EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗОНИ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ ЯК НОВИЙ ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ
Х. М. Притула, Я. Я. Калат, І. М. Кирик

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.12

УДК: 332.13:338.47”450.8”(477)

Х. М. Притула, Я. Я. Калат, І. М. Кирик

ЗОНИ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ ЯК НОВИЙ ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Анотація

У статті проаналізовано інституційно-правове забезпечення створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні та запропоновано шляхи його вдосконалення та розвитку. Досліджено еволюцію Пан’європейської транспортної політики, в рамках якої було сформовано концепцію створення транспортних коридорів. Наведено характеристику чотирьох Пан’європейських транспортних коридорів, які проходять територією країни. Досліджено систему транспортних коридорів в Україні. Наголошено на важливості чіткого визначення переліку міжнародних транспортних коридорів та їх маршрутів, інтегрованих у національну мережу транспортних коридорів, та приведення у відповідність з цим всіх чинних документів, які регулюють процеси формування та функціонування міжнародних транспортних коридорів. Проаналізовано одну з ділянок Пан’європейського транспортного коридору № 5 на території Закарпатської області та наведено характеристику об’єднаних територіальних громад у Закарпатській області, які перебувають у зоні впливу Пан’європейського транспортного коридору № 5. При розробці механізмів, інструментів та заходів державної підтримки територій, які потрапляють у зону впливу міжнародних транспортних коридорів, запропоновано враховувати особливості розвитку цих територій залежно від рівня управлінських рішень (ОТГ, регіон, країна). Обґрунтовано використання диференційованого підходу при оцінці зони впливу міжнародного транспортного коридору.

Ключові слова: державна регіональна політика; міжнародні транспортні коридори; зони впливу міжнародних транспортних коридорів; Пан’європейська транспортна політика; транзитний потенціал.

Література

1. Про комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002–2010 роках. Закон України від 7 лютого 2002 р. № 3022-ІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3022-14#Text.
2. Status of the Pan-European Transport Corridors and Transport Areas. EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL VII. TINA Office Vienna, December 1998. URL: http://aei.pitt.edu/39350/1/A4030.pdf
3. Resolution on the pan-European transport policy. EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:51996IP0334(01)&from=FI
4. European Council Decision No (93/629/EEC). URL: https://www.legislation.gov.uk/eudn/1993/629/pdfs/eudn_19930629_adopted_en.pdf
5. New Trans-European Network maps to improve connectivity with Eastern Partnership countries. URL: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2018-11-09-ten-t-maps-eastern-partnership_en?fbclid=IwAR0QO3EGz17WpGkgpFzh4i4yLtrb3FiaipBmFpuSBA7nZ89G54yCcGpPsq
6. John Arnold. Best Practices in Management of International Trade Corridors. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. URL: http://documents1.worldbank.org/curated/en/441171468315291413/pdf/384590Internat1e0corridors01PUBLIC1.pdf
7. Оцінка функціонування мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області : науково-аналітична доповідь / наук. ред. Притула Х.М. Львів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». 2019. 195 с.
8. Оцінка перспектив розбудови мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області : науково-аналітична доповідь / наук. ред. Притула Х.М. Львів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». 2020. 131 с.
9. Планування та забудова територій. ДБН Б.2.2- 12: 2019. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: https://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2019/07/DBN-B22-12-2019.pdf
10. Автомобільні дороги Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. ДБН В.2.3-4:2015. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-197
11. Майданчики для стоянки транспортних засобів і відпочинку учасників дорожнього рух. ГБН В.2.3-37641918-549:2018. Міністерство інфраструктури України. URL: https://ukravtodor.gov.ua/4489/standarty_ta_normy/hbn_v_2_3-37641918-549_2018_avtomobilni_dorohy__maidanchyky_dlia_stoianky_transportnykh_zasobiv_i_vidpochynku_uchasnykiv_dorozhnoho_rukhu.html

Kh. Prytula, Ya. Kalat, I. Kyryk

AREAS OF INFLUENCE OF INTERNATIONAL TRANSPORT CORRIDORS AS A NEW OBJECT OF THE STATE REGIONAL POLICY OF UKRAINE FOR THE PERIOD UP TO 2027

Summary

The article analyzes the institutional and legal support for the creation and functioning of a national network of international transport corridors in Ukraine and suggests ways to improve and develop it. The evolution of the Pan-European Transport Policy, which formed the concept of creating transport corridors, has been studied. The characteristics of the four Pan-European transport corridors that run through the country are given. The system of transport corridors in Ukraine is studied. The importance is emphasized of clearly defining the list of international transport corridors and their routes integrated into the national network of transport corridors and bringing in line all current documents governing the formation and operation of international transport corridors. The regions are grouped by the number of international transport corridors that pass through their territory. One of the sections of the Pan-European Transport Corridor № 5 in the Transcarpathian region is analyzed and the characteristics of the united territorial communities in the Transcarpathian region, which are in the zone of influence of the Pan-European Transport Corridor № 5, are given. When developing mechanisms, tools and measures of state support of territories that fall into the zone of influence of international transport corridors, it is proposed to take into account the peculiarities of the development of these territories depending on the level of management decisions (UTC, region, country). The use of a differentiated approach in the assessment of the zone of influence of the international transport corridor is substantiated. If at the level of the country and the region decisions can be made on the development of transport infrastructure and major infrastructure and innovation facilities (transport interchanges, bridges, airports, industrial parks and logistics centers, etc.), then at the level of UTC can address the impact of corridors on pollution environment of territories, issues of business development through the development of roadside infrastructure (catering establishments, hotels, motels, gas stations, service stations, etc.), development of tourist routes and construction of transport interchanges that will connect the international transport corridors with the local transport network.

