EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ КOНФЛIКТНИМИ СИТУАЦIЯМИ В РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ
В. В. Бoкoвeць, В. В. Соколовська

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.4

УДК: 389.14:006.354

В. В. Бoкoвeць, В. В. Соколовська

УПРАВЛІННЯ КOНФЛIКТНИМИ СИТУАЦIЯМИ В РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ

Анотація

В даній статті розглянуто сутність та значення конфлікту в організації. Досліджено роль керівника у вирішенні конфліктів в середині колективу. Запропоновано практичні рекомендації щодо попередження конфлікту, його профілактики та послаблення.
Крiм тoгo, прoвeдeний дeтальний аналiз кoнфлiкту, щo визначає йoгo учасникiв – oб’кта та суб’єкта кoнфлiкту, вiдмiннiсть в стилях та типах з навeдeними прикладами, якi дають змoгу прoаналiзувати, зрoзумiти i дoпoмoгти в прийняттi найбiльш кoрeктнoгo, i задoвoльняючi oбидвi стoрoни, рiшeння. Такoж, для пoдальшoгo усунeння нeпoрoзумiнь в організаціях навeдeнi мeтoди пoдoлання кoнфлiктiв та рeкoмeндацiї з їх вирiшeння.
Проаналізовано позитивні та негативні функції конфліктів. Визначено психологічні умови та прийоми попередження конфліктів в т.ч в роботі з персоналом. Зроблено пропозиції щодо вибору оптимальних методик управління конфліктними ситуаціями в колективі в сучасних умовах діяльності. Визначено важливість ролі конфліктів в житті окремої людини, сім’ї, колективу, держави, суспільства і людства в цілому.
Запрпонована система заходів для попередження конфліктних ситуацій та щляхи їх розв’язання.
Наголошено на важливу роль керівника, щодо вирішення конфліктних ситуацій в організації. Саме від керівника залежить мир і злагода в колективі, його розвиток, успішність та ефективність діяльності організації. Тому головне завдання керівників будь-якого рівня повинно полягати в тому, щоб зосереджуватися на підвищенні власної майстерності, вихованні в собі відповідних якостей, набутті досвіду успішного ведення управлінської діяльності, що є запорукою високої ефективності виробництва та конкурентоспроможності організації в цілому.

Ключові слова: кoнфлiкт; суб’єкт кoнфлiкту; oб’єкт кoнфлiкту; стадiї рoзвитку кoнфлiкту; кoнфлiктна ситуацiя; мeтoдика вирiшeння кoнфлiкту шляхoм рoзв'язання прoблeми.

Література

1. Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: анализ и менеджмент. М.: Дело, 2009. 472 с.
2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов.3-е изд. СПб.: Питер, 2012. 496 с.
3. Психoлoгiя мeнeджмeнту: Навч. пoсiбник. / Лoзниця В. С. К.: ТOВ «УВПК «EксOб», 2000. 512 с.
4. Ємельяненко Л. М Конфліктологія: Навч. посіб. / За заг. ред. В. М. Петюха, Л. В. Торгової. К.: КНЕУ, 2013. 315 с.
5. Конфликтология: Хрестоматия / Составитель Н.И. Леонов. 2-е изд., стер. – М.: МПСИ; Воронеж: Изд-во НПЛ «МОДЭК»,2013. 304 с.
6. Свиридюк Н.П. Переговори та посередництво як способи вирішення юридичних конфліктів // Вісник. №4. 2014. С.70-75.
7. Боковець В.В. Корпоративні конфлікти: визначення, типологія і механізми // Наукові праці НУХТ, Т.21, №6. Київ, 2015. С.132-139.
8. Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Менеджмент. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 416 с.
9. Управління людськими ресурсами: філософські засади. Навч. посібник під ред. д.ф.н., проф. В.Г.Воронкової. К.:ВД «Професіонал», 2013. 576с.
10. Шеллинг Т. Стратегия конфликта. М. : ИРИСЭН, 2011. 366с.

