EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АДАПТАЦІЯ ПРИНЦИПІВ НОВОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС В СТРАТЕГІЧНОМУ КУРСІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Л. І. Федулова, Л. М. Ємельяненко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.13

УДК: 353:061.1

Л. І. Федулова, Л. М. Ємельяненко

АДАПТАЦІЯ ПРИНЦИПІВ НОВОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС В СТРАТЕГІЧНОМУ КУРСІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Анотація

В статті визначено та охарактеризовано сутність нової регіональної політики Європейського Союзу та особливості її адаптації в Україні з врахуванням глобальних тенденцій та викликів, що постають перед державою та регіональною владою. Аргументовано посилення розвитку значущості локальних особливостей, матеріальних і нематеріальних активів окремих територій, що активізувало останніми роками дискусії і обумовило пошук ефективніших та адекватніших підходів до управління просторовим розвитком. Висвітлено концептуальні положення нової парадигми регіонального розвитку з радикальним переглядом від домінуючого в рамках традиційного підходу управління зверху вниз до багаторівневого управління, яка презентована як довгострокова стратегія розвитку в напрямку забезпечення ресурсоефективності та зростання добробуту населення для вирішення проблеми постійного недовикористання потенціалу розвитку і зменшення стійкої соціальної ізоляції. Визначено комплекс принципів та характерні тенденції нової регіональної політики на основі систематизації та оцінки хронології особливостей регіонального розвитку ЄС. Визначено проблеми соціально-економічного становища регіонів України, що перешкоджають збалансованості їхнього розвитку та спричиняють нерівність. Встановлено базові фактори, які формують переваги або бар’єри просторого розвитку. Збереження просторової нерівномірності та міжрегіональних соціально-економічних диспропорцій, низька інтенсивність інтеграційних процесів у формуванні внутрішнього ринку країни, повільні структурні зрушення, а в останній час й нестабільна та загрозлива для української державності політична ситуація не забезпечують якісного економічного зростання, що дозволило міжнародним експертам оцінити Україну як найбіднішу країну Європи. Підкреслено актуальність для практики управління регіональним розвитком в умовах здійснення реформи місцевого самоврядування розробки складових інноваційного механізму та вироблення інструментів їх реалізації з метою підвищення рівня керованості процесом надання якісних публічних послуг громадянам. Проаналізовано Стратегію регіонального розвитку на 2021-2071 рр. на предмет її відповідності принципам та положенням сучасної регіональної політики ЄС. За результатами проведеного аналізу авторами визначено невідповідність національної Стратегії принципам, структурі, пріоритетам та механізмам реалізації нової регіональної політики в державах-членах ЄС, яка спрямована як на максимальне використання внутрішнього потенціалу регіонів, так і для відповіді на виклики сучасної економіки, заснованої на знаннях та цифрових технологіях. Обґрунтовано необхідність оновлення парадигми розвитку регіонів України для забезпечення сталого ендогенного зростання шляхом: розкриття потенціалу розвитку регіонів на засадах фінансової децентралізації та реалізації внутрішнього потенціалу економічного зростання; удосконалення міжбюджетних відносин; розширення повноважень регіональних органів управління; зближення результатів діяльності економіки регіону до потреб її мешканців з урахуванням унікального характеру економічного розвитку та спеціалізації. Ключовими факторами розвитку регіонів визначено інноваційно-інституційні детермінанти, людський капітал, інститути розвитку, управлінський ресурс, культурний імператив та інші.

Ключові слова: регіональна економіка; нова регіональна політика; глобальні тренди; децентралізація; стратегічне управління; інтеграція; SMART-спеціалізації; “зелене інвестування”.

