EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
О. А. Боднар, В. В. Хоренженко, Ю. В. Татаренкова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.67

УДК: 368:614.4

JEL: G 22, І 11

О. А. Боднар, В. В. Хоренженко, Ю. В. Татаренкова

ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан розвитку ринку страхових послуг України. Криза, спричинена пандемією, відрізняється від попередніх тим, що свобода пересування людей фізично дуже обмежена. Проаналізовано зміни, які відбулися в різних країнах світу у сфері медичного страхування у зв’язку з пандемією коронавірусу. Встановлено, що страхові компанії України пропонують програми медичного страхування, які забезпечують фінансову підтримку в разі захворювання на COVID-19. Досліджено кількість зареєстрованих безробітних у 2020 році. З’ясовано, що держава впроваджує необхідні заходи для захисту та підтримки населення в умовах пандемії. Обґрунтовано необхідність створення спільних програм між державою та страховими компаніями для страхування ризиків пандемії. Проведено PEST-аналіз, визначено політичні, економічні, соціальні та технологічні фактори, які впливають на успішне функціонування страхових компаній у кризовий період в Україні. Визначені існуючі та потенційні загрози, вказані можливості, які дозволять зберегти та зміцнити позиції страхових компаній на ринку страхових послуг.

Ключові слова: страховий ринок; пандемія; страхова компанія; медичне страхування; страхові ризики.

Література

1. Баранов А. Л. Особливості застосування вартісно-орієнтованого підходу в управлінні страховою компанією. Фінанси, облік і аудит. 2018. Випуск 2 (32). c. 20-36. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/34002/faa32_2.pdf?sequence=1 (дата звернення: 10.10.2020).
2. Базилевич В. Д. Страхова справа К. : Знання, 2011. 203 с.
3. Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія. Київ : КНЕУ. 2009. 283 с.
4. Козьменко О. В. Поведінка страхових компаній на інвестиційному ринку: досвід України та Німеччини. Вісник Національного банку України № 11. 2013. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2013_11_4 (дата звернення: 10.10.2020).
5. Пасічний В. О. Страхування. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. Харків: Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, 2009. 218 с.
6. Фесенко Н. В., Яремченко Л. М. Стан та перспективи функціонування страхового ринку України в умовах глобалізації. Економіка та держава. №8/2019. с. 28-34. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/8_2019/7.pdf (дата звернення: 10.10.2020).
7. Спалах коронавірусної інфекції COVID-19: веб-сайт ВОЗ. URL: https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjw8MD7BRArEiwAGZsrBR3H8ynOIveXjA_Jyt2oBt0LSQqATn4qt6HAilptCg1nbML3QIPEyxoCcr4QAvD_BwE (дата звернення: 10.10.2020).
8. Josephs Leslie (2020). Trump's European travel restrictions could drive some airlines out of business, trade group warns: web-site CNBC. URL: www. cnbc.com/2020/03/12/coronavirus-trumps-european-travel-limits-could-push-airlines-under (дата звернення: 10.10.2020).
9. Information and Advice from the US Travel Insurance Association Regarding Coronavirus (2020). URL: www.ustia.org /information-and-advice-from-the-us-travel-insurance-association-regarding-coronavirus (дата звернення: 10.10.2020).
10. Страхування на випадок захворювання на коронавірус covid–19: веб-сайт СК «Альфа Страхування Україна». URL: https://alfaic.ua/product/strahovanie-zdorovya/koronovirus (дата звернення: 10.10.2020).
11. Страховий продукт «Захист від COVID-19»: веб-сайт ПрАТ «СК «УНІВЕРСАЛЬНА». URL: https://universalna.com/ru/ (дата звернення 10.10.2020).
12. Короназахист+: веб-сайт АТ «СК «ІНГО». URL: https://online.ingo.ua/covid19 (дата звернення 10.10.2020).
13. Страхування у разі коронавірусу COVID-19: веб-сайт СК «ВУСО». URL: https://covid19.vuso.ua/ (дата звернення: 10.10.2020).
14. СТОП.КОРОНАВІРУС: веб-сайт СК «Провідна». URL: https://client-portal.providna.com.ua/stop-corona (дата звернення: 10.10.2020).
15. Рівень безробіття в Україні: веб-сайт МінФін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/2020/ (дата звернення: 10.10.2020).
16. Про затвердження Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками: Постанова КМУ від 22 квітня 2020 р. № 302. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.10.2020).
17. Cybersecurity Almanac: 100 Facts, Figures, Predictions and Statistics (2019): web-site Cybersecurity Ventures. URL: https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-almanac-2019/ (дата звернення: 10.10.2020).
Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика

