EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В КАЗНАЧЕЙСТВІ БАНКУ В УМОВАХ ЗМІН
І. В. Супрунова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.104

УДК: 657

І. В. Супрунова

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В КАЗНАЧЕЙСТВІ БАНКУ В УМОВАХ ЗМІН

Анотація

Розглянуто шести етапну модель Ларрі Грейнера управління змінами. Встановлено, що одним з найважливіших елементів, що визначають цілісність і повноту концептуальної основи побудови управлінського обліку в казначействі банку є сукупність базових (фундаментальних) принципів, які лежать в її основі. Окреслено основні міжнародні принципи управлінського обліку, зокрема, комунікація породжує інформацію, що має вплив, вплив на вартість аналізується, інформація є актуальною, розумне керування вибудовує довіру, які розроблені Міжнародною асоціацією фахівців в області управлінського обліку (Chartered Institute of Management Accountants – CIMA) та Американським інститутом сертифікованих бухгалтерів (American Institute of Certified Public Accountants – AICPA). Проведено критичний аналіз специфічних принципів управлінського обліку. Запропоновано автором розширити коло специфічних принципів управлінського обліку в казначействі банку в умовах змін в частині принципів прагматичної релевантності, своєчасності, гнучкості, аналітичності, ризик-кореляції

Ключові слова: управлінський облік; казначейство банку; принципи управлінського обліку; міжнародні принципи управлінського обліку.

Література

1. Міщенко А.П. Стратегічне управління. навч. посібник. (Видання друге) / А.П. Міщенко. – Дніпропетровськ. : Вид-во ДУЕП, 2007. – 332 с.
2. Larry E. Greiner, "Patterns of Organization Change", Harvard Business Review, May-June 1967, in Organizational Change and Development, ed. G. W. Dalton. P. R. Lawrence, and L. E. Greiner (Homewood, III: Irwin, 1970), 222 p.
3. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистика, 2005. – 496 с.
4. Панков В.В. Базовые принципы и допущения стратегического управленческого учета / В. В. Панков, В. Ф. Несветайлов // Международный бухгалтерский учет. – 2012. – №7(205) – С. 2-7
5. Глобальні принципи управлінського обліку. ефективний управлінський облік: оптимізація рішень та створення успішних організацій / Міжнародна асоціація фахівців в області управлінського обліку (Chartered Institute of Management Accountants - CIMA) і Амеріканський інститут сертифікованих бухгалтерів (American Institute of Certified Public Accountants - AICPA ) – 56 с.
6. Каверина О.Д. Организация управленческого учета: проблемы и суждения // Аудиторские ведомости. – 2015. – № 8. – С. 48-61.
7. Фоміна О.В. Принципи управлінського обліку / О. В. Фоміна // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9. – С. 392-397.

I. Suprunova

PRINCIPLES OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE BANK'S TREASURY IN THE CONDITIONS OF CHANGE

Summary

Larry Grainer's six-step change management model is considered. It is established that one of the most important elements that determine the integrity and completeness of the conceptual basis for the construction of management accounting in the bank's treasury is a set of basic (fundamental) principles that underlie it. The word "principle" comes from the Latin principle, which means the first, primary, initial. In its original meaning, this concept is a philosophical category that summarizes the individual or collective experience of observing certain phenomena. The basic international principles of management accounting are outlined, in particular, communication generates information that has an impact, the impact on the value is analyzed, information is relevant, smart management builds trust, developed by the International Association of Management Accountants (CIMA) and American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). These international principles are common to any system of management accounting, they are also characteristic of management accounting in the bank's treasury in the face of change. The implementation of each of these principles in practice is invariant with respect to other elements of the accounting system. A critical analysis of specific principles of management accounting (principle of methodological independence; achievement of strategic goals of the bank, the principle of evaluating the results of structural units of the bank, the principle of effectiveness, the principle of responsibility, the principle of diversity, the principle of complexity, the principle of budget management method, the principle of interconnection, the principle of correlation of accounting information management accounting key goals and objectives of management, the principle of unity of accounting and analytical space for management decisions). The author proposes to expand the range of specific principles of management accounting in the bank's treasury in terms of changes in the principles of pragmatic relevance, timeliness, flexibility, analytical, risk-correlation. The proposed principles form a certain structure, a structure that determines which aspects of management accounting should be focused on and in which direction financial professionals should grow to be able to influence business development.

Keywords: management accounting; bank treasury; principles of management accounting; international principles of management accounting.

References

1. Mischenko, A.P. (2007), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], 2nd ed, DUEP, Dnipropetrovsk, Ukraine.
2. Larry E., Greiner (1967), “Patterns of Organization Change”, Harvard Business Review in Organizational Change and Development, Irwin, Homewood, USA.
3. Sokolov, Ya.V. (2005), Osnovyi teorii buhgalterskogo ucheta [Fundamentals of accounting theory], Finansyi i statistika, Moscow, Russian.
4. Pankov, V.V. and Pankov, V. F. (2012), “Basic principles and assumptions of strategic management accounting”, Mezhdunarodnyiy buhgalterskiy uchet, vol 7(205), pp. 2-7.
5. Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) and American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) (2014), Global principles of management accounting. effective management accounting: optimization of decisions and creation of successful organizations, CIMA and AICPA, USA.
6. Kaverina, O.D. (2015), “Organization of management accounting: problems and judgments”, Auditorskie vedomosti, vol 8, pp. 48-61.
7. Fomina, O.V. (2015), “Principles of management accounting”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 392-397.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2879

Відомості про авторів

І. В. Супрунова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державного університету «Житомирська політехніка»

I. Suprunova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-5800-3023

Як цитувати статтю

Супрунова І. В. Принципи управлінського обліку в казначействі банку в умовах змін. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8213 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.104

Suprunova, I. (2020), “Principles of management accounting in the bank's treasury in the conditions of change”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8213 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.