EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО АГАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
І. П. Купріянчик

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.84

УДК: 502.52 : 332.3 : 631.11

І. П. Купріянчик

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО АГАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Анотація

З огляду на дві парадигми екологічної безпеки, а також виходячи із специфічних особливостей сільськогосподарської галузі, запропоновано розуміння її сутності в аграрному секторі як стану агроекосистем, за якого забезпечується запобігання виникненню небезпеки для здоров'я людей та деградації природних ресурсів і біорізноманіття від можливого негативного впливу екодеструктивних чинників на навколишнє природне середовище, а також стійкість до екологічних загроз та ризиків.
З метою організації екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань, які демонструють ознаки складних систем обов’язковою умовою є врахування екологічних небезпек (загроз, ризиків) та формування заходів протидії їм при організації використання, охорони та відтворення земель в сільському господарстві. Зважаючи на це, запропоновано методологію організаційно-економічного забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування базувати на системному підході та принципах об'єктно-орієнтованого моделювання, тобто розглядати цей процес на основі окремих взаємопов’язаних «модулів».
Враховуючи, що проблема організаційно-економічного забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування передбачає застосування міждисциплінарних підходів до проведення досліджень, визначено універсальний методологічний базис для організації цього процесу, виходячи з основних концептуальних засад. Зокрема, завдяки застосуванню методів моделювання зручно вивчати не безпосередньо об’єкт дослідження, а уже відповідну модель, що певною мірою відображає усі необхідні елементи та нюанси самого об’єкта. Важливим елементом, що базується на концептуальних засадах є обґрунтований методичний інструментарій функціонування організаційно-економічного механізму забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування. З метою формування законодавчих, фінансово-економічних, організаційно-управлінських, техніко-технологічних і інших умов, орієнтованих на ґрунтовне відтворення та поліпшення якісних характеристик земельних угідь, забезпечення екологобезпечних умов у процесі господарювання, відповідний оціночно-організаційний інструментарій землекористування повинен передбачати існування причинно-наслідкових взаємозв’язків еколого-економічних складових у ході організації використання земель у сільськогосподарській сфері.

Ключові слова: теорія; методологія; агроекосистема; екологобезпечне землекористування; система; загроза; ризик.

Література

1. Грещук Г.І. Організаційно-економічне та правове забезпечення розвитку землевпорядного механізму сталого сільськогосподарського землекористування: монографія. К.: ДКС-Центр, 2018. 308 с.
2. Дорош Й. Проекти землеустрою як інструмент забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського землекористування // Землевпорядний вісник. 2010. № 8. С. 23–28.
3. Дорош Й. Напрями удосконалення екологічної політики в галузі земельних відносин // Землевпорядний вісник. 2012. № 2. С. 28–33.
4. Закон України «Про землеустрій». Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/858-15/print1455609227934553.
5. Ібатуллін Ш.І., Степенко О.В., Сакаль О.В. та ін. Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку. К.: ІЕПСР НАНУ, 2012. 52 с.
6. Третяк А.М. Екологія землекористування: теоретико-методологічні основи формування та адміністрування. Херсон: Грінь Д.С., 2012. 440 с.
7. Третяк А.М., Дорош Й.М. Класифікація земель за категоріями, типами землекористування, цільовим призначенням та дозволене використання земель // Землевпорядний вісник. 2009. № 5. С. 21–31.
8. Чудовська В.А. Механізм державного регулювання екобезпечного використання земельних ресурсів // Збалансоване природокористування. 2015. № 1. С. 65-69.
9. Шкуратов О.І. Організаційно-економічні основи екологічної безпеки в аграрному секторі України: теорія, методологія, практика: [монографія]. К.: ДКС Центр, 2016. 356 с.
10. Dissart J.C., Vollet D. Landscapes and territory-specific economic bases // Land Use Policy. 2011. Vol. 28, pp. 563–573.
11. Shkuratov O., Chudovska V. Methodical approach to assessment of risk of environmental safety in the agricultural economy sector // AgroLife Scientific Journal. 2019. Vol. 8. № 1. P. 142–149.
12. Shkuratov O., Nykytiuk O., Tsyrkun T. Threats and risks of environmental safety in agricultural land use of Ukraine // Scientific Papers: Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2019. Vol. 19. Issue 3. P. 523–528.

