EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Т. О. Меліхова, А. О. Градобік

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.9

УДК: 657.6:657.44

Т. О. Меліхова, А. О. Градобік

УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У сучасних умовах набуває значення своєчасне надходження від постачальників та вибуття покупцям запасів. Для цього потрібно розробити додаткові форми внутрішніх документів для обліку розрахунків запасів, які дозволяють своєчасно та якісно проводити їх контроль. Якщо не приділяти належну увагу інформації про залишки запасів, то на підприємстві може настати ситуація коли або відсутні на складах виробничі запаси для відпуску у виробництво або формуються зайві їх залишки.
Метою роботи є удосконалення документування обліку та аудиту запасів для підвищення ефективності діяльності підприємства.
Законодавче не встановлені форми внутрішніх документів обліку запасів, які допомагають проводити оцінку вартості запасів для потреб бухгалтерського обліку відповідно до П(С)БО 9, тому для впровадження у діяльність підприємства пропонуємо власні форми документів.
Метою аудиту запасів є встановлення законності, правильності, повноти документування запасів підприємства і достовірності їх відображення в обліку та звітності.
Завдання проведення аудиту запасів є перевірка правильності: розрахунку собівартості запасів та включення витрат, які включаються у первісну вартість; розрахунку вартості запасів та відсутності в їх вартості витрат, які не включаються до первісної вартості; віднесення запасів на відповідні рахунки; відображення запасів в бухгалтерському обліку.
У роботі удосконалено документування обліку запасів, а саме запропоновані форми для відображення запасів в бухгалтерському обліку та розрахунку первісної вартості запасів, що придбані за плату та аудиту запасів. Для удосконалення документування аудиту запасів запропонована методика аудиту, яка на відміну від існуючих включає: анкету, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі документи аудитора. Запропонована методика проведення перевірки надасть змогу аудитору охопити всі аспекти обліку запасів, дослідити законності, правильності, повноти відображення в обліку та звітності запасів, вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити ефективності роботи підприємства.

Ключові слова: аудит; облік; документування; запаси; анкета; загальний план; програма перевірки; робочий документ аудитора.

