EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ УЧАСНИКІВ БАНКІВСЬКОГО РИНКА В АНТИКРИЗОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ
І. І. Д’яконова, Ю. В. Cіняговський

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.8

УДК: 336.717

І. І. Д’яконова, Ю. В. Cіняговський

РОЛЬ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ УЧАСНИКІВ БАНКІВСЬКОГО РИНКА В АНТИКРИЗОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ

Анотація

У статті доведено важливість забезпечення транспарентності всіх учасників банківського ринку на сучасному етапі розвитку банківської системи країни, зважаючи на негативний вплив інформаційно-поведінкового каналу на розгортання кризових явищ у банківській системі. Обґрунтовано, що інформаційно-поведінковий канал відіграє як самостійну роль у розгортанні банківської кризи, так і поглиблює інші канали. Автором на основі узагальнення досліджень з цієї тематики уточнено зміст поняття “транспарентність” та визначено основні сутнісні характеристики. Встановлено, що на мікрорівні транспарентність забезпечується як через самостійну інформаційну політику банків, так і під регуляторним тиском Національного банку. Важливу роль в антикризовому регулюванні відіграє забезпечення транспарентності Національного банку України та його ефективні комунікації з суспільством, особливо на етапі розгортання банківської кризи.

Ключові слова: банк; транспарентність; банківська криза; антикризове регулювання; асиметрія інформації.

