EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ КОМПАНІЇ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ 4.0
О. М. Савицька, В. О. Салабай

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.65

УДК: 338.2

О. М. Савицька, В. О. Салабай

ОСОБЛИВОСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ КОМПАНІЇ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ 4.0

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано сутність поняття «діджиталізація» в умовах розвитку цифрової економіки. Наведено основні етапи та фактори, які впливають на процес цифрової трансформації. Визначено, що діджиталізація є досить популярним та необхідним процесом переходу до нових бізнес-моделей у діяльності компаній. Наведено основні результати та переваги процесу цифрової трансформації для підприємств, зазначено форми, напрями, етапи та перешкоди на шляху її впровадження. Виявлено необхідність у проведенні діджиталізації бізнесу компаній на принципах формування нових цілей, завдань та засад менеджменту, задоволення потреб клієнтів та розширення можливостей компаній за рахунок впровадження цифрових продуктів. Зазначено галузі, які потребують цифрового перетворення та ті напрямки бізнесу, які активно впроваджують діджитал-продукти у власну діяльність. Приведено успішний досвід процесу цифровізації бізнесу компанії ПрАТ «Київстар» в умовах Індустрії 4.0 і представлено ключові результати діяльності компанії. Проведено аналіз основних економічних показників розвитку підприємства телеком-галузі компанії ПрАТ «Київстар», на основі звітних даних компанії, що представлені в інтернет-джерелах та на офіційному сайті компанії. Наведено досвід компанії щодо позитивного впливу цифрової трансформації на її діяльність та представлено приклади діджитал-продуктів, які підприємство активно впроваджує у власну діяльності і випускає на ринок. Зазначено, що компанія приймає активну участь у проведенні діджитал-перетворень в Україні та інвестує у розвиток процесів цифрових змін. Встановлено, що ПрАТ «Київстар» є лідером телеком-ринку України за рівнем розбудови цифрових бізнес-процесів та кількістю новітніх послуг. Зазначено, що компанія приділяє чимало уваги проблемам діджиталізації інших секторів економіки та активно співпрацює з представниками бізнесів та урядом. Доведено, що діджиталізація є необхідною у побудові ефективних процесів діяльності компанії та країни в цілому, з використанням цифрових рішень, які ПрАТ «Київстар» реалізує на ринку.

Ключові слова: цифрова трансформація; діджиталізація; діджитал- перетворення; цифрові технології; Індустрія 4.0.

Література

1. Длігач А. О. Цифрова трансформація як ліфт у майбутнє URL: https://tqm.com.ua/ua/likbez/ua-articles/cyfrova-transformaciya-yak-lift-u-majbutnye.
2. Савицька О. М., Салабай В. О. Діджиталізація управління бізнесом підприємства в контексті розвитку Індустрії 4.0 в Україні / Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнародної наук.-практ. конф., 23 квіт. 2020 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. – С. 62-63. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/issue/viewIssue/%D0%91%D0%86%D0%9C/6416.
3. Лігоненко Л. О., Хріпко А. В., Доманський А. О. Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в бізнес-організаціях. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. №22. URL : https://doi.org/10.25313/2520- 2057-2018-22-4555.
4. Фіщук В. В. «Діджиталізація – це лише початок». URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/didzhytalizaciya-ce-lyshe-pochatok.
5. Гусєва О. Ю. Легомінова С. В. Діджиталізація – як інструмент удосконалення бізнес-процесів, їх оптимізація / О. Ю. Гусєва, С. В. Легомінова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2018. – № 1. – С. 33–39. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2018_1_7.
6. Фомичев К. Go digital or die: Діджиталізація бізнесу, як неминучість. URL: http://www.nand.ru/professionalinformation/and_library/20565.
7. Офіційний сайт ПрАТ «Київстар». Про Київстар URL: https://kyivstar.ua/uk/mm.
8. Савицька О. М., Салабай В. О. Ефективність діяльності та управління підприємством: особливості використання теорії, методології та результативності аналітичних досліджень. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7126.

