EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

INFORMATION - ANALYTICAL PROCEDURES OF THE EXPERT RESEARCH OF THE BANKRUPT ENTERPRISE
N. Metelenko, I. Silina, O. Yaryshko

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.15

УДК: 303.424 : 658.168

N. Metelenko, I. Silina, O. Yaryshko

INFORMATION - ANALYTICAL PROCEDURES OF THE EXPERT RESEARCH OF THE BANKRUPT ENTERPRISE

Summary

The article is devoted to deepening and structuring the procedures of non-judicial (non-conflict) expert studies, which are carried out by insolvent enterprises with a view to developing stabilization and rehabilitation financial measures aimed at the preservation of the enterprise as a legal entity; making effective management decisions aimed at achieving the strategic goals of the activity; the definition of the real usefulness of expert research as a form of implementation of financial and economic control for internal and external users of information; the formation of the current array of analytical information, logically structured towards achieving the goal.
Carried out, according to the official data of the financial reporting, the retrospective analysis of the financial and economic activity of the enterprise-bankrupt - the representative of the Ukrainian extractive industry. According to the results of research of crisis phenomena in the industry throughout 1990 - 2018, has been proved that during the outlined period there was significant physical deterioration (aging) of fixed assets annually; as a result of lack of sufficient sources of funding, there were degradation processes in the industry, which impacted negatively on the innovative activity. The low competitiveness of the extractive industry products manufactured using outdated technologies using physically and morally to the limit of worn-out fixed assets led to its weak position in world markets, which, in turn, led to a reduction in production, loss, and bankruptcy.
The use of analytical tools of the in-depth financial analysis has allowed authors to scientifically substantiate and prove that during 2002 - 2018, the management of industrial enterprises of the extractive industry systematically carried out deliberate actions to bring the enterprise to bankruptcy. It has proved that managerial financial decisions on short-term lending, asset management, financial policy formation, management of revenues and expenditures during the period of the expert study were aimed at reducing the company as an independent legal entity.
The prerequisites and consequences of bankruptcy have systematized; factors of influence on the results of the activity of industrial enterprise are structured. It is proved that conducting non-judicial (non-conflict) expert researches is an obligatory prerequisite of the prevention of crisis financial phenomena leading to bankruptcy.

Keywords: non-judicial (non-conflict) economic expertise; insolvent enterprise; bankruptcy; retrospective analysis; extractive industry; financial instability.

References

1. The official site of The National Research Center “Institute of Forensic Science in the name of the Honored Prof. M.S. Bokarius (2020), “Economic expertise”. Available at: www.hniise.gov.ua/13963-ekonomchna-ekspertiza.html (Accessed 14 Aug 2020).
2. Perevozova, I. (2013), “Economic expertise as a priority form of financial control at the enterprises of the oil and gas industry of Ukraine in resolving issues related to environmental measures”, Ekonomist, vol.7, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ econ_2013_7_1 (Accessed 14 Aug 2020).
3. Derij, V.A. and Dema, D.I. (2017), “Economic expertise of enterprises”, Ekonomika ta suspilstvo, vol. 11, pp. 508−514,. Available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/82.pdf (Accessed 14 Aug 2020).
4. The official site of Stock market infrastructure development agency of Ukraine (SMIDA) (2020), “Financial Statements Bukros Drilling Company PJSC”, Available at: http: // smida.gov.ua (Accessed 14 Aug 2020).

