EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ПОДАТКІВ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
М. В. Тимошенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.64

УДК: 336.142.5

М. В. Тимошенко

РОЛЬ ПОДАТКІВ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Анотація

Дана наукова стаття присвячена проблематиці залежності ефективності виконання державного бюджету України від податкових надходжень. Аналізується теоретичний базис даного питання в працях вітчизняних вчених-економістів.
Проводиться аналіз частки податкових надходжень в загальному обсязі доходів Державного бюджету України за період із 2014 року по другий квартал 2020 року включно.
Оцінюється структура податкових надходжень Державного бюджету України за ключовими групами податкових платежів. Аналізується динаміка частки ключових груп податків в загальному обсязі доходів Державного бюджету України за період із 2014 року по другий квартал 2020 року включно.
Формуються ключові висновки в контексті питання високого рівня залежності доходів бюджету від окремих груп податкових надходжень. Оцінюються загрози та перспективи подальшого розвитку ситуації в даній сфері.

Ключові слова: бюджет; Державний бюджет України; податкові надходження; податки; податок на додану вартість.

Література

1. Гарбар Ж. В., Собчук С. І. Податкові надходження у системі формування доходів бюджету. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 7. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecfipr_2017_7(2)__10 (дата звернення: 02.11.2020).
2. Городецька Т. Е., Поровай А. С. Аналіз податкових надходжень в системі доходів бюджету. Young Scientist. 2017. № 2. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=molv_2017_2_61 (дата звернення: 02.11.2020).
3. Захожай К. В., Жам О. Ю. Роль прямих та непрямих податків у формуванні доходів державного бюджету України. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2019. № 8. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Piir_2019_18_12 (дата звернення: 02.11.2020).
4. Ковальчук Ю. С. Роль податкової системи у забезпеченні сталого економічного розвитку України. Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України : збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 6 червня 2019 р. Київ : Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2019. URL: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/conference%206062019_zbirnyk.pdf#page=58 (дата звернення: 02.11.2020).
5. Макогон В. Д. Податкові надходження у системі формування дохідної частини бюджету. Економічний вісник університету. Збірник наукових праць науковців та аспірантів. 2019. № 41. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podatkovi-nadhodzhennya-u-sistemi-formuvannya-dohidnoyi-chastini-byudzhetu (дата звернення: 02.11.2020).
6. Степаненко С. В. Роль податку на додану вартість у формуванні доходів бюджету та його ефективність. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. 2019. № 206. С. 412-422. URL: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10433 (дата звернення: 02.11.2020).
7. Стукаленко К. А., Кабанова В. Є. Вплив податкової політики на формування показників доходів державного бюджету України. Вісник НУВГП. 2018. № 1. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnuvgp_ekon_2018_1_26 (дата звернення: 02.11.2020).
8. Щербина Ю. О., Манькута А. І. Податок на додану вартість та його роль у формуванні доходів державного бюджету України. Modern Economics. 2017. № 1. URL: http://dspace.mnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2417 (дата звернення: 02.11.2020).
9. Юшко С. Роль податкових надходжень у формуванні доходів бюджету. Світ фінансів. 2019. № 3. URL: http://sf.tneu.edu.ua/index.php/sf/article/view/1251/1254 (дата звернення: 02.11.2020).
10. Річний звіт про виконання державного бюджету на 01.01.2015 року. Державна казначейська служба України: офіц. вебсайт. URL: https://www.treasury.gov.ua/storage/app/uploads/public/5c0/e3d/e30/5c0e3de3052d3607764525.xls (дата звернення: 02.11.2020).
11. Річний звіт про виконання державного бюджету на 01.01.2016 року. Державна казначейська служба України: офіц. вебсайт. URL: https://www.treasury.gov.ua/storage/app/uploads/public/5c0/e3d/c3e/5c0e3dc3e0d8a750786381.xls (дата звернення: 02.11.2020).
12. Річний звіт про виконання державного бюджету на 01.01.2017 року. Державна казначейська служба України: офіц. вебсайт. URL: https://www.treasury.gov.ua/storage/app/uploads/public/5c0/e3d/a02/5c0e3da02dd38073221983.xls (дата звернення: 02.11.2020).
13. Річний звіт про виконання державного бюджету на 01.01.2018 року. Державна казначейська служба України: офіц. вебсайт. URL: https://www.treasury.gov.ua/storage/app/uploads/public/5c0/e3d/81c/5c0e3d81c975a980554454.xls (дата звернення: 02.11.2020).
14. Річний звіт про виконання державного бюджету на 01.01.2019 року. Державна казначейська служба України: офіц. вебсайт. URL: https://www.treasury.gov.ua/storage/app/uploads/public/5c9/df3/af7/5c9df3af78fc7201471128.xlsx (дата звернення: 02.11.2020).
15. Річний звіт про виконання державного бюджету на 01.01.2020 року. Державна казначейська служба України: офіц. вебсайт. URL: https://www.treasury.gov.ua/storage/app/uploads/public/5e7/cb7/94c/5e7cb794c3f0c369803647.xlsx (дата звернення: 02.11.2020).
16. Показники виконання Державного бюджету України за січень-серпень 2020 року. Державна казначейська служба України: офіц. вебсайт. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/3_%D0%94%D0%91_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202020_%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.xlsx (дата звернення: 02.11.2020).