O. Savytska, V. Salabai

SPECIFIC FEATURES OF THE DIGITALIZATION OF THE COMPANY'S BUSINESS IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF INDUSTRY 4.0

Summary

The article considers and analyzes the essence of the concept of "digitalization" in the development of the digital economy. The main stages and factors that influence the process of digital transformation are given. It is determined that digitalization is a very popular and necessary process of transition to new business models in the activities of companies. The main results and advantages of the process of digital transformation for enterprises are given, the forms, directions, stages, and obstacles on the way of its implementation are indicated. The need to digitalize the business of companies on the principles of forming new goals, objectives, and principles of management, meeting customer needs, and expanding the capabilities of companies through the introduction of digital products. The industries that need digital transformation and those areas of business that are actively implementing digital products in their activities are identified. The successful experience of the process of the digitalization of PJSC "Kyivstar" business in the conditions of Industry 4.0 is presented and the key results of the company's activity are presented. The analysis of the main economic indicators of development of the telecom industry enterprise of PJSC "Kyivstar" is carried out, based on the reporting data of the company presented in the Internet sources and on the official site of the company. The company's experience in the positive impact of digital transformation on its activities is presented and examples of digital products that the company actively implements in its activities and launches are presented. It is noted that the company takes an active part in carrying out digital transformations in Ukraine and invests in the development of digital change processes. It is established that PJSC "Kyivstar" is the leader of the telecom market of Ukraine in terms of the level of development of digital business processes and the number of new services. It is noted that the company pays a lot of attention to the problems of the digitalization of other sectors of the economy and actively cooperates with business representatives and the government. It is proved that digitalization is necessary for building effective processes of the company and the country as a whole, using digital solutions that PJSC "Kyivstar" implements on the market.

Keywords: digital transformation; digitalization; digital transformation; digital technologies; Industry 4.0.

References

1. Dlihach, A. O. (2020), “Tsyfrova transformatsiia iak lift u majbutnie”, available at: https://tqm.com.ua/ua/likbez/ua-articles/cyfrova-transformaciya-yak-lift-u-majbutnye, (Accessed 5 October 2020).
2. Savytska, O. M. and Salabai, V. O. (2020), “Digitalization of enterprise business management in the context of industry 4.0 development in Ukraine”, International scientific-practical conference; Business, innovation, management: problems and prospects [Online], vol. 1, available at: http://conf.management.fmm.kpi.ua, (Accessed 5 October 2020).
3. Lihonenko, L. O., Khripko, A. V., and Domanskyi A. O. (2018), “Zmist ta mekhanizm formuvannia stratehii didzhytalizatsii v biznes-orhanizatsiiakh”. Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal «Internauka», [Online], vol. 22, available at: https://doi.org/10.25313/2520- 2057-2018-22-4555, (Accessed 6 October 2020).
4. Fishchuk, V. V. (2018), “Didzhytalizatsiia – tse lyshe pochatok”, available at: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/didzhytalizaciya-ce-lyshe-pochatok, (Accessed 6 October 2020).
5. Husieva, O. Yu and Lehominova, S. V. (2018), “Didzhytalizatsiia – iak instrument udoskonalennia biznes-protsesiv, ikh optymizatsiia”, Ekonomika. Menedzhment. Biznes, [Economy. Management. Business], Kyiv, Ukraine, pp. 33–39. (Accessed 7 October 2020).
6. Fomychev, K. (2017), “Go digital or die: Didzhytalizatsiia biznesu, yak nemynuchist” available at: http://www.nand.ru/professionalinformation/ and_library/20565, (Accessed 8 October 2020).
7. The official site of PJSC “Kyivstar” (2020), “About Kyivstar”, available at: https://kyivstar.ua/uk/mm, (Accessed 8 October 2020).
8. Savytska, O. M. and Salabai, V. O. (2019), “Efficiency of activity and management of the enterprise: features of application of theory, methodology and performance of analytical researches”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7126, (Accessed 8 October 2020).

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 1891

Відомості про авторів

О. М. Савицька

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

O. Savytska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1053-209X


В. О. Салабай

магістр кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

V. Salabai

master of the Department of Management, Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6369-7381

Як цитувати статтю

Савицька О. М., Салабай В. О. Особливості діджиталізації бізнесу компанії в умовах розвитку індустрії 4.0. Ефективна економіка. 2020. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8266 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.65

Savytska, O. and Salabai, V. (2020), “Specific features of the digitalization of the company's business in the conditions of development of industry 4.0”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8266 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.