EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
З. Я. Шацька, А. А. Шевель

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.51

УДК: 640.41

З. Я. Шацька, А. А. Шевель

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Анотація

В статті досліджено сучасний стан туристичної індустрії та індустрії гостинності в Україні. Доведено, що для обслуговування туристичних потоків в країні задіяно 3162 підприємств готельного господарства різних форм власності і кількість їх щорічно зростала. З’ясовано, що внаслідок пандемії COVID-19, починаючи з 2019 р. відбулись значні зміни в організації роботи вітчизняної індустрії гостинності, які спричинені запровадженням карантину та особливих умов праці цих закладів в Україні. Визначено, що великі мережі готелів, в яких понад 70 номерів, зачинилися на період карантину. Але вони зможуть продовжити свою роботу після періоду консервації, тому що в них системний бізнес. Відновитися не зможуть малі готелі, які також закрилися. Визначено, що урядом дозволено не закриватися вітчизняним підприємствам готельної сфери, а продовжувати працювати за умови дотримання спеціально розроблених тимчасових рекомендацій роботи готелів. Ці рекомендації стосуються бронювання місць в готелі, проживання та харчування туристів в номерах, умов дезинфекції готелю та його номерів до та після проживання гостей, умов роботи персоналу готелю, тощо. Запропоновано в якості одного з можливих шляхів виходу підприємств сфери гостинності з кризи, створення гібрид-готелів або комбо-готелів та концептуальних хостелів, як інтеграційні форми підприємств в індустрії гостинності.

Ключові слова: туристична індустрія; індустрія гостинності; готельна сфера; готель; комбо-готель; пандемія COVID-19.

Література

1. Готельний післякарантин: як цього літа працюватимуть заклади розміщення. Українське радіо. 2020. URL: http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=93421 (дата звернення 30.09.2020).
2. Берещак В. Огляд ринку готелів. Ексклюзив. 19.01.2000. URL: https://thepage.ua/ua/exclusive/oglyad-rinku-goteliv-sho-vidbuvayetsya-z-gotelyami-v-ukrayini (дата звернення 30.09.2020).
3. Земліна Ю., Ліфіренко О. Тенденції розвитку готельного бізнесу в Україні. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. 2019. Том 2 № 1. URL: restaurant-hotel.knukim.edu.ua (дата звернення 30.09.2020).
4. Мельник А. О., Тукін Н. В. Проблеми розвитку туризму в Україні. Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: 2019 рік : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 11 квітня 2019 р. Київ : КНУТД. 2019. С.115-118.
5. Нові послаблення карантину: як МОЗ пропонує працювати готелям, фітнес-клубам і транспорту. Ліга 360. 19.05. 2020. URL: https://biz.ligazakon.net/ua/news/195407_nov-poslablennya-karantinu-yak-moz-proponu-pratsyuvati-gotelyam-ftnes-klubam-transportu (дата звернення 30.09.2020).
6. Ненич Х. Готелі під час корона вірусу. Варіанти. 23.03.2020. URL: https://varianty.lviv.ua/71114-hoteli-pid-chas-koronavirusu (дата звернення 30.09.2020).
7. Остапенко Я. О. (2015) Статистичний аналіз підприємств готельного господарства та прогнозування його розвитку. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. №8. URL: http://global-national.in.ua/archive/8-2015/256.pdf (дата звернення 30.09.2020).
8. Пандемія COVID-19 та її наслідки у сфері туризму. Оновлення до документу «Дорожня карта конкурентоспроможного розвитку сфери туризму в Україні». Hotel and Destination Consulting. 2020. URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf (дата звернення 30.09.2020).
9. Шацька З. Я., Пушкар К. С. Проблеми та перспективи розвитку туризму в контексті переходу до інноваційних технологій. Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». 2020. Випуск 3 (20). URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/3_20_ukr/27.pdf (дата звернення 30.09.2020).
10. Які заходи безпеки під час карантину мають вживати київські готелі. Вечірній Київ. 19.06.2020 URL: https://vechirniy.kyiv.ua/news/yaki-zakhody-bezpeky-pid-chas-karantynu-mayut-vzhyvaty-kyivs-ki-hoteli (дата звернення 30.09.2020).