M. Tymoshenko

THE ROLE OF TAXES IN THE PROCESS OF BUDGETING AND THE STATE BUDGET EXECUTION IN UKRAINE

Summary

The present scientific article is devoted to the problem of dependence of the of Ukraine’s state budget efficiency on tax revenues. Given the external and internal factors of negative impact (both economic and political) that currently are in place, the efficiency of filling the revenue side of the State Budget is important. Taking into account that the main share of budget revenues is formed by tax revenues, the analysis of these trends determines the relevance of the research topic. The scientific analysis of the theoretical foundation of this issue in the works of domestic economists is presented.
The analysis of the tax revenues share in the total revenues of the State Budget of Ukraine for the period from 2014 to the second quarter of 2020 inclusive is carried out. The structure of tax revenues of the State Budget of Ukraine by key groups of tax payments is estimated. The dynamics of the share of key groups of taxes in the total revenues of the State Budget of Ukraine for the period from 2014 to the second quarter of 2020 inclusive is analyzed.
Three key groups of tax revenues are revealed, which currently account for about 68% of the total revenues of the State Budget of Ukraine. The conclusion is made regarding the direct dependence of the State Budget effectiveness and maintaining the appropriate level of economic growth on the efficiency and quality of Ukraine’s tax policy in the administration and collection of the relevant types of taxes.
The key conclusions are set forth with due regard to the issue of the high level of budget revenues dependence on certain groups of tax revenues. The threats and prospects for further development of the situation in this area are estimated. The factors influencing the key groups of tax revenues are revealed. The volume of value added tax revenues is influenced by the volume of foreign economic activity and the level of business activity in the country, the level of excise duties is influenced by excise tax rates and consumer demand, and the level of the individuals’ income tax and corporate income tax collection are influenced by social standards and business activity level.

Keywords: udget; State Budget of Ukraine; tax revenues; taxes; value added tax.

