EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОЕКТУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
В. В. Коненко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.54

УДК: 338

В. В. Коненко

МЕТОДОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОЕКТУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Анотація

У статті комплексно розглянуто методологічні підходи до організації та проектування бізнес-процесів сучасного підприємства. Бізнес-процес представлено як набір функцій, які перетворять вхідні дані процесу у вихідні, використовуючи при тому певні ресурси. Особливістю методології функціонального моделювання є чітке розмежування між функціями, які обробляють дані, і самими даними. Бізнес-функцію визначено як особливий вид роботи (дій, операцій), яка виконується над продуктами і послугами в ході їх руху в бізнес-процесі. Проаналізовано основні області застосування BPM: удосконалення бізнес-процесів, управління та безперервна оптимізація. Визначено, що ARIS, UML і стандарти сімейства IDEF є методологіями, які найбільше використовуються при моделювання бізнес-процесів. Виділені переваги та недоліки використання структурних, об’єктно-орієнтованих та інтегрованих методів. Проаналізовано статичну і просту модель процесу проектування бізнес-процесів. Надані рекомендації щодо вибору підходу до моделювання бізнес-процесів, що значною мірою залежить від таких факторів, як ступінь динамічності структури підприємства, ступінь стійкості процесів, цілі моделювання і т.п.

Ключові слова: бізнес-процеси; бізнес-функція; метод; технологія; методологія; моделювання; проектування.

Література

1. Елиферов В. Г., Репин В. В. Бизнес-процессы: Регламентация и управление. М.: ИНФРА-М, 2005. 319 с.
2. Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту: Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 128 с.
3. Мінеев Є.І. Моделювання бізнес-процесів [Електронний ресурс] / Мінеев Є.І – Режим доступу до ресурсу: http://zavantag.com/docs/663/index-1248743.html. - Назва з екрану.
4. Репин В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление. Издательство: Манн, Иванов и Фербер. 2013. 512 с.
5. Тищенко Г. Моделирование бизнес-процессов предприятия [Електронний ресурс] / Геннадий Тищенко – Режим доступу до ресурсу: http://iteam.ru/publications/it/section_51/article_1335. - Назва з екрану.
6. Харрингтон Д. Оптимизация бизнес-процессов. Санкт-Петербург: Азбука, 2002. 320 с.
7. Шеер Авгест-Вильгельм. Бизнес-процессы Основные понятия, теория, методы. Москва: Весть, 2005. 173 с.

V. Konenko

METHODOLOGY OF ORGANIZATION AND DESIGN OF BUSINESS PROCESSES

Summary

The article comprehensively considers methodological approaches to the organization and design of business processes of a modern enterprise, identifies their essence and features of application. Business processes are defined as a set of interconnected and interacting activities or tasks aimed at creating a specific product or service that is of value to consumers; as a set of functions that convert the input data of the process into the output, using certain resources. A business process is presented as a set of functions that will convert the input data of the process into the output data, using certain resources. It is proved that the business process is a unique tool for analyzing the effectiveness of the enterprise, identifying bottlenecks and weaknesses in the operation and optimization of the process.
A feature of the functional modeling methodology is a clear distinction between the functions that process data and the data itself. A business function is defined as a special type of work (actions, operations) that is performed on products and services during their movement in the business process. The main areas of application of BPM are analyzed: business process improvement, management and continuous optimization. ARIS, UML, and IDEF family standards have been identified as the most widely used methodologies in business process modeling. The advantages and disadvantages of using structural, object-oriented and integrated methods are highlighted. A static and simple model of the business process design process is analyzed. The advantages and disadvantages of approaches to the creation and design of basic business process models are analyzed: object-oriented and functional.
Recommendations are given for the choice of approach to business process modeling, which largely depends on such factors as the degree of dynamism of the enterprise structure, the degree of stability of processes, the purpose of modeling, etc. It is proved that in practice it is expedient to combine all considered approaches, to combine advantages of this or that approach which is applied to the decision of strategic problems in each concrete situation.

Keywords: usiness processes; business function; method; technology; methodology; modeling; design.

References

1. Elyferov, V.G., and Repin, V.V. (2005), Biznes-protsessyi: Reglamentatsiya i upravlenie [Business-processes: Rehlamentatsyya and Management], INFRA-M, Moscow, Russia.
2. Matvienko, O.V. (2004), Osnovy informatsiinoho menedzhmentu [Information Management Basics], Center of textbooks, Kyiv, Ukraine.
3. Mіneev, Є.І. (2011), “Modeling business processes”, available at: http://zavantag.com/docs/663/index-1248743.html (Accessed 03 November 2020).
4. Repin, V.V. (2013) Biznes-protsessyi. Modelirovanie, vnedrenie, upravlenie [Business processes. Modeling, implementation, management], Publishing: Mann, Ivanov and Ferber.
5. Tishchenko, G. (2010) “Modeling business processes”, available at: http://iteam.ru/publications/it/section_51/article_1335 (Accessed 03 November 2020).
6. Harrynhton, D. (2002), Optimizatsiya biznes-protsessov [Optimization of business processes], Azbuka, St. Petersburg, Russia.
7. Scheer. A.-W. (2002), Biznes-protsessyi Osnovnyie ponyatiya, teoriya, metodyi [Business processes Basic concepts, Theory, Methods], Vest, Moscow, Russia.

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 4889

Відомості про авторів

В. В. Коненко

к. е. н., старший викладач кафедри Підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

V. Konenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Entrepreneurship and business administration O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ORCID:

0000-0002-1525-7736

Як цитувати статтю

Коненко В. В. Методологія організації та проектування бізнес-процесів. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8316 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.54

Konenko, V. (2020), “Methodology of organization and design of business processes”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8316 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.