EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Г. С. Лопушняк

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.6

УДК: 336.7

Г. С. Лопушняк

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Анотація

Метою статті є аналіз динаміки фінансових показників Пенсійного фонду України на основі аналізу доходів, видатків, середнього розміру пенсійних виплат в Україні та соціальних внесків. У статті проведено систематизацію основних результатів реформування ПФУ у 1991-2019 роках в контексті трансформації фінансового механізму здійснення пенсійних виплат, акумуляції та розподілу фінансових ресурсів. Виявлено основні системні проблеми фінансової діяльності ПФУ: фінансування ПФУ характеризується нестабільністю, що відповідно визначає динаміку видаткової частини; низький рівень фінансового забезпечення та акумуляції власних коштів ПФУ; різке скорочення частки соціальних внесків в Україні у 2014-2018 роках, що впливає на доходи ПФУ та фінансування за рахунок коштів державного бюджет; дефіцит власних фінансових ресурсів ПФУ. Виявлено, що солідарна пенсійна система фінансово не спроможна забезпечити пенсійні виплати в повних обсягах. Натомість, третій рівень пенсійної системи не ефективний. Вказані проблеми зумовлюють низький рівень фінансового забезпечення пенсіонерів. Пенсійні виплати в Україні протягом досліджуваного періоду трансформації ПФУ перебувають на низькому рівні та мало диференційовані залежно від професії та категорії громадян.

Ключові слова: ПФУ; фінансовий механізм функціонування ПФУ; пенсійні виплати; реформування ПФУ.

Література

1. Державна служба статистики України. Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 11.11.2020)
2. Долгий, О. O., Долгий, О. А., Зоря, О. В. Фіскальний механізм та правові аспекти забезпечення його функціонування в Україні. Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності : зб. матер. ІІ Міжн. наук.-практ. конф., м. Ірпінь, 27-31 березня 2017 року / Мін-во освіти і науки України, Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. Ірпінь, 2017. С. 111–115.
3. Краснянська, Ю. В., Зеленська, О. О. Проблеми сучасного ринку праці та їх вплив на фінансовий стан пенсійного фонду України. Фінансові дослідження. 2017. № 1 (2). С. 54-70.
4. Купира, М. І. Практичні аспекти фінансового забезпечення соціального захисту населення. Економічний форум. 2019. № 1(3). 215-222.
5. Павловська, О. В., Павловская, Е. В., Свідерська, І. М. Соціальне забезпечення людей похилого віку: фінансовий аспект. 2017. 257-259.
6. Пенсійний фонд України. URL: https://www.pfu.gov.ua (дата звернення 11.11.2020)
7. Пенсійний фонд України. Дані про середній розмір пенсії станом на 01.07.2020. URL: https://www.pfu.gov.ua/2123698-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-07-2020/ (дата звернення 11.11.2020)
8. Пенсійний фонд України. Історія Фонду. URL: https://www.pfu.gov.ua/pro-pfu/istoriya-stanovlennya/istoriya-fondu/ (дата звернення 11.11.2020)
9. Рудик, В. Фінансові аспекти сучасного етапу реформування національної пенсійної системи. Трансформація бухгалтерського обліку та звітності в контексті світових інтеграційних процесів. 2018. 276-279.
10. Тулай, О. І., Кобильник, О. Я. Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування пенсійного фонду України. Світ фінансів. 2017. № (3). С. 71-79.
11. Social contributions (% of revenue). URL: https://data.worldbank.org/indicator/GC.REV.SOCL.ZS (Accessed 11 Nov 2020).
12. Social contributions (current LCU). URL: https://data.worldbank.org/indicator/GC.REV.SOCL.CN (Accessed 11 Nov 2020).

G. Lopushniak

FINANCIAL ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF THE PENSION FUND OF UKRAINE

