EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ
Н. В. Рощина, Л. С. Борданова, Л. В. Хома

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.61

УДК: 336.76

Н. В. Рощина, Л. С. Борданова, Л. В. Хома

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

Анотація

Ознакою рівня економічного розвитку суспільства в окремо взятій країні є стан розвитку малого та середнього бізнесу, тому що створюються нові робочі місця, розвивається конкурентне середовище. А це, в свою чергу, формує середній клас, стабілізує економіку країни і, як наслідок, підвищує добробут та рівень життя населення країни. Для задоволення попиту у різних видах фінансування малого та середнього бізнесу в Україні значну роль може зіграти розвиток лізингової галузі, як альтернативи банківському кредитуванню. Так, лізинг у розвинених країнах світу є основним механізмом, через який реалізуються інвестиції. Для України лізинг є новою галуззю на фінансовому ринку, але перспективною для прискорення оновлення морально застарілої матеріально-технічної бази, її розширення та оновлення основних фонди різних суб’єктів господарювання.
У статті розглянуто фінансовий лізинг як джерело фінансування розвитку підприємств, як альтернативна форма банківського кредитування, як важлива складова інвестиційного механізму оновлення технічної бази виробництва. Наведені суттєві відмінності фінансового лізингу від інших способів інвестування. Розглянуті основні групи учасників лізингового ринку банки, фінансові компанії та юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати послуги фінансового лізингу. Проаналізовано динаміку та виявлено перспективи розвитку ринку фінансового лізингу в Україні за такими показниками: кількість фінансових установ та юридичних осіб – лізингодавців; динаміка вартості та кількості договорів фінансового лізингу, укладених фінансовими установами та юридичними особами – лізингодавцями; вартісний та структурний розподіл договорів фінансового лізингу на кінець періоду за галузями. За допомогою систематизації та аналізу статистичних даних виявлено та охарактеризовано зміни у розподілі вартості договорів фінансового лізингу за галузями протягом аналізованого періоду 2010–2018 рр. Виявлені найголовніші чинники для залучення іноземних інвестицій в Україну. На підставі проведеного дослідження виявлено, що за державної підтримки фінансовий лізинг в Україні може стати дієвим інноваційним інструментом модернізації економіки країни. Для українських підприємств фінансовий лізинг - це спосіб залучення капіталу. А як результат, збільшення виробничих потужностей суб'єктів господарювання та змога виготовлення якісної конкурентоспроможної продукції, збільшення прибутку та податкових надходжень до бюджетів різних рівнів.

Ключові слова: лізинг; фінансовий ринок; інвестиції; бізнес.

Література

1. Господарський кодекс України, ст. 292 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: веб-сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 04.11.2020)
2. Закон України «Про фінансовій лізинг» // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: веб-сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 04.11.2020)
3. Податковий кодекс України, ст. 14.1.97. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: веб-сайт. URL: http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення: 04.11.2020)
4. Дученко М. М., Павленко Т. В. Стан та перспективи розвитку лізингової галузі в Україні. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2019. Вип. 1.: веб-сайт. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6849 (дата звернення: 26.10.2020).
5. Черненко Н. О., Ковальчук Н. В. Аналіз стану сучасного ринку міжнародного лізингу в Україні. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2017. Вип. 6.: веб-сайт. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5636 (дата звернення: 26.10.2020).
6. Офіційний сайт Державної служби статистики.: веб-сайт URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 24.10.2020).
7. Огляд ринку лізингу України від Українського об’єднання лізингодавців. Асоціація «Українське об’єднання лізингодавців»: веб-сайт URL: https://uul.com.ua/2020/oglyad-rynku-lizyngu-ukrayiny-vid-ukrayinskogo-ob-yednannya-lizyngodavtsiv/ (дата звернення 28.10.2020).
8. Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства. Finalearn Фінансова аналітика: веб-сайт URL: http://www.finalearn.com/lifer-206.html (дата звернення 26.10.2020).
9. Барташук К. А. Фінансовий лізинг як джерело фінансування розвитку підприємств України . Економіка та держава. 2015. Вип. 3. С. 142-147.
10. Американська торговельна палата в Україні веб-сайт URL: http://www.chamber.ua/Content/Documents/1664990613ACC_CountryProfile2018_ENG.pdf (дата звернення 26.10.2020).

