EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛІСНИЦТВО ЯК НАПРЯМ СМАРТ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
Є. А. Поліщук, М. П. Гойванюк, Ю. В. Василишен

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.22

УДК: 331.2

Є. А. Поліщук, М. П. Гойванюк, Ю. В. Василишен

ЛІСНИЦТВО ЯК НАПРЯМ СМАРТ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Анотація

У статті розглянуті ключові напрями регіональної політики, в основі якої лежить Смарт-спеціалізація. Описаний процес відбору галузей, зокрема, лісової, які можуть стати пріоритетними індустріями регіону. Проаналізовано основні показники, що характеризують площу лісів Європи, а також визначено місце України в лісовій екосистемі Європи. Були проаналізовані підходи смарт-спеціалізації у напрямі лісництва у різних країнах Європейського Союзу. Визначено, що за рахунок коштів ЄС існують програми підтримки лісового господарства ( відтворення лісів, а також на впровадження інновацій ведення лісового господарства та збереження природних ресурсів). Здійснено аналіз показників розвитку лісового господарства в Україні у період з 1997 по 2017 рр. Досліджено види фінансової підтримки розвитку лісового господарства в деяких країнах Європи.

Ключові слова: смарт спеціалізація; лісове господарство; фонди фінансування; недержавні пенсійні фонди; страхові компанії.

Література

1. Kilgore, M., J. Greene, M. Jacobson, T. Straka, AND S. Daniels (2007). The influence of financial incentive programs in promoting sustainable forestry on the nation’s family forests. J. For. 105(4):184 –191.
2. Polyakov, M. AND L. Teeter (2005). The influence of regulatory forest policy tools on biodiversity measures for forests in Ukraine. Forest Policy and Economics 7(6):848–856.
3. Антоненко І. Лісоресурсний комплекс: проблеми та напрями розвитку/ І. Антоненко// Економіст. - 2011. - № 4. - С. 56–58.
4. Бойко Я. М. Механізм розвитку лісового господарства регіону (на прикладі Закарпатської області): автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Ужгород, 2010. 21 с.
5. Висоцька Н. Звіт з лісової політики. Організація та фінансування досліджень лісового господарства України. URL: https://www.apd-ukraine.de/images/2018/FPR/APD_FPR_Vysotska_ukr.pdf
6. Дейнека А. М. Методологія управління лісовим господарством на еколого-економічних засадах: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Нац. лісотехн. ун-т України. Львів, 2010. 37 с.
7. Кулик В.В., Хітрина Ю.А. Лісове господарство як вирішальній чинник екологізації економіки/ В.В. Кулик, Ю.А. Хітріна// Науковий вісник НЛТУ України. - 2005, вип. 15.7 - с.132-139
8. Олександренко І.В. Напрями покращення фінансового стану лісогосподарських підприємств / І.В. Олександренко, Л.І. Іщук // Економічний форум. – 2014. – №4. – С. 150-157
9. Офіційний сайт державного агентства лісових ресурсів України. URL: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/ uk/index.
10. Регіональна політика. Офіційний сайт Європейської комісії URL: https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_en
11. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL:
12. Проблеми лісового господарства України // Біоенергетична асоціація України. URL: http://uabio.org/ bioenergy-news/3047-forestry-problems.
13. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища Кіровоградської області у 2017 році. URL: http://ekolog.kr-admin.gov.ua/diialnist/stan-dovkillia-kirovohradskoi-oblasti/rehionalna-dopovid-pro-stannavkolyshnoho-pryrodnoho-seredovyshcha-kirovohradskoi-oblasti/item/151-dovkilla-2013-r/151-dovkilla-2013-r.
14. Цалан М. І. Організаційно-економічний механізм розвитку лісогосподарської діяльності в регіоні: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Ужгород, 2018. 19 с.

