EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ В КОНТЕКСТІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ НА ПРИКЛАДІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ «КРЕДМАШ»
О. Ю. Ткач, А. Б. Почтовюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.150

УДК: 338.49

О. Ю. Ткач, А. Б. Почтовюк

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ В КОНТЕКСТІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ НА ПРИКЛАДІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ «КРЕДМАШ»

Анотація

У статті розглянуто базові положення концепції стійкого розвитку підприємства в рамках реалізації державної стратегії. В результаті аналізу наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених досліджено фундаментальні концепції сталого розвитку України. Виділено переваги впровадження заходів із забезпечення сталого розвитку машинобудівних підприємств, а саме: покращення фінансових показників діяльності; зниження операційних витрат; збільшення обсягів реалізації і покращення лояльності клієнтів; посилення іміджу бренду та репутації підприємства; підвищення продуктивності та якості праці; збільшення можливостей залучення та втримування працівників; зниження регулюючого нагляду; зниження відповідальності за безпечність продукції; вихід на ринок капіталу. Розроблено негативні фактори впливу на фінансовий стан підприємства. В контексті концепції сталого розвитку визначено головні фактори, які вливають на стійкий розвиток машинобудівних підприємств. Відзначено, що вирішення проблем сталого розвитку машинобудівних підприємств має здійснюватись на збалансованій основі, враховувати взаємодію та взаємовплив визначених груп факторів діяльності підприємства. Показано динаміку дебіторської та кредиторської заборгованості за наявності темпу приросту. Наведено основні напрямки поліпшення роботи машинобудівного підприємства. Зазначено основних постачальників підприємства, задля яких відбувається мінімізація ризику заборгованості. Розраховано рентабельність продажів для визначення показника ефективної діяльності підприємства. Розглянуто основні критерії налагодження інвестиційного процесу. Проаналізовано основні складові фінансового потенціалу для забезпечення сталого розвитку. Сформовано основні фактори зовнішнього та внутрішнього середовища для управління діяльністю підприємства. Проілюстровано механізм оптимізації напрямків впливу чинників ризику на систему управління фінансовим потенціалом машинобудівного підприємства. Наведено головні завдання промислової політики для зростання продуктивності праці та ефективності використання ресурсів у всіх сферах економіки.

Ключові слова: стійкий розвиток; кредиторська заборгованість; дебіторська заборгованість; фінансова стійкість; готова продукція; кредитний ризик; рентабельність продажів; фінансовий потенціал; НДДКР.

Література

1. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”: Указ Президента України. № 5. URL: http://www.president.gov.ua/documents/18688.html (дата звернення: 12.01.2015).
2. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Організація Об’єднаних Націй Україна. Цілі сталого розвитку 2016-2030. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsilistaloho-rozvytku (дата звернення 25.01.2019).
3. Білорус О. Г., Мацейко Ю. М. Глобальна перспектива і сталий розвиток: cистемні маркетол. дослідж. Дніпро «МАУП». 2015. 492 с
4. Бурик З. М. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. Формування концепції сталого розвитку регіону. 2015. № 1. С. 15-17.
5. Квятковська Л. А. Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. Одеса: «ОНЕУ». 2016. Вип. 1. С. 85–89.
6. Шпортко А. М. Становлення концепції сталого розвитку. Праця міжнар. конф. «Економіка: зб наук. пр. Київ: «КПІ», 2015. С. 24-26.
7. Данилишин Б. М. Розроблення національних стратегій сталого розвитку: корисний досвід для України. Механізм регулювання економіки. Т. 1, Хмельницький: «ХНУ» 2018. Вип 2, №3. С. 214–218.
8. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Система розкриття інформації на фондовому ринку України URL: http://smida.gov.ua/db/participant/05762565 (дата звернення 07.04.2020).
9. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Офіційний сайт ПрАТ «Кредмаш» URL: http://www.kredmash.com (дата звернення: 14.07.2020).
10. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Інтернет-проект: як компанії втілюють концепцію сталого розвитку? URL: http://www.management.com.ua/tend/tend323.html (дата звернення: 11. 05.2015)
11. Стукало Н. В., Деркач М. І. Національні та глобальні механізми фінансування сталого розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки: економічний простір: зб. наук. пр. Черкаси «ЧДТУ». 2015. № 41. С. 356–361.
12. Гуляєва Л. Впровадження сталих ініціатив у фінансовому секторі Європейського Союзу: орієнтири для України. Вісник Академії праці: соціальних відносин і туризму. Київ «НЕО в Україні». 2018. № 3. С. 7-13.

