EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ СТИМУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Н. В. Торопченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.148

УДК: 330.322: 338.246.2(1-6)

Н. В. Торопченко

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ СТИМУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті визначено, що формування політики економічного розвитку за умови обмеженості ресурсів має здійснюватися на основі ретельного дослідження і адаптації закордонного досвіду інвестиційного забезпечення. З метою визначення найбільш результативних шляхів інвестиційного забезпечення збалансованого зростання національної економіки, було досліджено статистичні показники та виокремлено особливості інвестиційних механізмів підтримки економічних трансформації у Південній Кореї, Китаї, Сінгапурі, Російській Федерації, Польщі та Чехії. Визначено особливості динаміки показників інвестиційного забезпечення економічного розвитку, зокрема, роль валового нагромадження капіталу, внутрішніх заощаджень та іноземних інвестицій, фондового ринку. Досліджено основні етапи та інструментарій інвестиційної підтримки економічного розвитку у зазначених країнах. На основі аналізу доведено, що результативними інструментами інвестиційного стимулювання економічного розвитку можуть бути: стимулювання дисбалансів на користь розвитку високотехнологічної промисловості (як споживчого так і інвестиційного характеру), зокрема імпортозаміщення, інженерної освіти та НТР в цілому; створення сприятливих умов для ПІІ при збереженні певного рівня економічного суверенітету і надалі стимулювання формування великого національного приватного капіталу; стимулювання внутрішнього споживання; доведення частки валового нагромадження основного капіталу у ВВП до рівня більше 20-25%. Доведено, що фондовий ринок не відіграє істотної ролі у механізмах інвестиційного забезпечення, а більшу успішність мають програми реформування та розвитку, які ґрунтувалися на значущій ролі держави в інвестуванні і створенні сприятливих умов для інвесторів. При цьому збалансованість досягається лише у довгостроковій перспективі.

Ключові слова: економічний розвиток; стимулювання; інвестиції; інвестиційне стимулювання; Південна Корея; Китай; Сінгапур; Чехія; Польща; Російська Федерація; інструменти; роль держави; технологічний розвиток.

