EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОВЕДІНКОВИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ
О. В. Томчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.69

УДК: 338.2

О. В. Томчук

ПОВЕДІНКОВИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ

Анотація

Статтю присвячено аналізу актуальних напрямів імплікації досягнень поведінкової економіки в систему формування людського потенціалу розвитку територій. Визначено, що можливості здійснення управлінського впливу на поведінку носіїв людського потенціалу базуються на теорії м’якого підштовхування, яка дозволяє спонукати до вияву бажаної економічно доцільної поведінки. Розкрито чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на формування людського потенціалу розвитку території, виокремлено роль поведінкової складової. Обґрунтовано необхідність концентрації уваги на формуванні когнітивних навичок та побудови архітектури вибору, що визначатимуть виявлення у носіїв людського потенціалу поведінки відкритого типу, який у більшості випадків стимулює економічний розвиток території. Сформульовано принципову схему застосування принципів наджингу в системі економічних, соціальних та науково-технічних чинників формування людського потенціалу розвитку території.

Ключові слова: людський потенціал; розвиток території; управління; поведінкова економіка; наджинг.

Література

1. Приймак В., Гинда О. Управління процесами розвитку та реалізації людського потенціалу в економіці України: монографія; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів: Растр-7, 2013. 436 с.
2. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. Київ: Т-во “Знання”, КОО, 2001. 254 с.
3. Людський потенціал: механізми збереження та розвитку: монографія; О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк та ін. НАН України. Ін-т економіки промисловості. Донецьк, 2008. 468 c.
4. Безтелесна Л. Людський розвиток: підходи до трактування суті та умов його забезпечення. Економіка України: Політико-економічний журнал. 2009. № 7. С. 4-12.
5. Римашевская Н. М. Человеческий потенциал России и проблемы “сбережения населения”. Российский экономический журнал. 2004. № 9-10. С. 22-40.
6. George A. Akerlof, Robert J. Shiller. Animal Spirits: how human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism. Princeton University Press. 2009. 243 p.
7. Thaler, Richard H. and Sunstein, Cass R. and Balz, John P. (2014). Choice Architecture. The Behavioral Foundations of Public Policy, Ch. 25. Available at: https://ssrn.com/abstract=2536504
8. Грецька-Миргородська В. В. Концепції соціалізації економіки: що нового вносить поведінковий підхід? Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 20. Ч1. С. 117-121.
9. Clark, G.L. (2018), Explaining Behaviour in Economic Geography: The Cognition-Context Nexus. Available at: https://www.semanticscholar.org/paper/ Explaining-Behaviour-in-Economic-Geography-%3A-The-Clark/8819c2f0a93 bcb453f6eb12125691bcdff83a4e2?p2df
10. Robert Huggins, Piers Thompson. Human Behaviour and Economic Development: Culture, Psychology and the Competitiveness of Britain’s Regions and Localities. 2017. 88 р.
11. Нілова Н. М. Дослідження деяких першопричин поведінкових особливостей індивидів. Проблеми сучасної економіки : збірник матеріалів VII науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 15-16 травня 2015 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. Запоріжжя: ГО “СІЕУ”, 2015. Ч.2. 104 с.
12. Солодухін С. В., Шайтанова Є. С. Сучасні підходи до аналізу впливу поведінкових факторів в управлінні економічними об’єктами. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 15. Ч.2. С. 129-132.

O. V. Tomchuk

BEHAVIORAL ASPECT OF SHAPING HUMAN POTENTIAL OF AREA DEVELOPMENT

Summary

The article is devoted to the analysis of the current directions for the implication of the behavioral economy achievements in the system of shaping the human potential for territories development. The possibility of interpreting human potential as unrealized properties, resources and opportunities for the implementation of socially useful activities has been proved. As a result, it can be considered as a source of economic development of the territory. The main achievements of behavioral economics are considered, as well as the possibility of its application in the context of regional and territory management. It has been determined that the possibility of accepting managerial influence on the behavior of carriers of human potential is based on the theory of soft nudge, which allows to induce the manifestation of the desired, economically expedient behavior. The factors of the external and internal environment influencing the formation of the human potential for the territory development are revealed, the role of the behavioral component is highlighted. The influence of cultural and behavioral aspects on the economic activity of the region is indicated, the behavioral characteristics that stimulate it are highlighted.
The necessity of focusing attention on the manifestation of cognitive skills and building an architecture of choice, which will determine the formation of carriers of human potential, behavior of an open type, which in most cases stimulates the economic development of the territory, has been substantiated. A schematic diagram of the nudging principles application in the system of economic, social, scientific and technical factors in shaping the human potential for the area development has been formulated. The necessity of using an empirical approach in defining goals and choosing a strategy for economically sound behavior, the formation of cognitive skills and the formation of an architecture of choice has been substantiated, as well as institutional support and consolidation, the formation of a supportive environment based on the strategic development of territories, expansion of social infrastructure, concentration of scientific and educational activity.

