EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
О. Є. Сушкова, Є. С. Осадчий

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.70

УДК: 336.22 : 332.1

О. Є. Сушкова, Є. С. Осадчий

РОЛЬ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація

В статті проаналізовано фіскальну роль окремих груп платників єдиного податку, оцінено їх вплив на економічний розвиток регіонів та збільшення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування в Україні. В результаті аналізу офіційних даних ДКСУ та ДПС України встановлено, що надходження від єдиного податку складають майже половину доходів місцевих бюджетів від місцевих податків, при цьому основними платниками єдиного податку є фізичні особи – підприємці ІІ та ІІІ груп платників єдиного податку. Разом з тим, виявлено значні територіальні диспропорції в надходженнях цього податку як між різними областями, так і між рівнями бюджетів (64% надходжень від єдиного податку сконцентровані в бюджетах м. Києва та міст обласного значення). Доведено, що найбільше фіскальне значення для місцевих бюджетів України мають платники ІІІ групи, у той час як платники єдиного податку ІІ групи мають значний економічний ефект , забезпечуючи працевлаштування значної кількості найманих працівник. Обґрунтовано, що темпи зростання, характер та масштаби економічної активності суб’єктів малого та середнього бізнесу напряму залежать від створеного в органах місцевого самоврядування різних рівнів та державі в цілому бізнес-клімату, бізнес-інфраструктури, видів та обсягів пільг, що надаються.

Ключові слова: малий бізнес; фізична особа – підприємець; платники податків; спрощена система оподаткування; єдиний податок; місцеві бюджети.

Література

1. Григоренко В.О. Удосконалення спрощеної системи оподаткування в контексті формування фінансового потенціалу території. Ефективна економіка. 2013. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1738 (дата звернення: 12.11.2020).
2. Довідка щодо стану виконання місцевих бюджетів: Виконання доходів місцевих бюджетів за січень-грудень 2019 року : офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk (дата звернення: 12.11.2020).
3. Коба О.В., Шинкар Ю.Л. Порівняльний аналіз загальної та спрощеної системи оподаткування: особливості застосування, проблеми та напрями їх вирішення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 25 (1). С. 116-120.
4. Олейникова Л.Г., Точиліна І.В. Спрощена система оподаткування в наративі проблем малого підприємництва в Україні . Фінанси та оподаткування. 2019. № 2 (84). С. 89-98. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-2(84)-89-98 (дата звернення: 12.11.2020).
5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, в редакції від 07.11.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 12.11.2020).
6. Про утворення та ліквідацію районів : Постанова Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-IX#top (дата звернення: 12.11.2020).
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 707-р, № 708-р, № 709-р, № 710-р, № 711-р, № 712-р, № 713-р, № 714-р, № 715-р, № 716-р, № 717-р, № 718-р, № 719-р, № 720-р, № 721-р, № 722-р, № 723-р, № 724-р, № 725-р, № 726-р, № 727-р, № 728-р, № 729-р, № 730-р
8. Статистичний збірник «Бюджет України 2018», підготовлений відділом статистики державних фінансів Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України : офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/Budget%20of%20Ukraine%202018%20(for%20website).pdf (дата звернення: 12.11.2020).
9. Те, чого ніколи не було в Україні: Уряд затвердив адмінтерустрій базового рівня, що забезпечить повсюдність місцевого самоврядування : веб-портал «Децентралізація». URL: https://decentralization.gov.ua/news/12533 (дата звернення: 12.11.2020).
10. Територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реформування. Аналітична доповідь. Київ : НІСД, 2016. URL : https://cutt.ly/FdBbHSN (дата звернення: 12.11.2020).
11. Хомутенко А., Мельник М. Фіскальна роль місцевих податків в Україні. НАУКОВИЙ ВІСНИК. 2016. № 2 (254). С. 169 – 186.
12. Open Budget : державний веб-портал бюджету для громадян. URL: https://openbudget.gov.ua/ (дата звернення: 12.11.2020).