Література

1. Баланчук І. С. Досвід інноваційного розвитку Південної Кореї і його адаптація в Україні. Наука, технології, інновації. 2018. № 3. С. 50-55.
2. Гришкін В. О., Хегай Є. О. Особливості інноваційного розвитку Південної Кореї. Молодий вчений. 2018. № 10(2). С. 757-760.
3. Гурмак В. М. Світові тенденції трансформації моделей розвитку транснаціонального бізнесу (на прикладі ТНК Південної Кореї). Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. 2015. Т. 20, Вип. 3. С. 10-13.
4. Connolly, M., Kei-Mu Yi. (2015), “How Much of South Korea's Growth Miracle Can Be Explained by Trade Policy?” American Economic Journal: Macroeconomics, 7 (4): 188-221.
5. Красноперов П. В. Государственное регулирование экономики южной кореи во время осуществления «экономического чуда». Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018, 19 (2). С. 50-56.
6. Сигида Л. О., Сагер Л. Ю. Досвід та перспективи розвитку інноваційної діяльності в південній Кореї. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 5. С. 216-219.
7. Hassink, R. (1999). South Korea's economic miracle and crisis: Explanations and regional consequences. European Planning Studies. EUR PLAN STUD. 7. 127-143. 10.1080/09654319908720508.
8. Вовчак О. Д., Миськів Г. В., Пасінович І. І. Фінансове забезпечення розвитку економіки: досвід Польщі та України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017. Вип. 2. С. 361-371.
9. Gradzewicz M., Growiec J., Kolasa M., Postek Ł., Strzelecki P. (2014), “Poland’s exceptional performance during the world economic crisis: New growth accounting evidence”. NBP Working Paper No. 186. URL: https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/186_en.pdf (дата звернення 18.06.2020).
10. Ломачинська І. А., Манченко К. І. Особливості інноваційного розвитку країн Вишеградської групи та його вплив на динаміку національної економіки (на прикладі Польщі та Чехії). Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. 2018. Т. 23, Вип. 3. С. 20-25.
11. Центрально-Восточная Европа в поисках новых источников развития: Монография / Отв. ред. Н.В. Куликова. M.: ИЭ РАН, 2018. 316 c.
12. Ratajczak M. (2009), “Polish Economics and the Polish Economy: A Study for the Twentieth Anniversary of Transition in Poland”. The History of Economic Thought, Vol. 51, No. 2. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jshet/51/2/51_1/_pdf (дата звернення 19.06.2020).
13. Семигуліна І. Б. Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку Польщі та її регіонів за період членства країни в Європейському Союзі. Проблеми економіки. 2016. № 1. С. 46-55.
14. Собко О. Пріоритети фінансового забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки Польщі в умовах фіскальної нестабільності. Світ фінансів. 2012. Вип. 1. С. 163-174.
15. Fitzová, H., Žídek, L. (2015), “Impact of Trade on Economic Growth in the Czech and Slovak Republics”, Economics and Sociology, Vol. 8, No 2, pp. 36-50. DOI: 10.14254/2071-789X.2015/8-2/4
16. Четверикова А.С. Чехия как внешнеэкономический партнёр России. М.: ИМЭМО РАН, 2019. 130 c.
17. Горячко М. Д. Мультипликативное влияние реализации крупных инвестиционных проектов на региональную социально-экономическую среду (на примере Дальнего Востока России). Географія та туризм. 2011. Вип. 11. С. 121-128.
18. Дусь Ю. П., Щербаков В. С. Оценка взаимосвязи показателей институционального и инвестиционного развития регионов Российской Федерации. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 1. С. 188-195.
19. Кваша Т. Досвід Російської Федерації щодо міжрегіонального розподілу бюджетних інвестицій та уроки для України. Світ фінансів. 2011. Вип. 3. С. 148-157.
20. Романова Ю. С. Привлечение инвестиций в экономику России. Молодий вчений. 2016. № 5. С. 145-149.
21. Біленко Ю., Струк О. Взаємодія фінансового розвитку та економічного зростання Китаю. Світ фінансів. 2013. Вип. 2. С. 190-195.
22. Величко В. В. Розвиток економіки Китаю у період політики реформ та відкритості (1978-2009 рр.) та його регіональні аспекти. Регіональна економіка. 2010. № 4. С. 141-149.
23. Златкіна О. Д. Причини, особливості та наслідки науково-технічного розвитку Китаю до 1950-х рр.: вплив на міжнародні економічні відносин. Бізнес Інформ. 2015. № 5. С. 52-58.
24. Іващук І., Іващук О., Захарчук В. Філософія економічного розвитку Китаю як члена БРІКС в умовах зміни світового економічного порядку. Схід. 2014. №4. С. 12-19.
25. Мороз О. О., Джокуш Т. О., Ліцзянь Л. Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку економіки Китаю. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 4(1). С. 39-44.
26. Трофимова В. В. Трансформація моделей економічного розвитку китаю у ХХ-ХХІ ст. в контексті забезпечення національної самодостатності. Ефективна економіка. 2009. № 4. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2009_4_15.
27. Анискова И. А. Особенности экономического развития Сингапура: путь к стране первого мира. Молодий вчений. 2016. № 6. С. 9-12.
28. Huff W. G. (1995), “What is the Singapore model of economic development?”, Cambridge Journal of Economics, Volume 19, Issue 6, pp. 735–759.
29. Оснач А. М. Особливості політики КНР із заохочення висококваліфікованої імміграції з використанням досвіду Сингапуру та Японії. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2017. Вип. 22. С. 50-56.
30. Robinson E. (2018), “Globalisation in a small open economy: the Singapore experience”. BIS Papers No 100. URL: https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap100_u.pdf (дата звернення 24.06.2020).
31. Fernald, J., Neiman B. (2011), “Growth Accounting with Misallocation: Or, Doing Less with More in Singapore.” American Economic Journal: Macroeconomics, 3 (2), рр. 29-74.
32. WorldBank Databank. URL: https://databank.worldbank.org/ (дата завернення 15.06.2020).
33. Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения экономического роста в России: монография / Под науч. ред. акад. В.В. Ивантера. М.: Научный консультант. 2017. 196 с.

