EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРОС-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
А. І. Капліна, Н. В. Кириченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.58

УДК: 331.5.024.5

А. І. Капліна, Н. В. Кириченко

КРОС-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Анотація

У статті розглянута спроба проаналізувати основні принципи крос-культурного управління персоналом, які можуть бути використані при написанні підручників або в роботі менеджерів з персоналу. Для реалізації управлінських технологій сьогодні співробітник компанії повинен мати крос-культурні навики, тобто здатність у чужому та змішаному культурному середовищі демонструвати послідовну поведінку, яка призводить до досягнення поставлених цілей. До крос-культурних навиків належать: розуміння природи культури та того, що культура впливає на поведінку людини на його робочому місці; розуміння відмінностей між культурами; розуміння того, як культурні фактори впливають на організацію структур, систем та пріоритетів; уміння запроваджувати елементи однієї культури в іншу; розуміння того, як глибоко елементи однієї культури можуть бути запроваджені в іншу, та навпаки. Протипоказанням в роботі інтернаціонального менеджера є етноцентризм, тобто бажання «вписати» представників однієї культури в рамки своєї та очікувати від них відповідної цим нормам поведінки.
Управління персоналом організації, яка працює в декількох країнах, у змішаному чи різноманітному культурному середовищі має на меті аналіз культурного впливу на основні галузі організаційної поведінки та функції управління персоналом: організаційну культуру та структуру; організаційні комунікації; конфлікти в організації; мотивацію персоналу; відбір та адаптацію, навчання персоналу.

Ключові слова: крос-культурний менеджмент; культурний шок; управління персоналом; тренінг; етноцентризм.

Література

1. Black J., Mendenhall M. Cross-culture training effectiveness: a revive and theoretical framework for future research. Academy of Management Review. 1990. №15. pp.1131-1136.
2. Evans S. Conflict can be positive. HR Magazine. 1992. № 37 (5). pp. 49-51
3. Laurent A. The Cross-cultural Puzzle of International Human Resources Management. Human Resources Management. 1986. № 25 (1). pp.91-102.
4. Бунина В. Кросс-культурный менеджмент и межкультурная коммуникация. Москва: ГУУ, 2008.
5. Холден Н. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента. Москва: Юнити-Дана, 2005. C.364.
6. Петрушенко Ю. Крос-культурні аспекти підвищення ефективності міжнародного бізнесу. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 5. URL: http://journals.khnu.km.ua/ vestnik/pdf/ekon/2009_5_1/pdf/146-148.pdf.
7. Романуха О. Роль крос-культурних комунікацій у менеджменті організацій. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/103.pdf.

А. Kaplina, N. Kyrychenko

CROSS-CULTURAL ASPECTS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Summary

The article discusses an attempt to analyze the basic principles of cross-cultural personnel management, which can be used when writing textbooks or in the work of HR managers. To implement management technologies today, the employee of the company must have cross-cultural achievements, that is, the ability in someone else's and mixed cultural environment to demonstrate consistent behavior that leads to achieving the goals. Cross-cultural skills include: understanding the nature of culture and the fact that culture affects human behavior in its workplace; understanding the differences between cultures; understanding how cultural factors influence the organization of structures, systems and priorities; the ability to introduce elements of one culture to another; understanding how deeply elements of one culture can be introduced into another, and vice versa. Contraindications in the work of the international manager is ethnocentrism, that is, the desire to "fit" representatives of one culture into the framework of their own and expect them to be subject to these norms of behavior.
Human resources management of an organization operating in several countries, in a mixed or diverse cultural environment, aims to analyze the cultural impact on the main areas of organizational behavior and personnel management functions: organizational culture and structure; organizational communications; conflicts in the organization; motivation of staff; selection and adaptation, training of personnel. Cross-cultural aspects of recruitment, selection and adaptation of personnel distinguish the following varieties of international policy in multinational companies: ethnocentric policy: filling key positions in their representative offices of the world only by personnel from the country of the parent company; polycentric policy: the use of local residents to manage foreign representative offices and managers from the parent company's countries as top managers of the company's headquarters; geocentric policy: to recruit the best and develop personnel, independence from nationality, to key positions in any multinational system.

Keywords: cross-cultural management; culture shock; human resources management; training; ethnocentrism.

References

1. Black J. and Mendenhall M. (1990), “Cross-culture training effectiveness: a revive and theoretical framework for future research”, Academy of Management Review, Vol.15. pp.1131-1136.
2. Evans S. (1992), “Conflict can be positive”, HR Magazine, Vol. 37 (5). pp. 49-51
3. Laurent A. (1986), “The Cross-cultural Puzzle of International Human Resources Management”, Human Resources Management, Vol 25 (1). pp.91-102.
4. Bunina V. (2008), “Cross-cultural management and intercultural kommunikia”, GUU.
5. Holden N. (2005), “Cross-cultural management. Conception of cognative management”,Uniti-Dana, pp.364.
6. Petrushenko Yu (2009), “Cross-cultural aspects of improving the efficiency of international business”, Bulletin of Khmelnitsky National University, Vol. 5. available at: http://journals.khnu.km.ua/ vestnik/pdf/ekon/2009_5_1/pdf/146-148.pdf. (Accessed 17.09.2020).
7. Romanukha O. (2017), “The role of cross-cultural communications in the management of organizations”, Economics and society. Vol.9. available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/103.pdf (Accessed 17.09.2020).

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 1736

Відомості про авторів

А. І. Капліна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

А. Kaplina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6714-797X


Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

N. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian University

ORCID:

0000-0003-1721-258

Як цитувати статтю

Капліна А. І., Кириченко Н. В. Крос-культурні аспекти управління персоналом. Ефективна економіка. 2020. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8258 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.58

Kaplina, А. and Kyrychenko, N. (2020), “Cross-cultural aspects of human resources management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8258 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.