Література

1. Caprio G., Klingebiel D. Bank Insolvencies: Cross-Country Experience. Washington, D.C.: World Bank, 2016. Policy Research Working Paper № 1620. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/761051468739458460/pdf/multi-page.pdf (дата звернення: 23.09.2020).
2. Demertzis M., Hallett A. H. Central bank transparency in theory and practice. Journal of Macroeconomics. 2007. № 29(4). Р. 760-789.
3. Dincer N. N., Eichengreen B. Central bank transparency and independence: updates and new measures. 2013. WP 2013-21. URL: https://ssrn.com/abstract=2579544 (дата звернення: 23.09.2020).
4. Dincer N., Eichengreen B. Central bank transparency: Causes, consequences and updates. Theoretical Inquiries in Law. 2010. № 11(1). Р. 75-123.
5. Geraats P. M. Central bank transparency. The economic journal. 2002. № 112(483), Р. 532-565.
6. Geraats P. M. Why adopt transparency? The Publication of Central Bank Forecasts (January 2001). URL: https://ssrn.com/abstract=356002 (дата звернення: 23.09.2020).
7. Hyytinen A., Takalo T. Enhancing bank transparency: A re-assessment. Review of Finance. 2002. №6(3). Р. 429-445.
8. Hyytinen A., Takalo T. Preventing Systemic Crises through Bank Transparency. Economic Notes. 2004. № 33. Р. 257-273. URL: doi:10.1111/j.0391-5026.2004.00132.x (дата звернення: 23.09.2020).
9. Laeven L., Valencia F. Systemic Banking Crises Revisited. International Monetary Fund. IMF Working Papers. 2018. WP/18/206. URL: www.imf.org.2018/09/14 (дата звернення: 23.09.2020).
10. Manganarisa P., Beccalli E., Dimitropoulos P. Bank transparency and the crisis. The British Accounting Review. 2017. Vol. 49, Is. 2. P. 121-137. URL: https://doi.org/10.1016/j.bar.2016.07.002 (дата звернення: 23.09.2020).
11. Mehrez G., Kaufmann D. Transparency, liberalization, and banking crises. The World Bank. 2000. URL: https://doi.org/10.1596/1813-9450-2286 (дата звернення: 23.09.2020).
12. Nier E. W. Bank stability and transparency. Journal of Financial Stability. 2005. Vol. 1, Is. 3. P. 342-354. URL: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2005.02.007 (дата звернення: 23.09.2020).
13. Posen A. S. Six practical views of central bank transparency. Central Banking, Monetary Theory and Practice: Essays in Honour of Charles Goodhart. 2003. № 1. Р. 53-172.
14. Rosengren E. Will Greater Disclosure and Transparency Prevent the Next Banking Crisis?. In: Hunter W.C., Kaufman G.G., Krueger T.H. (eds) The Asian Financial Crisis: Origins, Implications, and Solutions. Springer, Boston, MA., 1999. URL: https://doi.org/10.1007/978-1-4615-5155-3_31 (дата звернення: 23.09.2020).
15. Siklos P. L. Central bank transparency: another look. Applied Economics Letters. 2011. № 18(10). Р. 929-933.
16. Буряк А. В., Вяхірєва К. О. Транспарентність банків як інструмент відновлення довіри до фінансового сектору країни. Проблеми і перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (23/11/2017 р.). Суми: СумДУ, 2017. С. 208-21
17. Буряк А. В., Цявук А. О., Ємцева К. Ю. Теоретичні аспекти транспарентності банків України. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2017. Том 22. Вип. 4(57). С. 97-101.
18. Бусько К. Банківська діяльність: взаємозв’язок асиметрії та транспарентності інформації. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2015. - № 5. С. 82–94.
19. Бусько К. А. Законодавчі вимоги до транспарентності ризиків діяльності вітчизняних банків: проблеми та шляхи їх вирішення. Економічний простір. 2016. № 112. С. 100-111.
20. Бусько К. А. Модель взаємозв’язку транспарентності та ризиків діяльності банків. Економічний простір. 2017. № 123. С. 107-118.
21. Герасименко Р. А., Герасименко В. В. Самофалова В. О. Методика визначення рівня транспарентності в оцінюванні фінансової стійкості банку за умов асиметрії інформації. Финансы, учет, банки. 2016. Вып. 1. С. 69-76.
22. Закутняя А. О. Оцінка інфляційних звітів центральних банків країн світу з позиції забезпечення транспарентності монетарної політики. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2016. Вип. 19(1). С. 138-142
23. Закутняя А. О. Транспарентність та комунікації центрального банку при реалізації монетарної політики. Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. 2014. Т. 19, Вип. 5-6. С. 107-110.
24. Мігус І. П., Дудченко Н. В. Транспарентність банку як складова механізму забезпечення його економічної безпеки. Бізнес Інформ. 2013. № 10. С. 322-32
25. Плачинда В. В. Комунікаційна політика через призму напрямів транспарентності центрального банку. Економіка та держава. 2014. № 4. С. 43-47.
26. Романчукевич В. В., Лиманська О. О. Транспарентність центрального банку та оцінка його комунікацій із питань монетарної політики. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2018. Вип. 1. С. 68-76.
27. Рубанов П. М. Сутність та значення транспарентності для діяльності фінансових посередників в сучасних умовах. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. 2014. Вип. 9(7). С. 189-193.
28. Савченко Т. Г., Закутняя А. О. Індекс транспарентності монетарної політики: методика розрахунку та напрями застосування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2015. Вип. 4. С. 153-156.
29. Савченко Т. Г., Миненко Л. М. Становлення транспарентності банківської системи України. Вісник Сумського державного університету. Серія : Економіка. 2019. № 4. С. 35-41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_ekon_2019_4_6 (дата звернення: 23.09.2020).
30. Сеньков М. И. Основные каналы межгосударственного распространения финансовых кризисов в условиях финансовой глобализации. Известия СПбГЭУ. 2012. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-kanaly-mezhgosudarstvennogo-rasprostraneniya-finansovyh-krizisov-v-usloviyah-finansovoy-globalizatsii (дата звернення: 23.09.2020).
31. Стадник А. С. Механізм державного антикризового регулювання банківської системи : дисертація ... канд. екон. наук, спец.: 08.00.08. Суми: СумДУ, 2019. 287 с.
32. Стеценко Б. С. Транспарентність як ключовий фактор розвитку інституційної фінансової інфраструктури в Україні. Бізнес-навігатор. 2017. Вип. 4-2. С. 129-133.
33. Шкодіна І. В., Оніщенко І. О. Підвищення транспарентності банківської діяльності як пріоритетний напрямок реформування банківської системи України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2016. Вип. 2. С. 4-13.
34. Юдина И. Н. Механизм реализации системного финансового кризиса. Финансовые исследования. 2008. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-realizatsii-sistemnogo-finansovogo-krizisa (дата звернення: 23.09.2020).

I. D'yakonova, Yu. Sinyagovskiy

ROLE OF TRANSPARENCY OF THE BANK MARKET PARTICIPANTS IN ANTI-CRISIS REGULATION

Summary

The article proves the importance of ensuring transparency of all participants in the banking market at the present stage of development of the country's banking system. The main reason for this is the increased negative impact of the information and behavioural channel on the deployment of crisis phenomena in banking systems. Among three banking crises since independence, the most significant for the Ukrainian economy were the crises of 2008 and 2014. Considering that it is important for the banking system of Ukraine to identify and control all channels of crisis phenomena, it is substantiated that the information and behavioural channel plays both an independent role in the deployment of a banking crisis and deepens the negative impact of other channels. It arises as a result of unexpected changes in the behaviour patterns of banking market participants associated with their overestimation of risks and the desire to preserve or increase financial assets under the influence of negative information signals (insolvency or bankruptcy of individual banks, urgent sale of assets, regulatory impact), which leads to banking panic and the crisis of confidence. The authors, based on the generalization of research on this topic, clarified the content of the concept of "transparency" and determined the main essential characteristics. Transparency is a special information policy of all participants in the banking market, the purpose of which is to provide, in an optimal way, the necessary, accessible, accurate, complete, relevant and understandable information to all stakeholders and markets. Research results show that at the micro-level, transparency is ensured through the independent information policy of banks, and under the regulatory pressure of the National Bank of Ukraine. An important role in anti-crisis regulation is played by ensuring the transparency of the National Bank of Ukraine and its effective communication with society, especially at the stage of the banking crisis. While ensuring the transparency of the participants of the banking market, a balance must be ensured between the costs of implementing information policy and the benefits obtained as a result, first, by ensuring market discipline.

