EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНІ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ СЕРГІЯ ПОДОЛИНСЬКОГО
Ю. В. Ущаповський

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.71

УДК: 330.15

Ю. В. Ущаповський

ІНСТИТУЦІЙНІ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ СЕРГІЯ ПОДОЛИНСЬКОГО

Анотація

З’ясовано вплив методології соціологічної науки та марксизму на формування інституційних аспектів у світогляді Сергія Подолинського. Досліджено розуміння вченим категорії додаткової вартості у контексті розвитку інституційної структури суспільства; методологічних підходів антропології, соціології та економічної статистики при вивченні еволюції ремесла та фабрики в Україні.
Розкрито цілісність (холізм) аналізу і широту світоглядної позиції українського вченого до праці людини та її відношення до розподілу енергії на Землі. Зауважено властивий для С. Подолиинського анропоцентризм та спорідненість його розуміння корисної (продуктивної) праці з концепцією Франсуа Кене та відмінність у поглядах з Адамом Смітом. Підкреслено, що на думку вченого реальна додаткова вартість створюється тільки працею, що запобігає розсіянню енергії.
Автор підсумовує, що дослідження С. Подолинським економічних проблем в контексті розвитку суспільних інституцій і соціальної структури суспільства; широке використання методології інших гуманітарних наук; надання переваги індуктивному методу в соціально-економічних дослідженнях; прагнення залучити до аналізу економічних явищ і процесів здобутки природничих наук, та еволюція у науковому аналізі від соціології до економіки якнайкраще споріднює його з класичним інституціоналізмом. Такий підхід вченого, що випередив час, органічно вписується в сучасні моделі сталого розвитку та концепцію екологічної економіки.

Ключові слова: методологія інституціоналізму; інституції; додаткова вартість; енергетична теорія С. Подолинського; сталий розвиток; фізична економія.

Література

1. Корнійчук Л. Я., Мешко І. М. Економічні погляди С. А. Подолинського – К., 1958. – 190 c.
2. Злупко С. М. Сергій Подолинський – вчений, мислитель, революціонер. – Львів: Каменяр, 1990. – 192 с.
3. Шевчук В. О. Достатність економічного знання і місія України // Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України: зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. – К.: КНЕУ, 2009. – С. 21-36.
4. Руденко М. Д. Енергія прогресу: Нариси з фізичної економії. – К.: Молодь, 1998. – 528 с.
5. Подолинський С. А. Вибрані твори / Упоряд.: Л. Я. Корнійчук. – К.: КНЕУ, 2000. – 328 с.
6. Вовк В. І. Екологічна економіка як сучасна інтегральна наука. Витоки та засадничі принципи // Відповідальна економіка. Вип. 1. – Луганськ, 2009.– С.33-47
7. Злупко С. Космосогенна теорія економічного розвитку і майбутнє людства (до 150-річчя від дня народження С. А. Подолинського) // Вісник НАН України. – 2000. – №7. – С. 42-49.

Yu. Ushchaovskiy

INSTITUTIONAL AND INTERDISCIPLINARY ASPECTS OF METHODOLOGICAL APPROACH OF SERHIY PODOLYNSKY

Summary

The influence of the sociology and methodology of Marxism on the formation of institutional aspects in the worldview of Serhiy Podolinsky is clarified. Scientists' understanding of the category of added value in the context of the development of the institutional structure of society has been studied; methodological approaches of anthropology, sociology and economic statistics in studying the evolution of crafts and factories in Ukraine.
The commonality of methodological approaches in the researches of S. Podolinsky and in the works of the representatives of classical institutionalism, in particular in the plane of use of inductive and evolutionary methods, is noticed.
The integrity (holism) of the analysis and the breadth of the worldview of the Ukrainian scientist to human labor and its relation to the distribution of energy on Earth are revealed. In this context, the anthropocentrism inherent in S. Podoliinsky and the affinity of his understanding of useful (productive) work with the concept of Francois Quesnay and the difference in views on this category with Adam Smith are emphasized. It is emphasized that according to the scientist, the real added value is created only by work that prevents energy dissipation.
According to the author of the article, it was found that the critical perception of Karl Marx’s theory of value added prompted S. Podolinsky to discover a fundamentally new concept of the theory of value, built on the principles of preserving the Earth’s energy budget.
The influence of S. Podolinsky's ideas on V. Vernadsky's theory of the noosphere and M. Rudenko's theory of energy of progress is emphasized.
The author concludes that S. Podolinsky's study of economic problems in the context of the development of social institutions and the social structure of society; extensive use of the methodology of other humanities; giving preference to the inductive method in socio-economic research; the desire to involve in the analysis of economic phenomena and processes the achievements of the natural sciences, and the evolution in scientific analysis from sociology to economics best relates it to classical institutionalism. This approach of the scientist, ahead of time, organically fits into modern models of sustainable development and the concept of ecological economy.

Keywords: methodology of institutionalism; institutions; surplus value; energy theory of S. Podolinsky; sustainable development; physical economy.

References

1. Kornijchuk L. Ja, Mechko I. M. (1958), Ekonomichni pogljady S.A. Podolynskogo, Kyiv, 190 p.
2. Zlupko S. M. (1990), Sergiy Podolynskyi – vchenyj, myslytel, revolutsioner, Lviv, Kamenjar, 192 p.
3. Shevchuk V.O. (2009), «Dostatnist economichnogo znannja i economichna misija Ukrainy», Fizychna ekonomija: metodologija doslidzhennja ta globalna misija Ukrainy, Zbirnyk materialiv Mizhnar. nauk. konf., Kyiv, KNEU, pp. 21-36.
4. Rudenko M. D. (1998), Energija progresu: Narysy z fizychnoi ekonomii, Kyiv, Molod, 528 p.
5. Podolynskyi S.A. (2000), Vybrani tvory, Kyiv, KNEU, 531 p.
6. Vovk V. І. (2009), «Ecologichna ekonomika jak suchasna integralna nauka: Vytoky ta zasadnychi pryntsypy», Vidpovidalna ekonomika, Vol. 1, Lugansk, pp.33-47.
7. Zlupko S. (2000), Kosmosogenna teorija ekonomichnogo rozvytku i majbutne ludstva, Visnyk NAN Ukrainy, Vol.7, pp. 42-49.

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 4741

Відомості про авторів

Ю. В. Ущаповський

к. е. н., доцент, доцент кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин, Державний університет «Житомирська політехніка»

Yu. Ushchaovskiy

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Digital Economics and International Economic Relations, Zhytomir Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-8760-4410

Як цитувати статтю

Ущаповський Ю. В. Інституційні та міждисциплінарні аспекти методологічного підходу сергія подолинського. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8302 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.71

Ushchaovskiy, Yu. (2020), “Institutional and interdisciplinary aspects of methodological approach of serhiy podolynsky”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8302 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.