Keywords: state regional policy; international transport corridors; zones of influence of international transport corridors; Pan-European transport policy; transit potential.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine “On the Comprehensive Program for Consolidation of Ukraine as a Transit Country for 2002-2010”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3022-14#Text (Accessed 5 September 2020).
2. TINA Office (1998), “Status of the Pan-European Transport Corridors and Transport Areas”, available at: http://aei.pitt.edu/39350/1/A4030.pdf (Accessed 10 October 2020).
3. The European Parliament (1996), “Resolution on the pan-European transport policy”, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:51996IP0334(01)&from=FI (Accessed 8 October 2020).
4. European Council (1993), “European Council Decision No (93/629/EEC)”, available at: https://www.legislation.gov.uk/eudn/1993/629/pdfs/eudn_19930629_adopted_en.pdf (Accessed 15 October 2020).
5. The European Commission (2018), “New Trans-European Network maps to improve connectivity with Eastern Partnership countries”, available at: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2018-11-09-ten-t-maps-eastern-partnership_en?fbclid=IwAR0QO3EGz17WpGkgpFzh4i4yLtrb3FiaipBmFpuSBA7nZ89G54yCcGpPsq (Accessed 15 September 2020).
6. Arnold, J. (2006), “Best Practices in Management of International Trade Corridors”, The International Bank for Reconstruction and Development, available at: http://documents1.worldbank.org/curated/en/441171468315291413/pdf/384590Internat1e0corridors01PUBLIC1.pdf (Accessed 8 October 2020).
7. Prytula, Kh. M. (2019), Otsinka funktsionuvannya merezh punktiv propusku cherez derzhavnyy kordon v Zakarpats’kiy oblasti: naukovo-analitychna dopovid’ [Assessment of the functioning of networks of checkpoints across the state border in the Zakarpattia Oblast: scientific and analytical report], Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine.
8. Prytula, Kh. M. (2020), Otsinka perspektyvy rozbudovy merezhi punktiv propusku cherez derzhavnyy kordon v Zakarpats’kiy oblasti: naukovo-analitychna dopovid’ [Assessment of the prospects of building a network of checkpoints across the state border in the Zakarpattia Oblast: scientific and analytical report], Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine.
9. Ministry of Regional Development, Building and Housing and Communal Services of Ukraine (2019), “Planning and development of territories. SCN V.2.2- 12: 2019”, available at: https://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2019/07/DBN-B22-12-2019.pdf (Accessed 8 October 2020).
10. Ministry of Regional Development, Building and Housing and Communal Services of Ukraine (2019), “Highways Part I. Design. Part II. Construction. SCN V.2.3-4:2015”, available at: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-197 (Accessed 8 October 2020).
11. Ministry of Infrastructure of Ukraine (2018), “Areas for parking vehicles and recreation of road users. SCN V.2.3-37641918-549:2018”, available at: https://ukravtodor.gov.ua/4489/standarty_ta_normy/hbn_v_2_3-37641918-549_2018_avtomobilni_dorohy__maidanchyky_dlia_stoianky_transportnykh_zasobiv_i_vidpochynku_uchasnykiv_dorozhnoho_rukhu.html (Accessed 8 October 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 5285

Відомості про авторів

Х. М. Притула

д. е. н., старший науковий співробітник, завідувач сектору транскордонного співробітництва, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Kh. Prytula

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Head of cross-border cooperation sector, SI “Institute of Regional Research named after M.I.Dolishniy of NAS of Ukraine”

ORCID:

0000-0003-3846-2393


Я. Я. Калат

молодший науковий співробітник сектору транскордонного співробітництва, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Ya. Kalat

Junior Research Fellow of cross-border cooperation sector, SI “Institute of Regional Research named after M.I.Dolishniy of NAS of Ukraine”

ORCID:

0000-0003-0390-6986


І. М. Кирик

аспірант, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

I. Kyryk

Postgraduate student, SI “Institute of Regional Research named after M.I.Dolishniy of NAS of Ukraine”

ORCID:

0000-0001-6795-4755

Як цитувати статтю

Притула Х. М., Калат Я. Я., Кирик І. М. Зони впливу міжнародних транспортних коридорів як новий об’єкт державної регіональної політики України на період до 2027 року. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8334 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.12

Prytula, Kh., Kalat, Ya. and Kyryk, I. (2020), “Areas of influence of international transport corridors as a new object of the state regional policy of Ukraine for the period up to 2027”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8334 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.