Література

1. Soderbaum F. 2015: Early, Old, New and Comparative Regionalism. The Scholarly Development of the Field, KFG Working Paper Series. 2015. No.64, Oct. URL: https://www.polsoz.fu-berlin.de/en/v/transformeurope/publications/ working_paper/wp/wp64/WP-64-Soderbaum.pdf (дата звернення: 25.10.2020).
2. Telo’ M. Interregionalism and the European Union. Post-revisionist Approach to Europe’s Place in a Changing World. L., 2016. 460p. (дата звернення: 25.10.2020).
3. Soderbaum F. Theories of Regionalism. Routledge handbook of Asian Regionalism / ed. M. Beeson, R. Stubbs. L., 2012. Рр. 18.
4. Латушко Н.А. Эволюция моделей региональной политики в контексте теорий региональной экономики. Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2017. Vol. 7. Is. 11A. Р. 46-52.
5. Структурна модернізація економіки: прогнозні сценарії та перспективи розвитку регіону: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. М.Ф. Шарко. Херсон: ПП Вишемирський В.С. 2018. 338 с.
6. Полякова Ю.В. Пріоритети забезпечення конкурентоспроможності регіонів України : монографія. Львів: ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”. 2018. 336 с.
7. Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: Виклики та пріоритети України. / наук. редактор В. С. Кравців. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». 2018. 157 с.
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 25.10.2020).
9. An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-Based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations. Independent Report Prepared at the Request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy by Fabrizio Barca. 2009. April. 29 р.
10. Pugalis L., Gray N. New Regional Development Paradigm: An Exposition of Place-Based Modalities Australasian Journal of Regional Studies. 2016. Vol. 22. № 1. Pp. 181–203.
11. Новый бюджет ЕС: у Европарламента есть приоритеты. URL: https://ru.euronews.com/2020/08/31/eu-budget-battle-ru (дата звернення: 25.10.2020).
12. Лідери країн ЄС на саміті досягли угоди по відновленню економіки. URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1881646-lideri-krayin-yes-na-samiti-dosyagli-ugodi-po-vidnovlennyu-ekonomiki (дата звернення: 25.10.2020).
13. Доклад Всемирного банка: Страны могут уже сейчас принять меры для восстановления после пандемии COVID-19. URL: https://findirector.by/articles/element/doklad-vsemirnogo-banka-strany-mogut-uzhe-seychas-prinyat-mery-dlya-vosstanovleniya-posle-pande/ (дата звернення: 25.10.2020).
14. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 25.10.2020).
15. Krugman P.R. First Nature, Second Nature, and Metropolitan Location // Journal of Regional Science. 1993. Vol. 33. P. 129—144.
16. Експрес-випуск Держстату України. http://www.ukrstat.gov.ua/
17. Аналіз стану соціально-економічного розвитку областей та міста Києва за січень-червень 2020 року. URL: https://file:///C:/Users/Acer/Desktop/analiz-soczialno-ekonomichnogo-rozvytku-regioniv-za-sichen-cherven-2020-roku.pdf (дата звернення: 25.10.2020).
18. Bridging the Digital Divide in Ukraine: A human-centric approach. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/blog/2020/bridging-the-digital-divide-in-ukraine--a-human-centric-approach.html (дата звернення: 25.10.2020).
19. Закон Украины "Об основах государственной региональной политики". URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/156-19 (дата звернення: 25.10.2020).
20. BLUE PRINT 2019. Draft for Public Consultation. The Green New Deal for Europe For Europe’s Just Transition. URL: https://report.gndforeurope.com/cms/wp-content/uploads/2019/09/GNDE-A-Blueprint-for-EuropesJust-Transition.pdf. (дата звернення: 25.10.2020).
21. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 р. № 1035-р «Концепція реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1035-2020-%D1%80#Text (дата звернення: 25.10.2020).

