EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Н. Г. Фатюха, О. А. Тертиця

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.62

УДК: 332.1

Н. Г. Фатюха, О. А. Тертиця

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

В статті розглянуто передумови формування місцевих бюджетів, економічне та соціально-політичне підґрунтя виникнення місцевих територіальних громад.
Реформування системи місцевого самоврядування та територіальної організації влади є однією з складових конституційної реформи в Україні. Кінцевою метою є децентралізація та розширення кола повноважень місцевої влади на з урахуванням принципів субсидіарності, деконцентрації влади та фінансових ресурсів. Реформа децентралізації в Україні розпочалася в 2014 році і триває й досі. Реформа децентралізації в Україні розпочалася в 2014 році і триває й досі. Перехід до децентралізованого управління є характерною ознакою для великої кількості як розвинених країн, так і країн, що розвиваються. Зазначений процес зумовлений прагненням країн до підвищення ефективності надання державних послуг, усунення макроекономічної нестабільності та прискорення процесу економічного зростання .
Визначено, що децентралізація — це інструмент для зростання громад, і як наслідок, регіонів. Децентралізація повинна здійснюватися перерозподілом повноважень між державними та місцевими органами влади, фінансових ресурсів та посилення місцевих органів влади. Завершення процесу децентралізації повинно здійснюватися із зростанням уваги держави до регіональної політики. Все це сприятиме подальшого розвитку місцевого господарства та покращення добробуту громад.
Розглянуто поняття місцевих бюджетів та досліджено фінансове забезпечення бюджетів місцевих територіальних громад, як основний базис функціонування та виконання своїх повноважень органів влади місцевого самоврядування, що забезпечує їх фінансову стійкість. Проаналізовано склад та структуру місцевих бюджетів за 2018-2020 роки Здійснено порівняльний аналіз складу та структури доходів місцевих бюджетів України та розвинених країн ЄС.

Ключові слова: місцеві фінанси; місцеве самоврядування; місцеві бюджети; доходи місцевих бюджетів.

Література

1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542 // Голос України. – 2001. – №129. – 24 липня.
2. Розпорядження „Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів” від 23 травня 2007 року № 308–р – за даним сайту в Інтернеті www.minfin.gov.ua
3. Європейська Хартія місцевого самоврядування // Віче. – 2000. – № 3.
4. Конституція України. – К.: Вікар, 1996.
5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Урядовий кур’єр. – 1997. – 14 червня.
6. Урядовий портал. Реформа децентралізації. Ключові результати.2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciy
7. Державний веб-портал бюджету для громадян Open Budget - Місцеві бюджети [Електронний ресурс]. – Режим доступу: openbudget.gov.ua
8. Урядовий портал. Реформа децентралізації. Ключові результати.2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciy
9. International Budget Practices and Procedures Database - OECD [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(94)116&docLanguage=En

N. Fatіukha, O. Tertytsia

THE PRESENT SITUATION OF LOCAL BUDGET AND PROSPECTS IN THE CURRENT CONTEXT OF DECENTRALIZATION

Summary

The article considers the preconditions for the formation of local budgets, economic and socio-political basis for the emergence of local communities.
Reforming the system of local self-government and territorial organization of power is one of the components of constitutional reform in Ukraine. The ultimate goal is to decentralize and expand the powers of local government, taking into account the principles of subsidiarity, deconcentration of power and financial resources. Decentralization reform in Ukraine began in 2014 and continues to this day. Decentralization reform in Ukraine began in 2014 and continues to this day. The transition to decentralized governance is a hallmark of a large number of both developed and developing countries. This process is due to the desire of countries to increase the efficiency of public services, eliminate macroeconomic instability and accelerate the process of economic growth.
It has been identified that decentralization is a tool for the growth of communities and, as a consequence, regions. Decentralization should be carried out through the redistribution of powers between state and local authorities, financial resources and the strengthening of local authorities. Completion of the decentralization process should be carried out with increasing state attention to regional policy. All this will contribute to the further development of the local economy and improve the well-being of communities.
The concept of local budgets is considered and the financial support of local territorial budgets is studied as the main basis for the functioning and fulfillment of their powers of local governments, which ensures their financial stability. The composition and structure of local budgets for 2018-2020 are analyzed and the latest changes in the composition of the revenue side of local budgets for 2020 are described. A comparative analysis of the composition and structure of local budget revenues of Ukraine and developed EU countries, as well as a comparative analysis of the share of local budget revenues in the structure of consolidated budget revenues for 2018-2020.

Keywords: local finances; local self-government; local budgets; local budget revenues.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), " Budget Code of Ukraine of June 21, 2001 № 2542", Holos Ukrainy, vol. 129.
2. Order "On approval of the Concept of reforming local budgets" dated May 23, 2007 № 308-p, available at: www.minfin.gov.ua (Accessed 04 Nov 2020).
3. " European Charter of Local Self-Government", Viche, 2000, vol. 3.
4. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine], Vikar, 1996, Kyiv, Ukraine.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine " On local self-government in Ukraine", Uriadovyi kurier, June 14.
6. Cabinet of Ministers of Ukraine, "Decentralization reform. Key results.2020", available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciy (Accessed 04 Nov 2020).
7. State budget web-portal for citizens Open Budget - Local budgets, [Online], available at: openbudget.gov.ua (Accessed 04 Nov 2020).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine, "Decentralization reform. Key results.2020", available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciy (Accessed 04 Nov 2020).
9. OECD, "International Budget Practices and Procedures Database", [Online], available at: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(94)116&docLanguage=En (Accessed 04 Nov 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 3774

Відомості про авторів

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Запорізька політехніка»

N. Fatіukha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of finances, banking and insurance, National University "Zaporozhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-1026-6713


О. А. Тертиця

магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка»

O. Tertytsia

6th year master student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0003-2001-6643

Як цитувати статтю

Фатюха Н. Г., Тертиця О. А. Сучасний стан та перспективи розвитку місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8324 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.62

Fatіukha, N. and Tertytsia, O. (2020), “The present situation of local budget and prospects in the current context of decentralization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8324 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.