EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ ЯК ФАКТОР ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ
Ю. І. Ясько

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.64

УДК: 339.137.2:338.124.4-021.68

Ю. І. Ясько

РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ ЯК ФАКТОР ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті досліджено роль економічної конкуренції у процесі посткризового відновлення економіки. Визначено, що ефективна конкуренція є ключовим стимулом для створення конкурентного середовища та підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Обґрунтовано, що на етапі посткризового відновлення економіки важливим є віднайти ті інструменти та засоби, за допомогою яких можна досягти стабільного економічного зростання в країні. В даному випадку, важливим є вчасно скоригувати та модифікувати економічну політику держави в напрямку створення ефективного конкурентного середовища. Проаналізовано сучасний стан розвитку конкуренції в економіці України на основі результатів опитування керівників вітчизняних підприємств. Оцінено рівень монополізації (домінування на ринку) в регіонах України. Запропоновано шляхи подолання негативних тенденцій, які стримують розвиток конкуренції на внутрішньому ринку України.

Ключові слова: конкуренція; конкурентне середовище; економічний розвиток; конкурентоспроможність економіки; економічне зростання.

Література

1. Аджемоглу Д. Чому нації занепадають / Д.Аджемоглу, Дж.Робінсон // Київ: Наш формат, 2017. - 440 с.
2. Акерлоф Дж Фішинг. Хто і як маніпулює вашим вибором; пер. з англ. О. Герасимчук // Дж.Акерлоф, Р.Шиллер // Київ: Нашформат, 2017. - 272 с.
3. Звєряков М. Теоретична парадигма сталого розвитку та українські реалії / М.Звєряков // Укономіка України. – 2018. - №10. – С. 10-31.
4. Конкурентна політика держави в умовах трансформації національної економіки: Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. В.Д. Лагутіна. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2008. – 308 с.
5. Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / В.М. Геєць. – К.: НАН України; Ін-т екон. та прогнозув., 2009.
6. Звіт Антимонопольного комітету України за 2019 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://amcu.gov.ua/pro-nas/zvitnist/richni-zviti/zvit-2019.
7. Doing Business. Ukraine [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
8. Юрчишин В.В. Проблеми і перспективи посткризового відновлення: глобальна економіка та Україна / В.В. Юрчишин / Монографія. – Київ: Заповіт, 2012. – 228 с.

Y. Yasko

DEVELOPMENT OF COMPETITION AS A FACTOR OF POST-CRISIS RECOVERY OF ECONOMY

Summary

In the article researched the role of economic competition in the process of post-crisis economic recovery. It is determined that effective competition is a key stimulus for creating a competitive environment and increasing the competitiveness of the national economy. Modern crisis trends in the development of economic competition are associated with changes in the value orientation of economic behavior of domestic market participants. It is substantiated that at the stage of post-crisis economic recovery it is important to find the tools and means by which it is possible to achieve stable economic growth in the country. In this case, it is important to timely adjust and modify the economic policy of the state in the direction of creating an effective competitive environment. The current state of development of competition in the economy of Ukraine is analyzed on the basis of the results of a survey of managers of domestic enterprises. The level of monopolization (market dominance) in the regions of Ukraine is estimated. The analysis of barriers to entry and exit to the commodity markets of Ukraine over the past 5 years has shown the stability of administrative barriers for businesses. It is established that in times of crisis the actions of the state should not be limited to regulatory regulation of the economy, but should be aimed at creating a competitive environment, stimulating competition, which will provide appropriate benefits for the effective functioning of commodity markets and the national economy as a whole. World experience shows that countries with a higher level of civilized economic competition and freedom, respectively, have a higher level of business development and higher quality of life in society. Ways to overcome the negative trends that hinder the development of competition in the domestic market of Ukraine, namely: creating a level playing field for economic activity and an effective competitive environment; promoting competition in markets with signs of monopoly dominance of economic entities; removal of obstacles to the development of competition in commodity markets; reducing administrative barriers to market entry and improving the efficiency of their regulation.

Keywords: competition; competitive environment; economic development; competitiveness of economy; economic growth.

References

1. Adzhemoglu, D., & Robinson, Dzh. (2017). Chomu nacii' zanepadajut' [Why nations are declining]. Kyi'v: Nash format. 440 р.
2. Akerlof, Dzh., & Shyller, R. (2017). Hto i jak manipuljuje vashym vyborom [Who and how manipulates your choice]. (O. Gerasymchuk Trans). Кyiv: Nash format. 272 p.
3. Zveryakov, M. (2018), “Theoretical paradigm of sustainable development and Ukrainian realities”, Ekonomika Ukrainy, vol. 10, pp. 10–31.
4. Lahutin, V. (2008), Konkurentna polityka derzhavy v umovakh transformatsii natsional'noi ekonomiky [Competition policy in conditions of transformation of the national economy], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t., 329 p.
5. Heets’, V. (2009) Suspil’stvo, Derzhava, Ekonomika: Fenomenologiya Vzaemodii ta Rozvytku [Society, State, Economy: Phenomenology of Interaction and Development]. Kyiv, Inst. For Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine, 864 р.
6. Antimonopoly Committee of Ukraine (2019) “Report of the Antimonopoly Committee of Ukraine for 2019” , available at: https://amcu.gov.ua/pro-nas/zvitnist/richni-zviti/zvit-2019 (Accessed 04 Oct 2020).
7. The World Bank (2019) “Doing Business. Ukraine” (2019), available at: https://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf (Accessed 03 Oct 2020).
8. Yurchyshyn, V. (2012) Problemy i perspektyvy postkryzovoho vidnovlennia: hlobalna ekonomika ta Ukraina [Problems and prospects of post-crisis recovery: the global economy and Ukraine], Kyiv: Zapovit, 228 p.

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 1632

Відомості про авторів

Ю. І. Ясько

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

Y. Yasko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Competition Policy, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-8756-4612

Як цитувати статтю

Ясько Ю. І. Розвиток конкуренції як фактор посткризового відновлення економіки. Ефективна економіка. 2020. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8264 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.64

Yasko, Y. (2020), “Development of competition as a factor of post-crisis recovery of economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8264 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.