N. Toropchenko

EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN INVESTMENT STIMULATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

The problem of finding investment resources and their effective use is particular importance for the economy of Ukraine. Throughout the period of independence, large capital was formed, primarily in the raw materials sector and primary processing of raw materials, as well as in the financial services sector. At the same time, sectors of the economy in which competitive advantages are formed for the modern world market, the technological basis for future economic development is created, are practically in decline. This situation was complicated by the military-political conflict with Russia and the crisis caused by the Crown Virus epidemic. Under these conditions, one of the ways to solve the problem of investment support to overcome the technological and economic backwardness of the domestic economy should be a careful study of foreign experience in investment stimulation of economic development.
The article explores the thesis that the formation of the policy of economic development in case of limited resources should be carried out on the basis of careful research and adaptation of foreign experience of investment support. In order to determine the most effective ways of investment support for balanced growth of the national economy, the statistical indicators were studied and the peculiarities of investment mechanisms for supporting economic transformation in South Korea, China, Singapore, the Russian Federation, Poland and the Czech Republic were identified. The peculiarities of dynamics of indicators of investment support of economic development, in particular, the role of gross formation of capital, domestic savings and foreign investments, stock market are determined. The main stages and tools of investment support of economic development in these countries are investigated. It is proved that the effective tools of investment stimulation of economic development can be as following: stimulation of imbalances in favor of the development of high-tech industry (both consumer and investment), in particular import substitution, engineering education and technical progress in general; creating favorable conditions for FDI while maintaining a certain level of economic sovereignty and further stimulating the formation of large national private capital; stimulation of internal consumption; bringing the share of gross fixed capital formation to a level of more than 20-25% of GDP. It is proved that the stock market does not play a significant role in investment support mechanisms, and programs of reform and development based on the significant role of the state in investing and creating favorable conditions for investors have greater success. At the same time, balance is achieved only in the long term.

Keywords: economic development; stimulation; investment; investment stimulation; South Korea; China; Singapore; Czech Republic; Poland; Russian Federation; instruments; role of the state; technological development.