Keywords: ank; transparency; banking crisis; anti-crisis regulation; information asymmetry.

References

1. Caprio, G. and Klingebiel, D. (2016), “Bank Insolvencies: Cross-Country Experience”, World Bank, Policy Research Working Paper № 1620, available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/761051468739458460/pdf/multi-page.pdf, (Accessed 23.09.2020).
2. Demertzis, M. and Hallett, A. H. (2007), “Central bank transparency in theory and practice”, Journal of Macroeconomics, № 29(4), Р. 760-789.
3. Dincer, N. N. and Eichengreen, B. (2013), “Central bank transparency and independence: updates and new measures”, WP 2013-21, available at: https://ssrn.com/abstract=2579544 (Accessed 23.09.2020).
4. Dincer, N. and Eichengreen, B. (2010), “Central bank transparency: Causes, consequences and updates”, Theoretical Inquiries in Law, № 11(1), Р. 75-123.
5. Geraats, P. M. (2002), “Central bank transparency”, The economic journal, № 112(483), Р. 532-565.
6. Geraats, P. M. (2001), “Why adopt transparency?” The Publication of Central Bank Forecasts, available at: https://ssrn.com/abstract=356002 (Accessed 23.09.2020).
7. Hyytinen, A. and Takalo, T. (2002), “Enhancing bank transparency: A re-assessment”, Review of Finance, № 6 (3), Р. 429-445.
8. Hyytinen, A. and Takalo, T. (2004), “Preventing Systemic Crises through Bank Transparency”, Economic Notes, № 33, Р. 257-273, available at: doi:10.1111/j.0391-5026.2004.00132.x (Accessed 23.09.2020).
9. Laeven, L. and Valencia, F. (2018), “Systemic Banking Crises Revisited. International Monetary Fund”, IMF Working Papers, WP/18/206, available at: www.imf.org.2018/09/14 (Accessed 23.09.2020).
10. Manganarisa, P., Beccalli, E. and Dimitropoulos P. (2017), “Bank transparency and the crisis”, The British Accounting Review, Vol. 49, Is. 2, P. 121-137, available at: https://doi.org/10.1016/j.bar.2016.07.002 (Accessed 23.09.2020).
11. Mehrez, G. and Kaufmann, D. (2000), “Transparency, liberalization, and banking crises”, The World Bank, available at: https://doi.org/10.1596/1813-9450-2286 (Accessed 23.09.2020).
12. Nier, E. W. (2005), “Bank stability and transparency”, Journal of Financial Stability, Vol. 1, Is. 3, P. 342-354, available at: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2005.02.007 (Accessed 23.09.2020).
13. Posen, A. S. (2003), “Six practical views of central bank transparency”, Central Banking, Monetary Theory and Practice: Essays in Honour of Charles Goodhart, № 1, Р. 53-172.
14. Rosengren, E (1999). “Will Greater Disclosure and Transparency Prevent the Next Banking Crisis? ”. In: Hunter W.C., Kaufman G.G., Krueger T.H. (eds) The Asian Financial Crisis: Origins, Implications, and Solutions. Springer, Boston, MA., 1999, available at: https://doi.org/10.1007/978-1-4615-5155-3_31 (Accessed 23.09.2020).
15. Siklos, P. L. (2011), “Central bank transparency: another look”. Applied Economics Letters, № 18(10), Р. 929-933.
16. Buryak, A. V. and Vyakhiryeva, K. O. (2017), “Bank transparency as a tool to restore confidence in the country's financial sector”, Zbirnyk materialiv II Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Collection of materials of the II All-Ukrainian scientific-practical conference], Problemy i perspektyvy rozvytku finansovo-kredytnoyi systemy Ukrayiny [Problems and prospects of development of the financial and credit system of Ukraine], Sumy State University, Sumy, Ukraine, 23/11/2017, pp. 208-210/
17. Buryak, A. V., Tsyavuk, A. O. and Yemtseva, K. YU. (2017), “Theoretical aspects of transparency of Ukrainian bank”, Visnyk Odesʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya: Ekonomika, vol. 22, Is. 4 (57), pp. 97-101.
18. Busʹko, K. (2015), “Banking: the relationship of asymmetry and transparency of information”, Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho torhovelʹno-ekonomichnoho universytetu, № 5, pp. 82–94.
19. Busʹko, K. A. (2016), “Legislative requirements for transparency of risks of domestic banks: problems and solutions”, Ekonomichnyy prostir, № 112, pp. 100-111.
20. Busʹko, K. A. (2017), “Model of the relationship between transparency and risks of banks”, Ekonomichnyy prostir, № 123, pp. 107-118.
