EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
І. І. Каліна

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.84

УДК: 338

І. І. Каліна

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Анотація

Виокремлено підходи до розуміння розвитку в умовах цифровізації, що дозволило сформувати за характерними ознаками три підходи до розуміння поняття «розвиток соціально-економічної системи в умовах цифровізації» - ресурсний, потоковий (процесний), структурний. За кожним з цих підходів шляхом їх систематизації виділено відповідну основу розвитку соціально-економічної системи в умовах цифровізації, причини та наслідки цього процесу, що дозволяє усунути притаманні їм недоліки.
Обґрунтовано сутність та зміст цифровізації як економічної категорії. Сутність цифровізації полягає у впровадженні цифрових технологій до кожного елементу ланцюжка створення валової доданої вартості, в процесі впровадження яких виникають нові вимоги до комунікацій, інформаційних систем і сервісів а генерування даних завдяки функціонуванню електронно-цифрових пристроїв, засобів та систем перетворює їх на ключовий фактор сучасного виробництва. Зміст цифровізації розкривається через інформаційно-комунікаційне середовище функціонування соціально-економічної системи, в якому відбувається еволюція економічних, соціальних, виробничих, техніко-технологічних, організаційних, управлінських, та інших відносин всередині суспільства, зміна їх суб'єктивно-об'єктивної орієнтованості, яка викликана розвитком цифрових технологій.
Визначено принципи розвитку соціально-економічної системи в умовах цифровізації на основі взаємного врахування існуючих в сучасній економічній теорії загальних та системних принципів розвитку та доповнення їх принципами, що притаманні розвитку в умовах цифровізації економіки, а саме принципами інформаційності, синхронності, мережевості та автоматизації.
Запропоновано на основі проведеного парадигмального аналізу наукових досліджень у сфері розвитку аграрного сектору парадигму розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації, що діалектично поєднує риси традиційної, мультифункціональної, реконверсійної та технологічної парадигм та на основі їх комбінування дає можливість усунути притаманні цим парадигмам розвитку недоліки. На засадах такої парадигми пошук оптимальних шляхів розвитку відбувається на основі врахування зміни їх характеристик, що викликані впливом факторів різної природи і сили та специфіки сучасних процесів цифровізації.
Удосконалено методологію дослідження розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації, застосування якої дає змогу досліджувати розвиток аграрного сектору в умовах цифровізації на теоретичному, емпіричному з розподілом його на діагностично-аналітичний й аксіологічний рівнях, з відповідним кожному рівню самостійним інструментарієм, використання якого дає можливість надати глибоку і всебічну характеристику розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації. Деталізація методології дослідження розвитку аграрного сектору на теоретичному рівні, що здійснюється на основі методу систематизації існуючого спектру теорій економічних процесів, передбачає при проведенні дослідження відбір як базових так і додаткових теорій, що дозволяє врахувати особливості формування понятійно-категоріального апарату дослідження та способи вирішення актуальних проблем розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації.
Сформовано концепцію розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації що складається з гноселогогічного, методичного, інструментального та практично-аналітичного компонентів, кожен з яких шляхом деталізації розкладено на певні елементи, що забезпечує комплексне стратегічне бачення та визначення сутності, спрямованості, змісту, характеру розвитку аграрного сектору.

Ключові слова: аграрний сектор; концепція; методологія; розвиток; цифровізація.

Література

1. Andrew J. Rohm, Matthew Stefl, Julian Saint Clair Time for a Marketing Curriculum Overhaul: Developing a Digital-First Approach. September 2018, Available at: https://doi.org/10.1177/0273475318798086
2. Mrs. Reshma Desai, Mr. Arvind Chauhan, Mr. Darshan Kudtarkar, "Digital Marketing - New Age Consumer Behavior (Mumbai Region)", IJRAR - International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR), E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138, Volume.6, Issue 1, Page No pp.38-43, March 2019, Available at : http://www.ijrar.org/IJRAR1ABP007.pdf
3. Hofacker C.F. Digital Marketing: communicating, selling and connecting. Massachusetts : Edward Elgar Publishing, Inc., 2018. 224 р

