EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄС
В. С. Коверза, О. В. Нєізвєстна, М. Т. Шендригоренко, Н. С. Іванова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.75

УДК: 336.71

В. С. Коверза, О. В. Нєізвєстна, М. Т. Шендригоренко, Н. С. Іванова

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄС

Анотація

В статті охарактеризовані основні пріоритетні напрямки розвитку банківської системи України до європейського економічного простору, а саме: забезпечення економічного суверенітету; гармонізація інтересів України; прозорість механізмів проникнення іноземного капіталу; безперервність процесів інтеграції.
Встановлено основні принципи політики євроінтеграції банківського сектору України та напрями конкурентних переваг вітчизняних комерційних банків де на основі взаємодії банків, що породжує нові системні властивості та системні ризики, сформовано підходи до їх регулювання та вдосконалення банківської системи з боку держави. Приділено увагу її взаємодії із зовнішнім середовищем.
Визначено, що процес управління інноваційною діяльністю більшості українських банків не відповідає міжнародному рівню та загальнонаціональним потребам розвитку банкiвcькoї системи.
Одним з впливових чинників на конкурентні переваги банківського сектору України є проблемні кредити. На цій основі розглянуто негативні наслідки цього явища на розвиток банківського сектору та соціальної напруги в суспільстві.
На основі розглянутих за групами критеріїв системної важливості банків надані заходи ефективного запобігання системному ризику ліквідності, подолання його наслідків та розроблені рекомендації щодо встановлення напрямків розвитку інтеграційних процесів. Подальшими науковими дослідженнями є вивчення наслідків запровадження в Україні норм і правил діяльності банків в ЄС, в основі яких лежать правила Базельського комітету з питань банківського нагляду та пошук напрямів підвищення ефективності банківської діяльності, а також конкурентоспроможності банківської системи України в контексті євроінтеграційних намірів.

Ключові слова: банк; банківська система; діяльність банків; капітал; конкурентоспроможність; ліквідність; економічні нормативи; ринок банківських послуг; системний ризик; інтеграційні процеси; інтеграція.

Література

1. Смолінська С.Д., Наконечна Ю.С. Інтеграція банківської системи України в умовах світової економіки. Молодий вчений. 2018. № 10 (62). С. 390 – 393.
2. Щодо інтеграції банківської системи України до банківської системи Європейського Союзу. Аналітична записка. (за даними НІСД) URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/777/ (дата звернення 29.10.2020).
3. Брітченко І.Г. Підвищення конкурентоспроможності банків на ринку банківських послуг України. Науковий вісник Ужгородського університету. 2015. № 1 (45). Т.1. С. 176 – 179.
4. Диба Л. М. Шляхи підвищення ефективності роботи банківської системи України в умовах євроінтеграційних процесів. Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький, 2015. № 24/1. С. 118–123.
5. Корнилюк Р. В. Наслідки експансії іноземних банків у національні банківські системи. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: матеріали наук. - практ. конф. Суми: ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», 2010. Вип. 28. С. 148–155.
6. Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України: монографія / за заг. ред.: Г. Т. Карчевої. Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. 279 с.
7. Шкляр А. І. Функціональні проблеми системи гарантування вкладів в Україні та шляхи їх вирішення. Економіка України. 2016. № 2 (651). С. 28–43.
8. Карчева Г. Т. Регулювання діяльності системно важливих банків. Банківська система України: інституційні зміни та інновації: монографія / за заг. ред. Л. О. Примостки. Київ: КНЕУ, 2015. С. 297–309.
9. Мельниченко О. В. Аналіз грошових коштів та оцінка ліквідності банків. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2013. № 1 (16). С. 179–184
10. Вяткин В. Н., Гамза В.А. Базельский процесс: Базель-2 – управление банковскими рисками. М: «Экономика», 2007. 191 с.

