного. Комплексне управління складовими запропонованої компонентної бази дозволить грамотно та ефективно розробляти та запроваджувати управлінські рішення відносно формування та комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності на всіх рівнях управління.

H. Bratus

A PARADIGMAL APPROACH TO INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT

Summary

In the current transformation of the world economy, intellectual property is a fundamental and strong engine of scientific and technological development of any state, the management processes of which require systematization and scientific validity. In these circumstances, based on the generalization of theoretical approaches in the article, first of all, the economic essence of the concept of "development" in the general sense, the essence and content of development at the level of national economy from the standpoint of economic growth, sustainable development, innovation and scientific and technological progress. its features are also revealed. In the modern realities of the Ukrainian economy, it is proposed to focus simultaneously on the innovative model of national economy development, as well as the model of "knowledge economy". Based on the essence and content of the concept of "development", the considered features and models of development of the national economy, the article forms the essential characteristics (components) of scientific and technical development of the national economy.
An important issue in the formation of a paradigmatic approach to intellectual property management is the disclosure of the content and basic elements of the system of scientific and technological development of the economy, which is proposed by the author in the article. Such a system aims to determine the role of intellectual property in shaping the results of changes and transformations that occur in the process of scientific and technological development. The article determines that the result of the functioning of the system of scientific and technical development of the national economy is the receipt of certain innovative products based on the development, use and commercialization of intellectual property.
Based on the study of the system of scientific and technical development of the economy and generalization of the experience of leading scientists, it is determined that the paradigmatic approach to intellectual property management should be based on basic conceptual approaches to such management (systemic, process, effective and strategic). scientific and technical development. The component base of the paradigm approach proposed in the article is presented as a system of interconnected bases: theoretical, empirical and methodological, which have their components. Integrated management of such components will allow to competently and effectively develop and implement management decisions regarding the formation and commercialization of the results of intellectual activity at all levels of government.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 1942

Відомості про авторів

Г. А. Братусь

к. е. н., заступник директора-декан Навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів, ПрАТ «ВНЗ» Міжрегіональна Академія управління персоналом

H. Bratus

PJSC «Higher Educational Institution «Interregional Academy of Personnel Management»

Як цитувати статтю

Братусь Г. А. Парадигмальний підхід до управління інтелектуальною власністю в системі науково-технічного розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8211 (дата звернення: 22.04.2021).

Bratus, H. (2018), “A paradigmal approach to intellectual property management in the system of scientific and technical development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8211 (Accessed 22 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.