Література

1. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескоста Г.М. Аудит : навч.-метод. посібник. Запоріжжя : ЗДІА, 2016. 184 c.
2. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескоста Г.М. Організація і методика аудиту : навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2015. 190с.
3. Меліхова Т.О. Визначення витрат господарської діяльності підприємства. Бізнес Інформ. Харків : ХНЕУ, НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України, ВД «Інжек», 2013. № 3. С. 254–258.
4. Меліхова Т.О., Ніколаєнко Н.С. Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства. Економіка та держава, 2017. № 1. С. 51 – 55.
5. Меліхова Т.О., Манойло Т.В. Проблемні аспекти відображення в обліку ТМЦ та обладнання при віднесенні до капітальних інвестицій відповідно до П(С)БО та МСФЗ. Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія «Економіка». Дніпропетровськ: 2014, Вип. 3. № 10/1. Т. 22. С. 158-164.
6. Макаренко А.П., Меліхова Т.О. Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту звіту про фінансові результати в системі управління економічною безпекою підприємства. Матеріали тез доповідей Міжнар. наук. – прак. конф. «Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів».11 листопада 2015 р. Запоріжжя: КПУ, 2015. С. 118-120.
7. Макаренко А.П., Меліхова Т.О. Теоретико-методичні основи та практичні підходи до вдосконалення аудиту лізингових операцій. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 2016. № 6. С. 164 – 171.
8. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: монографія. Херсон:Видавничий дім «Гельветика», 2018. 632 с.
9. Меліхова Т.О., Федоров І.О. Внутрішній контроль виробничих запасів для своєчасного виявлення загроз в системі управління фінансової безпеки підприємства . Агросвіт, 2018. №2. С. 63–70.
10. Макаренко А.П. Державний фінансовий контроль
/ А.П. Макаренко, І. Я. Максименко, Т.О. Меліхова, О. П. Зоря навч. посібник для внз : [гриф ЗДІА] - Запоріжжя : ЗДІА, 2017. - 280 c.
11. Maksymenko I., Melikhova T. Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017, P. 268-275.
12. Меліхова Т.О., Верьовкіна А.С. Удосконалення методики перевірки грошових коштів у національній валюті. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 1. С. 24–29. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.24
13. Меліхова Т.О., Чакалова Н.С., Середенко Т.С. Удосконалення методичних засад аудиту операцій з готівкою та на рахунках у банку для підвищення ефективності управління підприємством. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 32–41. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.32
14. Меліхова Т.О., Височина В.В. Розробка програми аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства. Економіка та держава, 2018. № 1. С. 69–75.
15. Меліхова Т.О., Лукашова М.А. Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для підвищення економічної безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6826
16. Меліхова Т.О., Журавель К.О. Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту товарів для своєчасного виявлення загроз в системі управління економічної безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід, 2019. № 2. С. 56–63.
17. Меліхова Т.О., Алексютіна Т.В Розробка системи знаків виявлених помилок для удосконалення аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками. Економічний форум. Луцьк : ЛНТУ, 2013. С. 391-396.
18. Maksymenko I., Melikhova T., Zorya O., Fatiukha N., Chumak O. Fiscal audit development in the system of budget process management. Academy of Accounting and Financial Studies journal, 2018. vol. 22, is. 6, 7 p.
19. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Подмешальська Ю.В., Чакалова Н.С. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник. Запоріжжя : ЗДІА, 2018. 602 c.
20. Макаренко А. П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Інформаційна база заповнення спрощеної звітності – інструмент управління та фінансової безпеки . Часопис економічних реформ. 2014. № 1. С. 26-32.
21. Макаренко А. П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Удосконалення облікових регістрів з метою своєчасного управління підприємством та контролю за його фінансовою безпекою. Економічний вісник університету. 2014. Вип. 22(1). С. 85-95.
22. Макаренко А.П., Зоря О.П., Меліхова Т.О., Максимненко І.Я. Соціальне страхування: сутність, значення та обліковий аспект: навч. посібник: гриф ЗДІА. Запоріжжя : ЗДІА, 2017. 200 c.
23. Макаренко А. П., Меліхова Т.О., Гамова О.В. Оподаткування в системі обліку : навч.-метод. посібник. Запоріжжя : ЗДІА, 2015. 147 c.
24. Макаренко А. П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Податкове планування та мінімізація податкових ризиків: навч. посібник : рек. вченою радою ЗДІА. Запоріжжя : ЗДІА, 2017. 260 c.
25. Подмешальська Ю.В., МеліховаТ.О., Чакалова Н.С. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник. Запоріжжя : ЗДІА, 2017. 400 c.
26. Меліхова Т.О. Визначення витрат господарської діяльності підприємства. Бізнес Інформ. Харків : ХНЕУ, НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України, ВД «Інжек», 2013. № 3. С. 254–258.
27. Салига С.Я., Меліхова Т.О. Аудит податків суб’єктів господарювання : монографія. Запоріжжя : КПУ, 2011. 224 с.
28. Меліхова Т. О., Балашова Ю. О. Удосконалення внутрішнього аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7503 (дата звернення: 29.10.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.10
29. Меліхова Т. О., Лєвтєрова Л. В. Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на сільгосппідприємстві. Агросвіт. 2020. № 2. С. 10–17. (дата звернення: 29.10.2020). DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.10
30. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Теорія і методика документування в обліку та аудиті : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за рівнем бакалавра зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за денною та заочною формою навчання, Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 400 с.
31.

