EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
І. І. Каліна

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.82

УДК: 338

І. І. Каліна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Анотація

Сьогодні цифровізація є ключовим для практично будь-якої соціальної чи економічної діяльності, справжній творець цінностей, яка трансформує економіку, суспільство, державу тощо. Ця тенденція незворотна, і через десять років цифровізація стане ще більш важливою для суспільства та економіки у всьому світі ніж зараз. Саме концептуальні засади побудови цифровізації аграрного сектору, яка залежить від фінансової бізнес-моделі і визначає роботу виробничої системи й напрями фінансових потоків аграрних підприємств та соціально-економічних процесів трансформацій. А також можливостей щодо їх цілеспрямованого генерування й використання є основним цифровізаційним компонентом для аграрного сектору.
Теоретичні положення та дослідження доведено до рівня конкретних стадій, концепцій та пропозицій, щодо вдосконалення процесу управління аграрним сектором. Розробка концептуальних засад побудови цифровізації аграрного сектору, яка функціонує виключно на певних стадіях цифровізації: діагностика стану виробничо-комерційної системи, оцінка її параметрів на відповідність встановлених раніше (новим) цільовим орієнтирам, оцінка внутрішніх резервів, оцінка зовнішніх факторів впливу, визначення потенціалу аграрного сектору, постановка нових цільових орієнтирів, обґрунтування та ресурсне забезпечення стратегічних цілей цифровізації, формування організаційних механізмів реалізації програм стратегічної цифровізації, розробка контрольних показників та процедур контролю, мотивація персоналу. розробка механізмів нейтралізації внутрішньої протидії змінам, соціальні трансформації в аграрному секторі, організаційні зміни в аграрному секторі, технологічні зміни в аграрному секторі, технічні зміни в аграрному секторі, фінансові зміни в аграрному секторі, визначення невідповідності існуючої бізнес-моделі новим умовам діяльності, формування нової бізнес-моделі аграрного сектору (цифровізаційна бізнес-модель), узгодження і впровадження цифровізаційної бізнес-моделі, використання цифровізаційної бізнес-моделі аграрного сектору, коригування параметрів бізнес-моделі аграрного сектору, оцінка параметрів бізнес-моделі аграрного сектору, визначення відхилень та розробка коригуючих заходів, яка допомогла б власникам та менеджерам швидко і якісно вирішувати усі пов’язані з цим процесом проблеми.

Ключові слова: концепція; аграрний сектор; бізнес-процеси; прогнозування; цифровізація.

Література

1. Hofacker C.F. Digital Marketing: communicating, selling and connecting. Massachusetts : Edward Elgar Publishing, Inc., 2018. 224 р
2. Коровайченко Н.Ю. Передумови інтеграції України до єдиного цифрового ринку Європейського Союзу. Ефективна економіка. - 2017. - № 6. - URL: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op= 1 &z=5648.
3. Ляшенко В.I., Вишневський О.С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія / НАН України, Ін-т економіки промисловості. - Київ, 2018. - 252 с.

I. Kalina

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL SECTOR

Summary

Today, digitalization is the key to almost any social or economic activity, a true creator of values that transforms the economy, society, state and so on. This trend is irreversible, and in ten years digitalization will become even more important for society and the economy around the world than it is now. It is the conceptual principles of building the digitalization of the agricultural sector, which depends on the financial business model and determines the work of the production system and the direction of financial flows of agricultural enterprises and socio-economic processes of transformation. As well as opportunities for their purposeful generation and use are the main digitization component for the agricultural sector.
Theoretical provisions and research have been brought to the level of specific stages, concepts and proposals for improving the management of the agricultural sector. Development of conceptual bases for building digitalization of the agricultural sector, which operates exclusively at certain stages of digitalization: diagnosis of the production and commercial system, assessment of its parameters for compliance with previously established (new) targets, assessment of internal reserves, assessment of external factors setting new targets, substantiation and resource provision of strategic goals of digitalization, formation of organizational mechanisms for the implementation of strategic digitalization programs, development of control indicators and control procedures, staff motivation. development of mechanisms to neutralize internal resistance to change, social transformations in the agricultural sector, organizational changes in the agricultural sector, technological changes in the agricultural sector, technical changes in the agricultural sector, financial changes in the agricultural sector, determining the inconsistency of the existing business model -Agrarian sector models (digitalization business model), coordination and implementation of digitalization business model, use of digitalization business model of agricultural sector, adjustment of parameters of business model of agricultural sector, assessment of parameters of business model of agricultural sector, determination of deviations and development of corrective measures, which would help owners and managers to quickly and efficiently solve all problems related to this process.

Keywords: concept; agricultural sector; business processes; forecasting; digitalization.

References

1. Hofacker C.F. (2018) [Digital Marketing: communicating, selling and connecting. Massachusetts] : Edward Elgar Publishing, Inc., р. 224.
2. Korovajchenko, N.Ju. (2017), "Prerequisites for Ukraine's integration into a single digital market of the European Union", Efektyvna ekonomika, vol.. 6, [Online], аvailable at: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op= 1 &z=5648.
3. Ljashenko V.I., Vyshnevsjkyj O.S. (2018) Cyfrova modernizacija ekonomiky Ukrajiny jak mozhlyvistj proryvnogho rozvytku [Digital modernization of the Ukrainian economy as an opportunity for breakthrough development]: monograph National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Economics of Industry. – Kyiv, p.252.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 2866

Відомості про авторів

І. І. Каліна

к. е. н., доцент, виконуючий обов’язки завідуючого кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, Вищий навчальний заклад "Інститут реклами" (у формі ТОВ)

I. Kalina

PhD in Economics, Associate Professor, Acting Head of the Department of Advertising and Public Relations,Higher educational institution "Institute of Advertising" (in the form of LLC), Kyiv

ORCID:

0000-0001-5662-6967

Як цитувати статтю

Каліна І. І. Концептуальні засади побудови цифровізації аграрного сектору. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8232 (дата звернення: 21.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.82

Kalina, I. (2019), “Conceptual principles of construction of digitalization of agricultural sector”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8232 (Accessed 21 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.