EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Т. І. Олійник, А. О. Косенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.76

УДК: 330.111.4

Т. І. Олійник, А. О. Косенко

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Виробничі можливості підприємства – це одна зі складових частин його виробничого потенціалу. За сучасного стану розвитку економіки країни питання вмілого та вдалого управління є передумовою ефективного прибуткового подальшого господарювання, необхідного для досягнення поставлених економічних цілей та стабільного функціонування у майбутньому. Зараз для багатьох підприємств гостро стоїть питання ефективного управління, оскільки воно є важливим індикатором своєчасного виявлення проблем, що спонукає керівництво до прийняття обґрунтованих доцільних управлінських рішень, зроблених з метою підвищення конкурентного положення за допомогою якості продукції, та господарської діяльності взагалі.
Часто буває так, що за однакового ринкового положення, умов та факторів діяльності, наявних ресурсів, схожі підприємства досягаюсь кардинально різних результатів своєї діяльності. Такі випадки вимагають особливої уваги, навичок та вміння правильно спрямувати виробничий потенціал підприємства, складові, що його формують, правильно робити висновок про стан виробництва підприємства та спрямування його на розвиток.
Виявлення виробничих можливостей позитивно впливає привабливість підприємства для інвестицій, визначає оцінку бізнесу та його фінансового стану, що дозволяє зробити висновок про якість діяльності та стан в цілому. Підвищення ефективності управління виробничим потенціалом призводить до зростання продуктивності виробництва, що тягне за собою якісний розвиток усієї економічної системи.
У даній статті досліджуються погляди науковців на поняття виробничого потенціалу підприємства та механізм управління ним, проаналізована переважна точка зору. Додатково виділено п’ять складових, що його формують та сам процес формування в цілому, напрямки вдосконалення через аналіз та подальше покращення їх стану та якості, а також вплив на формування через внутрішній та зовнішній напрямки. Додатково розглянуто стратегію поліпшення управління та напрями її вдосконалення, а також заходи, що дозволяють досягти підвищення ефективності управління виробничим потенціалом.

Ключові слова: виробничий потенціал; оцінка; складові виробничого потенціалу; вдосконалення; управління потенціалом.

Література

1. Захаренко М.М. Теоретичні засади управління виробничим потенціалом підприємства. Агросвіт. 2018. № 23. С. 59-65.
2. Кобрин Л.Й. Застосування інструментів управління виробничим потенціалом з метою підвищення результативності діяльності підприємства. Наукові записки. 2019. №1 (58). С. 132-138.
3. Круш П.В., Бойко Т.О. Система управління виробничим потенціалом підприємства в сучасних умовах. Підприємництво та інновації. 2015. №1. С. 75-83.
4. Кузьменко Л.В. Формування виробничого потенціалу сільськогосподарського підприємства. Економіка та управління підприємствами. 2015. №2. С. 205-211.
5. Левченко Ю.Г., Ратушняк Ю.Ю. Теоретичні основи формування та використання виробничого потенціалу підприємства. Молодий вчений. 2018. №12. С. 623-626.
6. Остапенко Т.В. Виробничий потенціал підприємств АПК: поняття та оцінка. Молодий вчений. 2014. №4. С. 100-104.
7. Пріб К.А., Патика Н.І. Діагностика в системі управління: навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 432 с.
8. Рудницька О.М., Біленська Я.Р. Шляхи покращення фінансового стану українських підприємств, 2009. С. 132-138 URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2009_649/19.pdf (дата звернення 15.11.2020).
9. Тарасюк Г.М., Ярмолюк М.Ю. Деякі напрями удосконалення управління формуванням та використанням виробничого потенціалу підприємства. Інноваційний розвиток та конкурентоспроможність підприємств і секторів економіки. С. 109-110.
10. Терещук Н.С., Погасій О.Г. Управління виробничим потенціалом підприємства. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/217.pdf (дата звернення 15.11.2020).

