EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ В МЕРЕЖЕВИХ ГОТЕЛЬНИХ СИСТЕМАХ
М. П. Маршаленко, Т. В. Березянко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.152

УДК: 338.2

М. П. Маршаленко, Т. В. Березянко

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ В МЕРЕЖЕВИХ ГОТЕЛЬНИХ СИСТЕМАХ

Анотація

Статтю присвячено висвітленню принципів управління корпоративною соціальною відповідальністю в мережевих готельних системах. Розширений аналіз наукових підходів дозволив ідентифікувати методи, що використовує у своїй діяльності одна з найбільш готельних мереж світу - компанія Хілтон Ворлдвайд. У роботі досліджено основні принципи управління корпоративною соціальною відповідальністю в даній готельній мережі. Визначено, що реалізація ключових принципів КСВ компанії закладено в щоденну операційну діяльність на кожній ланці керування компанією як на глобальному рівні, так і на кожному підприємстві окремо. Ідентифіковані методи, які були розроблені, апробовані та впроваджені для досягнення поставлених цілей. Виявлені основні напрями роботи по реалізації Глобальних цілей сталого розвитку, що були враховані при побудові програми з корпоративної соціальної відповідальності Хілтона. На прикладі кооперації зі стейкхолдерами компанії розглянуто принципи керування програмою та ефективність даної взаємодії відносно поставлених цілей компанії до 2030 року. Було опрацьовано літературні джерела та на їх основі виявлено особливості керування програмою корпоративної соціальної відповідальності у великих мережевих компаніях. Досліджено та структуровано дані інструментів взаємодії з кожною групою стейкхолдерів, при чому враховано як способи впливу на зацікавлених сторін, так і способи збору інформації та відугів по результатах співпраці. Приділено значну увагу аналізу нефінансового звіту компанії, що дало можливість структурувати та систематизувати дані про управління корпоративною соціальною відповідальністю як на глобальному рівні, так і на локальному. Було проаналізовано стратегію корпоративної соціальної відповідальності компанії Хілтон Подорож з ціллю. В процесі роботи було досліджено взаємозв’язок побудови стратегії з КСВ, постановкою коротко- та довготермінових цілей з її реалізації та Глобальними цілями сталого розвитку, прийнятих Організацією Об’єднаних Націй. Досліджено динаміку реалізації принципів КСВ в процесі управління готельною системою Хілтон та розвитку стосунків із стейкхолдерами.

Ключові слова: мережевий готель; корпоративна соціальна відповідальність; глобальні цілі; сталий розвиток; управління; зацікавлені сторони; звіт.

Література

1. Звіт з КСВ компанії Хілтон за 2019 рік. - Режим доступу: https://cr.hilton.com/our-reporting/
2. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Hilton_Hotels_%26_Resorts
3. Березянко Т.В. Євроінтеграційний шлях розвитку національної оліє-жирової галузі: Монографія.-К.: Кондор-Видавництво, 2014 - 432 с.
4. Статут Ради директорів компанії Хілтон. - Режим доступу: https://ir.hilton.com/~/media/Files/H/Hilton-Worldwide-IR-V3/committee-composition/nominating-and-esg-committee-charter-2020-final.pdf
5. Колесник М.В. Методологічні аспекти управління корпоративною соціальною відповідальністю: фінанси, маркетинг та smart-інституціоналізація. - К.:НАУ, Збірник наукових праць, 2017 - 166 с.
6. Петренко Ю.М. Фінансова безпека підприємств на основі розвитку принципів корпоративного управління: дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук / Ю.М. Петренко. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 293 с.
7. Цілі сталого розвитку ООН. - Режим доступу: https://www.un.org/sustainabledevelopment

M. Marshalenko, T. Berezianko

GOVERNANCE PRINCIPLES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN HOTEL CHAINS