O. Bodnar, V. Khorenzhenko, Y. Tatarenkova

FUNCTIONING OF THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC

Summary

The article considers the current state of development of the insurance services market of Ukraine. The crisis caused by the pandemic stems from the previous ones because the freedom of movement of people is physically very limited. The change affecting different countries in the field of health insurance in connection with the coronavirus pandemic is analyzed. It has just been updated that Ukrainian insurance companies offer health insurance programs that provide financial support in the sense of COVID-19. The number of registered unemployed in 2020 is indicated. It was found that the state is implementing the necessary measures to protect and support the population. The need to create joint programs between the state and insurance companies to insure pandemic risks is justified. A PEST analysis was conducted, determined by political, economic, social and technological factors that affect the successful operation of insurance companies in the crisis period in Ukraine. Existing and potential threats have been identified, as well as opportunities to change positions in the insurance services market.
The purpose of the article is to summarize the key changes in the functioning of insurance companies in Ukraine and the world.
Appointment. The pandemic, which has spread to many countries around the world, has caused not only high morbidity, but also a number of financial and economic problems. During such a crisis period, the financial services market undergoes certain changes. Entities need to adapt to the current situation and make decisions that will promote their development not only during the crisis, but also in the future. The insurance market is an integral part of the financial services market. As we can see, in a pandemic, new threats to the successful operation of insurance companies are emerging, but there are opportunities for their development.
Results. In a pandemic, traditional insurers will face a major transformation of their business models with a greater focus on the interests and needs of the insured, which will make this financial instrument more accessible to a new generation of customers. This way of renewal in insurance, as well as any other branch, will not be easy, but for preservation and strengthening of the positions it is inevitable.
Conclusions. Based on the conducted research, it was found that in the conditions of a pandemic, new operating conditions appear for the insurance market of Ukraine, which create both threats and opportunities. It was found that Ukrainian insurance companies have opened new insurance programs, namely health insurance, which provides financial support in case of COVID-19. The state provides assistance to the Social Insurance Fund due to rising unemployment. We propose to create a partnership between public authorities and insurance companies by creating joint programs to insure against pandemic risks. During the pandemic period, insurance companies have the opportunity to strengthen their market position, integrate technology into business, online and offline channels, implement blockchain technology, artificial intelligence and others.

Keywords: insurance market; pandemic; insurance company; health insurance; insurance risks.

References

1. Baranov A. (2018), “Features of the application of cost-oriented approach in the management of an insurance company”, Finance, accounting and auditing, vol. 2 (32). pp. 20-36.
2. Bazylevych V. (2011), Strahyvannia [Insurance], Knowledge, Kyiv, Ukraine.
3. Gamankova O. (2009), Rinok strahovuh poslug Ukrainy: teoriia, methodologiia, praktika, [Market of insurance services of Ukraine: theory, methodology, practice], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Kozmenko O. (2013), “Behavior of insurance companies in the investment market: the experience of Ukraine and Germany”, Bulletin of the National Bank of Ukraine, vol. 11. 2013.
5. Pasichny V. (2009), Srtahyvannia [Insurance], Kharkiv. nat. acad. city hosp-va, Kharkiv, Ukraine.
6. Fesenko N., Yaremchenko L. (2019), “Status and prospects of the insurance market of Ukraine in the context of globalization”. Economy and state, vol. №8, pp.28-34.
7. World Health Organization (2020) “Outbreak of coronavirus infection COVID-19”, available at: https://www.who.int/en/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjw8MD7BRArEiwAGZsrBR3H8ynOIveXjA_Jyt2oBt0LSQqATn4qt6HAilxCQ1 (Accessed 10 October 2020).
8. CNBC, Josephs Leslie (2020) “Trump’s European travel restrictions could drive some airlines out of business, trade group warns” available at: www. cnbc.com/2020/03/12/coronavirus-trumps-european-travel-limits-could-push-airlines-under (Accessed 10 October 2020).
9. The US Travel Insurance Association (UStiA) (2020) “Information and Advice from the US Travel Insurance Association Regarding Coronavirus” available at: www.ustia.org / information-and-advice-from-the-us-travel-insurance-association-regarding-coronavirus (Accessed 10 October 2020).
10. Alfa Insurance Company, official website, available at: https://alfaic.ua/product/strahovanie-zdorovya/koronovirus (Accessed 10 October 2020).
11. "UNIVERSAL" Insurance Company, official website, available at: https://universalna.com/ru/ (Accessed 10 October 2020).
12. INGO Insurance Company, official website, available at: https://online.ingo.ua/covid19 (Accessed 10 October 2020).
13. VUSO Insurance Company, official website, available at: https://covid19.vuso.ua/ (Accessed 10 October 2020).
14. "Providna" Insurance Company, official website, available at: https://client-portal.providna.com.ua/stop-corona (Accessed 10 October 2020).
15. Ministry of Finance, official website, available at: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/2020/ (Accessed 10 October 2020).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine: On approval of the Procedure for using the funds of the Fund for the Control of Acute Respiratory Disease COVID-19 caused by the coronavirus SARS-CoV-2, and its consequences: Resolution of the Cabinet of Ministers of April 22, 2020 № 302, available at: https: //zakon.rada. gov.ua/laws/show/302-2020-%D0%BF#Text (Accessed 10 October 2020).
17. Cybersecurity Ventures (2019) “Cybersecurity Almanac: 100 Facts, Figures, Predictions and Statistics” available at: https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-almanac-2019/ (Accessed 10 October 2020).

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 2275

Відомості про авторів

О. А. Боднар

к. е. н., асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний університет

O. Bodnar

PhD in Economics, Assistant of the Department of Finance, Banking and Insurance, Mykolaiv national agrarian university

ORCID:

0000-0002-0152-4290


В. В. Хоренженко

магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний університет

V. Khorenzhenko

Master student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Mykolaiv national agrarian university

ORCID:

0000-0002-4084-8618


Ю. В. Татаренкова

магістрант кафедри обліку і оподаткування, Миколаївський національний аграрний університет

Y. Tatarenkova

Master student of the Department of accounting and taxation, Mykolaiv national agrarian university

ORCID:

0000-0003-4648-3178

Як цитувати статтю

Боднар О. А., Хоренженко В. В., Татаренкова Ю. В. Функціонування страхового ринку України в умовах пандемії covid-19. Ефективна економіка. 2020. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8268 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.67

Bodnar, O., Khorenzhenko, V. and Tatarenkova, Y. (2020), “Functioning of the insurance market of Ukraine in the conditions of the covid-19 pandemic”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8268 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.