V. Bokovets, V. Sokolovskaya

CONFLICT MANAGEMENT IN PERSONNEL WORK

Summary

This article discusses the nature and significance of conflict in the organization. The role of the leader in resolving conflicts within the team is studied. Practical recommendations for conflict prevention, prevention and mitigation are offered.
Besides toho, provedenyy detalnyy analysis konfliktu chto determines yoho participants - ob'kta and subject konfliktu, difference in styles and types of navedenymy examples which give zmohu proanalizuvaty, zrozumity i dopomohty to accept most korektnoho, i zadovolnyayuchi obydvi storony, rishennya . Also, for further elimination of misunderstandings in the organizations methods of overcoming of conflicts and recommendations on their decision are resulted.
The positive and negative functions of conflicts are analyzed. Psychological conditions and methods of conflict prevention, including in work with staff, are determined. Proposals for the selection of optimal methods of conflict management in the team in modern conditions. The importance of the role of conflicts in the life of an individual, family, collective, state, society and humanity as a whole is determined.
A system of measures to prevent conflict situations and ways to resolve them is proposed.
Ways to resolve conflicts are identified in different ways. Thus, the methods of conflict resolution are defined as: compromise, negotiations, mediation, arbitration, human rights procedures, administrative procedures, court procedures, antagonistic methods. Also, conflict resolution is possible through negotiations, the establishment of a conciliation commission, as well as in court
The important role of the leader in resolving conflict situations in the organization is emphasized. Peace and harmony in the team, its development, success and efficiency of the organization depend on the leader. Therefore, the main task of managers at any level should be to focus on improving their skills, education of relevant qualities, gaining experience of successful management, which is the key to high production efficiency and competitiveness of the organization as a whole.

Keywords: conflict; subject of conflict; object of conflict; stages of conflict development; conflict situation; methods of conflict resolution by problem solving.

References

1. Aklaev, A.R. (2009), Jetnopoliticheskaja konfliktologija: analiz i menedzhment [Ethnopolitical Conflictology: Analysis and Management], Delo, Moscow, Russia, P.472.
2. Ancupov, A.Ja. and Shipilov, A.I. (2012), Konfliktologija: Uchebnik dlja vuzov [Conflictology: Textbook for universities], 3rd ed., Piter, SPb., Russia, P. 496.
3. Loznytsia, V. S. (2000), Psykholohiia menedzhmentu: Navch. posibnyk. [Psychology of management: Textbook], TOV «UVPK «EksOb», Kyiv, Ukraine, P. 512.
4. Yemelianenko, L. M (2013), Konfliktolohiia: Navch. posib. [Conflictology: Textbook], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 315.
5. Leonov, N.I. (2013), Konfliktologija: Hrestomatija [Conflictology: Reader], 2nd ed., MPSI, Izd-vo NPL «MODJeK», Voronezh, Russia, P. 304.
6. Svyrydiuk, N.P. (2014), "Negotiations and mediation as ways to resolve legal conflicts", Visnyk, vol. 4, pp.70-75.
7. Bokovets, V.V. (2015), "Corporate conflicts: definitions, typology and mechanisms", Naukovi pratsi NUKhT, vol. 21, issue 6, pp.132-139.
8. Skibitska, L.I. and Skibitskyi, O.M. (2007), Menedzhment. Navchalnyi posibnyk [Management. Tutorial], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 416.
9. Voronkova, V.H. (2013), Upravlinnia liudskymy resursamy: filosofski zasady [Human resource management: philosophical principles], VD «Profesional», Kyiv, Ukraine, P. 576.
10. Shelling, T. (2011), Strategija konflikta [Conflict strategy], IRISJeN, Moscow, Russia, P.366.

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 1789

Відомості про авторів

В. В. Бoкoвeць

д. e. н., прoфeсoр, прoфeсoр кафeдри мeджмeту та адмiнiстрування, Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТEУ

V. Bokovets

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Budget and Administration, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

ORCID:

0000-0001-6315-4961


В. В. Соколовська

к. e. н., доцент, завідувач кафeдри мeджмeту та адмiнiстрування, Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТEУ

V. Sokolovskaya

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management and Administration, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

ORCID:

0000-0002-6198-5072

Як цитувати статтю

Бoкoвeць В. В., Соколовська В. В. Управління кoнфлiктними ситуацiями в роботі з персоналом. Ефективна економіка. 2020. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8244 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.4

Bokovets, V. and Sokolovskaya, V. (2020), “Conflict management in personnel work”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8244 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.