EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В. В. Лакіза, Р. Д. Бала

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.53

УДК: 658.8:339.5

В. В. Лакіза, Р. Д. Бала

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті наведено результати опрацювання літературних джерел, в яких розглянуто актуальність реалізації бізнес-процесів із використанням новітніх технологій електронної комерції та аналітики, результати трансформаційних тенденцій розвитку міжнародної електронної економічної діяльності. Встановлено синонімічність категорій «електронний бізнес», «електронна комерція» й «електронна торгівля», виділено види електронної торгівлі за сферами поширення, спектр бізнес-операцій та телекомунікаційних технологій, завдяки яким здійснюються онлайн покупки та продажі. Опрацьовано статистичний матеріал та наведено графічні інтерпретації прогнозування світових обсягів електронного роздрібного продажу, частки електронної торгівлі у загальних глобальних продажах, чисельності цифрових покупців у всьому світі, частки роздрібних продажів електронної торгівлі за регіонами, кількості загальних активних облікових записів користувачів та загального обсягу платежів PayPal, частки світових продажів електронної комерції у вибраних товарних категоріях.
Глобальна цифрофізація останніх років зумовила активний розвиток електронної торгівлі, котра стала невід’ємною складовою світової системи роздрібної торгівлі. Як і в низці інших галузей, у роздрібній торгівлі після появи Інтернету відбулися суттєві зрушення, і завдяки динамічному темпу сучасного життя на момент сьогодення споживачі практично зі всіх країн отримують прибуток від привілеїв, які їм забезпечують онлайн-транзакції. В усьому світі головними викликами для основної частки гравців e-commerce являється: потреба мультиканального просування товарів (робіт, послуг), нарощування вимог до технологічної складової інтернет-магазинів, забезпечення високого рівня безпеки особистих та платіжних даних покупців. Тому для визначення проблематики функціонування вітчизняного ринку електронної торгівлі досліджено основні показники та специфіку його діяльності, наведено перелік переваг і недоліків електронної комерції з точки зору як покупців (замовників), так і продавців (постачальників). Задля врахування потреб вітчизняного ринку та його подальшого розвитку пропонується удосконалення законодавчої підтримки, розроблення сучасних альтернативних варіантів вирішення технічних питань, розроблення зваженої стратегії та формування довіри системних клієнтів.

Ключові слова: електронна комерція; міжнародна економічна діяльність; Інтернет.

Література

1. Zwass V. Electronic Commerce: Structures and Issues. International Journal of Electronic Commerce. 1996. Vol.1, №. 1, Fall. P. 3-23. URL: https://www.gvsu.edu/ssd/ijec/v1n1/p003full.html (Accessed 12.10.2020).
2. Закон України «Про електронну комерцію» № 1977-VIII від 23.03.2017 р. зі змінами № 440-IX від 14.01.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text
3. Волокитин А.В., Маношкин А.П., Солдатенков А.В., Савченко С.А., Петров Ю.А., Лопаткин С.В. Электронная коммерция: учеб.пособ. М.: НТЦ «ФИОРД-ИНФО», 2002. 272 с;
4. Филин С.А. Никольская Н.В. Электронный бизнес экономики информационного общества. Финансы и кредит. 2006. № 16 (220). С. 65-74.
5. Береза А.М., Козак І.А., Шевченко Ф.А. та ін. Електронна комерція: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2002. 326 с.
6. Макарова М.В. Електронна комерція: посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Видавничий центр «Академія», 2002. 272 с.
7. Танасюк П. Роздрібна Internet-торгівля в Україні: стан та перспективи розвитку. URL: http://www.ise.kiev.ua.pubn.tanasuk_ec.htm.
8. Закон України «Про телекомунікації» № 1280-IV від 18.11. 2003 р. зі змінами № 720-IX від 17.06.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15#Text
9. Новицький А., Позняков С., Сутність та зміст поняття «електронна торгівля». Правова інформатика. 2007. № 1(13). С.7-13.
10. Козлов В. В., Томашевська Т. В. Аналiз стану електронної комерції в Україні. Статистика України. 2017. № 2. С.34-39.
11. Карпенко С. Обсяги ринку електронної комерції в Україні. Інтернет-ринок. URL: http://www. reclamare.ua/blog/obemy-rynka-elektronnoj-kommercii-v-ukraine/
12. Куклінова Т. В. Інтернет-торгівля як засіб підвищення конкурентоспроможності підриємств в умовах глобалізації. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств: монографія заг. ред О.Г. Янкового. Одеса: Атлант, 2017. С. 183-191.
13. Хижняк О.С. Недоліки електронного бізнесу в Україні і шляхи їх усунення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2016. 16(1). С. 90-94.
14. Dudko P. E-commerce as a factor of innovative development of enterprises. MANAGEMENT. JOURNAL. 2019. 2 (30). Р. 103-114.
15. Клемент Дж. Електронна комерція у всьому світі - статистика та факти. URL: https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/
16. Статистика та ринкові дані про електронну комерцію B2C. URL: https://www.statista.com/markets/413/topic/457/b2c-e-commerce/
17. Ліпсман Е. Глобальна електронна комерція 2019. URL: https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019
18. Цікаві факти про інтернет-торгівлю в світі в 2020 році. URL: https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/interesnye-fakty-ob-internet-torgovle/
19. Тягунова Н. М., Гудзенко М. Ю., Інтернет-торгівля: сутність та особливості. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2013. № 3. С. 160-162.
20. 17% українських онлайн-покупців здійснюють більше 20 покупок на рік: інсайти e-commerce ринку 2019. URL: https://www.gfk.com/insights/online-shopping-2019?hsLang=en
21. PayPal остается лидером мировой онлайн-торговли. URL: https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/paypal-ostaetsia-liderom-mirovoi-onlain-torgovli-455029

