EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЇХ АДАПТАЦІЯ ДО УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ
Н. В. Попрозман, А. О. Коробська

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.11

УДК: 332.31/.72(477+100)

Н. В. Попрозман, А. О. Коробська

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЇХ АДАПТАЦІЯ ДО УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ

Анотація

В статті розглядається сучасний стан використання земель сільськогосподарського призначення в Україні. Висвітлено актуальні проблеми, які супроводжують поширення деградаційних процесів земель. Досліджено розораність сільськогосподарських угідь в Україні та світі. Відзначено, що із більшості представлених країн, Україна займає лідируючі позиції за показниками розораності земель, зокрема сільськогосподарського призначення.
Розкрито сутність основних аспектів землекористування країн світу як основи забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ресурсів. Вказано основні напрями державного регулювання у сфері використання земель сільськогосподарського призначення країн Європи.
В результаті дослідження було розглянуто моделі ринкового обігу сільськогосподарських земель деяких Європейських країн. Виявлено, що в більшості розглянутих держав ринок земель добре розвинений та функціонує. Досліджено питання оренди сільськогосподарських земель іноземних країн та Україні. Обґрунтовано взаємозв’язок між вартістю оренди земельних ділянок, якісних властивостей ґрунтів та цільового призначення земельних ділянок.
Акцентовано увагу на питанні становлення ринку земель в Україні. Виокремлено основні обмеження щодо купівлі-продажу сільськогосподарських земель в разі відкриття ринку землі в Україні. На основі проведеного дослідження, виділено складові ринкового обігу іноземних країн для побудови ефективного ринкового обігу земель в нашій державі.

Ключові слова: ринок земель; земельні ресурси; земельна реформа; охорона ґрунтів; землекористування.

Література

1. Беззуб І. Ринок землі: українські реалії та європейський досвід / І. Беззуб // Громадська думка про правотворення. – 2019. – № 7 (172). – С. 3–11. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2019/7.pdf.
2. Досвід Німеччини в землекористуванні. Державна установа «Інститут охорони грунтів України» URL:
http://www.iogu.gov.ua/publikaciji/statti/dosvid-nimechchyny-v-zemlekorystuvanni/
3. Закон про землю: як працює ринок у Франції і чи варто Україні переймати її досвід. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-51157111
4. Земельні перетворення Франції. URL:
https://www.agroperspectiva.com/ru/free_article/368
5. Зінчук Т. О. Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель / Т. О. Зінчук, В. Є. Данкевич // Економіка АПК. – 2016. – № 12. С. 84-92. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2016_12_14
6. Коробська А. О. Проблеми становлення ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні. Економіка АПК. – 2019. – № 4. – С. 106–115.
7. Левек Р. Моделі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в країнах Європейського Союзу / Р. Левек, О. В. Ходаківська, І. В. Юрченко // Економіка АПК. – 2017. – № 10. – С. 5-12. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_10_3
8. Лойко С. В. Світовий досвід ринкового обігу земель / С. В. Лойко // Економіка АПК. – 2017. – № 5. – С. 91-96. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_5_16
9. Обіг с/г земель – досвід Латвії та п’ять паралелей для України. URL: https://agropolit.com/blog/325-obig-s-g-zemel--dosvid-latviyi-ta-pyat-paraleley-dlya-ukrayini
10. Poprozman N.V., Fundamentals of information support of agricultural entrepreneurship, Ekonomika APK, 2016, vol. 9, pp. 62 – 67.
11. Ринок землі: в Литві і Нідерландах не побоялись іноземців. URL: https://rpr.org.ua/news/rynok-zemli-v-lytvi-i-niderlandakh-ne-poboialys-inozemtsiv/
12. Ряснянська А.М. Світовий досвід формування власності на землю: [Електронний ресурс] / А.М. Ряснянська // Глобальні та національні проблеми економіки. — Вип. 7. — 2015. — С. 58–62. — Режим доступу: http://globalnational.in.ua
13. Юрченко І. В. Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід Польщі / І. В. Юрченко // Економіка АПК. – 2018. – № 4. – С. 88-94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2018_4_13
14. Як працює ринок землі у Європі або з кого Україні брати приклад. URL: https://landlord.ua/news/iak-pratsiuie-rynok-zemli-u-ievropi-abo-z-koho-ukraini-braty-pryklad

N. Poprozman, A. Korobska

PECULIARITIES OF INTERNATIONAL EXPERIENCE OF AGRICULTURAL LAND REGULATION OF AGRICULTURAL LAND AND THEIR ADAPTATION TO UKRAINIAN REALITIES