Keywords: human potential; territory development; management; behavioral economics.

References

1. Pryjmak, V. and Gynda, O. (2013), Upravlinnya procesamy rozvytku ta realizaciyi lyudskogo potencialu v ekonomici Ukrayiny [Management of processes of development and realization of human potential in the economy of Ukraine]. Rastr-7, L`iv.
2. Grishnova, O.A. (2001), Lyudskyj kapital: formuvannya v systemi osvity i profesijnoyi pidgotovky [Human capital: formation in the system of education and training]. Znannya, KOO, Kyiv.
3. Novikova, O.F., Amosha, O.I., Antonyuk, V.P. et. (2008), Lyudskyj potencial: mehanizmy zberezhennya ta rozvytku [Human potential: mechanisms of preservation and development]. In-t ekonomiky promyslovosti NAN Ukrayiny, Doneck.
4. Beztelesna, L. (2009), “Human development: approaches to the interpretation of the essence and conditions of its provision”. Ekonomika Ukrayiny: Polityko-ekonomichnyj zhurnal, vol. 7, pp. 4-12.
5. Rymashevskaya, N.M. (2004), “Human potential of Russia and the problems of “saving the population””. Rossyjskyj еkonomycheskyj zhurnal, vol. 9-10, pp. 22-40.
6. Akerlof, G.A. and Shiller, R.J. (2009). Animal Spirits: how human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism. Princeton University Press.
7. Thaler, R.H., Sunstein C.R. and Balz J.P. (2014), “Choice Architecture. The Behavioral Foundations of Public Policy”, ch. 25, SSRN, available at: https://ssrn.com/abstract=2536504 (accessed 3 April 2019).
8. Greczka-Mirgorodska, V.V. (2018), “Concepts of economic socialization: what is new about the behavioral approach?”. Naukovyj visnyk Uzhgorodskogo nacionalnogo universytetu, vol. 20, part 1, pp. 117-121.
9. Clark, G.L. (2018), Explaining Behaviour in Economic Geography: The Cognition-Context Nexus. Semantic Scholar, [Online], available at: https://www.semanticscholar.org/paper/Explaining-Behaviour-in-Economic-Geography-%3A-The-Clark/8819c2f0a93 bcb453f6eb12125691bcdff83a4e2?p2df (Accessed 3 April 2019).
10. Huggins, R. and Thompson, R. (2017), Human Behaviour and Economic Development: Culture, Psychology and the Competitiveness of Britain’s Regions and Localities.
11. Nilova, N.M. (2015), “Study of some root causes of behavioral characteristics of individuals”, Zbirnyk materialiv VII naukovo-praktychnoyi konferenciyi “Problemy suchasnoyi ekonomiky” [Conference Proceedings of the Scientific and Practical Conference], Ekonomichna konferentsіya [Economic conference], Shidnoukrayinskyj instytut ekonomiky ta upravlinnya, Zaporizhzhya, Ukraine, Part 104 p.
12. Soloduhin, S.V. and Shajtanova, Ye.S. (2017), “Suchasni pidhody do analizu vplyvu povedinkovyh faktoriv v upravlinni ekonomichnymy ob'yektamy”, Naukovyj visnyk Uzhgorodskogo nacionalnogo universytetu, vol. 15, part. 2, pp. 129-132.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 4587

Відомості про авторів

О. В. Томчук

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса

O. V. Tomchuk

PhD in economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Behavioral Economics, Donetsk National University after Vasyl’ Stus

ORCID:

0000-0002-1817-7483

Як цитувати статтю

Томчук О. В. Поведінковий аспект формування людського потенціалу розвитку території. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8212 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.69

Tomchuk, O. V. (2019), “Behavioral aspect of shaping human potential of area development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8212 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.69

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.