V. Lakiza, R. Bala

PECULIARITIES OF USAGE OF ELECTRONIC COMMERCE BY BUSINESS ENTITIES IN CONDITIONS OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY

Summary

The article presents the results of elaboration of literary sources, which consider the relevance of business processes using the latest technologies of e-commerce and analytics, the results of transformational trends in international e-business. The synonymy of the categories "e-business", "e-commerce" and "e-commerce" is established, the types of e-commerce by areas of distribution, the range of business operations and telecommunication technologies, thanks to which online purchases and sales are made, are identified.
Statistical material is developed and graphical interpretations of forecasting of world volumes of electronic retail sales, share of e-commerce in total global sales are given, the number of digital customers worldwide, the share of e-commerce retailers by region, the number of total active user accounts and the total amount of PayPal payments, share of world sales of e-commerce in selected product categories.
Global digitalization in recent years has led to the active development of e-commerce, which has become an integral part of the global retail system. As in a number of other industries, there have been significant changes in retail since the advent of the Internet, and due to the dynamic pace of modern life today, consumers from almost all countries benefit from the privileges that online transactions provide.
All over the world, the main challenges for the majority of e-commerce players are: the need for multi-channel promotion of goods (works, services), increasing requirements for the technological component of online stores, ensuring a high level of security of personal and payment data of customers.
Therefore, to determine the functioning of the domestic e-commerce market, the main indicators and specifics of its activities are studied, a list of advantages and disadvantages of e-commerce in terms of both buyers (customers) and sellers (suppliers).In order to take into account the needs of the domestic market and its further development, it is proposed to improve legislative support, develop modern alternative solutions to technical issues, develop a balanced strategy and build the trust of system customers.

Keywords: electronic commerce; international economic activity; Internet.

