EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
В. В. Корольков, Д. О. Бабенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.69

УДК: 331.4

В. В. Корольков, Д. О. Бабенко

УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджуються питання підвищення ефективності мотивації персоналу підприємства. Проведено аналіз та надано характеристику основних зарубіжних моделей мотивації працівників. Уточнено визначення сутності поняття “мотиваційний механізм в управлінні персоналом підприємства”, розглянуто категорії матеріального та нематеріального стимулювання. Авторами обґрунтовано тезу про те, що комплексне застосування роботодавцями методів прямої і непрямої мотивації дозволяє зберегти персонал і підвищити ефективність трудової діяльності, сприяє збільшенню інклюзії працівників в трудовий процес. Розроблено структуру мотиваційного механізму та її складові елементи, запропоновано напрями вдосконалення мотиваційного механізму в управлінні персоналом підприємства. Систематизовано та узагальнено пріоритетні види матеріального та нематеріального стимулювання працівників. Розроблені пріоритетні напрями мотиваційного механізму що дозволять підвищити ефективність системи управління персоналом підприємства та покращити організацію соціально-трудових відносин між працівниками і роботодавцями.

Ключові слова: мотивація; мотиваційний механізм; управління персоналом; працівник; роботодавець; підвищення продуктивності праці; задоволеність працею.

Література

1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 468 с.
2. Бондарчук Л.В. Особливості антикризового управління персоналом / Бондарчук Л.В., Ніколайчук Н.П. - Актуальні наукові дослідження в сучасному світі. 2017. Вип. 5(25). С. 77-82.
3. Брич В.Я. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / В. Брич, О. Дяків, Н. Слівінська. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 520 с.
4. Громко Л.С. Принципи управління персоналом в умовах антикризової діяльності підприємства: методологічний аспект. Економіка та управління підприємствами. 2018. Випуск 36. С. 109-113.
5. Денисенко М.П. Підвищення індексу людського капіталу – важлива складова інноваційної кадрової політики підприємств / Денисенко М.П., Будякова О.Ю.-Економіка та держава. 2019. №4. С. 11–17. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.11.
6. Зайцев В.С. Основні напрями удосконалення мотивації праці робітників промислових підприємств. Вісник економічної науки України. 2018. № 1. (34). С. 29-35.
7. Климчук А.О. Аналіз наукових підходів до проблем управління персоналом підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1. С. 42–45.
8. Кравченко С., Корнєва О. Формування ефективності інтелектуального капіталу підприємства. Інноваційне промислове підприємство у формуванні сталого розвитку: монографія; ред. кол.: О.І. Амоша, Х. Джвігол, Р. Мішкєвіч; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. С. 276-296.
9. Корольков В. В. Удосконалення механізму стимулювання торговельно-оперативного персоналу мережі сільпо / В. Корольков, О. Ткачук, М. Корогод Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2018. 9 (261) c.85-101
10. Лобза А.В. Підходи до розробки системи оцінки ефективності діяльності персоналу сучасного підприємства / Лобза А.В., Гузь І.С. - Молодий вчений. 2018 №1 (53). С. 510-513.
11. Лутай Л.А. Модель «Дерево цілей – дерево ресурсів» в системі соціального управління персоналом / Л.А. Лутай // Ринок праці та зайнятість населення: зб. наук. праць ІПК ДСЗУ – №4. – 2017. – С. 8-12.
12. Монастирський Г.Л. Теорія організації: підруч. – Тернопіль: ТНЕУ. – 2014. – 288 с.
13. Никифоренко В. Г. Управління персоналом : Навчальний посібник. 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Одеса: Атлант, 2013 р. – 275 с.
14. Прудкий В.В., Манаєнко І.М. Інноваційні підходи до управління персоналом підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. Праць молодих вчених фак-ту менеджменту та маркетингу КПІ ім. І. Сікорського. 2017. № 11. URL: http: //ape.fmm.kpi.ua/article/view/102783/97866.
15. Технології управління персоналом: монографія / О.А. Гавриш та ін. Київ: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. 528 с.
16. Шаповал О.А. Кадрова політика підприємства як інструмент системи управління персоналом / Шаповал О.А., Іваній А.О., Гальченюк А.О. - Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. №5 (17). С. 149-151.

V. Korolkov, D. Babenko

IMPROVING THE MOTIVATIONAL MECHANISM OF ENTERPRISE PERSONNEL MANAGEMENT

Summary

Currently, the interest and desire of employees to effectively and efficiently perform their duties is one of the main internal factors influencing the growth of success, prestige and competitiveness of any modern enterprise. It is based on employee motivation, focused on meeting personal and collective needs and interests. The head of the enterprise must have information about what is sufficient for employees, and what is necessary and mandatory for them to be interested in effective work at the enterprise. In addition, it is important that the company's staff work most productively for which management needs to encourage its employees. The management of the enterprise faces an important question - by what, by what means and methods to increase motivation of the personnel? In this regard, the most important task of personnel service at the enterprise is the development and implementation of a motivational mechanism in personnel management, the areas of which will be focused on motivating employees to work effectively.
The article examines the issues of increasing the efficiency of motivation of the company's personnel. The main foreign models of employee motivation are analyzed and characterized. In the study and analysis of the foreign countries experience, the following main models of managing employee motivation were considered: Japanese, American, German, Turkish, and British model.
The definition of "motivational mechanism in enterprise personnel management" is clarified, and the categories of material and non-material incentives are considered. The authors substantiate the thesis that the integrated use of direct and indirect motivation methods by employers allows you to save staff and increase the efficiency of labor activity, contributes to greater involvement in the labor process. The structure of the motivational mechanism and its constituent elements are developed, and the directions for improving the motivational mechanism in enterprise personnel management are proposed.
The priority directions of the motivational mechanism developed by the authors will allow to increase the efficiency of the personnel management system of the enterprise and to improve the organization of social and labor relations between employees and employers.