O. Tkach, A. Pochtovyuk

FINANCIAL POTENTIAL IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY EXAMPLE MACHINE-BUILDING ENTERPRISE PJSC “KREDMASH”

Summary

The article considers the basic provisions of the concept of sustainable development of the enterprise in the framework of the state strategy. As a result of the analysis of scientific works of domestic and foreign scientists the fundamental concepts of sustainable development of Ukraine are investigated. The advantages of implementing measures to ensure sustainable development of machine-building enterprises are highlighted, namely: improvement of financial performance indicators; reduction of operating costs; increase sales and improve customer loyalty; strengthening the brand image and reputation of the enterprise; increase productivity and quality of work; increasing opportunities to attract and retain employees; reduction of regulatory supervision; reduction of responsibility for product safety; entering the capital market. Negative factors of influence on the financial condition of the enterprise are developed. In the context of the concept of sustainable development, the main factors influencing the sustainable development of machine-building enterprises are identified. It is noted that the solution of problems of sustainable development of machine-building enterprises should be carried out on a balanced basis, taking into account the interaction and interaction of certain groups of factors of the enterprise. The dynamics of receivables and payables in the presence of growth rate is shown. The main directions of improving the work of the machine-building enterprise are given. The main suppliers of the enterprise, for which the risk of debt is minimized, are indicated. The profitability of sales is calculated to determine the indicator of effective activity of the enterprise. The main criteria for establishing the investment process are considered. The main components of financial potential for sustainable development are analyzed. The main factors of the external and internal environment for the management of the enterprise are formed. The mechanism of optimization of directions of influence of risk factors on the system of management of financial potential of the machine - building enterprise is illustrated. The main objectives of industrial policy for increasing labor productivity and resource efficiency in all sectors of the economy are presented.

Keywords: sustainable development; accounts payable; receivables; financial stability; finished products; credit risk; profitability of sales; financial potential; R & D.

References

1. DSTU 8302: (2015) Information and documentation. Bibliographic link. General provisions and rules of compilation. On the Sustainable Development Strategy "Ukraine - 2020": Decree of the President of Ukraine. № 5. URL: http://www.president.gov.ua/documents/18688.html (access date: 12.01.2015).
2. DSTU 8302: (2015) Information and documentation. Bibliographic link. General provisions and rules of compilation. United Nations Ukraine. Sustainable Development Goals 2016-2030. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsilistaloho-rozvytku (accessed January 25, 2019).
3. Belarus O. G., Matseyko Y. M. (2015), Global perspective and sustainable development: system marketing. research. Dnipro "MAUP". 492 p
4. Buryk Z. M. (2015), Theory and practice of public administration and local government. Formation of the concept of sustainable development of the region. № 1, pp. 15–17.
5. Kvyatkovskaya L. A. (2016), Implementation of the principles of the concept of sustainable development in the enterprise. Bulletin of socio-economic research: coll. Science. Odessa Avenue: ONEU. Vip. 1, pp. 85–89.
6. Shportko A. M. (2015), Formation of the concept of sustainable development. International work. conf. "Economics: Coll. Kyiv: KPI, рр. 24-26.
7. Danylyshyn B. M. (2018), Development of national strategies for sustainable development: useful experience for Ukraine. The mechanism of economic regulation. Vol. 1, Khmelnytsky: "KhNU" Issue 2, №3, рp. 214–218.
8. DSTU 8302: (2015) Information and documentation. Bibliographic link. General provisions and rules of compilation. Information disclosure system on the stock market of Ukraine URL: http://smida.gov.ua/db/participant/05762565 (access date 07.04.2020).
9. DSTU 8302: (2015) Information and documentation. Bibliographic link. General provisions and rules of compilation. Official site of PJSC "Kredmash" URL: http://www.kredmash.com (access date: 14.07.2020).
10. DSTU 8302: (2015) Information and documentation. Bibliographic link. General provisions and rules of compilation. Internet project: how do companies implement the concept of sustainable development? URL: http://www.management.com.ua/tend/tend323.html (access date: 11/05/2015)
11. Stukalo N. V., Derkach M. I. (2015), National and global financing mechanisms for sustainable development. Global and national problems of economy: economic space: coll. Science. Cherkasy Ave. "ChSTU". № 41, рр. 356–361.
12. Gulyaeva L. (2018), Implementation of sustainable initiatives in the financial sector of the European Union: guidelines for Ukraine. Bulletin of the Academy of Labor: Social Relations and Tourism. Kyiv "NEO in Ukraine". № 3, рp. 7–13.

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 1645

Відомості про авторів

О. Ю. Ткач

студентка магістратури «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

O. Tkach

Master's student “Management of foreign economic activity”,Kremenchuk National University named after Mykhailo Ostrogradsky, Kremenchuk

ORCID:

0000-0001-8339-7012


А. Б. Почтовюк

д. е. н., професор, декан факультету економіки і управління, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; м. Кременчук

A. Pochtovyuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Economics and Management,Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University; Kremenchuk

ORCID:

0000-0001-7862-9659

Як цитувати статтю

Ткач О. Ю., Почтовюк А. Б. Фінансовий потенціал в контексті стійкого розвитку на прикладі машинобудівного підприємства прат «кредмаш». Ефективна економіка. 2020. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8272 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.150

Tkach, O. and Pochtovyuk, A. (2020), “Financial potential in the context of sustainable development by example machine-building enterprise pjsc “kredmash””, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8272 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.150

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.