Summary

The article considers the current state of agricultural land use in Ukraine. The current problems that accompany the spread of land degradation processes are highlighted. The plowing of agricultural lands in Ukraine and the world has been studied. It is noted that of the majority of the represented countries, Ukraine occupies a leading position in terms of plowed land, including agricultural land.
The essence of the main aspects of land use in the world as a basis for ensuring the rational and efficient use of land resources is revealed. The main directions of state regulation in the field of agricultural land use in European countries are indicated. It is emphasized that in countries with an open market for agricultural land, one of the main aspects of land use is the protection and preservation of soil fertility, which is a means of ensuring the rational and efficient use of land resources.
As a result of the study, the models of market turnover of agricultural lands in some European countries were considered. It was found that in most of the considered countries the land market is well developed and functioning. The article provides a comparative analysis of land use in Europe and Ukraine, which allowed to identify the main restrictions on the purchase and sale of land in these countries, through which the represented countries achieve resource-saving land use. The issue of lease of agricultural lands of foreign countries and Ukraine is studied. The relationship between the cost of land lease, the quality of soil properties and the purpose of the land is substantiated. It is noted that an integral part of the land lease agreement is the condition for land protection, according to which the land user bears administrative responsibility in case of deterioration of the quality of land resources.
Emphasis is placed on the formation of the land market in Ukraine. The main restrictions on the purchase and sale of agricultural land in the event of the opening of the land market in Ukraine are highlighted. Based on the study, the components of the market turnover of foreign countries to build an effective market turnover of land in our country.

Keywords: land market; land resources; land reform; soil protection; land use.

References

1. Bezzub, I. (2019), “Land market: Ukrainian realities and European experience”, Gromadska dumka pro peretvorenia, vol. 7 (172), pp. 3-11, available at: http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2019/7.pdf. (Accessed 22 October 2020).
2. State Institution “Institute of Soil Protection of Ukraine (2020), “Germany's experience in land use”, available at: http://www.iogu.gov.ua/publikaciji/statti/dosvid-nimechchyny-v-zemlekorystuvanni/ (Accessed 22 October 2020).
3. Erman, H. (2020), “Land law: how the market works in France and whether Ukraine should adopt its experience”, available at: https://www.bbc.com/ukrainian/features-51157111 (Accessed 28 October 2020).
4. Lupenko, Yu. O. Khodakivs'ka, O. V. and Yurchenko, I. V. (2020), “Land transformations of France”, available at: https://www.agroperspectiva.com/ru/free_article/368 (Accessed 28 October 2020).
5. Zinchuk, T.O. and Dankevich, V.E. (2016), “European experience in the formation of the agricultural land market”, Ekonomika APK, vol. 12, pp. 84-92, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2016_12_14 (Accessed 23 October 2020).
6. Korobska, А.О. (2019), “Problems of formation of market circulation of agricultural lands in Ukraine”, Ekonomika APK, vol. 4, pp. 106-115.
7. Levek, R. Khodakivska, O.V. and Yurchenko, I.V. (2017), “Models of regulation of market circulation of agricultural lands in the countries of the European Union”, Ekonomika APK, vol. 10, pp. 5-12.
8. Loiko, S.V. (2017), “World experience of market land turnover”, Ekonomika APK, vol. 5, pp. 91-96, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_5_16 (Accessed 18 October 2020).
9. Fursenko, I. (2019), “The circulation of agricultural land is the experience of Latvia and five parallels for Ukraine”, available at: https://agropolit.com/blog/325-obig-s-g-zemel--dosvid-latviyi-ta-pyat-paraleley-dlya-ukrayini (Accessed 22 October 2020).
10. Poprozman, N.V. (2016), “Fundamentals of information support of agricultural entrepreneurship”, Ekonomika APK, vol. 9, pp. 62-67.
11. Kryvolap, K. and Olijnyk, S. (2019), “Land market: Lithuania and the Netherlands were not afraid of foreigners”, available at: https://rpr.org.ua/news/rynok-zemli-v-lytvi-i-niderlandakh-ne-poboialys-inozemtsiv/ (Accessed 21 October 2020).
12. Ryasnyanska, A.M. (2015), “World experience of land ownership formation”, Globalni ta natsionalni problemy ekonomiki, vol. 7, pp. 58-62, available at: http://globalnational.in.ua (Accessed 22 October 2020).
13. Yurchenko, I.V. (2018), “Regulation of market turnover of agricultural lands: the experience of Poland”, Ekonomika APK, vol. 4, pp. 88-94, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2018_4_13 (Accessed 19 October 2020).
14. landlord.ua (2019), “How the land market works in Europe or from whom Ukraine can take an example”, available at: https://landlord.ua/news/iak-pratsiuie-rynok-zemli-u-ievropi-abo-z-koho-ukraini-braty-pryklad/ (Accessed 17 October 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 4746

Відомості про авторів

Н. В. Попрозман

д. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

N. Poprozman

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Information and Distance Technologies, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0001-8402-3389


А. О. Коробська

к. е. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

A. Korobska

PhD in Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-7056-4616

Як цитувати статтю

Попрозман Н. В., Коробська А. О. Особливості міжнародного досвіду регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення та їх адаптація до українських реалій. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8333 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.11

Poprozman, N. and Korobska, A. (2020), “Peculiarities of international experience of agricultural land regulation of agricultural land and their adaptation to ukrainian realities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8333 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.