References

1. Balanchuk, I.S. (2018), “The experience of innovative development of South Korea and its adaptation in Ukraine”, Science, technology, innovation, Vol. 3, pp. 50–55.
2. Grishkin, V.O., Hegai, E.A. (2018), “Features of innovative development of South Korea”, A young scientist, Vol. 10 (2), pp. 757-760.
3. Gurmak, V.M. (2015), “World trends in the transformation of models of transnational business development (on the example of TNCs in South Korea)”, Herald of Odessa National University, Series: Economics, Vol. 20 (3), pp. 10-13.
4. Connolly, M., Kei-Mu Yi. (2015), “How Much of South Korea’s Growth Miracle Can Be Explained by Trade Policy?” American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 7 (4), pp. 188-221.
5. Krasnoperov, P.V. (2018), “State regulation of the economy of South Korea during the "economic miracle", Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, Series: International Economic Relations and the World Economy, Vol. 19 (2), pp. 50-56.
6. Sigida, L.O., Sager, L.Yu. (2019), “Experience and prospects for the development of innovation in South Korea”, Bulletin of Khmelnytsky National University, Economic sciences, Vol. 5, pp. 216–219.
7. Hassink, R. (1999), “South Korea's economic miracle and crisis: Explanations and regional consequences”, European Planning Studies. EUR STUDY PLAN, Vol. 7, pp. 127-143.
8. Vovchak, O.D., Myskiv, G.V., Pasinovich, I.I. (2017), “Financial support of economic development: the experience of Poland and Ukraine”, Financial and credit activities: problems of theory and practice, Vol. 2, pp. 361-371.
9. Gradzewicz, M., Growiec, J., Kolasa, M., Postek, Ł., Strzelecki, P. (2014), “Poland’s exceptional performance during the world economic crisis: New growth accounting records”, NBP Working Paper, Vol. 186, available at: https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/186_en.pdf (Accessed 25 September 2020).
10. Lomachynska, I.A., Manchenko, K.I. (2018), “Features of innovative development of the Visegrad Group and its impact on the dynamics of the national economy (on the example of Poland and the Czech Republic)”, Bulletin of Odessa National University, Series: Economics, Vol. 23 (3), pp. 20-25.
11. Kulikova, N. (2018), “Central and Eastern Europe in search of new sources of development”: Monograph M .: IE RAN, 316 p.
12. Ratajczak, M. (2009), “Polish Economics and the Polish Economy: A Study for the Twentieth Anniversary of Transition in Poland”, The History of Economic Thought, Vol. 51 (2), available at: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jshet/51/2/51_1/_pdf (Accessed 25 September 2020).
13. Semigulina, I.B. (2016), “Analysis of trends in socio-economic development of Poland and its regions during the period of membership in the European Union” Problems of the economy, Vol. 1, pp. 46–55.
14. Sobko, O. (2012), “Priorities of financial support of the innovative model of development of the Polish economy in the conditions of fiscal instability”, The world of finance, Vol. 1, pp. 163-174.
15. Fitzová, H., Žídek, L. (2015), “Impact of Trade on Economic Growth in the Czech and Slovak Republics”, Economics and Sociology, Vol. 8 (2), pp. 36-50.
16. Chetverikova, A. (2019), “The Czech Republic as Russia's foreign economic partner”, Textbook : IMEMO RAN, 130 p.
17. Goryachko, M.D. (2011), “Multiplicative impact of large investment projects on the regional socio-economic environment (on the example of the Far East of Russia)”, Geography and tourism, Vol. 11, pp. 121-128.
18. Dus, Yu. P., Shcherbakov, V.S. (2017), “Estimation of interrelation of indicators of institutional and investment development of regions of the Russian Federation”, Current economic problems, Vol. 1, pp. 188–195.
19. Kvasha, T. (2011), “The experience of the Russian Federation on the interregional distribution of budget investments and lessons for Ukraine”, The world of finance, Vol. 3, pp. 148-157.
20. Romanova, Yu. S. (2017), “Attracting investment in the Russian economy”, A young scientist, Vol. 5, pp. 145–149.
21. Bilenko, Y., Struk, O. (2013), “Interaction of financial development and economic growth of China”, The world of finance, Vol. 2, pp. 190-195.
22. Velychko, V.V. (2010), “Development of China's economy during the policy of reform and openness (1978-2009) and its regional aspects”, Regional economy, Vol. 4, pp. 141–149.
23. Zlatkina, O.D. (2015), “Causes, features and consequences of scientific and technological development of China until the 1950s: the impact on international economic relations”, Business Inform, Vol. 5, pp. 52–58.
24. Ivashchuk, I., Ivashchuk, O., Zakharchuk, V. (2014), “Philosophy of economic development of China as a member of the BRICS in a changing world economic order”, East, Vol. 4, pp. 12-19.
25. Moroz, O.O., Dzhokush, T.O., Lijian, L. (2016), “Strategic guidelines for innovative development of China's economy”, Economic Bulletin of Zaporizhia State Engineering Academy, Vol. 4 (1), pp. 39-44.
26. Trofimova, V.V. (2009), “Transformation of models of economic development of China in the XX-XXI centuries in the context of ensuring national self-sufficiency”, Efficient economy, Vol. 4, http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2009_4_15 (Accessed 25 September 2020).
27. Aniskova, I.A. (2016), “Features of economic development of Singapore: the way to the country of the first world”, A young scientist, Vol. 6, pp. 9–12.
28. Huff, W. G. (1995), “What is the Singapore model of economic development?”, Cambridge Journal of Economics, Vol. 19, Issue 6, pp. 735–759.
29. Osnach, A.M. (2017), “Features of China's policy to encourage highly skilled immigration using the experience of Singapore and Japan”, Scientific journal of NPU named after M.P. Drahomanov, Series 22: Political Science and Methods of Teaching Socio-Political Disciplines, Vol. 22, pp. 50-56.
30. Robinson, E. (2018), “Globalization in a small open economy: the Singapore experience”. BIS Papers, Issue 100, available at: https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap100_u.pdf (Accessed 25 September 2020).
31. Fernald, J., Neiman B. (2011), “Growth Accounting with Misallocation: Or, Doing Less with More in Singapore”, American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 3 (2), pp. 29-74.
32. WorldBank Databank, available at: https://databank.worldbank.org/ (Accessed 25 September 2020).
33. Ivantera, V.V. (2017), “Structural and investment policy to ensure economic growth in Russia”: a monograph M .: Scientific consultant, 196 p.

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 2520

Відомості про авторів

Н. В. Торопченко

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

N. Toropchenko

Postgraduate student, Classical Private University, Zaporizhzhia

ORCID:

0000-0002-6152-9843

Як цитувати статтю

Торопченко Н. В. Досвід зарубіжних країн в інвестиційному стимулюванні економічного розвитку. Ефективна економіка. 2020. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8282 (дата звернення: 01.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.148

Toropchenko, N. (2020), “Experience of foreign countries in investment stimulation of economic development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8282 (Accessed 01 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.148

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.