V. Koverza, O. Nieizviestna, М. Shendryhorenko, N. Ivanova

WAYS TO INCREASE BANK COMPETITIVENESS IN THE CONTEXT OF EU INTEGRATION

Summary

To increase the competitiveness of banks in the context of integration into the European Union, it is especially important to recommend establishing directions for the development of integration processes in the banking sector, as well as understanding the basic principles of European integration policy and competitive advantages of domestic commercial banks.
The article describes the main priority areas of development of the banking system of Ukraine to the European economic space, namely: ensuring economic sovereignty; harmonization of Ukraine's interests; transparency of foreign capital penetration mechanisms; continuity of integration processes.
The basic principles of European integration policy of the banking sector of Ukraine and directions of competitive advantages of domestic commercial banks are established where on the basis of interaction of banks, which generates new system properties and system risks, approaches to their regulation and improvement of the banking system by the state are formed. Attention is paid to its interaction with the external environment.
It is determined that the process of innovation management of most Ukrainian banks does not meet the international level and national needs for the development of the banking system.
One of the influential factors on the competitive advantages of the banking sector of Ukraine is problem loans. On this basis, the negative consequences of this phenomenon on the development of the banking sector and social tension in society are considered.
Based on the criteria of systemic importance of banks considered by groups, measures of effective prevention of systemic liquidity risk, overcoming its consequences and recommendations for establishing directions for the development of integration processes are provided. Further research is the study of the consequences of the introduction in Ukraine of norms and rules of banking in the EU, which are based on the rules of the Basel Committee on Banking Supervision and search for ways to improve banking efficiency and competitiveness of Ukraine's banking system in the context of European integration intentions.

Keywords: ank; banking system; banking activities; capital; competitiveness; liquidity; economic standards; banking services market; systemic risk; integration processes; integration.

References

1. Smolins'ka, S. D., Nakonechna Yu. S. (2018). “Integration of the banking system of Ukraine in the world economy”. Young Scientific, uss. 10 (62), pp. 390 – 393.
2. “Regarding the integration of the banking system of Ukraine into the banking system of the European Union” Available at:http://old2.niss.gov.ua/articles/777/ (accessed 29.10.2020).
3. Britchenko, I. H. (2015). “Increasing the competitiveness of banks in the market of banking services in Ukraine”, Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Vol.1., no 1 (45). pp. 176 – 179.
4. Dyba, L. M. (2015). “Ways to increase the efficiency of the banking system of Ukraine in the context of European integration processes”. Economic Bulletin of the University, no 24/1. pp. 118–123.
5. Kornyliuk, R. V. (2010). “Consequences of expansion of foreign banks into national banking systems”. Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine: materials of sciences. - practice. conf., Vol. 28. pp. 148–155.
6. Karcheva, H. T. (2016). “Efektyvnist 'ta ugovorospromozhnist' bankivs'koi systemy Ukrainy” Kyiv, University of Banking Publ., 279 p.
7. Shkliar, A. I. (2015). “Functional problems of the deposit guarantee system in Ukraine and ways to solve them”. Ukraine economy, no 2 (651). pp. 28–43.
8. Karcheva, H. T. (2015). “Regulation of systemically important banks”. The banking system of Ukraine: institutional changes and innovations. Kyiv, KNEU Publ. pp. 297–309.
9. Mel'nychenko, O. V. (2013). “Cash analysis and liquidity assessment of banks”. Bulletin of the University of Banking of the National Bank of Ukraine, no 1 (16). pp. 179–184
10. Viatkyn, V. N., Hamza, V.A. (2007). “Basel Process: Basel 2 - Banking Risk Management”. Moscow, Economics Publ., 191 p.

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 4753

Відомості про авторів

В. С. Коверза

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського м. Кривий Ріг

V. Koverza

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky of Kryvyi Rih

ORCID:

0000-0003-1465-0584


О. В. Нєізвєстна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського м. Кривий Ріг

O. Nieizviestna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky of Kryvyi Rih

ORCID:

0000-0002-6135-6524


М. Т. Шендригоренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського м. Кривий Ріг

М. Shendryhorenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky of Kryvyi Rih

ORCID:

0000-0002-5841-6784


Н. С. Іванова

д. е. н., доцент,професор кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського м. Кривий Ріг

N. Ivanova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Marketing, Management and Public administration, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky of Kryvyi Rih

ORCID:

0000-0002-5010-2668

Як цитувати статтю

Коверза В. С., Нєізвєстна О. В., Шендригоренко М. Т., Іванова Н. С. Шляхи підвищення конкурентоспроможності банків в контексті інтеграції в єс. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8351 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.75

Koverza, V., Nieizviestna, O., Shendryhorenko, М. and Ivanova, N. (2020), “Ways to increase bank competitiveness in the context of eu integration”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8351 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.