N. Roshchina, L. Bordanova, L. Homa

PROBLEMS OF LEASING MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

A sign of the level of economic development of society in a particular country is the state of development of small and medium-sized businesses, because new jobs are created, the competitive environment develops. And this, in turn, forms the middle class, stabilizes the country's economy and, as a consequence, increases the welfare and living standards of the population. To meet the demand for various types of financing of small and medium-sized businesses in Ukraine, the development of the leasing industry as an alternative to bank lending can play a significant role. Thus, leasing in the developed world is the main mechanism through which investments are made. For Ukraine, leasing is a new industry in the financial market, but promising to accelerate the renewal of obsolete material and technical base, its expansion and renewal of fixed assets of various entities.
The article considers financial leasing as a source of financing the development of enterprises, as an alternative form of bank lending, as an important component of the investment mechanism for updating the technical base of production. There are significant differences between financial leasing and other ways of investing. The main groups of leasing market participants are considered to be banks, financial companies and legal entities that are not financial institutions, but have the right to provide financial leasing services. The dynamics and prospects of financial leasing market development in Ukraine are analyzed according to the following indicators: number of financial institutions and legal entities - lessors; dynamics of the value and number of financial leasing agreements concluded by financial institutions and legal entities - lessors; cost and structural distribution of financial leasing agreements at the end of the period by industry. With the help of systematization and analysis of statistical data, changes in the distribution of the value of financial leasing agreements by industry during the analyzed period of 2010–2018 were identified and characterized. Based on the study, it was found that with state support, financial leasing in Ukraine can become an effective innovative tool for modernizing the country's economy. For Ukrainian companies, financial leasing is a way to raise capital. As a result, the increase in production capacity of economic entities and the ability to produce quality competitive products, increase profits and tax revenues to the budgets of different levels.

Keywords: leasing; financial market; investments; business.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine "Economic Code of Ukraine", Art. 292, available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 04 Nov 2020).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine "On financial leasing", available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 04 Nov 2020).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine "Tax Code of Ukraine", Art. 14.1.97, available at: http://zakon1.rada.gov.ua (Accessed 04 Nov 2020).
4. Duchenko, M. M. and Pavlenko, T. V. (2019), “Leasing in Ukraine: state and development prospects”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6849 (Accessed 26 Oct 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.53
5. Chernenko, N. O. and Kovalchuk N. V. (2017), "Analysis of the state of the modern international leasing market in Ukraine", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5636 (Accessed 26 Oct 2020).
6. Official website of the State Statistics Service, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 24 Oct 2020).
7. Association "Ukrainian Association of Lessors", "Review of the leasing market of Ukraine from the Ukrainian Association of Lessors", [Online], available at: https://uul.com.ua/2020/oglyad-rynku-lizyngu-ukrayiny-vid-ukrayinskogo-ob-yednannya-lizyngodavtsiv/ (Accessed 28 Oct 2020).
8. Finalearn, "Evaluation of leasing efficiency as a form of financing the enterprise", [Online], available at: http://www.finalearn.com/lifer-206.html (Accessed 26 Oct 2020).
9. Bartashuk, K. A. (2015), "Financial leasing as a source of financing the development of Ukrainian enterprises", Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 142-147.
10. American Chamber of Commerce in Ukraine, available at: http://www.chamber.ua/Content/Documents/1664990613ACC_CountryProfile2018_ENG.pdf (Accessed 26 Oct 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 6184

Відомості про авторів

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

N. Roshchina

PhD in Economics, Associate Professor, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0003-2035-8846


Л. С. Борданова

к. е. н., старший викладач, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

L. Bordanova

PhD in Economics, Senior Lecturer, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0001-8159-3909


Л. В. Хома

студентка гр. ФІ-73, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

L. Homa

student gr. ФІ-73, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0001-9530-3124

Як цитувати статтю

Рощина Н. В., Борданова Л. С., Хома Л. В. Проблеми розвитку ринку лізингу в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8323 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.61

Roshchina, N., Bordanova, L. and Homa, L. (2020), “Problems of leasing market development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8323 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.