L. Fedulova, L. Yemelianenko

ADAPTATION OF NEW REGIONAL POLICY PRINCIPLES OF EU IN STRATEGIC COURSE OF REGIONAL DEVELOPMENT OF UKRAINE

Summary

The article identifies and characterizes the essence of the new regional policy of the European Union and the peculiarities of its adaptation in Ukraine, taking into account global trends and challenges arising the state and regional authorities. The strengthening of the significance of local features, tangible and intangible assets of certain territories was argued, which intensified the discussions and caused the search for more effective and adequate approaches to spatial development management in recent years. It was also higlighted the conceptual provisions of the new regional development`s paradigm from a radical revision from of dominant top-down to multilevel governance approach, which is presented as a long-term development strategy of ensuring the resource efficiency and welfare increasing to address persistent underutilization and reduce sustainable social isolation. A set of principles and characteristic tendencies of the new regional policy on the basis of systematization and assessment of the chronology of the peculiarities of the regional development of the EU was determined. The problems of the socio-economic situation of the regions of Ukraine, which hinder the balance of their development and cause inequality, had been identified. The basic factors that form the advantages or barriers of spatial development were identified. Preservation of spatial inequality and interregional socio-economic disparities, low intensity of integration processes in the formation of the domestic market, slow structural changes, and recently unstable and threatening for the Ukrainian state political situation don`t provide quality economic growth, which is allowed for international experts to rate Ukraine as the poorest country in Europe. The relevance of the oregional development managements practice in the context of local government reform, developmnent of components for the innovation mechanism the development of tools for their implementation was aligned, in order to increase the control level over the process of providing quality public services to citizens. The Regional Development Strategy for 2021-2071 wass analyzed for its compliance with the principles and provisions of modern regional policy EU. Based on the results of the analysis, the authors identified the inconsistency between the National Strategy and the principles, structure, priorities and mechanisms of implementation of the new regional policy in EU member states, which aims as on maximizing the internal potential of regions, as on responding the challenges of modern knowledge-based technologies. The necessity of updating the Ukraine regions development paradigm for ensuring the sustainable endogenous growth was substantiated by: disclosing the potential of regional development based on financial decentralization and realization of the internal potential of economic growth; improvement of intergovernmental relations; expanding the powers of regional authorities; convergence of the region's economy results to the needs of its inhabitants, taking into account the unique nature of economic development and specialization. The key factors of regional development was identified with innovation and institutional determinants, human capital, development institutions, management resources, cultural imperative and others.

Keywords: egional economy; new regional policy; global trends; decentralization; strategic management; integration; SMART-specializations; “green investment”.

