EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
І. Є. Андрющенко, С. Г. Потась

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.1

УДК: 338.24

І. Є. Андрющенко, С. Г. Потась

МЕТОДИКИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В даній статті розглядаються сучасні методики оцінки фінансового потенціалу підприємства як складової економічного потенціалу підприємства. У сучасних умовах євроінтеграційних перетворень та впливу глобалізаційних чинників на економіку України в цілому, існує нагальна потреба щодо своєчасної адаптації і відновлення стабільності функціонування підприємств, розвитку окремих галузей і регіонів держави. Рівень захищеності на усіх рівнях управління невідривно пов’язаний із багатогранним та багатофункціональним поняттям безпеки. Забезпечення фінансової безпеки в свою чергу пов’язане із потенційними можливостями підприємств зміцнити та примножити виробничий, ресурсний, фінансовий потенціали. У зв’язку з тим, що фінансовий потенціал не існує окремо, а є складовою економічного потенціалу підприємства, фінансовий потенціал не слід розглядати як ізольовану категорію, а як елемент у системі, що впливає на розвиток підприємства і на нього мають безпосередній вплив усі фактори як внутрішнього середовища, так і зовнішнього.

Ключові слова: фінансовий потенціал; фінансова безпека; економічний потенціал; конкурентоспроможність підприємства.

Література

1. Баканов М. И., Мельник М. В., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: учебник / под ред. М. И. Баканова. М.: Финансы и статистика, 2005. 536 с.
2. Бланк И. А. Финансовая стратегия предприятия. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 720 с.
3. Управління підприємством в умовах розвитку ринку : наукове видання / В. М. Гриньова, М. М. Новікова, О. М. Красноносова, О. Ю. Проскура, М. М. Сакун. – Харків : Вид. ХДЕУ, 2003. – 168 с.
4. Деркач О.В. Проблеми аналізу фінансового стану підприємств [Електронний ресурс] / О.В. Деркач, О.П. Кавтиш // Ефективна економіка. – 2013. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2013
5. Черниш С. С. Проблеми застосування методик аналізу фінансового стану на вітчизняних підприємствах. Інноваційна економіка. 2012. №5 (31). С.142-146.
6. Шеремет А. Д. Теория экономического анализа / А. Д. Шеремет. – М. : Инфра-М, 2008. – 429 с.
7. Гринкевич С.С. Економічні основи стратегічного управління фінансовою стійкістю підприємства в умовах ринкових перетворень / С.С. Гринкевич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015, вип. 18.5 – С. 110-114.
8. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник. / П.Я.Попович. – [3-тє вид., перероб. і доп. Затверджено МОН] / – К.: ИНФРА, 2010. – 630 с.
9. Назаренко А.С. Теоретичні підходи до визначення сутності економічної категорії «фінансовий потенціал» / А.С. Назаренко. – К.: Економіка. Фінанси., 2009. – №8. – С. 22–29.
10. Русіна Ю.О. Економічна сутність фінансової стійкості підприємства та фактори, що на неї впливають / Ю.О. Русіна, Ю.В. Полозук // Міжнародний науковий журнал. Секція: Економічні науки – 2015. – № 2. – С. 91-94.

I. Andryushchenko, S. Potas

MODERN METHODS OF ASSESSING THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Summary

This article considers modern methods of assessing the financial potential of the enterprise as a component of the economic potential of the enterprise. In the current conditions of European integration transformations and the impact of globalization factors on the economy of Ukraine as a whole, there is an urgent need for timely adaptation and restoration of stability of enterprises, development of individual industries and regions of the state. The level of security at all levels of government is inextricably linked to the multifaceted and multifunctional concept of security. Ensuring financial security, in turn, is associated with the potential of enterprises to strengthen and increase production, resource, financial potential. Due to the fact that financial potential does not exist separately, but is part of the economic potential of the enterprise, financial potential should not be considered as an isolated category, but as an element in the system that affects the development of the enterprise and is directly affected by all factors of internal and external environment. Theoretical and practical recommendations for the use of financial potential management tools to increase the effectiveness of the enterprise based on the growth of its financial activity, taking into account external and internal factors of development. Considered strategies for the financial potential of the enterprise as a set of measures to manage the financial resources of an economic entity which has its goal to maximize financial performance and optimize the production process. The system of managing the financial potential of the enterprise performs such functions as planning, organization, analysis, regulation, accounting and control. Their implementation is carried out through the adoption of management decisions that must be timely and reasonable. The proposed recommendations for improving the management of the financial potential of the enterprise are universal and can be applied both at different time levels of management and in the management of various aspects of economic activity of the enterprise.

Keywords: financial potential; financial security; economic potential; enterprise competitiveness.

References

1. Bakanov, M.I. Mel'nik, M. V. and Sheremet, A.D. (2005), Teoriia ekonomicheskogo analiza [Theory of the economic analysis], Finansy i statistika, Moscow, Russia.
2. Blank, I. A. (2004), Finansovaia strategiia predpriiatiia [Financial strategy of enterprise], Elga, Nika-Tsentr, Kyiv, Ukraine.
3. Hrynyova, V. M. Novikova, M. M. and Krasnonosova, O. M. (2003), Upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh rozvytku rynku [Management in terms of market development], KhDEU, Kharkiv, Ukraine.
4. Derkach, O.V. and Kavtysh, O.P. (2013), “The problems of financial analysis of companies”, Efektyvna ekonomika, vol. 5, [Online], available at: http://economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2013 (Accessed 24 Sept 2020).
5. Chernysh, S.S. (2012), “Problems of application of methods of analysis of financial condition at domestic enterprises”, Innovatsiina ekonomika, vol. 5 (31), pp. 142-146.
6. Sheremet, A.D. (2008), Teoriia ekonomicheskogo analiza [Theory of the economic analysis], INFRA-M, Moscow, Russia.
7. Hrynkevych, S.S. (2015), “Economic bases of strategic management of financial stability of the enterprise in the conditions of market transformations”, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy , vol. 18.5, pp. 110–114.
8. Popovich, P.Ya. (2010), Economichniy analiz diyalnosti subyektiv gospodaruyvannya [Economic analysis of business entities], 3rd ed, INFRA, Moscow, Russia.
9. Nazarenko, A.S. (2009), “Theoretical approaches to defining the essence of economic categories “financial potential”, Ekonomika, finansy i pravo, vol. 8, pp. 22-29.
10. Rusina, Yu.O. and Polozuk, Yu.V. (2015), “The economic essence of financial sustainability of enterprises and factors influencing it”, International scientific journal, vol. 2, pp. 91-94.

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 4604

Відомості про авторів

І. Є. Андрющенко

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи і страхування, Національний університет «Запорізька політехніка»

I. Andryushchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

ORCID:

0000-0001-7421-2231


С. Г. Потась

студентка магістратури, Національний університет «Запорізька політехніка»

S. Potas

Master's student, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

ORCID:

0000-0003-4771-2825

Як цитувати статтю

Андрющенко І. Є., Потась С. Г. Методики та інструменти оцінювання фінансового потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8307 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.1

Andryushchenko, I. and Potas, S. (2020), “Modern methods of assessing the financial potential of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8307 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.