T. Melikhova, A. Hradobik

IMPROVING DOCUMENTATION OF INVENTORY ACCOUNTING AND AUDITING AT THE ENTERPRISE

Summary

In modern conditions, timely receipt from suppliers and disposal of stocks to buyers becomes important. To do this, it is necessary to develop additional forms of internal documents to account for the calculation of stocks, which allow timely and high-quality control. If you do not pay due attention to information about the balance of stocks, the company may have a situation when either there are no production stocks in the warehouses for release into production or their excess balances are formed.
The purpose of the work is to improve the documentation of inventory accounting and auditing to increase the efficiency of the enterprise.
Legislation does not establish forms of internal inventory documents that help to assess the value of inventories for accounting purposes in accordance with UAS 9, so for implementation in the activities of the enterprise we offer our own forms of documents.
The purpose of the audit of inventories is to establish the legality, accuracy, completeness of documentation of inventories of the enterprise and the reliability of their reflection in accounting and reporting.
The task of conducting an inventory audit is to verify the correctness of: calculating the cost of inventories and the inclusion of costs that are included in the initial cost; calculation of the value of inventories and the absence in their value of costs that are not included in the original cost; allocation of stocks to the appropriate accounts; reflection of stocks in accounting.
The paper improves the documentation of inventory accounting, namely the proposed forms for the reflection of inventories in accounting and calculation of the initial cost of inventories purchased for a fee and audit of inventories. To improve the documentation of the audit of inventories, an audit technique is proposed, which, in contrast to the existing ones, includes: a questionnaire, a general audit plan, an audit program, working documents of the auditor. The proposed method of inspection will allow the auditor to cover all aspects of inventory accounting, to investigate the legality, accuracy, completeness of accounting and reporting of inventories, timely identify violations, conduct quality audits and improve the efficiency of the enterprise.

Keywords: audit; accounting; documentation; stocks; questionnaire; general plan; audit program; auditor's working document.