21. Herasymenko, R. A., Herasymenko, V. V. and Samofalova, V. O. (2016), “Method of determining the level of transparency in assessing the financial stability of the bank in terms of information asymmetry”, Fynansy, uchet, banky, vol. 1, pp. 69-76
22. Zakutnyaya, A. O. (2016), “Estimation of inflation reports of central banks around the world from the standpoint of ensuring the transparency of monetary policy”, Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu, Ser.: Ekonomichni nauky, vol. 19(1), pp. 138-142.
23. Zakutnyaya, A. O. (2014), “Transparency and communications of the central bank in the implementation of monetary policy”, Visnyk Odesʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya : Ekonomika, Vol. 19, Is. 5-6, pp. 107-110.
24. Mihus, I. P. and Dudchenko, N. V. (2013), “Bank transparency as a component of the mechanism for ensuring its economic security”, Biznes Inform, № 10, pp. 322-32.
25. Plachynda, V. V. (2014), “Communication policy through the prism of the directions of transparency of the central bank”, Ekonomika ta derzhava, № 4, pp. 43-47.
26. Romanchukevych, V.V. and Lymansʹka, O. O. (2018), “Transparency of the central bank and assessment of its communications on monetary policy”, Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, № 1, pp. 68-76.
27. Rubanov, P. M. (2014), “The essence and importance of transparency for the activities of financial intermediaries in modern conditions”, Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya : Ekonomichni nauky, № 9(7), pp. 189-193.
28. Savchenko, T. H. and Zakutnyaya, A. O. (2015), “Monetary policy transparency index: calculation method and directions of application”, Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, № 4, pp. 153-156.
29. Savchenko, T. H. and Mynenko, L. M. (2019), “Formation of transparency of the banking system of Ukraine”, Visnyk Sumsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya : Ekonomika, № 4, pp. 35-41, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_ekon_2019_4_6 (Accessed 23.09.2020).
30. Sen'kov, M. I. (2012), “The main channels of interstate distribution of financial crises in the context of financial globalization”, Izvestiya SPbGEU, № 2, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-kanaly-mezhgosudarstvennogo-rasprostraneniya-finansovyh-krizisov-v-usloviyah-finansovoy-globalizatsii (Accessed 23.09.2020).
31. Stadnik, A. S. (2019), “Mechanism of state anti-crisis regulation of the banking system”, Abstract of Ph.D. dissertation, Money, finance and credit, Sumy State University, Sumy, Ukraine.
32. Stetsenko, B. S. (2017), “Transparency as a key factor in the development of institutional financial infrastructure in Ukraine”, Biznes-navihator, № 4-2, pp. 129-133.
33. Shkodina, I. V. and Onishchenko, I. O. (2016), “Increasing the transparency of banking as a priority area of reforming the banking system of Ukraine”, Finansovo-kredytna diyalʹnistʹ: problemy teoriyi ta praktyky, № 2, pp. 4-13.
34. Yudina, I. N. (2008), “The mechanism of the implementation of the systemic financial crisis”, Finansovyye issledovaniya, № 4, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-realizatsii-sistemnogo-finansovogo-krizisa (Accessed 23.09.2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 4411

Відомості про авторів

І. І. Д’яконова

д. е. н., професор, директор ННІ БТ «УАБС» Сумського державного університету, Сумський державний університет, м. Суми

I. D'yakonova

Doctor of Economic Sciences, Professor, director of the Institute of Business Technology Studies "Ukrainian Academy of Banking", Sumy State University, Sumy State University, Sumy

ORCID:

0000-0003-4366-8062


Ю. В. Cіняговський

аспірант, Сумський державний університет, м. Суми

Yu. Sinyagovskiy

Postgraduate student, Sumy State University, Sumy

ORCID:

0000-0002-9502-3840

Як цитувати статтю

Д’яконова І. І., Cіняговський Ю. В. Роль транспарентності учасників банківського ринка в антикризовому регулюванні. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8330 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.8

D'yakonova, I. and Sinyagovskiy, Yu. (2020), “Role of transparency of the bank market participants in anti-crisis regulation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8330 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.8

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.