Keywords: motivation; motivational mechanism; personnel management; employee; employer; labor productivity improvement; job satisfaction.

References

1. Balabanova, L.V. and Sardak, O.V. (2011), Upravlinnia personalom: pidruch. [Personnel management]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. Ukraine
2. Bondarchuk, L.V. and Nikolaichuk, N.P. (2017),. “Features of crisis personnel management” Аktualni naukovi doslidgennia v suchasnomu sviti. Vol. 5(25), pp. 77–82.
3. Brych, V.Ya., Diakiv, O. P. and Slivinska, N. M. (2012), [Personnel management: a textbook.]– Ternopil: TNEU. Ukraine.
4. Gromko, L.S. (2018),. “Principles of personnel management in the conditions of an enterprise anti-crisis activity: methodological aspect”,   Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 36, pp. 109–113.
5. Denysenko, M.P. and. Budiakova, O.Yu. (2019), “Enhancing human capital index — important complex of innovative personnel policy” - Ekonomika ta derzhava. №4. pp. 11–17.
6. Zaitsev, V.S. (2018), “The main directions of improving the motivation of workers of industrial enterprises” Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy. № 1. (34). pp. 29-35.
7. Klymchuk, A. O. (2016),. “Scientific approach analysis of management personnel problems of enterprise” Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. № 1. pp. 42–45.
8. Kravchenko, S. and Kornyeva, O. (2018),. Formuvannya efektyvnosti intelektual`nogo kapitalu pidpryiemstva. Innovacijne promyslove pidpryiemstvo u formuvanni stalogo rozvytku: monografiya; red. kol.: O.I. Amosha, Kh. Dzhvihol, R. Mishkievich; NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti. Kyiv, pp. 276-296
9. Korolkov, V., Tkachuk, O. and Korohod M. (2018), “Perfection the trade and operating staff stimulating mechanism in the network selpo” Naukovyj visnyk Odes'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu. 9 (261) pp.85-101
10. Lobza, A.V. and Guz, I.S. (2018), “Approaches to the development of performance evaluation system of the personnel of the modern enterprise” - Molodyj vchenyj. №1 (53). pp. 510-513.
11. Lutaj, L.A. (2017), “The Objectives Tree – Resources Tree Pattern in Social Management of Personnel” - Rynok pratsi ta zajniatist' naselennia: zb. nauk. prats' IPK DSZU – №4. – pp. 8-12.
12. Monastyrs'kyj, H.L. (2014), Teoriia orhanizatsii: pidruch. [Theory of organization: textbook]– Ternopil': TNEU, Ukraine.
13. Nykyforenko, V. H. (2013) Upravlinnia personalom : Navchal'nyj posibnyk. [Management of the personnel: a textbook ] – Odesa: Atlant, Ukraine.
14. Prudkyj, V.V. and Manaienko, I.M. (2017), “Innovative approaches to human resource management of the enterprise”, Aktual'ni problemy ekonomiky ta upravlinnia: zb. nauk. Prats' molodykh vchenykh fak-tu menedzhmentu ta marketynhu KPI im. I. Sikors'koho. № 11, available at: ape.fmm.kpi.ua/article/view/102783/97866 (Accessed 17 Nov 2020).
15. Havrysh, O.A., Dovhan', L. Ye., Krejdych, I. M. and Semenchenko N. V., (2017), Tekhnolohii upravlinnia personalom: monohrafiia [Technologies of personnel management: monograph ] - Kyiv: NTUU «KPI imeni Ihoria Sikors'koho», Ukraine
16. Shapoval, O.A., Ivaniy, A.A., and Galchenyuk A.A. (2018), “Personnel policy as a tool of the personnel management system” - Ekonomichnyj visnyk Zaporiz'koi derzhavnoi inzhenernoi akademii. №5 (17). pp. 149-151.

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 9521

Відомості про авторів

В. В. Корольков

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та управління,Національний університет “Запорізька політехніка”

V. Korolkov

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Economics and Management Faculty, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

ORCID:

0000-0002-3593-8512


Д. О. Бабенко

магістрант, Національний університет “Запорізька політехніка”

D. Babenko

Master student, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

ORCID:

0000-0001-8197-4824

Як цитувати статтю

Корольков В. В., Бабенко Д. О. Удосконалення мотиваційного механізму управління персоналом підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8345 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.69

Korolkov, V. and Babenko, D. (2020), “Improving the motivational mechanism of enterprise personnel management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8345 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.69

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.