References

1. Zwass, V. (1996), “Electronic Commerce: Structures and Issues”, International Journal of Electronic Commerce, Vol.1, pp. 3-23, available at: https://www.gvsu.edu/ssd/ijec/v1n1/p003full.html, (Accessed 12 October 2020).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “About e-commerce”, available at: : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text (Accessed 13 October 2020).
3. Volokitin, A.V., Manoshkin, A.P., Soldatenkov, A.V., Savchenko, S.A., Petrov, Yu.A. and Lopatkin, S.V. (2002), Elektronnaia kommertsyia [E-commerce], NTTs «FYORD-YNFO», Moscow, Russia.
4. Filin, S.A. and Nikolskaya, N.V. (2006), “E-business economics of the information society”, Fynansy y kredyt, Vol. 16 (220), pp. 65-74
5. Bereza, A.M., Kozak, I.A. and Shevchenko, F.A. and other (2002), Elektronna komertsiia [E-commerce], KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Makarova, M.V. (2002), Elektronna komertsiia [E-commerce], Vydavnychyj tsentr «Akademiia», Kyiv, Ukraine.
7. Tanasyuk, P. (2018), Rozdribna Internet-torhivlia v Ukraini: stan ta perspektyvy rozvytku. Available at: http://www.ise.kiev.ua.pubn.tanasuk_ec.htm (Accessed 12 October 2020).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine “About telecommunications”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15#Text (Accessed 13 October 2020).
9. Novitsky, A. and Poznyakov, S. (2007), “The essence of the understanding of the "electronic trading”, Pravova informatyka, Vol. 1(13), pp. 7-13.
10. Kozlov, V.V. and Tomashevska, T.V. (2017), “Analysis will become electronic commerce in Ukraine”, Statystyka Ukrainy, Vol. 2, pp. 34-39.
11. Reclamare (2014), Karpenko, S. “Volumes of the e-commerce market in Ukraine. Internet market”, available at: http://www. reclamare.ua/blog/obemy-rynka-elektronnoj-kommercii-v-ukraine/ (Accessed 13 October 2020).
12. Kuklinova, T. V. (2017), Internet-torhivlia iak zasib pidvyschennia konkurentospromozhnosti pidryiemstv v umovakh hlobalizatsii. Teoretychni, metodolohichni ta praktychni aspekty konkurentospromozhnosti pidpryiemst [Internet trade as a means of advancing the competitiveness of enterprises in the minds of globalization. Theoretical, methodological and practical aspects of the competitiveness of enterprises], Atlant, Odesa, Ukraine.
13. Khizhnyak, O.S. (2016), “Disadvantages of e-business in Ukraine and ways to eliminate them”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky, Vol. 16 (1), pp. 90-94
14. Dudko, P. (2019), “E-commerce as a factor of innovative development of enterprises”, Management. Journal, Vol. 2 (30). pp. 103-114.
15. Statista (2020), Клемент, Дж. “E-commerce worldwide - statistics and facts”, available at: https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/ (Accessed 16 October 2020).
16. Statista (2020), “B2C e-commerce statistics and market data”, available at: https://www.statista.com/markets/413/topic/457/b2c-e-commerce/ (Accessed 16 October 2020).
17. Business Insider Intelligence (2019), Lipsman, E“Global e-commerce 2019”, available at: https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019 (Accessed 16 October 2020).
18. Lemarbet (2020), “Interesting facts about e-commerce in the world in 2020”, available at: https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/interesnye-fakty-ob-internet-torgovle/ (Accessed 17 October 2020).
19. Tyagunova, N.M. and Gudzenko, M. Yu. (2013), “Internet commerce: essence and features”, Visnyk Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii, Vol. 3, pp. 160-162/
20. Growth from knowledge (2020), “17% of Ukrainian online shoppers make more than 20 purchases a year: e-commerce market insights 2019”, available at: https://www.gfk.com/insights/online-shopping-2019?hsLang=en (Accessed 17 October 2020).
21. UBR (2020), “ PayPal remains the world leader in online commerce”, available at: https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/paypal-ostaetsia-liderom-mirovoi-onlain-torgovli-455029(Accessed 18 October 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 4739

Відомості про авторів

В. В. Лакіза

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

V. Lakiza

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and International Business, Institute of Economics and Management of Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-6764-8536


Р. Д. Бала

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

R. Bala

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Foreign Economic and customs activities, Institute of Economics and Management of Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0001-9081-7521

Як цитувати статтю

Лакіза В. В., Бала Р. Д. Особливості застосування електронної торгівлі суб’єктами господарювання в умовах міжнародної економічної діяльності. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8315 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.53

Lakiza, V. and Bala, R. (2020), “Peculiarities of usage of electronic commerce by business entities in conditions of international economic activity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8315 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.