T. Oliynyk, А. Kosenko

MANUFACTURING CAPACITY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Summary

The production capacity of the enterprise is one of the components of its production potential. In the current state of economic development, the issue of skillful and successful management is a prerequisite for effective profitable further management, necessary to achieve economic goals and stable operation in the future. For many companies, the issue of effective management is acute, as it is an important indicator of timely detection of problems, which encourages management to make sound management decisions made to improve the competitive position through product quality and business in general.
It often happens that under the same market position, conditions and factors of activity, available resources, and similar enterprises achieve radically different results of their activities. Such cases require special attention, skills and ability to properly direct the production potential of the enterprise, the components that form it, to correctly draw conclusions about the state of production of the enterprise and its direction for development.
Identification of production opportunities has a positive effect on the attractiveness of the enterprise for investment, determines the assessment of the business and its financial condition, which allows us to draw conclusions about the quality of activities and the state as a whole. Improving the efficiency of production capacity management leads to increased productivity, which entails high-quality development of the entire economic system.
This article examines the views of scientists on the concept of production potential of the enterprise and the mechanism of its management, analyzes the prevailing point of view. In addition, five components shape it and the process of formation as a whole, area for improvement through analysis and further improvement of their condition and quality, as well as the impact on the formation through internal and external areas. Additionally, the strategy of management improvement and directions of its improvement are considered, as well as measures to increase the efficiency of production capacity management.

Keywords: production potential; evaluation; components of production capacity; improvement; capacity management.

References

1. Zakharenko M.M. (2018), “Theoretical principles of managing the production potential of the enterprise”, Ahrosvit, vol. 23, pp. 59-65.
2. Kobryn L.Y. (2019), “ Application of production potential management tools to increase the efficiency of the enterprise”, Naukovi zapysky, vol. 1 (58), pp. 132-138.
3. Krush P.V., Boiko T.O. (2015), “ Management system of production potential of the enterprise in modern conditions”, Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, vol. 1, pp. 75-83.
4. Kuzmenko L.V. (2015), “Formation of production potential of agricultural enterprise”, Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 2, pp. 205-211.
5. Levchenko Yu.H., Ratushniak Yu.Yu. (2018), “Theoretical bases of formation and use of production potential of the enterprise”, Molodyi vchenyi, vol.12, pp. 623-626.
6. Ostapenko T.V. (2014), “ Production potential of agro-industrial enterprises: concept and evaluation”, Molodyi vchenyi, vol. 4, pp. 100-104.
7. Prib K.A., Patyka N.I. (2016), Diahnostyka v systemi upravlinnia [Diagnostics in the control system], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
8. Rudnytska O.M., Bilenska Ya.R. (2009), “Ways to improve the financial condition of Ukrainian enterprises”, pp. 132-138, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2009_649/19.pdf (Accessed 15 Nov 2020).
9. Tarasiuk H.M., Yarmoliuk M.Yu. “ Some areas of improving the management of the formation and use of production potential of the enterprise”, Innovatsiinyi rozvytok ta konkurentospromozhnist pidpryiemstv i sektoriv ekonomiky, pp. 109-110.
10. Tereshchuk N.S., Pohasii O.H. “ Management of production potential of the enterprise”, available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/217.pdf (Accessed 15 Nov 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 5076

Відомості про авторів

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент, кафедра економіки підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені О. Гончара

T. Oliynyk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Business Economics and Enterprise Management, Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0003-1224-3790


А. О. Косенко

магістр факультету економіки, Дніпровський національний університет імені О. Гончара

А. Kosenko

Master student of the Department of Economics, Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0002-8713-0267

Як цитувати статтю

Олійник Т. І., Косенко А. О. Управління виробничим потенціалом підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8352 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.76

Oliynyk, T. and Kosenko, А. (2020), “Manufacturing capacity management of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8352 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.76

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.