I. Kalina

METHODOLOGICAL ASPECTS OF RESEARCH OF AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

Summary

Approaches to understanding development in the conditions of digitalization are singled out, which allowed to form three approaches to understanding the concept of "development of socio-economic system in the conditions of digitalization" - resource, flow (process), structural. For each of these approaches, by systematizing them, the appropriate basis for the development of the socio-economic system in the context of digitalization, the causes and consequences of this process, which eliminates their inherent shortcomings.
The essence and content of digitalization as an economic category are substantiated. The essence of digitalization is the introduction of digital technologies to each element of the value chain, in the process of which there are new requirements for communications, information systems and services and data generation through the operation of electronic devices, tools and systems makes them a key factor in modern production . The content of digitalization is revealed through the information and communication environment of the socio-economic system, which is the evolution of economic, social, production, technical and technological, organizational, managerial, and other relations within society, changing their subjective and objective orientation, which caused by the development of digital technologies.
The principles of socio-economic system development in the conditions of digitalization are determined on the basis of mutual consideration of the existing in modern economic theory general and system principles of development and their supplementation by the principles of development in the conditions of digitalization of economy, namely principles of information, synchronicity, network and automation.
The paradigm of agrarian sector development is proposed on the basis of the conducted paradigmatic analysis of scientific researches in the field of agricultural sector development in the conditions of digitalization, which dialectically combines features of traditional, multifunctional, reconversion and technological paradigms and on the basis of their combination. On the basis of such a paradigm, the search for optimal ways of development is based on changes in their characteristics caused by the influence of factors of different nature and strength and the specifics of modern digitization processes.
The methodology of research of development of agrarian sector in the conditions of digitalization is improved, application of which allows to study development of agrarian sector in the conditions of digitization on theoretical, empirical with its division on diagnostic-analytical and axiological levels, with the corresponding independent tool. comprehensive description of the development of the agricultural sector in the context of digitalization. Detailing the methodology of research on the development of the agricultural sector at the theoretical level, based on the method of systematization of the existing range of theories of economic processes, involves the selection of both basic and additional theories, which allows to take into account the conceptual and categorical apparatus agricultural sector in the context of digitalization.
The concept of development of the agricultural sector in terms of digitalization is formed, consisting of epistemological, methodological, instrumental and practical-analytical components, each of which is broken down into certain elements, which provides a comprehensive strategic vision and definition of the essence, direction, content, nature of the agricultural sector.

Keywords: agricultural sector; concept; methodology; development; digitalization.

References

1. Andrew J. Rohm, Matthew Stefl, Julian Saint Clair (2018) [Time for a Marketing Curriculum Overhaul]: Developing a Digital-First Approach. URL: https://doi.org/10.1177/0273475318798086
2. Mrs. Reshma Desai, Mr. Arvind Chauhan, Mr. Darshan Kudtarkar (2019) [Digital Marketing - New Age Consumer Behavior (Mumbai Region)] Volume.6, Issue 1, Page No pp.38-43. URL: http://www.ijrar.org/IJRAR1ABP007.pdf
3. Hofacker C.F. (2018) [Digital Marketing: communicating, selling and connecting. Massachusetts] : Edward Elgar Publishing, Inc., р. 224.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 7715

Відомості про авторів

І. І. Каліна

к. е. н., доцент, виконуючий обов’язки завідуючого кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, Вищий навчальний заклад «Інститут дизайну, архітектури та журналістики» (у формі ТОВ)

I. Kalina

PhD in Economics, Associate Professor, Acting Head of the Department of Advertising and Public Relations, Institution of higher education « Institute of Design, Architecture and Journalism» (in the form of LLC), Kyiv

ORCID:

0000-0001-5662-6967

Як цитувати статтю

Каліна І. І. Методологічні аспекти дослідження розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8239 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.84

Kalina, I. (2020), “Methodological aspects of research of agricultural sector development in the conditions of digitalization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8239 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.