EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГ 4.0
Л. Ю. Семенова, В. В. Даценко, В. Д. Хурдей

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.60

УДК: 658.101.54

Л. Ю. Семенова, В. В. Даценко, В. Д. Хурдей

МАРКЕТИНГ 4.0

Анотація

Метою статті є аналіз сучасних видів маркетингу, маркетингових інструментів, сфера їх застосування та який вплив вони мають в нових ринкових умовах, в умовах оточуючого інтелекту на розвиток бізнесу та поведінку споживача. Доведено, що нове відношення до середовища, злиття людини біологічної з технологіями та цифровою сферою, суттєво змінюють ставлення споживача до речей та послуг, змінюють культуру споживання і формують нові споживчі тренди.
На підставі проведених досліджень, враховуючи специфіку нового ставлення споживача до споживання благ та отримання послуг, обґрунтовано комплексний підхід в використанні маркетингових інструментів сучасних видів маркетингу на ринку оточуючого інтелекту. Визначено, що Маркетинг 4.0 - поняття, що означає не лише діяльність засновану на вивченні психології поведінки та потреб споживача в епоху четвертої промислової революції, виступає не тільки бізнесом та основним інструментом досягнення ефективності (економічної, екологічної, політичної тощо) в усіх сферах людської діяльності та людських відносинах, а змінює ставлення до споживання ресурсів, включає в себе обов’язково екологічну складову.

Ключові слова: маркетинг; маркетинг 4.0; споживач; інформаційні технології; Промисловість 4.0; нейромаркетинг; інтернет-маркетинг; оточуючий інтелект.

Література

1. Банкин А. Пятьдесят три инструмента контент-маркетинга / А. Банкин / Книга: Контент-маркетинг для роста продаж. Режим доступу - [Електронний ресурс]: https://wm-help.net/lib/b/book/735117749/44
2. Вітек Л. Нові тренди у поведінці польських споживачів / Л. Вітек / Політехніка жешувська, Видавнийтво: Жешув, Польща. - 2008 с.79-83 Режим доступу - [Електронний ресурс]: http://vlp.com.ua/files/11_26.pdf
3. Дванадцять інструментів інтернет-маркетингу. Wooo agency. Режим доступу - [Електронний ресурс]: https://wooo.com.ua/12-instrumentiv-internet-marketyngu
4. Інтернет-маркетинг 9. 64 Інтернет-маркетинг та його інструменти / Г. П. Ляшенко Р. В. Моткалюк /, Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 3(62) 2013 с.59-65
5. К. Келлер. Глава 4. Проведение маркетинговых исследований Маркетинг менеджмент (15-е изд.) / Кевин Келлер . Филип Котлер / Издательство: Питер, 2018 р. с.848848 978-5-4461-0422-2 Режим доступу - [Електронний ресурс]: https://kniga.biz.ua/pdf/0476-Marketing-mamagement.pdf
6. Мегамаркетинг: концепция выхода на новый уровень бизнеса маркетингового агентства. MegaMarketing Режим доступу - [Електронний ресурс]: https://megamarketing.com.ua/ru/megamarketing-koncepcija-vyhoda-na-novyj-uroven-biznesa/
7. Нейромаркетинг– маркетинг будущего или еще один модный тренд? Режим доступу - [Електронний ресурс]: https://www.inbrief.ru/blog/47/
8. Організація виробничої та маркетингової діяльності малого і середнього бізнесу :монографія / за наук. ред. д.е.н., професора, академіка АЕНУ К.С. Жадька. –Дніпро : УМСФ, 2019. – 224 с.(Сер. «Бізнес. Економіка. Фінанси»).ISBN 978-966-328-154-4
9. Петруня Ю. Є. Маркетинг: навчальний посібник / Ю. Є. Петруня, В. Ю. Петруня. –3-тє вид., переробл. і доповн. –Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 362 с. Режим доступу - [Електронний ресурс]: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/1787/1/%D0%9C%D0%B0% D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
10. Пісна О. Особливості маркетингу на ринках товарів промислового призначення / О. Пісна // Ринок цінних паперів України. - 2014. - № 8. - С. 63-69 Режим доступу - [Електронний ресурс]: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2014_8_10
11. Пічик К. Івент-маркетинг як сучасний інструмент впливу на споживача / К. В. Пічик // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2016. - Т. 1, вип. 1. - С. 145-148. - Режим доступу - [Електронний ресурс]: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAe_2016_1_1_22
12. Психология маркетинга 2019 – изменения в поведении и что на них влияет?. Портал MAD Data. Режим доступу - [Електронний ресурс]: https://maddata.agency/mad-blog/psihologia_marketinga_2019
13. Семенова Л. Ю. Вплив маркетингу на діяльність закладів освіти в сучасних ринкових умовах Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. c.160-163
14. Cучасні бізнес yтенденції та розвитокмаркетингу вітчизняних компаній / В. Пилипчук, О. Данніков / Маркетинг в Українi No2 2008 с.61-67 Режим доступу - [Електронний ресурс]: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/ 2010/4548/61%20-%2067.pdf?sequence=1&isAllowed=y
15. Топ-10 глобальних споживчих трендів 2019 року: дослідження Euromonitor. Дослідницька компанія Euromonitor International. Режим доступу - [Електронний ресурс]: https://rau.ua/analitika/top-10-globalnyh-trendiv-2019/
16. Хурдей В.Д. Маркетинг як стратегічний інструмент /.Хурдей В.Д., Ніфталиєва А./ Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5353 (0,7 друк. арк.) Index Copernicus Режим доступу - [Електронний ресурс]: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2019/11/5353

