EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ
І. С. Крамаренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.3

УДК: 338.439

І. С. Крамаренко

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ

Анотація

Метою статті є дослідження методичних підходів до оцінки інвестиційного потенціалу регіону. Доведено, що методика оцінки інвестиційного потенціалу регіону, неможлива без розуміння впливу ключових категорій інвестиційного процесу на економіку регіону. Процес співвідношення категорій включає поняття «інвестиційний потенціал», «інвестиційна привабливість та активність», «інвестиційна політика», «інвестиційний клімат», «інвестиційні можливості». Визначено, що головними факторами впливу на інвестицій потенціал регіону є сформовані фактори серед яких: ступінь «столичності», природний потенціал, розвиненість соціально-культурної сфери, інноваційний клімат; характеристики різних інфраструктур (інженерної, транспортної, комунікаційної) і правового поля, а також якість проведених ринкових перетворень; землю, нерухомість, матеріально-технічні ресурси тощо. Також необхідно відмітити «жорсткі» (рівень економічної стабільності, фінансово-кредитна політика та курс національної валюти) та «м’які» фактори (політичної стабільності, рівня економічних ризиків, розвитку людського потенціалу й інституційного середовища).
На підставі проведених досліджень обґрунтовано функціональний підхід до комплексного оцінювання ефективності формування й реалізації інвестиційного потенціалу на рівні регіональної економіки, який поєднує структурно-класифікаційні ознаки інвестиційних процесів і показники оцінювання їх ефективності в трьох вимірах: інституційному, технологічному й секторальному. Використання цього підходу дає змогу формувати багатовимірну модель інвестиційного потенціалу, що можна використати для ідентифікації поточного типу економічного розвитку (аграрний, індустріальний, постіндустріальний) і його вектору, а також проєктування стратегічної моделі інвестиційного потенціалу відповідно до цільових орієнтирів.
Досліджено, що для фінансової оцінки існує велика кількість методів оцінки інвестицій. Їх можна виділити на дві групи - статистичні методи та динамічні методи. Статичні методи оцінки - включають фактор ризику і враховують час лише в обмеженій мірі. Динамічні методи оцінки враховують коефіцієнт часу та ризику, основою є дисконтування вхідних параметрів.

Ключові слова: інвестиції; управління інвестиційним потенціалом; методичні підходи; фактори впливу; регіони.

Література

1. Нечитайло У.П Інвестиційний потенціал та інвестиційний клімат: особливості формування та співвідношення. Науковий вісник Ужгородського університету. 2011. Випуск 2 (32). C. 97103
2. Щукін О.І., Целіна Н.О., Дерев’янко Я.М. Методичні підходи оцінки інвестиційного потенціалу регіону. Економічний вісник Донбасу. 2008. №1. С.7994
3. Чорна М.В., Жувагіна І.О. Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі: монографія. 2014. URL: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/120/1/%D0%B5%D0%BA.%28228591%29%202014_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%9D%D0%9A%D0%90%20%D0%86%D0%9D%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%A3.pdf(дата звернення 15.09.2020)
4. Завадських Г.М. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості регіону. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 17. С.152155.
5. Кузьменко О.В. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіонів України. Економічний нобелівський вісник. 2015. № 1 . С. 46–54.
6. Крамаренко І.С. Формування та розвиток регіонального інвестиційного потенціалу в умовах структурних трансформацій економіки: теорія, методологія та практика. Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2019. 356 с.

I. S. Kramarenko

METHODICAL APPROACHES TO EVALUATION OF THE REGIONAL INVESTMENT POTENTIAL MANAGEMENT

Summary

The purpose of the article is to study the methodological approaches to assessing the investment potential of the region. It is proved that the method of assessing the investment potential of the region is impossible without understanding the impact of key categories of the investment process on the economy of the region. The process of ratio of categories includes the concepts of "investment potential", "investment attractiveness and activity", "investment policy", "investment climate", "investment opportunities". It is determined that the main factors influencing the investment potential of the region are the formed factors, including: the degree of "capital", natural potential, development of socio-cultural sphere, innovative climate; characteristics of various infrastructures (engineering, transport, communication) and the legal field, as well as the quality of market transformations; land, real estate, material and technical resources, etc. It is also necessary to note "hard" (level of economic stability, financial and credit policy and the national currency rate) and "soft" factors (political stability, level of economic risks, development of human potential and institutional environment). Based on the research, a functional approach to comprehensive assessment of the effectiveness of formation and implementation of investment potential at the regional economy, which combines structural and classification features of investment processes and indicators for assessing their effectiveness in three dimensions: institutional, technological and sectoral. Using this approach allows to form a multidimensional model of investment potential, which can be used to identify the current type of economic development (agricultural, industrial, post-industrial) and its vector, as well as designing a strategic model of investment potential in accordance with targets. It is investigated that there are a large number of investment valuation methods for financial evaluation. They can be divided into two groups - statistical methods and dynamic methods. Static assessment methods - include a risk factor and take into account time only to a limited extent. Dynamic valuation methods take into account the time and risk ratio, the basis is the discounting of input parameters.

Keywords: investments; investment potential management; methodical approaches; factors of influence; regions.

References

1. Nechitaylo, U.P. (2011), “Investment potential and investment climate: features of formation and ratio’, Scientific Bulletin of Uzhhorod University, vol.2 (32), pp. 97103
2. Shchukin, O.I., Tselina, N.O. and Derevyanko, Y.M. (2008), “Methodical approaches to assessing the investment potential of the region”, Economic Bulletin of Donbass, vol.1, pp.7994.
3. Black, M.V. and Zhuvagina, I.O. (2014) Ocinka investycijnogo potencialu pidpryjemstv rozdribnoi' torgivli [Assessment of investment potential of retail trade enterprises], available at: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/120/1/%D0%B5%D0%BA.%28228591%29%202014_%D0%9C%D0%BE%D0%BD % D0% BE% D0% B3% D1% 80% D0% B0% D1% 84% D1% 96% D1% 8F_% D0% 9E% D0% A6% D0% 86% D0% 9D% D0% 9A% D0 % 90% 20% D0% 86% D0% 9D% D0% 92% D0% 95% D0% A1% D0% A2% D0% 98% D0% A6% D0% 86% D0% 99% D0% 9D% D0 % 9E% D0% 93% D0% 9E% 20% D0% 9F% D0% 9E% D0% A2% D0% 95% D0% 9D% D0% A6% D0% 86% D0% 90% D0% 9B% D0 % A3.pdf (Accessed 15 September 2020)
4. Zavadsky, G.M. (2017), “Methodical approaches to assessing the investment attractiveness of the region”, Global and national economic problems, vol.17, pp.152155.
5. Kuzmenko, O.V. (2015), “Investment climate and investment attractiveness of the regions of Ukraine”, Economic Nobel Herald, vol. 1, Pp. 46–54.
6. Kramarenko, I.S. (2019), “Formation and development of regional investment potential in the conditions of structural transformations of economy: theory, methodology and practice”, Mykolaiv, Ukraine.

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 2287

Відомості про авторів

І. С. Крамаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри підприємництва, управління та адміністрування, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна»

I. S. Kramarenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Entrepreneurship, Management and Administration, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the “Ukraine” University

ORCID:

0000-0002-0417-0918

Як цитувати статтю

Крамаренко І. С. Методичні підходи до оцінки управлінням інвестиційним потенціалом регіону. Ефективна економіка. 2020. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8243 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.3

Kramarenko, I. S. (2020), “Methodical approaches to evaluation of the regional investment potential management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8243 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.