EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

САНАЦІЙНИЙ АУДИТ В УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Я. М. Гринчишин

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.68

УДК: 657.6

Я. М. Гринчишин

САНАЦІЙНИЙ АУДИТ В УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Анотація

У статті виявлено певні проблеми в застосуванні санаційного аудиту, зокрема відсутність даного терміна в міжнародних стандартах аудиту. Обгрунтована помилковість наукових поглядів про використання, як підстави для проведення санаційного аудиту, міжнародного стандарту 570 «Безперервність діяльності». У статті розглянуто різні підходи до санаційного аудиту за критерієм часу його проведення – до чи після складання плану санації. Виходячи з того, що завданням аудиту є перевірка прогнозної інформації (плану санації), а не її підготовка, правильним буде підхід науковців, які вважають, що санаційний аудит повинен проводитися після розроблення планів санації. Дослідження видів аудиту, що проводиться деякими аудиторськими фірмами України, показало відсутність у більшості з них такого виду послуг, як «санаційний аудит». Деякі фірми у складі своїх послуг мають виконання завдань з надання впевненості, під якими можна розуміти і перевірку плану санації, як прогнозної інформації.
Помилковим є підхід низки науковців, які вважають, що проведення санаційного аудиту аудиторськими фірмами повинно здійснюватися за такими етапами: збір та систематизація інформації про підприємство; оцінка глибини фінансової кризи підприємства (розрахунок та аналіз показників, які характеризують фінансовий стан підприємства та рівень ефективності його виробничо-господарської діяльності); виявлення причин і симптомів фінансової кризи підприємства та «вузьких місць» у його діяльності; формування висновків про санаційну спроможність підприємства-боржника. Завданням санаційного аудиту, як перевірки прогнозної інформації згідно з МСНВ 3400, є підтвердження достовірності, ефективності, економічності та досяжності планів антикризових заходів (санації).
Для отримання прийнятних доказів при перевірці прогнозної інформації в санаційному аудиті виділяють такі напрями - перевірка припущень управлінського персоналу, на яких побудована санаційна концепція; оцінка якості підготовки плану санації на основі припущень; оцінка форми та змісту плану санації; перевірка його відповідності нормативно-правовим вимогам.

Ключові слова: аудит; санація; санаційний аудит; міжнародні стандарти аудиту; етапи санаційного аудиту.

Література

1. Fraser Ian. Big Four audit firms had pivotal role in global financial crisis. November 23rd, 2009. URL: https://www.ianfraser.org/auditors-blasted-for-pivotal-role-in-crisis/ (дата звернення: 10.10.2020)
2. Кизилов А.Н., Богатая И.Н. Эволюция аудита как науки и практической деятельности. Международный бухгалтерский учет. 2012. № 34. С. 43-57.
3. Бойко О. Еволюція аудиту задля сталого розвитку: симбіоз нових технологій, компетенцій і досвіду. Аудитор України. 2019. № 5. С. 14-18.
4. Міжнародний стандарт аудиту 570 (переглянутий) «Безперервність діяльності». Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2016–2017 років. Частина І. С. 604-634.
5. Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств: підручник. Київ: КНЕУ, 2006. 552 с.
6. Битківська А.В. Види та специфіка аудиту в процедурах відновлення платоспроможності підприємств. Бізнес-Інформ. 2017. № 6. С. 234-239.
7. Гордополов В.Ю., Гордополова Н.В. Санаційний аудит як засіб запобігання банкрутства підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7889 (дата звернення: 10.10.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.18
8. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 р. № 2258-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text (дата звернення: 10.10.2020).
9. Шара А. К. Санаційний аудит підприємств роздрібної торгівлі. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Львів, 2013. Вип. 43. С. 123-127.
10. Офіційний сайт аудиторської фірми «Аудит-Інформ-Фінекс» URL: http://audit-inform-finex.com.ua/ (дата звернення: 10.10.2020)
11. Офіційний сайт аудиторської фірми «Аудит-Оптім» URL: http://audit-inform-finex.com.ua/ (дата звернення: 10.10.2020)
12. Офіційний сайт аудиторської фірми «Тео-Аудит» http://audit-teo.com/2018/08/12/suputn%d1%96-auditorsk%d1%96-poslugi/ (дата звернення: 10.10.2020)
13. Офіційний сайт аудиторської фірми «Імона-аудит» URL: https://www.imona-audit.ua/ (дата звернення: 10.10.2020)
14. Офіційний сайт аудиторської фірми «Міраж» URL: http://www.mirage.zp.ua/uk/poslugi (дата звернення: 10.10.2020)
15. Кодекс України з процедур банкрутства 18 жовтня 2018 року
№ 2597-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text (дата звернення: 10.10.2020)
16. Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Управління фінансовою санацією підприємств: навч. посіб. Київ: Кондор, 2006. 248 с.
17. Долбнєва Д.В. Значення санаційного аудиту в системі антикризового управління підприємством. Економічний аналіз : зб. наук. праць. Тернопіль, 2015. Том 21. № 2. С. 75-80.
18. Москаль Н.В. Етапи та порядок проведення санаційного аудиту. Економіка та держава. 2015. № 8. С. 90-93.
19. Москаль Н. В. Проведення санаційного аудиту за міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 16. С. 58–61.
20. Міжнародний стандарт з надання впевненості 3400 «Перевірка прогнозної фінансової інформації». Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2016–2017 років. Частина ІI. С. 256-267.