L. Semenova, V. Dacenko, V. Khurdei

MARKETING 4.0

Summary

The purpose of the article is to analyse modern types of marketing, marketing tools, their scope and what impact they have in the new market conditions, in the environment of the intelligentsia on business development and consumer behaviour. It is proved that the new attitude to the environment, the merging of the biological human with technology and the digital sphere, significantly change the consumer's attitude to things and services, change the culture of consumption and form new consumer trends.
On the basis of the conducted researches, considering specificity of the new relation of the consumer to consumption of goods and reception of services, the complex approach in use of marketing tools of all types of marketing in the market of surrounding intelligence is substantiated. Using this approach allows you to form a multidimensional model of investment potential. It is determined that Marketing 4.0 is a concept that denotes not only activities based on the study of psychology of behaviour and consumer needs in the era of the fourth industrial revolution, is not only a business and the main tool for efficiency (economic, environmental, political, etc.) in all areas human activity and human relations, and changes the attitude to the consumption of resources, necessarily includes the environmental component.
The article examines the main modern types of marketing, their tools and areas of use. It is considered how the problem of environmental protection affects the market behavior of consumers. The possibilities of the influence of marketing tools, which are used in modern market conditions, in all spheres of human life and activity, are considered in detail.
Taking into account all the above factors, the competitive, economic leader in the era of "Industry 4.0" will not be the owner of production capacity, but the owner of the best marketing strategy. Rapid technological change, accelerated robotics, the impact of global climate change and pandemics on personal attitudes towards consumption are changing and the marketing impact on the consumer with the latest marketing tools.
The world is changing, along with it, the business is changing and the consumer is changing, in this constantly changing world the one who constantly studies new trends, studies and analyzes marketing research, keeps up with new trends wins.

Keywords: marketing; marketing 4.0; consumer; information technology; Industry 4.0; neuromarketing; internet marketing; ambient Intelligence.