Summary

The purpose of the article is to analyze the dynamics of financial indicators of the Pension fund of Ukraine based on the analysis of income, expenses, the average size of pension benefits in Ukraine and social contributions. The article systematizes the main results of PFC reform in 1991-2019 in the context of the transformation of the financial mechanism of pension payments, accumulation and distribution of financial resources. The main systemic problems of PFC financial activity are revealed: PFC financing is characterized by instability, which accordingly determines the dynamics of the expenditure part; low level of financial support and accumulation of PFC own funds; a sharp reduction in the share of social contributions in Ukraine in 2014-2018, which affects PFC revenues and funding from the state budget; deficit of PFC own financial resources. It was found that the joint pension system is not financially able to provide pension benefits in full. Instead, the third level of the pension system is not effective. These problems cause a low level of financial security for retirees. Pension payments in Ukraine during the study period of PFC transformation are at a low level and little differentiated depending on the profession and category of citizens.
The Pension Fund of Ukraine summarizes the activities of legislation dealing with issues of improvement and in the prescribed manner submits them to the Minister of Labor and Social Policy of Ukraine. Pension funds are relatively new in the financial market. with the standard of living of people receiving pension benefits.
In Ukraine, the current solidarity pension system does not meet modern needs and has a number of serious problems. Thus, the current pension benefits are insufficient to ensure even the minimum standard of living for the elderly, and the average pension is a little more than 40% of the subsistence level for the disabled. The differentiation associated with length of service and the amount of previous earnings is leveled in the pension. High rates of mandatory contributions to the Pension Fund intensify the process of shadowing the economy. In general, the pension system is, in fact, administrative-distributive in nature, where due to pension insurance contributions are made certain types of social benefits that do not depend on participation in the financing of pensions.

Keywords: PFC; financial mechanism of PFC functioning; pension payments; PFC reform.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2020), “The average monthly pension and the number of retirees”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 11 Nov 2020).
2. Dolgy, O. O, Dolgy, O. A., and Zorya, O. V.(2017), “Fiscal mechanism and legal aspects of ensuring its functioning in Ukraine”, Teoretychna ta praktychna kontseptualizatsiia rozvytku finansovo-kredytnykh mekhanizmiv v umovakh novoi sotsial'no-ekonomichnoi real'nosti : zb. mater. II Mizhn. nauk.-prakt. konf. [Theoretical and practical conceptualization of the development of financial and credit mechanisms in the new socio-economic reality: Coll. mater. II International scientific-practical conf.], Ministry of Education and Science of Ukraine, Gos. Fiscal Service of Ukraine, University of SFS of Ukraine, Irpin, Ukraine, March 27-31, pp. 111–115.
3. Krasnyanska, Yu. V. and Zelenska, O. O. (2017), “Problems of the modern labor market and their impact on the financial condition of the pension fund of Ukraine”, Financial research, vol. 1 (2), pp. 54-70.
4. Kupira, M. I. (2019), “Practical aspects of financial security of social protection”, Economic forum, vol. (3), pp. 215-222.
5. Pavlovskaya, O. V. and Pavlovskaya, E. V., Sviderskaya, I. M. (2017), “Social security of the elderly: the financial aspect”, available at: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/21338/257-260.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accessed 11 Nov 2020).
6. Pension Fund of Ukraine (2020), available at: https://www.pfu.gov.ua (Accessed 11 Nov 2020).
7. Pension Fund of Ukraine (2020), “Data on the average pension as of 01.07.2020”, available at: https://www.pfu.gov.ua/2123698-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-07-2020/ (Accessed 11 Nov 2020).
8. Pension Fund of Ukraine (2020), “History of the Foundation”, available at: https://www.pfu.gov.ua/pro-pfu/istoriya-stanovlennya/istoriya-fondu/ (Accessed 11 Nov 2020).
9. Rudyk, V. (2018), “Financial aspects of the current stage of reforming the national pension system”, Transformation of accounting and reporting in the context of global integration processes, pp. 276-279.
10. Tulai, O. I. and Kobylnyk, O. Ya. (2017), “Improving the organizational and economic mechanism of the pension fund of Ukraine”, The world of finance, vol. (3), pp. 71-79.
11. The World Bank Group (2020), “Social contributions (% of revenue)”, available at: https://data.worldbank.org/indicator/GC.REV.SOCL.ZS (Accessed 11 Nov 2020).
12. The World Bank Group (2020), “Social contributions (current LCU)”, available at: https://data.worldbank.org/indicator/GC.REV.SOCL.CN (Accessed 11 Nov 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 4038

Відомості про авторів

Г. С. Лопушняк

д. е. н., професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

G. Lopushniak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Personnel Management and of Labor Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0001-8576-6440

Як цитувати статтю

Лопушняк Г. С. Фінансові аспекти функціонування пенсійного фонду України. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8328 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.6

Lopushniak, G. (2020), “Financial aspects of the functioning of the pension fund of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8328 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.