O. Sushkova, I. Osadchyi

THE ROLE OF SINGLE TAXPAYERS IN FORMATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF REGIONS IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the fiscal role of main groups of single taxpayers and assesses their impact on the regional economic development and increasing the financial capacity of local governments in Ukraine. The authors studied the quantitative and qualitative parameters that characterise influence of small businesses on the creation of the business environment in different regions of Ukraine and their impact on the revenue of local budgets. Additional attention was paid to natural persons-entrepreneurs and micro-businesses that are on the simplified system of taxation, as they are the main payers of the single tax.
The problem of concentration of SMEs in certain regions of Ukraine has been identified. This affects the fiscal role of such business entities and creates imbalances in the economic development of different regions of Ukraine. As of 2020, about 2 million business entities are registered in Ukraine, among which 80.7% are natural persons - entrepreneurs, who are mainly registered in Kyiv and 6 other regions of Ukraine. This causes significant territorial disparities in single tax distribution between both different oblasts and statuses of local budget (64% of single tax revenues are concentrated in the budgets of Kyiv and cities of oblast significance).
As a result of the analysis of official data of the State Treasury Service and the State Tax Service of Ukraine was found out that 1) single taxpayers not only provide revenues from the single tax, but also pay personal income tax from employees, however their share is only 4.8% of PIT revenues in the analyzed period, so there is potential to increase the fiscal role of single tax payers; 2) single tax revenues account for almost half of local budget revenues from local taxes, with the main tax payers are natural persons - entrepreneurs II and III groups of single taxpayers. The article substantiates that the growth rate, nature and scale of economic activity of small and medium-sized businesses directly depend on the business climate created by local governments and the state as a whole, business infrastructure, types and amounts of benefits provided.

Keywords: small business; entrepreneur; taxpayers; simplified system of taxation; single tax; local budgets.

References

1. Grygorenko, V.O. (2013), “Improving the simplified taxation system in the context of forming the financial potential of the territory”, Efektyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1738 (Accessed November 12, 2020).
2. Ministry of Finance of Ukraine (2019), “Information about the status of implementation of local budgets: Implementation of local budget revenues in January-December, 2019”, available at: https://mof.gov.ua/uk (Accessed November 12, 2020).
3. Koba, О.V. and Shynkar, Yu.L. (2019), “Comparative analysis of the general and simplified taxation system: features of application, problems and directions of their solution”, Naukovyi visnyk Uzhgorods’kogo natsional’nogo universytetu. Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove gospodarstvo, vol. 25 (1), pp. 116-120.
4. Oleinikova, l.G. and Tochylina, I.V. (2019), “Simplified taxation system in the narrative of small business problems in Ukraine”, Finansy ta opodatkuvannya, vol. 2 (84), pp. 89-98. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-2(84)-89-98.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Tax Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (Accessed November 12, 2020).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Resolution “About formation and liquidation of areas”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-IX#top (Accessed November 12, 2020)
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), “Resolution dated 12.06.2020 no. 707-р, no. 708-р, no. 709-р, no. 710-р, no. 711-р, no. 712-р, no. 713-р, no. 714-р, no. 715-р, no. 716-р, no. 717-р, no. 718-р, no. 719-р, no. 720-р, no. 721-р, no. 722-р, no. 723-р, no. 724-р, no. 725-р, no. 726-р, no. 727-р, no. 728-р, no. 729-р, no. 730-р”, available at: https://www.kmu.gov.ua/npasearch?type=acts (Accessed 10 Nov 2020).
8. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Budget of Ukraine 2018. Statistical yearbook”, available at: https://mof.gov.ua/storage/files/Budget%20of%20Ukraine%202018%20(for%20website).pdf (Accessed November 12, 2020)
9. Decentralization (2020), “What has never happened in Ukraine: The government approved the basic level administrative building, which will ensure the ubiquity of local self-government”, available at: https://decentralization.gov.ua/news/12533 (Accessed November 12, 2020)
10. NISD (2016), “Territorial community as a basic link of the administrative-territorial structure of Ukraine: problems and prospects of reform. Analytical report”, available at: https://cutt.ly/FdBbHSN (Accessed November 12, 2020).
11. Khomutenko, А. and Мel’nyk, М. (2016), “Fiscal role of local taxes in Ukraine”, Naukovyi visnyk, vol. 2 (254), pp. 169 – 186.
12. State budget web portal for citizens “Open Budget” (2020), available at: https://openbudget.gov.ua (Accessed November 12, 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 3639

Відомості про авторів

О. Є. Сушкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри митної справи, Університет державної фіскальної служби України

O. Sushkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Customs, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0002-8748-7864


Є. С. Осадчий

к. е. н., старший науковий співробітник НДІ економічного розвитку, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

I. Osadchyi

PhD in Economics, Senior researcher of the Research Institute of Economic Development, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

ORCID:

0000-0003-3215-9473

Як цитувати статтю

Сушкова О. Є., Осадчий Є. С. Роль платників єдиного податку у формуванні фінансово-економічного потенціалу регіонів України. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8346 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.70

Sushkova, O. and Osadchyi, I. (2020), “The role of single taxpayers in formation of financial and economic potential of regions in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8346 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.