Y. Polishchuk, M. Goivanyuk, Yu. Vasylyshen

FORESTRY AS A PRIORITY OF SMART SPECIALIZATION OF THE REGIONS: EUROPEAN EXPERIENCE

Summary

The article considers the key areas of regional policy, which is based on smart specialization. The process of selection of industries, in particular, forestry, which can become priority industries of the region, is described. The main indicators characterizing the area of forests in Europe are analyzed, and the place of Ukraine in the forest ecosystem of Europe is determined. The approaches of smart specialization in the direction of forestry in different countries of Europe (Sweden, Finland, France, Spain, Germany, Turkey, Italy, Ukraine, Poland, Norway) were analyzed. It is determined that at the expense of EU funds there are programs to support forestry (reforestation, as well as the introduction of innovations in forestry and conservation of natural resources). The analysis of indicators of forestry development in Ukraine (volumes of products (goods and services) of forestry, lands of the forest fund of Ukraine by economic regions, protection of forests from pests and diseases in Ukraine, area of felling in Ukraine) in the period from 1997 to 2017 is carried out. Types of financial support of forestry development in some European countries are investigated.
The types of forestry support in European countries (state and non-state) are considered, the types of enterprises involved in forestry are determined, depending on the cranes that receive financial support (consortia of utilities and private enterprises). A case study showing how private pension funds and insurance companies are involved in financing the costs associated with reforestation. There are other types of state support for forestry (technical assistance, which consists in providing free consultations to special state services on the organization of forest management). The results of the study can be used in several areas: ecological sustainability of forestry, increase of forested areas, growth of forests with high quality timber, growth of forest wood potential, increase of forest carbon potential (absorption and retention), increase of forest impact in national economy development; use of forests for recreation, research activities (research, as well as improving the literacy of the population on forests), effective forest management.

Keywords: smart specialization; forestry; financing funds; private pension funds; insurance companies.

References

1. Kilgore, M. Greene, J. Jacobson, M. Straka, T. and Daniels, S. (2007), “The influence of financial incentive programs in promoting sustainable forestry on the nation's family forests”, J. For., vol. 105(4), pp. 184 –191.
2. Polyakov, M. and Teeter, L. (2005), “The influence of regulatory forest policy tools on biodiversity measures for forests in Ukraine”, Forest Policy and Economics, vol. 7(6), pp. 848–856.
3. Antonenko, I. (2011), “Forest resource complex: problems and directions of development”, Ekonomist, vol. 4, pp. 56–58.
4. Bojko, Ya. M. (2010), “The mechanism of forestry development in the region (on the example of the Transcarpathian region)”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Derzhavnyj vyschyj navchal'nyj zaklad «Uzhhorods'kyj natsional'nyj universytet», Uzhhorod, Ukraine.
5. Vysots'ka, N. (2018), “Forest policy report. Organization and financing of forestry research”, available at: https://www.apd-ukraine.de/images/2018/FPR/APD_FPR_Vysotska_ukr.pdf (Accessed 15 July 2020).
6. Dejneka, A. M. (2010), “Methodology of forestry management on ecological and economic principles”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Nats. lisotekhn. un-t Ukrainy, L'viv, Ukraine.
7. Kulyk, V.V. and Khitryna, Yu.A. (2005), “Forestry as a decisive factor in the greening of the economy”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 15.7, pp.132-139
8. Oleksandrenko, I.V. and Ischuk, L.I. (2014), “Directions for improving the financial condition of forestry enterprises”, Ekonomichnyj forum, vol.4, pp. 150-157
9. State Agency of Forest Resources of Ukraine (2020), available at: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/index (Accessed 15 July 2020).
10. European Union (2020), “Regional policy”, available at: https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_en (Accessed 15 July 2020).
11. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 July 2020).
12. Bioenergy Association of Ukraine (2020), “Problems of forestry of Ukraine”, available at: http://uabio.org/ bioenergy-news/3047-forestry-problems (Accessed 15 July 2020).
13. Department of Ecology, Natural Resources and Fuel and Energy Complex of Kirovohrad Regional State Administration (2017), “Regional report on the state of the environment of Kirovohrad region in 2017”, available at: http://ekolog.kr-admin.gov.ua/diialnist/stan-dovkillia-kirovohradskoi-oblasti/rehionalna-dopovid-pro-stannavkolyshnoho-pryrodnoho-seredovyshcha-kirovohradskoi-oblasti/item/151-dovkilla-2013-r/151-dovkilla-2013-r (Accessed 15 July 2020).
14. Tsalan, M. I. (2018), “Organizational and economic mechanism of forestry development in the region”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Derzhavnyj vyschyj navchal'nyj zaklad «Uzhhorods'kyj natsional'nyj universytet». Uzhhorod, Ukraine.

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 4510

Відомості про авторів

Є. А. Поліщук

д. е. н., професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Y. Polishchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of corporate finance and controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-6133-910X


М. П. Гойванюк

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту економічного розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

M. Goivanyuk

PhD in Economics, senior researcher of the Research Institute of Economic Development, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-7299-476K


Ю. В. Василишен

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Yu. Vasylyshen

PhD in Economics Associate Professor of the Department of corporate finance and controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-7759-3065

Як цитувати статтю

Поліщук Є. А., Гойванюк М. П., Василишен Ю. В. Лісництво як напрям смарт спеціалізації регіону: європейський досвід. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8265 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.22

Polishchuk, Y., Goivanyuk, M. and Vasylyshen, Yu. (2020), “Forestry as a priority of smart specialization of the regions: european experience”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8265 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.22

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.