EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ І ЙОГО ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
Т. Є. Воронкова, А. В. Притуленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.83

УДК: 338.48

Т. Є. Воронкова, А. В. Притуленко

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ І ЙОГО ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Анотація

Міжнародний туризм в наш час є одним з важливих напрямків поліпшення якості життя населення, а також розвитку економік тих країн, які можуть дозволити приймати велику кількість туристів на досить високому рівні. В цілому частку туристичного сектора в генеруванні ВВП України характеризується як дуже низька, зважаючи на високий потенціал туристичної галузі країни. Вона за остання 6 років не перевищує 2% реального ВВП, що значно нижче аналогічних показників світової економіки, де цей показник в середньому становить 10% ВВП.
Низькі темпи розвитку індустрії туризму в Україні пояснюються насамперед низькими темпами вкладення інвестицій в розвиток цього сектора, а також відсутністю державної законодавчої та фінансової його підтримки. У теперішній час в світовій економіці сектор туризму отримує суттєві збитки внаслідок реалізації заходів, пов’язаних із пандемією коронавірусу та неоднозначністю економічної ситуації в майбутньому. За різними експертними оцінками відродження попиту на туристичні послуги до рівня 2019 року можливо щонайменше за два роки.
Посилення позицій України на світовому туристичному ринку можливе при створенні національного конкурентоздатного туристичного продукту, формуванні іміджу країни та довгострокової стратегії стійкого розвитку туристичного сектору. Дуже важливою є надання інформація щодо авіасполучення, інфраструктури, об’єктивного висвітлення даних про можливості туристичної індустрії в Україні в англомовних джерелах − все це необхідно для формування сильного туристичного бренда, як для привабливості України в цілому, так і для туристичного бізнесу, зокрема.

Ключові слова: міжнародний туризм; міжнародна торгівля послуг; туристична інфраструктура; туристична індустрія; сфера послуг.

Література

1. Країни світу. Міжнародний туризм. Україна туристична. URL: http://svit.ukrinform.ua/turism. php?page=ukr_tur&id=23762.
2. Рахман М. С. Кон’юнктурний аналіз розвитку готельної індустрії як складової туризму України. Бізнес Інформ. 2015. № 11. С. 205–211.
3. Уліганець С. І., Басюк Д. І., Мельник Л. В. Значення туристичного іміджу для розвитку Закарпатської області. Географія та туризм. 2013. Вип. 24. С. 162–173.
4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
5. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Туристична діяльність в Україні в 2013-2019 рр. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm.
6. Экономическое влияние сектора туризма и путешествий в 2019 году и последствия кризиса 2020 года. URL: https://www.tohology.com/hospitality/industry/economic-impact-of-travel-tourism/.
7. Мировой атлас данных. Мировая и региональная статистика. URL: https://knoema.ru/atlas, Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/.
8. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 Travel and Tourism at a Tipping Point/ URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf.
9. Подорожі інсайдерською Україною: 11 кращих місць для відвідування. URL: https://edition.cnn.com/travel/article/11-most-beautiful-places-in-ukraine.
10. IATA COVID-19: Cost of air travel once restrictions start to lift. Brian Pearce. 5-th May 2020. URL: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/covid-19-cost-of-air-travel-once-restrictions-start-to-lift/.

T. Voronkova, А. Prytulenko

INTERNATIONAL TOURISM AND ITS IMPACT ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Summary

International tourism under the influence of globalization and integration processes is becoming one of the influential factors that determines the growth of the country's competitiveness in world markets. In addition, there is a close link between the growth of international tourism and general trends in economic development.
In general, the share of the tourism sector in the generation of Ukraine's GDP is characterized as very low, given the high potential of the country's tourism industry. It has not exceeded 2% of real GDP for the last 6 years, which is much lower than similar indicators of the world economy, where this figure averages 10% of GDP. The analysis shows the positive dynamics for 2015-2018 of revenues to the economy of Ukraine revenues from the tourism industry, given the impact of the tourism sector on related sectors of the Ukrainian economy. The negative trend is the excess of almost 2 times the number of tourists leaving Ukraine compared to the number of foreign tourists arriving in Ukraine. This indicates incomplete satisfaction of both domestic and foreign tourists with the conditions of stay on vacation in Ukraine.
The low rate of development of the tourism industry in Ukraine is primarily due to the low rate of investment in the development of this sector, as well as the lack of state legislative and financial support. Currently, in the world economy, the tourism sector is suffering significant losses due to the implementation of measures related to the corona virus pandemic and the ambiguity of the economic situation in the future. According to various expert estimates, the revival of demand for tourist services to the level of 2019 is possible in at least two years.
Strengthening Ukraine's position in the world tourism market is possible with the creation of a national competitive tourism product, the formation of the country's image and a long-term strategy for sustainable development of the tourism sector. It is very important to provide information on air travel, infrastructure, objective coverage of the tourism industry in Ukraine in English-language sources - all this is necessary to form a strong tourism brand, both for the attractiveness of Ukraine in general and for the tourism business in particular.

Keywords: international tourism; Foreign Service trade; tourism infrastructure; tourism industry; services sector.

References

1. Ukrinform, "Countries in the world. International tourism. Ukraine is tourist", [Online], available at: http://svit.ukrinform.ua/turism. php?page=ukr_tur&id=23762 (Accessed 4 Nov 2020).
2. Rakhman, M. S. (2015), "Conjuncture analysis of the development of the hotel industry as a component of tourism in Ukraine", Biznes Inform, vol. 11, pp. 205–211.
3. Ulihanets, S. I. Basiuk, D. I. and Melnyk, L. V. (2013), "The importance of tourist image for the development of the Transcarpathian region", Heohrafiia ta turyzm, vol. 24, pp. 162–173.
4. Official site of the State Statistics Committee of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 4 Nov 2020).
5. State Statistics Committee of Ukraine, "Tourist activity in Ukraine in 2013-2019", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm (Accessed 4 Nov 2020).
6. Tourism & Hospitality, "Economic impact of the tourism and travel sector in 2019 and the impact of the 2020 crisis", [Online], available at: https://www.tohology.com/hospitality/industry/economic-impact-of-travel-tourism/ (Accessed 4 Nov 2020).
7. World Data Atlas. World and regional statistics, available at: https://knoema.ru/atlas (Accessed 4 Nov 2020).
8. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 Travel and Tourism at a Tipping Point, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf (Accessed 4 Nov 2020).
9. CNN, " Ukraine: 11 best places to visit", " available at: https://edition.cnn.com/travel/article/11-most-beautiful-places-in-ukraine (Accessed 4 Nov 2020).
10. IATA COVID-19: Cost of air travel once restrictions start to lift. Brian Pearce. 5-th May 2020, available at: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/covid-19-cost-of-air-travel-once-restrictions-start-to-lift/ (Accessed 4 Nov 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 4833

Відомості про авторів

Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки та сфери обслуговування, Київський національний університет технології та дизайну, м. Київ

T. Voronkova

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics and Service Sphere, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

ORCID:

0000-0002-8648-117X


А. В. Притуленко

магістр, Київський національний університет технології та дизайну, м. Київ

А. Prytulenko

Mаstеr's dеgrее, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

ORCID:

0000-0001-9293-8415

Як цитувати статтю

Воронкова Т. Є., Притуленко А. В. Міжнародний туризм і його вплив на соціально-економічний розвиток України. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8359 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.83

Voronkova, T. and Prytulenko, А. (2020), “International tourism and its impact on the socio-economic development of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8359 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.