EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
В. Д. Залізко, П. В. Кухта, А. С. Машков, С. Є. Свідерська

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.5

УДК: 336.6:631.14

В. Д. Залізко, П. В. Кухта, А. С. Машков, С. Є. Свідерська

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розкрито специфіку фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні, визначено основні проблеми та особливості забезпечення їх ефективного функціонування. Констатовано, що в аграрній сфері економіки розвиток інноваційної діяльності стримується внаслідок недосконалості законодавчої бази і недостатнього державного стимулювання інноваційної діяльності, обмеженості внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування інновацій та неможливості їх швидкої мобілізації, низького рівня інвестиційної привабливості галузі. Сільськогосподарські підприємства в Україні працюють у складних умовах і потребують залучення значних додаткових фінансових ресурсів для здійснення інноваційної діяльності. Останнім часом гостро відчувається нестача коштів на забезпечення повного технологічного циклу, компанії агробізнесу зіткнулися із проблемою накопичення капіталу для реалізації або модернізації виробництва. Визначено основні напрями фінансування інновацій та досліджено особливості державної підтримки сільськогосподарських підприємств України, яка відбувається за рахунок державних цільових програм.

Ключові слова: фінансування; інноваційна діяльність; сільськогосподарські підприємства; державна підтримка; цільове фінансування; інвестиції; фінансові ресурси; сільське господарство.

Література

1. Бондарук Т. Г. Переваги, позитивні наслідки та ризики бюджетної децентралізації / Т. Г. Бондарук, І. С. Бондарук, О. С. Бондарук // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2016. – № 3. – С. 38–47.
2. Гривківська О. В. Оцінка інвестиційних потреб аграрної сфери / О. В. Гривківська, Л. В. Мельник // Економіка і управління. – 2019. – № 2. – С. 87–95.
3. Гуменюк М. М. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами” / М. М. Гуменюк ; ННЦ “Інститут аграрної економіки”. – К., 2014. – 20 с.
4. Ґудзь О. Є. Ідентифікація та управління інноваційно-інвестиційним потенціалом підприємства / О. Є. Ґудзь // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Економіка. – 2015. – Вип. 2 (1). – С. 101–106.
5. Дем’яненко М. Я. Кредитний фактор сталого розвитку аграрного сектору України / М. Я. Дем’яненко // Економіка АПК. – 2014. – № 11. – С. 5–14.
6. Законодавство України / Верховна Рада України : офіційний вебпортал парламенту України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
7. Зерно.org.ua. Відкрита інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zerno.org.ua/
8. Інформаційно-аналітичний портал АПК України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://agro.me.gov.ua/
9. Калініченко Л. Л. Інноваційна модель розвитку України в умовах евроінтеграційних процесів / Л. Л. Калініченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип. 6 (1). – С. 139–143.
10. Корнійчук Г. В. Банківський кредитний продукт у системі інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань / Г. В. Корнійчук // Економіка АПК. – 2014. – № 8. – С. 51–56.
11. Механізм залучення інвестицій в економіку аграрного сектора України / Р. І. Лопатюк, Л. В. Транченко, Н. В. Білецька, В. В. Серветник-Царій // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. – 2017. – Вип. 52. – С. 27–32.
12. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua/
13. Національний банк України : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/
14. Пивовар П. Державна підтримка технічного оснащення екологічно орієнтованих сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / П. Пивовар, О. Чайкін, Д. Дідух // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. – 2017. – Vol. 3. – No. 1. – Pp. 152–163. – Mode of access : https://www.are-journal.com/index.php/are/article/view/94/96
15. Простобанк Консалтинг : вебсайт компанії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.prostobank.com/
16. Сільське господарство України, 2018. Статистичний збірник (2000–2018 рр.). / Державна служба статистики України. – К. : Держаналітінформ, 2019. – 235 с.
17. Сидор Г. В. Кредитне забезпечення розвитку сільського господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Галина Вікторівна Сидор. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2015. – 247 с.
18. Фінансова політика в аграрному секторі економіки: стан та перспективи : [монографія] / [І. В. Абрамова, О. М. Віленчук, Д. І. Дема, Н. М. Фещенко та ін.]. – Житомир : Житомирський національний агроекологічний університет, 2016. – 364 с.

V. Zalizko, P. Kukhta, A. Mashkov, S. Sviderska

THE FEATURES OF FINANCING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the features of financing of agricultural enterprises innovative activity in Ukraine and identifies the main problems of their activities. Agriculture of Ukraine is in difficult conditions and requires the attraction of additional financial resources. The main areas of innovative activity financing have been studied and the features of state support for agricultural enterprises, which comes from state targeted programs, have been investigated. Agriculture is a leading industry in Ukraine with significant export potential. However, at the present stage of development of the Ukrainian economy, this industry is not operating at its all possible capacity. The general problem of such a question is the complexity of financial support to the industry. Recently, there has been an acute shortage of funds to ensure a complete technological cycle. Agribusiness companies have faced the problem of accumulating equity to realize or modernize production, their innovative activity financing. The issue of obtaining long-term loans from commercial banks remains unresolved. At the same time, there is a tendency in the agro-industrial production of reducing the volume of financial resources in the farms of all forms of ownership. As a result, the resource potential, especially in agriculture, has been formed earlier, year after year. The actual service life of most fixed assets is 2–3 times higher than the normative ones. To date, the vast majority of agricultural enterprises in Ukraine are deprived of their own resources to finance innovation. The solution to the problem lies in the area of granting greater self-government, strengthening the fiscal powers of regional government, attracting external financial sources. Financial instruments such as grants, loans, equity and indirect support form the basic elements of the regional financial value chain. The main thing – for both the public and private sectors in the process of providing innovative financial resources – is to coordinate their activities so that the various elements of this chain are interdependent and effectively interact.