I. Kupriianchyk

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT OF ECOLOGICALLY SAFE AGRICULTURAL LAND USE

Summary

Taking into account two paradigms of environmental safety, as well as based on the specific features of the agricultural sector, an understanding of its essence in the agricultural sector is proposed. This understanding provides for environmental safety as a state of agroecosystems, which ensures the prevention of danger to human health, degradation of natural resources and biodiversity from the possible negative impact of eco-destructive factors on the environment, as well as resistance to environmental threats and risks.
In order to organize environmentally friendly agricultural land tenure and land use, which show signs of complex systems, a prerequisite is to take into account environmental hazards (threats, risks) and formulate countermeasures when organizing the use, protection and reproduction of land in agriculture. In this regard, it is proposed to base the methodology of organizational and economic support for ecologically safe agricultural land use on a systematic approach and the principles of object-oriented modeling, that is, to consider this process on the basis of separate interconnected "modules".
Considering that the problem of organizational and economic support for ecologically safe agricultural land use involves the use of interdisciplinary approaches to research, a universal methodological basis for organizing this process has been determined, based on the main conceptual foundations. In particular, thanks to the use of modeling methods, it is convenient to study not the object of research itself, but already a suitable model, which to a certain extent reflects all the necessary elements and nuances of the object itself. An important element, which is based on conceptual foundations, is a substantiated methodological toolkit for the functioning of the organizational and economic mechanism for ensuring ecologically safe agricultural land use. In order to form legislative, financial and economic, organizational and managerial, technical, technological and other conditions focused on the thorough reproduction and improvement of the quality characteristics of land, as well as ensuring environmentally friendly conditions in the process of management, the corresponding assessment and organizational tools for land use should provide for the existence of a causal - investigative relationships of ecological and economic components in the course of organizing land use in the agricultural sector.

Keywords: theory; methodology; agroecosystem; environmentally friendly land use; system; threat; risk.

References

1. Hreschuk, H.I. (2018), Orhanizatsijno-ekonomichne ta pravove zabezpechennia rozvytku zemlevporiadnoho mekhanizmu staloho sil's'kohospodars'koho zemlekorystuvannia [Organizational, economic and legal support for the development of a land management mechanism for sustainable agricultural land use], DKS Tsentr, Kyiv, Ukraine.
2. Dorosh, J. (2010), “Land management projects as a tool to ensure sustainable development of agricultural land use”, Zemlevporiadnyj visnyk, vol. 8, pp. 23–28.
3. Dorosh, J. (2012), “Directions for improving environmental policy in the field of land relations”, Zemlevporiadnyj visnyk, vol. 2, pp. 28–33.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On Land Management", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/858-15/print1455609227934553 (Accessed 28 December 2018).
5. Ibatullin, Sh.I., Stepenko, O.V., Sakal, O.V. et al. (2012), Mekhanizmy upravlinnia zemelnymy vidnosynamy v konteksti zabezpechennia staloho rozvytku [Mechanisms of land relations management in the context of sustainable development], Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
6. Tretiak, A.M. (2012), Ekolohiia zemlekorystuvannia: teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia ta administruvannia [Ecology of land use: theoretical and methodological foundations of formation and administration], Hrin' D.S., Kherson, Ukraine.
7. Tretiak, A.M. and Dorosh, J.M. (2009), “ Classification of land by categories, types of land use, purpose and permitted use of land”, Zemlevporiadnyj visnyk, vol. 5, pp. 21–31.
8. Chudovs'ka, V.A. (2015), “The mechanism of state regulation of environmentally friendly use of land resources”, Balanced nature using, vol. 1. pp. 65–69.
9. Shkuratov, O.I. (2016), Orhanizatsijno-ekonomichni osnovy ekolohichnoi bezpeky v ahrarnomu sektori Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka [Organizational and economic foundations of environmental safety in the agricultural sector of Ukraine: theory, methodology, practice], DKS Tsentr, Kyiv, Ukraine.
10. Dissart, J.C. and Vollet, D. (2011), “Landscapes and territory-specific economic bases”, Land Use Policy, vol. 28, pp. 563–573.
11. Shkuratov, O. and Chudovska, V. (2019), “Methodical approach to assessment of risk of environmental safety in the agricultural economy sector”, AgroLife Scientific Journal, vol. 8, no. 1, pp. 142–149.
12. Shkuratov, O., Nykytiuk, O. and Tsyrkun, T. (2019), “Threats and risks of environmental safety in agricultural land use of Ukraine”, Scientific Papers: Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, vol. 19, no. 3. pp. 523–528.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 2504

Відомості про авторів

І. П. Купріянчик

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

I. Kupriianchyk

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Land Resources Management, National University of Life and Environmental Scienсes of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Купріянчик І. П. Теоретико-методологічні засади організаційно-економічного забезпечення екологобезпечного агарного землекористування. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8276 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.84

Kupriianchyk, I. (2020), “Theoretical and methodological foundations of the organizational and economic support of ecologically safe agricultural land use”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8276 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.