Н. Г. Метеленко, І. В. Сіліна, О. В. Яришко

ІНФОРМАЦІЙНО – АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА – БАНКРУТА

Анотація

Стаття присвячена поглибленню та структуризації процедур несудових (неконфліктних) експертних досліджень, які здійснюють неплатоспроможні підприємства з метою: розробки стабілізаційних та відновлювальних фінансових заходів, спрямованих на збереження підприємства як юридичної одиниці; прийняття ефективних управлінських рішень, спрямованих на досягнення стратегічних цілей діяльності; визначення реальної корисності експертного дослідження як форми реалізації фінансово-господарського контролю для внутрішніх і зовнішніх користувачів інформації; формування актуального масиву аналітичної інформації, логічно структурованої у напряму досягнення цілі.
Здійснено, за офіційними даними фінансової звітності, ретроспективний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства-банкрута – представника видобувної галузі України. За результатами проведеного дослідження кризових явищ в галузі впродовж 1990 – 2018 рр. доведено, що впродовж окресленого періоду щорічно відбувалось значне фізичне спрацювання (старіння) основних засобів; наслідком відсутності достатнього обсягу джерел фінансування стали деградаційні процеси в галузі, які негативно позначились і на інноваційній діяльності. Низька конкурентоспроможність продукції добувної галузі, виробленої за застарілими технологіями з використанням фізично і морально до межі зношених основних засобів, обумовила її слабкі позиції на світових ринках, що, у свою чергу, призвело до скорочення виробництв, збитковості та банкрутства.
Використання аналітичного інструментарію поглибленого фінансового аналізу дозволило науково обґрунтувати та довести, що впродовж 2002 – 2018 рр. керівництво промислового підприємства добувної галузі систематично здійснювало усвідомлені дії по доведенню підприємства до банкрутства. Доведено, що управлінські фінансові рішення щодо короткострокового кредитування, розпорядження активами, формування фінансової політики, управління доходами та витратами підприємства впродовж періоду проведення експертного дослідження були спрямовані на зниження підприємства як самостійної юридичної особи.
Систематизовано передумови та наслідки банкрутства; структуровано чинники впливу на результати діяльності промислового підприємства. Доведено, що проведення несудових (неконфліктних) експертних досліджень є обов’язковою передумовою запобігання кризових фінансових явищ, що призводять до банкрутства.

Ключові слова: несудова (неконфліктна) економічна експертиза; неплатоспроможне підприємство; банкрут; ретроспективний аналіз; видобувна галузь; фінансова нестабільність.

Література

1. Офіційний сайт Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса // URL: http: // www.hniise.gov.ua/13963-ekonomchna-ekspertiza.html (дата звернення 14.08.2020 р.).
2. Перевозова І. Економічна експертиза як пріоритетна форма фінансового контролю на підприємствах нафтогазової галузі України при вирішенні питань стосовно проведення природоохоронних заходів. // URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ econ_2013_7_15 (дата звернення 14.08.2020 р.).
3. Дерій В.А., Дема Д.І. Економічна експертиза діяльності підприємств // URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/82.pdf (дата звернення 14.08.2020 р.).
4. SMIDA. Фінансова звітність ПАТ «БК «Букрос» // URL: http: // smida.gov.ua (дата звернення 14.08.2020 р.).

№ 8 2020

Дата публікації: 2020-08-27

Кількість переглядів: 1754

Відомості про авторів

N. Metelenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Information economics, Entrepreneurship and Finance, Zaporizhzhya National University, Engineering Educational-Scientific Institute

Н. Г. Метеленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів, Запорізький національний університет, Інженерний навчально-науковий інститут

ORCID:

0000-0002-6757-3124


I. Silina

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Information economics, Entrepreneurship and Finance,Zaporizhzhya National University,Engineering Educational-Scientific Institute

І. В. Сіліна

к. е. н., доцент, кафедра інформаційної економіки, підприємництва та фінансів, Запорізький національний університет, Інженерний навчально-науковий інститут

ORCID:

0000-0002-1205-0019


O. Yaryshko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Information economics, Entrepreneurship and Finance, Zaporizhzhya National University, Engineering Educational-Scientific Institute

О. В. Яришко

к. е. н., доцент, кафедра інформаційної економіки, підприємництва та фінансів, Запорізький національний університет, Інженерний навчально-науковий інститут

ORCID:

0000-0001-8791-5884

Як цитувати статтю

Metelenko, N., Silina, I. and Yaryshko, O. (2020), “Information - analytical procedures of the expert research of the bankrupt enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8303 (Accessed 18 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.