Keywords: financing; innovation activity; agricultural enterprises; state support; target financing; investments; financial resources; agriculture.

References

1. Bondaruk, Т.Н. Bondaruk, I.S. and Bondaruk, O.S. (2016), “Advantages, Positive Effects and Risks of Budget Decentralization”, Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Audit, vol. 3, pp. 38–47.
2. Hryvkivska, O.V. and Mel'nyk, L.V. (2019), “Assessment of Investment Needs of the Agricultural Sector”, The Economics and Management, vol. 2, pp. 87–95.
3. Humeniuk, M. M. (2014), “Organizational-economic Mechanism to Ensure the Efficiency of Agricultural Enterprises”, Ph.D. Thesis, Economy and Management of Enterprises (by Types of Economic Activity), NSC “Institute of Agricultural Economic”, Kyiv, Ukraine.
4. Hudz', O.Ye. (2015), “Identification and Management of Innovation and Investment Potential of the Enterprise”, Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Economy, vol. 2 (1), pp. 101–106.
5. Demianenko, M.Y. (2014), “Credit Factor of the Sustainable Devlopment of Agrarian Sector of Ukraine”, Ekonomika APK, vol. 11, pp. 5–14.
6. The official web-portal of the Parliament of Ukraine (2020), “Legislation of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/ (Accessed 18 September 2020).
7. Zerno.org.ua (2020), “Open information”, available at: http://www.zerno.org.ua (Accessed 15 September 2020).
8. Informational-Analytical Portal of the AIC of Ukraine (2020), available at: https://agro.me.gov.ua/ (Accessed 7 September 2020).
9. Kalinichenko, L.L. (2016), “Innovative Development Model of Ukraine in the Conditions of European Integration Processes”, Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy, vol. 6 (1), pp. 139–143.
10. Korniychuk, H. V. (2014), “Bank Credit Products within the System Investment and Innovative Development of Agrarian Formations”, Ekonomika APK, vol. 8, pp. 51–56.
11. Lopatyuk, R.I. Tranchenko, L.V. Biletska, N.V. and Servetnyk-Tsariy, V.V. (2017), “Mechanism of Attracting Investments in the Economy of the Agricultural Sector of Ukraine” // Herald of Lviv University of Trade and Economics. Economic Sciences, vol. 52, pp. 27–32.
12. The official web-site of the Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), available at: https://www.me.gov.ua/ (Accessed 18 September 2020).
13. The official web-site of the National Bank of Ukraine (2020), available at: https://bank.gov.ua/ (Accessed 18 September 2020).
14. Pyvovar, P. Chaikin, O. and Didukh, D. (2017), “State support of technical provision of ecologically oriented agricultural enterprises”, Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, [Online], vol. 3, no. 1, pp. 152–163, available at: https://www.are-journal.com/index.php/are/article/view/94/96
15. The web-site of the Company “Prostobank Consulting” (2020), available at: http://www.prostobank.com/ (Accessed 18 September 2020).
16. State Statistics Service of Ukraine (2019), Sil's'ke hospodarstvo Ukrainy, 2018. Statystychnyj zbirnyk (2000–2018 rr.) [Agriculture of Ukraine, 2018. Statistical Yearbook (2000–2018)], Derzhanalitinform, Kyiv, Ukraine.
17. Sydor, H.V. (2015), “Credit Support Agricultural Development”, Abstract of Ph.D. dissertation, Money, Finance and Credit, Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine.
18. Abramova, I.V. Vilenchuk, O.M. Dema, D. I. and Feschenko, N.M. (2016), Finansova polityka v ahrarnomu sektori ekonomiky: stan ta perspektyvy [Financial Policies in the Agrarian Sector: State and Prospects], Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, Ukraine.

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 1888

Відомості про авторів

В. Д. Залізко

д. е. н., професор, науковий співробітник економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

V. Zalizko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Researcher of Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-5362-8270


П. В. Кухта

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

P. Kukhta

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Innovation and Investment Activities, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-0312-8128


А. С. Машков

ревізор сільськогосподарського виробничого кооперативу «Глорія», м. Городня, Чернігівська область, Україна

A. Mashkov

Auditor of the Agricultural Production Cooperative “Hloriia”, Horodnia, Chernihiv Region (province), Ukraine

ORCID:

0000-0003-4887-3225


С. Є. Свідерська

аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

S. Sviderska

Postgraduate student of the Department of Management of Innovation and Investment Activities, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-0179-8838

Як цитувати статтю

Залізко В. Д., Кухта П. В., Машков А. С., Свідерська С. Є. Особливості фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8245 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.5

Zalizko, V., Kukhta, P., Mashkov, A. and Sviderska, S. (2020), “The features of financing of agricultural enterprises innovative activity in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8245 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.