EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ БОРГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
О. К. Прімєрова, К. І. Осадча

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.54

УДК: 336.278

О. К. Прімєрова, К. І. Осадча

ОЦІНЮВАННЯ БОРГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Анотація

У статті здійснено дослідження основних аспектів вимірювання боргового навантаження на економіку України та економічних наслідків існування державного боргу. За допомогою індикаторів боргової безпеки проаналізовано сучасний стан державного боргу. Для оцінювання рівня боргового навантаження та платоспроможності країни використано метод головних компонент. Висновки, одержані в результаті моделювання засвідчили, що боргова ситуація погіршується при зростанні показників боргового навантаження та платоспроможності, а також при наближенні їх значень до гранично допустимих меж. Відповідно, задля забезпечення дієвості боргової політики необхідним є зниження розглянутих боргових індикаторів до безпечних меж і чіткий контроль за їх значенням у наступних періодах. Визначено заходи з оптимізації боргової політики України на сучасному етапі.

Ключові слова: Державний борг; боргове навантаження; боргова безпека; індикатори боргової безпеки.

Література

1. Вахненко Т.П. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи. Фінанси України. № 6. 2009. С. 14-28.
2. Дернова І.А. Державний борг та динаміка курсу національної валюти: статистична оцінка. Ефективна економіка. 2011. № 2. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_2_11 (дата звернення 24.09.2020)
3. Єріна А.М., Ярош К.М. Боргова ситуація в Україні: статистичний аспект. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. 2014. №3 (154). С. 51-55.
4. Лук’яненко І.Г., Віт Д. Системний аналіз формування державної політики в умовах макроекономічної дестабілізації. Киів: НаУКМА. 2017. – 464 с.
5. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/ (дата звернення 05.09.2020).
6. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 05.09.2020).
7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk (дата звернення 01.09.2020).
8. Шумська С.С. Система індикаторів попередження кризи: міжнародний досвід та проблеми вибору для України. Фінанси України. 2010. № 6. С. 38-49.
9. Barro R.J. Notes on optimal debt management. Journal of Applied Economics, 1999. 2(2), pp. 281-289.
10. Elmendorf D.W., Mankiw N.G., Government debt. Handbook of macroeconomics. 1999. 1. pp.1615-1669.

O. Primierovа, K. Osadcha

EVALUATION OF STATE DEBT AND SOLVENCY OF UKRAINE ON CURRENT STAGE

Summary

The volume of government borrowing, its dynamics and structure directly affects all areas of financial and economic activity of the state, which is why the statistical analysis of the structure and volume of debt burden of the country acquires special significance in the process of financial security management. The article examines the main aspects of measuring the debt burden on the economy of Ukraine and the economic consequences of public debt. With the help of debt security indicators the current state of public debt was studied. The ratio of total state debt to GDP was analyzed as important general indicators of the country's debt. Particular attention was payed to the ratio of state external and domestic debt to GDP and their dynamics. Also such important debt security indicators as the ratio of costs of repayment and servicing of external debt to GDP, to exports of goods and services, to state budget revenues were determined. Their dynamics and critical values were studied. The principal components method was used to assess the level of debt burden and the country's solvency. The conclusions obtained as a result of the simulation showed that the debt situation deteriorates with the growth of debt burden and solvency, as well as when their values approach the maximum allowable limits. Accordingly, in order to ensure the effectiveness of debt policy, it is necessary to reduce the considered debt indicators to safe limits and clear control over their value in the coming periods. Measures to optimize Ukraine's debt policy at the present stage have been identified: restructuring of state debt in the terms of currency and increasing of the share of debt nominated in the national currency; increasing the average maturity of government securities, ensuring the schedule of repayment of state debt; reducing peak budget burdens; further improvement of public debt management policy through the establishment and operation of the Public Debt Management Agency using the best world practices; increasing long-term concessional financing by expanding cooperation with international financial organizations.

Keywords: public debt; public debt management; debt security; debt security indicators.

References

1. Vakhnenko, T. (2009), “Features of public debt formation and management of its components during the financial crisis”, Finansy Ukrainy, vol. 6, pp. 14-28.
2. Dernova, I. (2011), “Public debt and the dynamics of the national currency: a statistical assessment”, Efektyvna ekonomika, vol. 2. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_2_11 (Accessed 24.09.2020).
3. Yerina, A. and Yarosh, K. (2014), “Debt situation in Ukraine: statistical aspect”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol.3 (154), pp. 51-55.
4. Lukianenko, I. and Wheat, D. (2017), Systemnyj analiz formuvannia derzhavnoi polityky v umovakh makroekonomichnoi destabilizatsii [System analysis of the formation of state policy in the conditions of macroeconomic destabilization], NaUKMA, Kyiv, Ukraine.
5. The official site of National Bank of Ukraine (2020), available at: http://www.bank.gov.ua/ (Accessed 05.09.2020).
6. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 05.09.2020).
7. The official site of Ministry of Finance of Ukraine (2020), available at: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=365898 (Accessed 01.09.2020).
8. Shumska, S. (2010), “The system of crisis prevention indicators: international experience and problems of choice for Ukraine”, Finansy Ukrainy, vol. 6. pp. 38-49.
9. Barro, R. (1999), “Notes on optimal debt management”, Journal of Applied Economics, vol.2(2), pp. 281-289.
10. Elmendorf, D. and Mankiw, G. (1999), Government debt. Handbook of macroeconomics, vol.1, pp.1615-1669.

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 1727

Відомості про авторів

О. К. Прімєрова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

O. Primierovа

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Kyiv-Mohyla Academy

ORCID:

0000-0002-3967-1982


К. І. Осадча

магістр з економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

K. Osadcha

Master of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-1885-6002

Як цитувати статтю

Прімєрова О. К., Осадча К. І. Оцінювання боргового навантаження та платоспроможності України на сучасному етапі. Ефективна економіка. 2020. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8253 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.54

Primierovа, O. and Osadcha, K. (2020), “Evaluation of state debt and solvency of Ukraine on current stage”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8253 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.