References

1. Bankin, A. Pjat'desjat tri instrumenta kontent-marketinga Kniga: Kontent-marketing dlja rosta prodazh [Fifty-three content marketing tools. Book: Content Marketing for Sales Growth], [Online], available at: https://wm-help.net/lib/b/book/735117749/44 (Accessed 24 Oct 2020).
2. Vitek, L. (2008), Novi trendy u povedintsi polskykh spozhyvachiv [New trends in the behavior of Polish consumers], Politekhnika zheshuvska, Vydavnyitvo, Zheshuv, Polshcha, pp.79-83, available at:: http://vlp.com.ua/files/11_26.pdf (Accessed 24 Oct 2020).
3. Wooo agency, "Twelve internet marketing tools", [Online], available at: https://wooo.com.ua/12-instrumentiv-internet-marketyngu (Accessed 24 Oct 2020).
4. Liashenko, H. P. and Motkaliuk, R. V. (2013), "Internet marketing 9. 64 Internet marketing and its tools", Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy (ekonomika, pravo), vol. 3(62), pp .59-65
5. Kevin Keller and Filip Kotler (2018), Provedenie marketingovyh issledovanij Marketing menedzhment [Conducting marketing research Marketing management], 15th ed., Izdatel'stvo: Piter, Russia, available at: https://kniga.biz.ua/pdf/0476-Marketing-mamagement.pdf (Accessed 24 Oct 2020).
6. MegaMarketing, " Megamarketing: the concept of reaching a new level of marketing agency business", [Online], available at: https://megamarketing.com.ua/ru/megamarketing-koncepcija-vyhoda-na-novyj-uroven-biznesa/ (Accessed 24 Oct 2020).
7. "Neuromarketing - Marketing of the Future or Another Fashion Trend? ", [Online], available at: https://www.inbrief.ru/blog/47/ (Accessed 24 Oct 2020).
8. K.S. Zhadko (2019), Orhanizatsiia vyrobnychoi ta marketynhovoi diialnosti maloho i serednoho biznesu:monohrafiia [Organizational and marketing activities of small and middle business], UMSF, Dnipro, Ukraine, P. 224, ISBN 978-966-328-154-4
9. Petrunia, Yu. Ye. and Petrunia, V. Yu. (2016), Marketynh: navchalnyi posibnyk [Marketing: a textbook], 3rd ed., Dnipropetrovsk: Universytet mytnoi spravy ta finansiv, Dnipro, Ukraine, P. 362, available at:http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/1787/1/%D0%9C%D0%B0% D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf (Accessed 24 Oct 2020).
10. Pisna, O. (2014), "Peculiarities of marketing in the markets of industrial goods", Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy, vol. 8, pp. 63-69, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2014_8_10
11. Pichyk, K. (2016), "Event marketing as a modern tool for influencing the consumer", Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauky, vol. 1, issue. 1, pp. 145-148, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAe_2016_1_1_22 (Accessed 24 Oct 2020).
12. Portal MAD Data, "Marketing Psychology 2019 - Behavior Changes and What Affects Them?", [Online], available at: https://maddata.agency/mad-blog/psihologia_marketinga_2019 (Accessed 24 Oct 2020).
13. Semenova, L. Yu. (2018), " Marketing Psychology 2019 - Behavior Changes and What Affects Them?", Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Materials of the International Science and Practice Conference], Universytet mytnoi spravy ta finansiv, Dnipro, Ukraine, pp.160-163.
14. Pylypchuk, V. and Dannikov, O. (2008), "Participatory business trends and development marketing of vichiznykh companies", Marketynh v Ukraini, vol. 2, pp. 61-67, available at: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/ 2010/4548/61%20-%2067.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accessed 24 Oct 2020).
15. Pre-owned Euromonitor Internationa, "Top 10 Global Living Trends in 2019 by Euromonitor", [Online], available at: https://rau.ua/analitika/top-10-globalnyh-trendiv-2019/ (Accessed 24 Oct 2020).
16. Khurdei, V.D. and Niftalyieva, A. (2019), "Marketing as a strategic tool", Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Internauka". Seriia: "Ekonomichni nauky", vol. 11, [Online], available at: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2019/11/5353 (Accessed 24 Oct 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 5618

Відомості про авторів

Л. Ю. Семенова

к. е. н., доцент кафедри економіки та соціально-трудових відносин, Університет митної справи та фінансів

L. Semenova

PhD in Economics, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0001-5530-7497


В. В. Даценко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, маркетингу та економіки підприємства, Університет митної справи та фінансів

V. Dacenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Industry, Marketing and Economy of Industry, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0002-4670-6848


В. Д. Хурдей

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Університет митної справи та фінансів

V. Khurdei

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0001-9210-9705

Як цитувати статтю

Семенова Л. Ю., Даценко В. В., Хурдей В. Д. Маркетинг 4.0. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8322 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.60

Semenova, L., Dacenko, V. and Khurdei, V. (2020), “Marketing 4.0”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8322 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.