References

1. Soderbaum, F. (2015), “2015: Early, Old, New and Comparative Regionalism”, The Scholarly Development of the Field, KFG Working Paper Series, vol.64, available at: https://www.polsoz.fu-berlin.de/en/v/transformeurope/publications/working_paper/wp/wp64/WP-64-Soderbaum.pdf (Accessed 25 Oct 2020).
2. Telo', M. (2016), Interregionalism and the European Union. Post-revisionist Approach to Europe's Place in a Changing World, Routledge, London, UK.
3. Soderbaum, F. (2012), Theories of Regionalism, Routledge, London, UK.
4. Latushko, N.A. (2017), “Evolution of regional policy models in the context of regional economics theories”, Economics: Yesterday, Today and Tomorrow, vol. 7, no. 11A, pp. 46-52.
5. Sharko, M.F. (2018), Strukturna modernizatsiia ekonomiky: prohnozni stsenarii ta perspektyvy rozvytku rehionu [Structural modernization of the economy: forecast scenarios and prospects for regional development], PP Vyshemyrs'kyj V.S., Kherson, Ukraine.
6. Poliakova, Yu.V. (2018), Priorytety zabezpechennia konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy [Priorities for ensuring the competitiveness of the regions of Ukraine], DU “Instytut rehional'nykh doslidzhen' imeni M.I. Dolishn'oho NAN Ukrainy”, Lviv, Ukraine.
7. Kravtsiv, V.S. (2018), Terytorial'nyj rozvytok i rehional'na polityka v Ukraini: Vyklyky ta priorytety Ukrainy [Territorial development and regional policy in Ukraine: Challenges and priorities of Ukraine], DU «Instytut rehional'nykh doslidzhen' imeni M.I. Dolishn'oho NAN Ukrainy», Lviv, Ukraine.
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution “On approval of the State Strategy for Regional Development for 2021-2027”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (Accessed 25 Oct 2020).
9. Hubner, D. and Barca, F. (2009), “An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-Based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations”, available at: https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/pdf/report_barca_v0306.pdf (Accessed 25 Oct 2020).
10. Pugalis, L. and Gray, N. (2016), “New Regional Development Paradigm: An Exposition of Place-Based Modalities”, Australasian Journal of Regional Studies, vol. 22, no. 1, pp. 181-203.
11. Sashinskaja, M. (2020), “New EU budget: the European Parliament has priorities”, available at: https://ru.euronews.com/2020/08/31/eu-budget-battle-ru (Accessed 25 Oct 2020).
12. Nezhyhaj, I. (2020), “EU leaders at the summit reached an agreement on economic recovery”, available at: https://www.unn.com.ua/uk/news/1881646-lideri-krayin-yes-na-samiti-dosyagli-ugodi-po-vidnovlennyu-ekonomiki (Accessed 25 Oct 2020).
13. Burenkin, D. (2020), “World Bank Report: Countries Can Take Action Now to Recover from COVID-19 Pandemic”, available at: https://findirector.by/articles/element/doklad-vsemirnogo-banka-strany-mogut-uzhe-seychas-prinyat-mery-dlya-vosstanovleniya-posle-pande/ (Accessed 25 Oct 2020).
14. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), “Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (Accessed 25 Oct 2020).
15. Krugman, P.R. (1993), “First Nature, Second Nature, and Metropolitan Location”, Journal of Regional Science, vol. 33, pp. 129-144.
16. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 25 Oct 2020).
17. Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine (2020), “Analysis of the state of socio-economic development of oblasts and the city of Kyiv for January-June 2020”, available at: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/monitorynh/monitorynh-monitorynh/reytingova-otsinka-regioniv/analiz-soczialno-ekonomichnogo-rozvytku-regioniv-za-sichen-berezen-2020-roku/ (Accessed 25 Oct 2020).
18. Udovyk, O. Moskalenko, O. and Kylymnyk, Ie. (2020), “Bridging the Digital Divide in Ukraine: A human-centric approach”, available at: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/blog/2020/bridging-the-digital-divide-in-ukraine--a-human-centric-approach.html (Accessed 25 Oct 2020).
19. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On the foundations of the state regional policy”, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/156-19 (Accessed 25 Oct 2020).
20. The Green New Deal for Europe (2019), “A Blueprint for Europe’s Just Transition”, available at: https://report.gndforeurope.com/cms/wp-content/uploads/2019/09/GNDE-A-Blueprint-for-EuropesJust-Transition.pdf (Accessed 25 Oct 2020).
21. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution “The concept of reforming the financing of the system of providing the population with cultural services”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1035-2020-%D1%80#Text (Accessed 25 Oct 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 2703

Відомості про авторів

Л. І. Федулова

д. е. н., професор, завідувач Центру досліджень економічної політики Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень, Національна академія державного управління при Президентові України

L. Fedulova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Centre of Economic Policy Research, Institute of Analytical and Scientific Research, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-0704-5696


Л. М. Ємельяненко

д. е. н., професор кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

L. Yemelianenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of National Economics and Public Administration, SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

ORCID:

0000-0002-6611-5228

Як цитувати статтю

Федулова Л. І., Ємельяненко Л. М. Адаптація принципів нової регіональної політики єс в стратегічному курсі регіонального розвитку України. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8335 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.13

Fedulova, L. and Yemelianenko, L. (2020), “Adaptation of new regional policy principles of eu in strategic course of regional development of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8335 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.