References

1. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
3. Melikhova, T.O. (2013), “Determination of expenses of the economic activity of the enterprise”, Zhurnal «Biznes Inform», vol. 3, pp. 254-258.
4. Melikhova, T.O. and Nikolayenko, N.S. (2017), “Development of an inventory audit program to increase financial security of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 51- 55.
5. Melikhova, T.O. and Manoylo, T. V. (2014), “Problematic aspects of the registration of the TMC and the equipment when attributed to capital investments in accordance with P (C) BO and IFRS”, Visnyk Dnipropetrovkoho natsionalnoho universytetu. Seriya ‘Ekonomika”, vol. 10/1, pp. 158- 164.
6. Makarenko,A.P. and Melikhova, T.O. (2015), “Methodological approaches to internal audit of the financial results report in the system of management of economic safety of the enterprise”, Materialy tez dopovidey Mizhnar. nauk. – prak. konf. “Suchasni problemy modernizatsiyi ta strukturnykh transformatsiy ekonomiky Ukrayiny i rehioniv”, [Materials of Abstracts International sciences – prak conf. “Modern problems of modernization and structural transformations of the economy of Ukraine and regions”], KPU, Zaporizhzhya, Ukraine, 11 nov, pp. 118-120.
7. Makarenko, A.P. and Melikhova, T.O. (2016), “Theoretical and methodological foundations and practical approaches to improving the audit of leasing operations”, Ekonomichnyy visnyk Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, vol. 6, pp. 164 – 171.
8. Melikhova, T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrol’, efektyvnist’ [Economic security of the enterprise: formation, control, efficiency], Kherson, Ukraine.
9. Melikhova, T.O. and Fedorov, I.O. (2018), “Internal control of inventory for timely detection of threats in the system of financial security management of the enterprise”, Ahrosvit, vol. 2, pp. 63-70.
10. Makarenko, A.P. Maksymenko, I. YA. Melikhova, T. O. аnd Zorya, O.P. (2017), Derzhavnyy finansovyy kontrol’, [State financial control], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
11. Maksymenko, I. аnd Melikhova, T. (2017), “Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine”, Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3, No. 5, pp. 268-275.
12. Melikhova, T. and Verovkina, A. (2019), “Improvement of checking method of cash assets in national currency”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 24–29. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.24
13. Melikhova, T., Chakalova, N. and Seredenko, T. (2019), “Improvement of methodological principles of audit of operations with cash and cash within the bank for improvement of efficiency of business management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 32–41. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.32
14. Melikhova, T.O. and Vysochyna, V.V. (2018), “Development of a program for auditing production costs to improve the financial safety of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 69-75.
15. Melikhova, T. and Lukashova, M. A. (2019), “Improvement of the methodology of accounts internal audit with accountable persons for improving the economic security of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6826 (Accessed 16 Dec 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.30
16. Melikhova, T.O. and Zhuravel’, K.O. (2019), “Methodical approaches to conducting internal audit of goods for timely detection of threats in the system of management of economic security of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, рр. 56-63.
17. Melikhova, T.O. and Aleksytina, T.V. (2013), “Development of a system of signs of detected errors to improve the audit of payments with suppliers and contractors”, Ekonomichnyy forum, рр. 391-396.
18. Maksymenko, I. Melikhova, T. Zorya, O. Fatiukha, N. and Chumak, O. (2018), “Fiscal audit development in the system of budget process management”, Academy of Accounting and Financial Studies journal, vol. 22, рр.. 6, 7.
19. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. Podmeshalska, Y.V. and Chakalova, N.S. (2018), Bukhhalterskyy oblik: navch.-metod. posibnyk [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
20. Makarenko, A. P. Melikhova, T. A. and Chakalova, N. S. (2014), “Information base for filling in simplified reporting - a tool for management and financial security”, Chasopys ekonomichnykh reform, vol. 1, pp. 26–32.
21. Makarenko, A. P. Melikhova, T. A. and Chakalova, N. S. (2014), “Improving accounting records in order to manage the enterprise in a timely manner and monitor its financial security”, Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 22(1), pp. 85–95.
22. Makarenko, A.P., Zorya, O.P., Melikhova, T.O. аnd Maksymenko, I.YA. (2017), Sotsial’ne strakhuvannya: sutnist’, znachennya ta oblikovyy aspekt [Social insurance: essence, value and accounting aspect], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
23. Makarenko, A.P., Melikhova, T.O. and Hamova, O.V. (2015), Opodatkuvannya v systemi obliku : navch.-metod. posibnyk [Taxation in the accounting system: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
24. Makarenko, A.P., Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Podatkove planuvannya ta minimizatsiya podatkovykh ryzykiv: navch. posibnyk [Tax planning and minimization of tax risks: teaching. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
25. Podmeshal’s’ka, YU., Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Bukhhalters’kyy oblik: navch.-metod. posibnyk [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
26. Melikhova, T.O. (2013), “Determination of expenses of the economic activity of the enterprise”, Zhurnal «Biznes Inform», vol. 3, pp. 254-258.
27. Salyha, S.YA. and Melikhova, T.O. (2011), Audyt podatkiv sub'iektiv hospodariuvannia [Audit of Taxes of Business Entities], KPU, Zaporizhzhya, Ukraine.
28. Melikhova, T. O. and Balashova, Yu. O. (2019), “Improvement of the internal audit of inventory for improving financial security”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7503 (Accessed 29 Oct 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.10
29. Melikhova, T. and Lievtierova, L. (2020), “Methodical approaches for realization the internal audit of the production inventory at the agricultural enterprise”, Agrosvit, vol. 2, pp. 10–17. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.10
30. Makarenko, A.P., Melikhova, T. O. and Chakalova, N.S. (2020), Teoriya i metodyka dokumentuvannya v obliku ta audyti Theory and methods of documentation in accounting and auditing [Теорія і методика документування в обліку та аудиті], ZNU, Zaporizhzhya, Ukraine.

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 4276

Відомості про авторів

Т. О. Меліхова

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-9934-8722


А. О. Градобік

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

A. Hradobik

Master student of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-2430-7694

Як цитувати статтю

Меліхова Т. О., Градобік А. О. Удосконалення документування обліку та аудиту запасів на підприємстві. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8331 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.9

Melikhova, T. and Hradobik, A. (2020), “Improving documentation of inventory accounting and auditing at the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8331 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.