Z. Shatska, A. Shevel

ORGANIZATION OF WORK OF HOTEL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS PANDEMIC COVID-19

Summary

The article examines the current state of the tourism industry and the hospitality industry in Ukraine. It is proved that 3162 hotel enterprises of various forms of ownership are involved in servicing tourist flows in the country and their number has been growing every year. It was found that as a result of the COVID-19 pandemic, starting in 2019, there were significant changes in the organization of the domestic hospitality industry, which are caused by the introduction of quarantine and special working conditions of these institutions in Ukraine. It was determined that large chains of hotels with more than 70 rooms were closed for the period of quarantine. But they will be able to continue their work after the conservation period, because they have a systemic business. Small hotels, which have also closed, will not be able to recover. It is determined that the government is allowed not to close the domestic enterprises of the hotel industry, but to continue to work subject to compliance with specially developed temporary recommendations for the operation of hotels. These recommendations apply to hotel staff: employees with a body temperature above 37.2 ° C or signs of respiratory disease are not allowed to work, compliance with all sanitary and hygienic norms and standards, which are regulated by IHG and WHO policy, availability of rapid tests for coronavirus in the hotel, in case of illness of the tourist staying at the hotel, in case of symptoms of respiratory disease and / or fever, such person is subject to isolation in the room until the arrival of the ambulance called by the hotel staff; hotel facilities: information materials on the prevention of coronavirus; availability of a five-day supply of disinfectants in the hotel; restriction of current presence in the hotel for more than 10 people; introduction of online room booking; disinfection of rooms; tourists: disinfection of tourist's belongings when settling into the hotel, food delivery to the rooms, disposable tableware, no opportunity to visit conference rooms, fitness and spa centers of hotels. Proposed as one of the possible ways out of the hospitality industry out of the crisis, the creation of hybrid hotels or combo hotels and concept hostels as integration forms of enterprises in the hospitality industry.

Keywords: tourism industry; hospitality industry; hotel industry; hotel; combo hotel; COVID-19 pandemic.

References

1. Ukrains'ke radio (2020) “Hotel post-quarantine: how accommodation facilities will work this summer”. Ukrains'ke radio [Online], available at: http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=93421 (Accessed 30 Sept 2020).
2. Bereschak, V. (2020). “Hotel market overview”. Ekskliuzyv. available at: https://thepage.ua/ua/exclusive/oglyad-rinku-goteliv-sho-vidbuvayetsya-z-gotelyami-v-ukrayini (Accessed 30 Sept 2020).
3. Zemlina, Yu. and Lifirenko, O. (2020) “Trends in the development of the hotel business in Ukraine”. Restorannyj i hotel'nyj konsaltynh. Innovatsii. Vol. 2. № 1. available at: restaurant-hotel.knukim.edu.ua (Accessed 30 Sept 2020).
4. Mel'nyk, A. O. and Tukin, N. V. (2019) Problems of tourism development in Ukraine. Suchasni determinanty rozvytku biznes-protsesiv v Ukraini [Modern determinants of business process development in Ukraine]. Kiyv, Ukraine, 11 Apr. 2019, pp. 115-118.
5. Liha 360 (2020) “New quarantine easing: how the Ministry of Health offers to work in hotels, fitness clubs and transport”. Liha 360 [Online], available at: https://biz.ligazakon.net/ua/news/195407_nov-poslablennya-karantinu-yak-moz-proponu-pratsyuvati-gotelyam-ftnes-klubam-transportu (Accessed 30 Sept 2020).
6. Ненич, Х. (2020) “Hotels during the crown virus”. Varianty. [Online], available at: https://varianty.lviv.ua/71114-hoteli-pid-chas-koronavirusu (Accessed 30 Sept 2020).
7. Ostapenko, Ya. O. (2015) “Statistical analysis of hotel enterprises and forecasting its development”. Mykolaivs'kyj natsional'nyj universytet imeni V.O. Sukhomlyns'koho.Vol. 8. available at: http://global-national.in.ua/archive/8-2015/256.pdf (Accessed 30 Sept 2020).
8. Hotel and Destination Consulting (2020) “The COVID-19 pandemic and its implications for tourism. Update to the document "Roadmap for competitive development of tourism in Ukraine". Hotel and Destination Consulting. available at: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf (Accessed 30 Sept 2020).
9. Shats'ka Z. Ya., Pushkar K. S. (2020) “Problems and prospects of tourism development in the context of transition to innovative technologies”. Elektronnyj naukovyj zhurnal «Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk». Vol. 3. available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/3_20_ukr/27.pdf (Accessed 30 Sept 2020).
10. Vechirnij Kyiv (2020) “What security measures should be taken by Kyiv hotels during quarantine”. Vechirnij Kyiv. [Online], available at: https://vechirniy.kyiv.ua/news/yaki-zakhody-bezpeky-pid-chas-karantynu-mayut-vzhyvaty-kyivs-ki-hoteli (Accessed 30 Sept 2020).

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 2243

Відомості про авторів

З. Я. Шацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та сфери обслуговування, Київський національний університет технологій та дизайну

Z. Shatska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and service sector, Kyiv National University Technologies and Design

ORCID:

0000-0003-1600-1481


А. А. Шевель

магістрант кафедри економіки та сфери обслуговування, Київський національний університет технологій та дизайну

A. Shevel

Master student of the Department of Economics and service sector, Kyiv National University Technologies and Design

ORCID:

0000-0002-8532-8165

Як цитувати статтю

Шацька З. Я., Шевель А. А. Організація роботи підприємств готельної сфери в умовах пандемії covid-19. Ефективна економіка. 2020. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8249 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.51

Shatska, Z. and Shevel, A. (2020), “Organization of work of hotel enterprises in the conditions pandemic covid-19”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8249 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.