Summary

The article is devoted to the study of the principles of corporate social responsibility management in hotel chains. An in-depth analysis of scientific approaches has identified the methods used in its activities by one of the leading hotel chains in the world - Hilton Worldwide. The paper identifies the basic principles of management in corporate social responsibility programs in this hotel chain. It is determined that the implementation of the key principles of CSR of the company is embedded in the daily operational activities at each level of management of the company - both globally and at each enterprise separately. Identified methods that have been developed by the company, tested and implemented to achieve the goals. The main directions of work on realization of the Global goals of sustainable development which have been considered at construction of the program on corporate social responsibility of Hilton are revealed. The principles of program management and the effectiveness of this interaction in relation to the company's goals until 2030 are considered on the example of cooperation with each group of stakeholders of the company.
Literary sources were studied and on their basis the peculiarities of corporate social responsibility program management in large network companies were revealed. The data of interaction tools with each group of stakeholders were researched and structured, taking into account both ways - of influencing stakeholders and the ways of collecting feedback. Considerable attention is paid to the analysis of the company's non-financial report for structuring and systematizing data on corporate social responsibility management on global and local levels. The corporate social responsibility strategy of Hiltons’ program Journey with a Purpose was analyzed. In the process of work the interrelation of CSR strategy building, setting short- and long-term goals for its implementation and the Global Sustainable Development Goals adopted by the United Nations was studied. The dynamics of the implementation of CSR principles in the process of managing the Hilton hotel system and the development of relations with stakeholders is studied. The dynamics of the implementation of CSR principles in the process of managing the Hilton hotel system and the development of relations with stakeholders were studied.

Keywords: hotel chain; corporate social responsibility; Global Goals; sustainable development; governance; stakeholders; report.

References

1. The official site of Hilton Hotels&Resorts company (2019), “Corporate social responsibility report”, available at: https://cr.hilton.com/our-reporting/ (Accessed 16 October 2020).
2. Site of Wikipedia, the free encyclopedia (2020), “Hilton Hotels & Resorts”, available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Hilton_Hotels_%26_Resorts (Accessed 16 October 2020).
3. Berezianko, T.V. (2014), Yevrointehratsijnyj shliakh rozvytku natsional'noi oliie-zhyrovoi haluzi [European integration path of development of the national oil and fat industry], Kondor-Vydavnytstvo, Kyiv, Ukraine.
4. The official site of Hilton Hotels&Resorts company (2020), “Charter of the Board of Directors of Hilton company”, available at: https://ir.hilton.com/~/media/Files/H/Hilton-Worldwide-IR-V3/committee-composition/nominating-and-esg-committee-charter-2020-final.pdf (Accessed 16 October 2020).
5. Kolesnyk, M.V. (2017), “Methodological aspects of corporate social responsibility management: finance, marketing and smart-institutions”, Metodolohichni aspekty upravlinnia korporatyvnoiu sotsial'noiu vidpovidal'nistiu: finansy, marketynh ta smart-industriia, vol 1, pp 152.
6. Petrenko, Y.M. (2013), “Financial security of enterprises based on the development of corporate governance principles”, Finansova bezpeka pidpryiemstv na osnovi pryntsypiv korporatyvnoho upravlinnia, vol.1, pp.15-17.
7. The official site of United Nations (2020), “Sustainable Development Goals”, available at: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ (Accessed 16 October 2020).

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 1711

Відомості про авторів

М. П. Маршаленко

аспірант, Навчально-науковий інститут економіки і управління, асистент кафедри Готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ

M. Marshalenko

Postgraduate student of the Department of Labour Economics and Management, assistant of the Department of the Hotel-Restaurant Business, National University of Food Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0002-4913-2800


Т. В. Березянко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки праці та менеджменту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

T. Berezianko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Labour Economics and Management, National University of Food Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0001-9228-4239

Як цитувати статтю

Маршаленко М. П., Березянко Т. В. Принципи управління корпоративною соціальною відповідальністю в мережевих готельних системах. Ефективна економіка. 2020. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8274 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.152

Marshalenko, M. and Berezianko, T. (2020), “Governance principles of corporate social responsibility in hotel chains”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8274 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.152

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.