References

1. Harbar, Zh. V. and Sobchuk, S. I. (2017), “Tax revenues in the system of budget revenue generation”, Economics. Finanсes. Law, [Online], Vol. 7, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecfipr_2017_7(2)__10 (Accessed 02 Nov 2020).
2. Horodetska, T. E. and Porovai, A. S. (2017), “Analysis of tax revenues in the budget revenue system”, Young Scientist, [Online], Vol. 2, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=molv_2017_2_61 (Accessed 02 Nov 2020).
3. Zakhozhai, K. V. and Zham, O. Yu. (2019), “The role of direct and indirect taxes in the formation of state budget revenues of Ukraine”, The problems of innovation and investment driven development, [Online], Vol. 8, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Piir_2019_18_12 (Accessed 02 Nov 2020).
4. Koval'chuk, Yu. S. (2019), “The role of the tax system in ensuring sustainable economic development of Ukraine”, Finansovyj sektor Yevropejs'koho soiuzu ta stalyj rozvytok: ievropejs'kyj dosvid, stratehichni oriientyry dlia Ukrainy : zbirnyk materialiv mizhnar. nauk.-prakt. konf. [The financial sector of the European Union and sustainable development: European experience, strategic guidelines for Ukraine: a collection of materials intern. scientific-practical conf.], Akademiia pratsi, sotsial'nykh vidnosyn i turyzmu, Kyiv, Ukraine, 6 June, available at: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/conference%206062019_zbirnyk.pdf#page=58 (Accessed 02 Nov 2020).
5. Makohon, V. D. (2019), “Tax revenues in the system of forming the revenue side of the budget”, Ekonomichnyi visnyk universytetu. Zbirnyk naukovykh prats naukovtsiv ta aspirantiv, [Online], Vol. 41, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/podatkovi-nadhodzhennya-u-sistemi-formuvannya-dohidnoyi-chastini-byudzhetu (Accessed 02 Nov 2020).
6. Stepanenko, S. V. (2019), “The role of value added tax in the formation of budget revenues and its efficiency”, Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, [Online], Vol. 41, pp. 412-422, available at: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10433 (Accessed 02 Nov 2020).
7. Stukalenko, K. A. and Kabanova, V. Ye. (2018), “The influence of tax policy on the formation of revenue indicators of the state budget of Ukraine”, Visnyk NUVHP, [Online], Vol. 1, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnuvgp_ekon_2018_1_26 (Accessed 02 Nov 2020).
8. Shcherbyna, Yu. O. and Mankuta, A. I. (2017), “Value added tax and its role in the formation of state budget revenues of Ukraine”, [Online], Vol. 1, available at: http://dspace.mnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2417 (Accessed 02 Nov 2020).
9. Yushko, S. (2019), “The role of tax revenues in the formation of budget revenues”, World of Finance, [Online], Vol. 3, available at: http://sf.tneu.edu.ua/index.php/sf/article/view/1251/1254 (Accessed 02 Nov 2020).
10. The State Treasury Service of Ukraine (2015), “Annual report on the execution of the state budget on 01.01.2015”, available at: https://www.treasury.gov.ua/storage/app/uploads/public/5c0/e3d/e30/5c0e3de3052d3607764525.xls (Accessed 02 Nov 2020).
11. The State Treasury Service of Ukraine (2016), “Annual report on the execution of the state budget on 01.01.2016”, available at: https://www.treasury.gov.ua/storage/app/uploads/public/5c0/e3d/c3e/5c0e3dc3e0d8a750786381.xls (Accessed 02 Nov 2020).
12. The State Treasury Service of Ukraine (2017), “Annual report on the execution of the state budget on 01.01.2017”, available at: https://www.treasury.gov.ua/storage/app/uploads/public/5c0/e3d/a02/5c0e3da02dd38073221983.xls (Accessed 02 Nov 2020).
13. The State Treasury Service of Ukraine (2018), “Annual report on the execution of the state budget on 01.01.2018”, available at: https://www.treasury.gov.ua/storage/app/uploads/public/5c0/e3d/81c/5c0e3d81c975a980554454.xls (Accessed 02 Nov 2020).
14. The State Treasury Service of Ukraine (2019), “Annual report on the execution of the state budget on 01.01.2019”, available at: https://www.treasury.gov.ua/storage/app/uploads/public/5c9/df3/af7/5c9df3af78fc7201471128.xlsx (Accessed 02 Nov 2020).
15. The State Treasury Service of Ukraine (2020), “Annual report on the execution of the state budget on 01.01.2020”, available at: https://www.treasury.gov.ua/storage/app/uploads/public/5e7/cb7/94c/5e7cb794c3f0c369803647.xlsx (Accessed 02 Nov 2020).
16. The State Treasury Service of Ukraine (2020), “Indicators of execution of the State Budget of Ukraine for January-August 2020”, available at: https://mof.gov.ua/storage/files/3_%D0%94%D0%91_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202020_%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.xlsx (Accessed 02 Nov 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 4745

Відомості про авторів

М. В. Тимошенко

к. т .н., доцент, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

M. Tymoshenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, University of Customs and Finance, Dnipro

ORCID:

0000-0002-0288-9750

Як цитувати статтю

Тимошенко М. В. Роль податків в процесі формування та виконання державного бюджету України. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8340 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.64

Tymoshenko, M. (2020), “The role of taxes in the process of budgeting and the state budget execution in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8340 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.