Y. Grynchyshyn

READJUSTMENT AUDIT IN THE CONDITIONS OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Summary

The article reveals certain problems in the application of readjustment audit, in particular, the absence of this term in international auditing standards. The erroneousness of scientific views on the use of international standard 570 "Going Concern" as a basis for conducting a remediation audit has been substantiated. The article discusses various approaches to readjustment audit by the criterion of the time of its conduct - before or after drawing up a readjustment plan. The objective of an audit of a readjustment plan in accordance with International Standard on Assurance Engagements 3400 «The Examination of Prospective Financial Information», is to verify information, not prepare. Based on this, the correct approach is that the readjustment audit should be conducted after the development of readjustment plans. A study of the types of audits carried out by some audit firms in Ukraine showed that they do not have such a type of service as «readjustment audit». However, some firms provide assurance engagement services, which can be understood as the verification of the readjustment plan as forward-looking information.
The approach of a number of scientists is erroneous, who believe that the readjustment audit by audit firms should be carried out at the appropriate stages: collection and systematization of information about the enterprise; assessment of the depth of the financial crisis of an enterprise (calculation and analysis of indicators characterizing the financial condition of the enterprise and the level of efficiency of its production and economic activities); identification of the causes and symptoms of the financial crisis of the enterprise and "bottlenecks" in its activities; formation of conclusions about the reorganization capacity of the debtor enterprise. The task of the reorganization audit, as an examination of forecast information in accordance with ISAE 3400, is to confirm the reliability, effectiveness, efficiency and reality of plans for anti-crisis measures (readjustment plans).
In the readjustment audit allocate the following directions to obtain acceptable evidence when checking the forecast information - verification of assumptions of management staff, on which the readjustment concept is based; assessment of the quality of preparation of the readjustment plan based on assumptions; assessment of the form and content of the readjustment plan; checking its compliance with regulatory requirements.

Keywords: audit; readjustment; readjustment audit; international auditing standards; stages of readjustment audit.

References

1. Fraser, Ian. (2009), “Big Four audit firms had pivotal role in global financial crisis”. URL: https://www.ianfraser.org/auditors-blasted-for-pivotal-role-in-crisis/ (Accessed 10 Oct 2020).
2. Kyzylov, A.N. and Bohataya, Y.N. (2012), “Evolution of audit as a science and practical activities”. International accounting. № 34. pp. 43-57.
3. Boyko, O., “The evolution of audit for sustainable development: a symbiosis of new technologies, competencies and experience”. Audytor Ukrayiny. 2019. № 5. pp. 14-18.
4. ISA (2016), “International standard on auditing 570 (revised) “Going concern””. Mizhnarodni standarty kontrolyu yakosti, audytu, ohlyadu, inshoho nadannya vpevnenosti ta suputnikh posluh. Part I. pp. 604-634.
5. Bytkivska, A.V. (2017), “The Types and Specificities of Auditing in the Procedures of Recovering the Solvency of Enterprises”. Biznes-Inform. № 6. pp. 234-239.
6. Tereshchenko, O.O. (2006), “Management of financial rehabilitation of enterprises”. Kyyiv.
7. Нordopolov, V. and Hordopolova, N. (2020), “Rehabilitation audit as a means of preventing bankruptcy of enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7889 (Accessed 10 Oct 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.18
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “On the audit of financial statements and auditing activities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text (Accessed 10 Oct 2020).
9. Shara., A. K. (2013), “Recovery audit of retail trade enterprises”. Visnyk Lvivskoyi komertsiynoyi akademiyi. Seriya ekonomichna. Lviv, 2013. Issue 43. pp. 123-127.
10. Audit firm “Audit-Inform-Finex”, available at: URL: https://www.imona-audit.ua/ (Accessed 10 Oct 2020).
11. Audit firm “Audit-Optim”, available at: https://www.audit-optim.com.ua/services/audit (Accessed 10 Oct 2020).
12. Audit firm “Teo-Audit”, available at: http://audit-teo.com/2018/08/12/suputn%d1%96-auditorsk%d1%96-poslugi/ (Accessed 10 Oct 2020).
13. Audit firm “Imona-Audit”, available at: https://www.imona-audit.ua/ (Accessed 10 Oct 2020).
14. Audit firm “Mirage”, available at: http://www.mirage.zp.ua/uk/poslugi (Accessed 10 Oct 2020).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), Code of Ukraine from bankruptcy proceedings, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text (Accessed 10 Oct 2020).
16. Blahodyetyelyeva-Vovk, S.L. (2006), “Management of financial rehabilitation of enterprises”. Kyyiv.
17. Dolbnyeva, D.V. (2015), “The value of the sanative audit in the system of anticrisis management of enterprise”. Ekonomichnyy analiz : zb. nauk. prats. Ternopil, vol. 21. № 2. pp. 75-80.
18. Moskal, N.V. (2015), “Stages and procedures of the audit of sanation”. Ekonomika ta derzhava. № 8. pp. 90-93.
19. Moskal, N.V. (2015), “Implementation the audit of sanation according to handbook of international quality control, auditing, review, other assurance, and related services pronouncements”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 58–61.
20. ISAE (2016), ‘International standard on assurance engagements 3400 (previously ISA 810) “The examination of prospective financial information”” Mizhnarodni standarty kontrolyu yakosti, audytu, ohlyadu, inshoho nadannya vpevnenosti ta suputnikh posluh. Part II. pp. 256-267.

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 1615

Відомості про авторів

Я. М. Гринчишин

к. е. н, доцент, доцент кафедри фінансового менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Y. Grynchyshyn

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of financial management, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

ORCID:

0000-0003-0628-4545

Як цитувати статтю

Гринчишин Я. М. Санаційний аудит в умовах антикризового управління підприємствами. Ефективна економіка. 2020. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8269 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.68

Grynchyshyn, Y. (2020), “Readjustment audit in the conditions of anti-crisis management of enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8269 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.