EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
І. І. Каліна

УДК: 338

І. І. Каліна

ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Теоретичні положення та дослідження доведено до рівня конкретних стадій, концепцій та пропозицій, щодо вдосконалення процесу управління аграрним сектором. Розробка цифровізаційної бізнес-моделі аграрного сектору використовує способи організації бізнес-процесів, тобто принципову модель роботи аграрного бізнесу. Ефективність функціонування такої бізнес-моделі забезпечується за рахунок її відповідності зовнішнім і внутрішнім потенційним можливостям (ресурсам) аграрного сектору, її відповідності стратегічним цілям розвитку аграрного сектору й узгодженості між собою основних її компонентів. Вона використовується після розробленої концепції побудови цифровізації аграрного сектору, що функціонує виключно на певних стадіях цифровізації. Дістала подальшого розвитку цифровізаційна бізнес-модель, яка призначена для переходу на новий рівень конкурентоздатності та визначає провідне місце на ринку. Встановлено, що для ефективної цифровізаційної бізнес-моделі потрібно створити стабільну аналітичну технологію (концепцію побудови) цифровізації цих процесів, яка допомогла б власникам та менеджерам швидко і якісно вирішувати усі пов’язані з цим процесом проблеми.
Уході дослідження було використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: аналіз і синтез із синтезу виокремлюються аналітичні судження, індукція та дедукція, абстрагування і конкретизація, метод наукової абстракції, графоаналітичний метод (теорія графів) та метод економічного-моделювання
Розробка цифровізаційної бізнес-моделі, яка активізує бізнес – процеси аграрного сектору, що функціонують на відповідних інформаційних платформах, а також активізує он-лайн продажі, он-лайн оплата, доставку, відстежує рух товарів для задоволення потреб споживачів, клієнтів тощо. Процес цифровізації аграрного сектору має певним чином оцінюватися, так, вона характеризують основні параметри, які можуть бути покладені в основу її оцінки та аналізу: напрями цифровізації, швидкість, об’єкт-предмет, причина-фактор розвитку, стан-результат.

I. Kalina

TRANSFORMATION OF BUSINESS MODELS OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE CONDITION OF DIGITAL ECONOMY

Summary

Theoretical provisions and research have been brought to the level of specific stages, concepts and proposals for improving the management of the agricultural sector. The development of a digital business model of the agricultural sector uses ways of organizing business processes, ie the basic model of agricultural business. The efficiency of such a business model is ensured by its compliance with external and internal potential (resources) of the agricultural sector, its compliance with the strategic objectives of the agricultural sector and the coherence of its main components. It is used after the developed concept of digitalization of the agricultural sector, which operates exclusively at certain stages of digitalization. The digitalization business model, which is designed to move to a new level of competitiveness and defines a leading position in the market, has been further developed. It is established that for an effective digital business model it is necessary to create a stable analytical technology (concept of construction) to activate these processes, which would help owners and managers to quickly and efficiently solve all problems related to this process.
In the course of the research general and special research methods were used: analysis and synthesis. Analytical judgments, induction and deduction, abstraction and concretization, method of scientific abstraction, graphoanalytical method (graph theory) and method of economic modeling are distinguished from synthesis.
Development of a digital business model that activates the business processes of the agricultural sector, operating on appropriate information platforms, as well as activates online sales, online payment, delivery, tracks the movement of goods to meet the needs of consumers, customers and more. The process of digitalization of the agricultural sector must be assessed in a certain way, yes, it characterizes the main parameters that can be used as a basis for its evaluation and analysis: directions of digitalization, speed, object-subject, cause-factor development, state-result.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 2943

Відомості про авторів

І. І. Каліна

к. е. н., доцент, професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, ВНЗ "Інституту реклами" (у формі ТОВ)

I. Kalina

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Advertising and Public Relations, University "Institute of Advertising" (in the form of LLC)

Як цитувати статтю

Каліна І. І. Трансформація бізнес-моделей аграрного сектору в умовах цифрової економіки. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8214 (дата звернення: 22.04.2021).

Kalina, I. (2018), “Transformation of business models of the agricultural sector in the condition of digital economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8214 (Accessed 22 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.